נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבודת נוער), תשנ"ד-1994

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

סעיף 1

עבירה מינהלית

Go

2

סעיף 2

קנס מינהלי קצוב

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבודת נוער), תשנ"ד-1994*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1.    עבירה על סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ח לחוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 (להלן – החוק), היא עבירה מינהלית.

מיום 5.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 778

1. עבירה על סעיפים 33 ו-35 לחוק עבודת נוער סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ח לחוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 (להלן – החוק), היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.       (א)  לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה.

          (ב)  הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית של הקנס כאמור בתקנת משנה (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת תשלום קנס.

          (ג)   הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע לעבירה המינהלית.

          (ד)  בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

מיום 5.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 778

החלפת תקנות משנה 2(א), 2(ב)

הנוסח הקודם:

(א) לעבירה מינהלית לעניין סעיפים 33(א) ו-35 יהיה קנס מינהלי קצוב בסך 2,500 שקלים חדשים על כל נער שלגביו נעברה העבירה וקנס של 100 שקלים חדשים לכל יום נוסף שבו נעבירה העבירה.

(ב) לעבירה מינהלית לעניין סעיף 33(ב) יהיה קנס מינהלי קצוב בסך 2,500 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי נער כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, יהיה הקנס המינהלי הקצוב בסך 250 שקלים חדשים.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו-2(א))

טור א'

סעיפי החוק

טור ב'

סכום הקנס בשקלים חדשים

(1)

33(2) ו-(3); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(2) ו-(3)

5,000

(2)

33(1), (4) ו-(5); 33ב לענין העבדה מסכנת כאמור בסעיפים 33(1), (4) ו-(5)

3,500

(3)

33ד(א), 33ח

3,000

(4)

33א; 33ב לענין העבדה אסורה אחרת כאמור בסעיף 33א

2,500

(5)

33ג, 33ד(ב)

1,500

מיום 5.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 778

הוספת תוספת

י"א באדר תשנ"ד (22 בפברואר 1994)                                   דוד ליבאי

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5585 מיום 10.3.1994 עמ' 686.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 778 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות