נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), תשס"א-2001

חקלאות טבע וסביבה – נהיגה ברכב בחוף הים

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – עבירות וביהמ"ש

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

2

Go

עבירה מינהלית

סעיף 1

2

Go

קנס מינהלי קצוב

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), תשס"א-2001*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1.    עבירה על סעיף 2 לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997 (להלן - החוק), לענין נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף 3 לחוק האמור, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.    (א)  לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור 500 שקלים חדשים; נעברה העבירה בשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1988, או ברצועת קרקע שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כאמור בפסקה (2) להגדרה "חוף הים" שבסעיף 1 לחוק, יהיה שיעור הקנס - 1,000 שקלים חדשים.

           (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט"ז באלול תשס"א (4 בספטמבר 2001)                  מאיר שטרית

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1060.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות