נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), תשמ"ח-1988

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בנינים ציבוריים

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

2

Go

עבירה מינהלית

סעיף 1

2

Go

קנס מינהלי  קצוב

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1.    עבירה על הוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.    (א)  לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 150 שקלים חדשים.

           (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בשבט תשמ"ח (1 בפברואר 1988).

ה' בכסלו תשמ"ח (26 בנובמבר 1987)                   אברהם שריר

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 365.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות