נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת

תוכן ענינים

סעיף 1

הקמת מועצה דתית

Go

5

סעיף 2

מספר חברי המועצה

Go

5

סעיף 3

הצעת מועמדים

Go

5

סעיף 3א

פסולים לכהונה וחדילת חברות

Go

5

סעיף 4

הערכת המועמדים

Go

5

סעיף 5

יישוב חילוקי דעות

Go

5

סעיף 6

חידוש הרכב המועצות

Go

5

סעיף 6א

החלטות המועצה

Go

6

סעיף 7

סמכויות המועצה

Go

6

סעיף 7א

מינוי רואה חשבון

Go

6

סעיף 7ב

עריכת דוחות כספיים

Go

6

סעיף 7ג

סמכויותיו,  חובותיו ואחריותו של רואה חשבון

Go

7

סעיף 7ד

פעולות לפי דרישות השר והפסקת העסקה על ידי השר

Go

7

סעיף 10

הגבלה על הוצאות המועצה

Go

8

סעיף 10א

מועצה שאינה ממלאה חובה

Go

8

סעיף 10ב

פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה

Go

8

סעיף 11

השתתפות בהוצאות התקציב של מועצה

Go

8

סעיף 11א

סכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצה

Go

8

סעיף 11ב

סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של מועצה

Go

8

סעיף 11ג

הודעה על סכומי ההשתתפות

Go

9

סעיף 11ד

העברת סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית

Go

9

סעיף 11ה

שינוי סכום ההשתתפות במהלך שנת הכספים

Go

9

סעיף 11ו

בקשה להפחתת סכום ההשתתפות של רשות מקומית

Go

10

סעיף 11ז

השתתפות נוספת של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה

Go

11

סעיף 11ח

רשות מקומית שאינה מעבירה את סכומי השתתפותה

Go

11

סעיף 11ט

הצעת התקציב

Go

11

סעיף 11י

תקנות

Go

12

סעיף 12

חתימת חוזים

Go

12

סעיף 12א

שיפוט משמעת של רבני עיר

Go

12

סעיף 13

החלת הדינים של שירות המדינה על עובדי המועצות

Go

12

סעיף 14

גימלאות של ראש מועצה וסגניו

Go

13

סעיף 14א

חלקת קבר בחיים

Go

13

סעיף 14א1

ועדת הנחות

Go

15

סעיף 14א2

שינוי תעריפים

Go

15

סעיף 14א3

רכישה ומכירה של חלקות קבר

Go

15

סעיף 14א4

תעריפי מכירת חלקת קבר

Go

15

סעיף 14א5

עונשין

Go

15

סעיף 14א6

עדכון ושינוי התוספת

Go

16

סעיף 14א7

קרן ייעודית

Go

16

סעיף 14א8

חובת דיווח

Go

16

סעיף 14א9

חובת הצגת מידע על ידי נותן שירותים

Go

16

סעיף 14א10

שירותי העברת נפטרים

Go

16

סעיף 14ב

כללים למתן שירותים

Go

17

סעיף 14ד

הסדרת השימוש במקווה טהרה

Go

17

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

17

 


חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971*

הקמת מועצה דתית (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

1.    השר לשירותי דת (להלן – השר) רשאי להקים מועצה דתית לפי הוראות חוק זה (להלן – מועצה), בכל רשות מקומית שאין בה מועצה כאמור.

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

1. שר הדתות השר לשירותי דת (להלן – השר) רשאי להקים מועצה דתית לפי הוראות חוק זה (להלן – מועצה), בכל רשות מקומית שאין בה מועצה כאמור.

מספר חברי המועצה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

2.    השר יקבע את מספר חברי המועצה, ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית.

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

2. שר הדתות השר יקבע את מספר חברי המועצה, ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית.

 

הצעת מועמדים

3.    (א)  מן המספר שנקבע יציעו מועמדים למועצה, לפי מכסות אלה –

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(1)   השר – 45%;

(2)   הרשות המקומית – 45%;

(3)   הרבנות המקומית – 10%;

בקביעת מספר המועמדים כאמור, ייחשב שבר המגיע לחצי ומעלה כיחידה שלמה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  לא הציעה הרשות המקומית לשר מכסת המועמדים למועצה תוך שלושים יום מיום שנשלחה אליה דרישת השר, תישלח דרישה נוספת; לא נענתה הרשות המקומית גם לדרישה הנוספת תוך חמישה-עשר יום מיום שנשלחה, רשאי השר להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית; הוראות אלה יחולו גם על מכסת המועמדים של הרבנות המקומית.

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

3. (א) מן המספר שנקבע יציעו מועמדים למועצה, לפי מכסות אלה –

(1) שר הדתות השר – 45%;

(2) הרשות המקומית – 45%;

(3) הרבנות המקומית – 10%;

בקביעת מספר המועמדים כאמור, ייחשב שבר המגיע לחצי ומעלה כיחידה שלמה.

(ב) לא הציעה הרשות המקומית לשר הדתות לשר מכסת המועמדים למועצה תוך שלושים יום מיום שנשלחה אליה דרישת השר, תישלח דרישה נוספת; לא נענתה הרשות המקומית גם לדרישה הנוספת תוך חמישה-עשר יום מיום שנשלחה, רשאי שר הדתות השר להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית; הוראות אלה יחולו גם על מכסת המועמדים של הרבנות המקומית.

פסולים לכהונה וחדילת חברות  (תיקון מס' 7)  תש"ן-1990

3א.     כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם לכהן כחבר המועצה של רשות מקומית שבה קיימת מועצה דתית וכן כל הוראה בחיקוק שלפיה חדל חבר מועצה של רשות מקומית כאמור לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה – יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על חבר של אותה מועצה דתית, והוא הדין בהוראות בדבר סדר הודעה על חדילת החברות במועצה.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 120 (ה"ח 1963)

הוספת סעיף 3א

הערכת המועמדים

4.    שלוש הרשויות הנזכרות בסעיף 3 יחוו דעתן על המועמדים מבחינת התאמתם לשמש חברי המועצה ומבחינת ייצוגם המתאים של הגופים והעדות המעונינים בקיומם של שירותי הדת היהודיים (להלן – שירותי דת) במקום.

יישוב חילוקי דעות (תיקון מס' 6) תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

5.    נתגלעו חילוקי דעות בין שלוש הרשויות, יובאו להכרעת ועדת שרים שחבריה ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש, השר לעניני דתות ושר הפנים או נציגיהם; ערער שר על החלטת הועדה, תכריע הממשלה.

מיום 22.1.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח 1706)

5. נתגלעו חילוקי דעות בין שלוש הרשויות, יובאו להכרעת ועדת שרים שחבריה שר הדתות, שר המשפטים ושר הפנים ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש, השר לעניני דתות ושר הפנים או נציגיהם; ערער שר על החלטת הועדה, תכריע הממשלה.

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

5. נתגלעו חילוקי דעות בין שלוש הרשויות, יובאו להכרעת ועדת שרים שחבריה ראש הממשלה, והוא יהיה היושב ראש, השר לעניני דתות השר ושר הפנים או נציגיהם; ערער שר על החלטת הועדה, תכריע הממשלה.

חידוש הרכב המועצות (תיקון מס' 5) תשמ"ד-1983 (תיקון מס' 12)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

6.    (א)  השר יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים 2 עד 5 עד תום שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

 

 

          (ב)  הודעה על ההרכב החדש תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 12)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          (ב1) מועצה תכהן עד יום חידוש הרכבה כאמור בסעיף קטן (א) או עד תום שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב2) לא חודש הרכב המועצה עד המועד הקבוע בסעיף קטן (א), ימנה השר צוות בן שני חברים, מתאימים, שימלאו את התפקידים שאותם מוסמכת המועצה למלא לפי חוק זה (בסעיף זה – הממונים); לממונים יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה; לאחד מהם יעניק השר את סמכות ההכרעה; הממונים יכהנו עד לחידוש הרכב המועצה לפי סעיף קטן (א) או עד ביטולה.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב3) הממונים ידווחו לשר על פעולותיהם, לפי דרישתו של השר.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב4) השר, באישור הממשלה, יקבע תנאי כשירות ופסלות למינוי הממונים ואת אופן אישור הכשירות או הפסלות של המועמדים למינוי האמור.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

(ב5) הממונים, ורק הם –

(1)   רשאים לחתום בשם המועצה על המחאות או פקודות תשלום שיחייבו את המועצה;

(2)   רשאים לחתום על עסקאות שיחייבו את המועצה.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב6) מבין שני הממונים – רק הממונה בעל סמכות ההכרעה יהיה זכאי לשכר; השכר ימומן מתקציב המועצה לפי הוראות שייתן השר בהסכמת שר האוצר.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב7) (1)   בסעיף זה, "סמכות הכרעה" לענין קבלת החלטות על ידי הממונים – החלטתו של בעל סמכות ההכרעה, בין שההכרעה נדרשה בהרכב חסר ובין שהיו הדעות שקולות.

(2)   "השר" לענין סעיפים קטנים (ב2) עד (ב7) של סעיף זה – ראש הממשלה.

(תיקון מס' 10) תשנ"ט-1999

          (ג)   חבר המועצה הדתית יחתום על הצהרת אמונים; ואלה דברי ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר המועצה הדתית לפי הוראות חוק זה, ולקיים את החלטות המועצה הדתית".

(תיקון מס' 10) תשנ"ט-1999

          (ד)  המשך כהונתו של חבר מועצה דתית מותנה בהצהרתו כאמור בסעיף זה.

(תיקון מס' 10) תשנ"ט-1999

          (ה)  הפר חבר מועצה את הצהרתו כאמור בסעיף זה, יראו את ההפרה כעילה לחדילת חברות ויחולו עליה הוראות סעיף 3א.

מיום 21.9.1983

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 2 (ה"ח 1640)

החלפת סעיף קטן 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) שר הדתות יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים 2 עד 5 כל ארבע שנים לאחר יום כ"ו באלול תשכ"ז (1 באוקטובר 1967).

 

מיום 9.2.1999

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ט מס' 1703 מיום 9.2.1999 עמ' 86 (ה"ח 2655)

הוספת סעיפים קטנים 6(ג), 6(ד), 6(ה)

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 143 (ה"ח 64)

(א) השר לעניני דתות יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים 2 עד 5 בתום עד תום ששה חדשים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

(ב) הודעה על ההרכב החדש תפורסם ברשומות; עד יום הפרסום תוסיף לכהן המועצה בהרכבה הקודם, ומאותו יום תכהן בהרכבה החדש.

(ב1) מועצה תכהן עד יום חידוש הרכבה כאמור בסעיף קטן (א) או עד תום שישה חודשים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית, לפי המוקדם.

(ב2) לא חודש הרכב המועצה עד המועד הקבוע בסעיף קטן (א), ימנה השר צוות בן שני חברים, מתאימים, שימלאו את התפקידים שאותם מוסמכת המועצה למלא לפי חוק זה (בסעיף זה – הממונים); לממונים יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה; לאחד מהם יעניק השר את סמכות ההכרעה; הממונים יכהנו עד לחידוש הרכב המועצה לפי סעיף קטן (א) או עד ביטולה.

(ב3) הממונים ידווחו לשר על פעולותיהם, לפי דרישתו של השר.

(ב4) השר, באישור הממשלה, יקבע תנאי כשירות ופסלות למינוי הממונים ואת אופן אישור הכשירות או הפסלות של המועמדים למינוי האמור.

(ב5) הממונים, ורק הם –

(1) רשאים לחתום בשם המועצה על המחאות או פקודות תשלום שיחייבו את המועצה;

(2) רשאים לחתום על עסקאות שיחייבו את המועצה.

(ב6) מבין שני הממונים – רק הממונה בעל סמכות ההכרעה יהיה זכאי לשכר; השכר ימומן מתקציב המועצה לפי הוראות שייתן השר בהסכמת שר האוצר.

(ב7) (1) בסעיף זה, "סמכות הכרעה" לענין קבלת החלטות על ידי הממונים – החלטתו של בעל סמכות ההכרעה, בין שההכרעה נדרשה בהרכב חסר ובין שהיו הדעות שקולות.

(2) "השר" לענין סעיפים קטנים (ב2) עד (ב7) של סעיף זה – ראש הממשלה.

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(א) השר לעניני דתות השר יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים 2 עד 5 עד תום ששה חדשים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

 

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 826 (ה"ח 249)

(א) השר יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים 2 עד 5 עד תום ששה חדשים שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

(ב) הודעה על ההרכב החדש תפורסם ברשומות.

(ב1) מועצה תכהן עד יום חידוש הרכבה כאמור בסעיף קטן (א) או עד תום שישה חודשים שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית, לפי המוקדם.

החלטות המועצה  (תיקון מס' 10) תשנ"ט-1999

6א.     המועצה הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל, בכל ענין שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של המועצה הדתית.

מיום 9.2.1999

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ט מס' 1703 מיום 9.2.1999 עמ' 86 (ה"ח 2655)

הוספת סעיף 6א

סמכויות המועצה (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

7.    (א)  מועצה מוסמכת לטפל בסיפוק שירותי דת ולשם זה רשאית היא להתקשר בחוזים, להחזיק רכוש בדרך שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלין, הכל בהתאם לסעיפי תקציבה המאושר.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  המועצה תגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא מספקת, בהתאם לתקנות שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר.

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 70 (ה"ח 2650)

7. (א) מועצה מוסמכת לטפל בסיפוק שירותי דת ולשם זה רשאית היא להתקשר בחוזים, להחזיק רכוש בדרך שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלין, הכל בהתאם לסעיפי תקציבה המאושר.

(ב) המועצה תגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא מספקת, בהתאם לתקנות שיקבע השר לעניני דתות, בהסכמת שר האוצר.

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(ב) המועצה תגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא מספקת, בהתאם לתקנות שיקבע השר לעניני דתות השר, בהסכמת שר האוצר.

 

מיום 1.1.2023

תיקון מס' 25

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 286 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף קטן 7(א1)

הנוסח:

(א1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מתן תעודת הכשר ושירותי השגחה לשם מתן תעודת הכשר יינתנו לפי הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, ולא ייגבו בעדם אגרות כאמור בסעיף קטן (ב);

(2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מסמכותה של מועצה דתית מוסמכת לגבות תשלום עבור מתן תעודת הכשר ושירותי השגחה לפי חוק איסור הונאה בכשרות;

(3) בסעיף קטן זה –

"חוק איסור הונאה בכשרות" – חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983;

"תעודת הכשר", "שירותי השגחה" ו"מועצה דתית מוסמכת" – כהגדרתם בחוק איסור הונאה בכשרות.

 

מינוי רואה חשבון (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

7א.     (א)  מועצה תמנה רואה חשבון; מינויו של רואה חשבון והפסקת העסקתו טעונים אישור השר[1] וייעשו על פי הוראות סעיף זה וסעיפים 7ב עד 7ד.

          (ב)  רואה החשבון לא יהיה עובד המועצה; תנאי העסקתו ייקבעו בידי המועצה, לפי הוראות סעיף זה.

          (ג)   רואה החשבון לא יהיה תלוי במועצה או קשור אליה, במישרין או בעקיפין, וישמור על אי-תלות בעבודתו המקצועית.

          (ד)  תשלום שכר טרחתו של רואה החשבון לא יותנה בתנאי כלשהו הקשור לאחריותו המקצועית, ולא ייקבע כל הסדר לשיפוי רואה החשבון בידי המועצה או מי מטעמה בשל חיוב שמקורו בהפרת אחריותו המקצועית של רואה החשבון או באי-קיום חובה המוטלת עליו לפי כל דין.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ה)  השר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבעו בתקנות כללים בדבר מינוי רואה חשבון, תנאי כשירותו, אי-תלות, העדר ניגודי עניינים, שכרו ודרכי פעולתו וכן נוהל להפסקת העסקתו והגבלות על פיטוריו.

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 70 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

7א. (א) מועצה תמנה רואה חשבון; מינויו של רואה חשבון והפסקת העסקתו טעונים אישור השר לעניני דתות השר וייעשו על פי הוראות סעיף זה וסעיפים 7ב עד 7ד.

(ב) רואה החשבון לא יהיה עובד המועצה; תנאי העסקתו ייקבעו בידי המועצה, לפי הוראות סעיף זה.

(ג) רואה החשבון לא יהיה תלוי במועצה או קשור אליה, במישרין או בעקיפין, וישמור על אי-תלות בעבודתו המקצועית.

(ד) תשלום שכר טרחתו של רואה החשבון לא יותנה בתנאי כלשהו הקשור לאחריותו המקצועית, ולא ייקבע כל הסדר לשיפוי רואה החשבון בידי המועצה או מי מטעמה בשל חיוב שמקורו בהפרת אחריותו המקצועית של רואה החשבון או באי-קיום חובה המוטלת עליו לפי כל דין.

(ה) השר לעניני דתות השר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבעו בתקנות כללים בדבר מינוי רואה חשבון, תנאי כשירותו, אי-תלות, העדר ניגודי עניינים, שכרו ודרכי פעולתו וכן נוהל להפסקת העסקתו והגבלות על פיטוריו.

עריכת דוחות כספיים (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

7ב.     (א)  מועצה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי-שנתיים (להלן – דוחות כספיים); ראש המועצה וגזבר המועצה או אחד מחבריה, אם אין גזבר למועצה, יחתמו על הדוחות הכספיים; רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכספיים החצי-שנתיים (להלן – דוחות מבוקרים), והם יידונו במועצה ויוגשו לשר.

          (ב)  השר ושר האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספיים, היקפם והפרטים הכלולים בהם וכן את המועד להגשת הדוחות המבוקרים לשר.

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 71 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

7ב. (א) מועצה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי-שנתיים (להלן – דוחות כספיים); ראש המועצה וגזבר המועצה או אחד מחבריה, אם אין גזבר למועצה, יחתמו על הדוחות הכספיים; רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכספיים החצי-שנתיים (להלן – דוחות מבוקרים), והם יידונו במועצה ויוגשו לשר לעניני דתות לשר.

(ב) השר לעניני דתות השר ושר האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספיים, היקפם והפרטים הכלולים בהם וכן את המועד להגשת הדוחות המבוקרים לשר לעניני דתות לשר.

סמכויותיו,  חובותיו ואחריותו של רואה חשבון  (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

7ג.     (א)  לצורך מילוי תפקידיו רשאי רואה החשבון, בכל עת, לעיין במסמכי המועצה ולדרוש מאת ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה, או מכל בעל תפקיד בה, כל מידע והסבר הדרושים לו, וכן רשאי הוא לדרוש כל מסמך של המועצה מאת המחזיק בו; רואה החשבון רשאי גם להשתתף בכל ישיבת מועצה שיידונו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם חשבונות.

          (ב)  מי שנדרש כאמור בסעיף זה חייב למלא אחר הדרישה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ג)   נודע לרואה החשבון, אגב עריכת הביקורת, על פעולות של המועצה שיש בהן משום סטיה מהוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, או מהוראות חוק התקציב השנתי, ידווח על כך לראש המועצה ולשר; קיבל ראש המועצה מידע כאמור בסעיף קטן זה, יזמן בהקדם ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו; התפטרות או פרישה של רואה החשבון מתפקידו או הפסקת העסקתו אין בהם כדי לפטור אותו מקיום חובתו לפי סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ד)  (1)   על פי הצעת רואה החשבון בפעולתו לפי סעיף זה, יפסול השר כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי-חוקי; כן יחייב השר כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו, או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא;

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(2)   השר רשאי, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לכך על ידי אדם שחויב, ועל אף היות הפסילה או החיוב נכונים וחוקיים, לבטל או להקטין את הפסילה ואת החיוב, אם ראה שלפי נסיבות המקרה ראוי לעשות כן;

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(3)   השר יודיע את החלטתו בכתב לאדם אשר חויב כאמור, וכן יפרט את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב; ההודעה תישלח במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ה)  חויב אדם כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי הוא בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, לבקש בכתב מהשר לבטל או להפחית את החיוב; השר יודיע את החלטתו הסופית למבקש ולמועצה, לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בעל-פה או בכתב, לפי רצון המבקש.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ו)   האדם שלחובתו נזקפה, בהחלטה סופית של השר, הוצאה כאמור בסעיף קטן (ד), יהא חייב בתשלומה למועצה תוך שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), זולת אם בתוך הזמן האמור הגיש בקשה לבית משפט לביטול ההודעה; במקרה זה לא יפרע את החיוב אלא אם כן בית המשפט החליט על כך.

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 71 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 7ג

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(ג) נודע לרואה החשבון, אגב עריכת הביקורת, על פעולות של המועצה שיש בהן משום סטיה מהוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, או מהוראות חוק התקציב השנתי, ידווח על כך לראש המועצה ולשר לעניני דתות ולשר; קיבל ראש המועצה מידע כאמור בסעיף קטן זה, יזמן בהקדם ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו; התפטרות או פרישה של רואה החשבון מתפקידו או הפסקת העסקתו אין בהם כדי לפטור אותו מקיום חובתו לפי סעיף קטן זה.

(ד) (1) על פי הצעת רואה החשבון בפעולתו לפי סעיף זה, יפסול השר לעניני דתות השר כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי-חוקי; כן יחייב השר כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו, או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא;

(2) השר לעניני דתות השר רשאי, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לכך על ידי אדם שחויב, ועל אף היות הפסילה או החיוב נכונים וחוקיים, לבטל או להקטין את הפסילה ואת החיוב, אם ראה שלפי נסיבות המקרה ראוי לעשות כן;

(3) השר לעניני דתות השר יודיע את החלטתו בכתב לאדם אשר חויב כאמור, וכן יפרט את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב; ההודעה תישלח במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

(ה) חויב אדם כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי הוא בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, לבקש בכתב מהשר לעניני דתות מהשר לבטל או להפחית את החיוב; השר יודיע את החלטתו הסופית למבקש ולמועצה, לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בעל-פה או בכתב, לפי רצון המבקש.

(ו) האדם שלחובתו נזקפה, בהחלטה סופית של השר לעניני דתות השר, הוצאה כאמור בסעיף קטן (ד), יהא חייב בתשלומה למועצה תוך שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), זולת אם בתוך הזמן האמור הגיש בקשה לבית משפט לביטול ההודעה; במקרה זה לא יפרע את החיוב אלא אם כן בית המשפט החליט על כך.

פעולות לפי דרישות השר והפסקת העסקה על ידי השר (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

7ד.[2]    (א)  השר רשאי לדרוש מרואה החשבון, כל מידע, מסמך והסבר על פעולתו ועל פעולות המועצה שבידיעת רואה החשבון, וכן רשאי הוא לדרוש השלמות ותיקון ליקויים בחוות דעתו של רואה החשבון.

 

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  ראה השר כי המועצה אינה ממנה רואה חשבון או אינה מגישה דוחות כספיים במועדים או במתכונת הקבועים, כאמור בסעיפים 7א ו-7ב, רשאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה:

(1)   למנות רואה חשבון למועצה ולקבוע הוראות לפעולתו, לרבות השכר שתשלם לו המועצה;

(2)   לקבוע כי לא יועבר חלקה של הממשלה, בתקציב המועצה כאמור בסעיף 11;

(3)   לשלם, על חשבון המועצה, את שכרו של רואה החשבון.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ג)   השר רשאי למנות למועצה גם רואה חשבון מטעמו שיבקר את הדוחות הכספיים, כולם או חלקם, כפי שיקבע השר, והוראות סעיף 7ג(א) ו-(ב) יחולו.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ד)  השר רשאי להפסיק את העסקתו של רואה חשבון אם מצא שרואה החשבון אינו ממלא את תפקידיו כראוי, או אם מצא שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי סעיף 7א(ה).

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 72 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 7ד

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

7ד. (א) השר לעניני דתות השר רשאי לדרוש מרואה החשבון, כל מידע, מסמך והסבר על פעולתו ועל פעולות המועצה שבידיעת רואה החשבון, וכן רשאי הוא לדרוש השלמות ותיקון ליקויים בחוות דעתו של רואה החשבון.

(ב) ראה השר לעניני דתות השר כי המועצה אינה ממנה רואה חשבון או אינה מגישה דוחות כספיים במועדים או במתכונת הקבועים, כאמור בסעיפים 7א ו-7ב, רשאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה:

(1) למנות רואה חשבון למועצה ולקבוע הוראות לפעולתו, לרבות השכר שתשלם לו המועצה;

(2) לקבוע כי לא יועבר חלקה של הממשלה, בתקציב המועצה כאמור בסעיף 11;

(3) לשלם, על חשבון המועצה, את שכרו של רואה החשבון.

(ג) השר לעניני דתות השר רשאי למנות למועצה גם רואה חשבון מטעמו שיבקר את הדוחות הכספיים, כולם או חלקם, כפי שיקבע השר, והוראות סעיף 7ג(א) ו-(ב) יחולו.

(ד) השר לעניני דתות השר רשאי להפסיק את העסקתו של רואה חשבון אם מצא שרואה החשבון אינו ממלא את תפקידיו כראוי, או אם מצא שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי סעיף 7א(ה).

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

8.    (בוטל).

מיום 22.1.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח 1706)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

הכנת תקציב

8. כל מועצה תכין הצעת תקציב של שירותי הדת, במועד ובצורה שיקבע שר הדתות.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

קביעת תקציב

8. כל מועצה תקבע בהסכמה כאמור בסעיף 9 את התקציב של שירותי הדת במועד, בצורה ולפי כללים שקבע השר לעניני דתות.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

9.    (בוטל).

מיום 22.1.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח 1706)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

אישור התקציב

9. (א) הוכנה הצעת תקציב כאמור, תגישנה המועצה לאישור –

(1) אם המקום שלתושביו מספקת שירותי דת נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית – לרשות המקומית;

(2) בכל מקרה אחר – לשר הדתות.

(ב) נחלקו הדעות בין המועצה ובין הרשות המקומית בנוגע להצעת תקציב שהוגשה לפי סעיף קטן (א)(1), תכריע בדבר הממשלה, ובהתאם להכרעתה תאשר הממשלה את הצעת התקציב, בשינויים או בלי שינויים.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

הסכמה לקביעת התקציב

9. (א) קביעת התקציב לפי סעיף 8 טעונה הסכמה –

(1) אם המקום שלתושביו מספקת המועצה שירותי דת נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית – של הרשות המקומית;

(2) בכל מקום אחר – של השר לעניני דתות.

(ב) לא היתה הסכמה בין המועצה ובין הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א)(1), יכריעו בדבר השר לעניני דתות ושר הפנים; באין הסכמה בין השרים, תכריע הממשלה בדבר, ובהתאם להכרעתה תקבע הממשלה את התקציב בשינויים או בלי שינויים.

הגבלה על הוצאות המועצה (תיקון מס' 6) תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

10.  המועצה לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם כן נכללה בתקציב שאושר לפי סעיף 11ט.

מיום 22.1.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח 1706)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. אושרה הצעת תקציב כאמור, תהיה ההצעה לתקציב בר-תוקף ומחייב והמועצה לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם נכללה בתקציב זה.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

תוקף התקציב הגבלה על הוצאות המועצה

10. המועצה לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם כן נכללה בתקציב שנקבע כאמור בסעיפים 8 ו-9 שאושר לפי סעיף 11ט.

 

 

מועצה שאינה ממלאה חובה (תיקון מס' 1) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

10א.  (א)  כל אימת שנראה לשר שמועצה לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות לפי חוק זה, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך זמן הנקוב בצו.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי השר לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית למנות אדם הנראה לו מתאים שימלא את החובה או יבצע את העבודה, ובלבד שהשכר וההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון התקציב של המועצה.

מיום 22.2.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 685 מיום 22.2.1973 עמ' 75 (ה"ח 1028)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

10א. (א) כל אימת שנראה לשר הדתות לשר שמועצה לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות לפי חוק זה, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך זמן הנקוב בצו.

(ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי שר הדתות השר לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית למנות אדם הנראה לו מתאים שימלא את החובה או יבצע את העבודה, ובלבד שהשכר וההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון התקציב של המועצה.

פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה (תיקון מס' 7)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

10ב.  (א)  ראה השר, לאחר שעיין בדין וחשבון של ועדת חקירה שמינה ושבין חבריה נכלל נציג של היועץ המשפטי לממשלה – כי מועצה אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה לפי כל דין או שאינה ממלאה אותם תפקידים כראוי, רשאי הוא, לאחר שהזהיר אותה, לפזר את המועצה ולמנות במקומה ועדה ממונה; את הרכב הועדה הממונה יקבע השר לאחר התייעצות בראש הרשות המקומית וברבנות המקומית.

          (ב)  לועדה הממונה יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ג)   השר ימנה לועדה הממונה אחד מחבריה להיות יושב ראש, ואם ראה צורך בכך, רשאי הוא למנות חבר אחר להיות סגן יושב ראש; ליושב ראש ולסגנו יהיו כל הסמכויות והחובות של ראש המועצה וסגנו, והם יהיו זכאים, אם אינם עובדי המדינה, לקבל מקופת המועצה את השכר שאושר לנושאי אותן משרות במועצה שפוזרה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ד)  ועדה ממונה תכהן עד שיחודש הרכב המועצה, בהתאם לסעיף 6, ורשאי השר לחדש את ההרכב לענין זה בכל עת שימצא שהתנאים מאפשרים זאת.

          (ה)  על מינוי ועדת חקירה, פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה לפי סעיף זה תפורסם הודעה ברשומות.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 120 (ה"ח 1963)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(א) ראה השר לעניני דתות השר, לאחר שעיין בדין וחשבון של ועדת חקירה שמינה ושבין חבריה נכלל נציג של היועץ המשפטי לממשלה – כי מועצה אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה לפי כל דין או שאינה ממלאה אותם תפקידים כראוי, רשאי הוא, לאחר שהזהיר אותה, לפזר את המועצה ולמנות במקומה ועדה ממונה; את הרכב הועדה הממונה יקבע השר לאחר התייעצות בראש הרשות המקומית וברבנות המקומית.

(ב) לועדה הממונה יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה.

(ג) השר לעניני דתות השר ימנה לועדה הממונה אחד מחבריה להיות יושב ראש, ואם ראה צורך בכך, רשאי הוא למנות חבר אחר להיות סגן יושב ראש; ליושב ראש ולסגנו יהיו כל הסמכויות והחובות של ראש המועצה וסגנו, והם יהיו זכאים, אם אינם עובדי המדינה, לקבל מקופת המועצה את השכר שאושר לנושאי אותן משרות במועצה שפוזרה.

(ד) ועדה ממונה תכהן עד שיחודש הרכב המועצה, בהתאם לסעיף 6, ורשאי השר לעניני דתות השר לחדש את ההרכב לענין זה בכל עת שימצא שהתנאים מאפשרים זאת.

השתתפות בהוצאות התקציב של מועצה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11.  ממשלה והרשות המקומית יישאו בהוצאות התקציב של מועצה בהתאם להוראות סעיפים 11א עד 11ז.

מיום 22.1.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח 1706)

החלפת סעיף קטן 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף 9(א)(1) או (ב) ישאו –

(1) הממשלה – בשיעור של שליש;

(2) הרשות המקומית – בשיעור של שני שלישים.

 

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 120 (ה"ח 1963)

החלפת סעיף קטן 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) שר האוצר ושר הדתות ביחד רשאים להגדיל את השיעור הקבוע בסעיף קטן (א)(1) אם לדעתם תנאי המקום המיוחדים מצדיקים זאת.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

כיסוי הוצאות התקציב

11. (א) בהוצאות התקציב של מועצה ישאו –

(1) הממשלה – בשיעור של 40%;

(2) הרשות המקומית – בשיעור של 60%;

(ב) השר לעניני דתות רשאי, בהסכמת שר האוצר, שר הפנים וראש הרשות המקומית, לשנות את השיעורים הקבועים להשתתפותן של הממשלה ושל הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א), אם לדעתו תנאי המקום המיוחדים מצדיקים זאת.

(ג) בהוצאות התקציב שאושר לפי סעיף 9(א)(2) תשא הממשלה, בגדר חוק התקציב הנוהג במדינה מזמן לזמן.

 

סכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11א.  (א)  סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות ייקבע, בכל שנת כספים, בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק התקציב השנתי).

          (ב)  סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה ומועצה, בכל שנת כספים, יהיה הסכום שיתקבל מחלוקת סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, כאמור בסעיף קטן (א), ביניהן, על פי אמות מידה שוויוניות שתקבע הממשלה (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה); השר יפרסם ברשומות את אמות המידה האמורות.

          (ג)   סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, בכל שנת כספים, יהיה שווה לסכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של אותה מועצה, באותה שנת כספים, כשהוא מוכפל ב-1.5 (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית).

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11א

סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של מועצה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 23 הוראת שעה) תשע"ח-2018

11ב.  (א)  על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר, והכל בכפוף לתנאים אלה:

(1)   השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, באותה שנת כספים, כאמור בסעיף 11א(א);

(2)   השינוי לא יביא לשינוי סכום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה עם סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל הכולל);

(3)   סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, שיחושב לפי סעיף קטן (ב), לא יפחת מסכום השווה ל-25% ולא יעלה על סכום השווה ל-75% מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(4)   (פקעה).

          (ב)  החליטו השרים לפי סעיף קטן (א) על סכום השתתפות מיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה, יהיה סכום ההשתתפות של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת המועצה, בהוצאות התקציב שלה, הסכום המתקבל מההפרש שבין סכום ההשתתפות הרגיל הכולל לבין סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית).

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ג)   החלטת השרים לפי סעיף קטן (א) תתקבל לאחר קבלת המלצות לעניין זה מאת צוות מקצועי הכולל את נציג כל אחד מהשרים, מבין עובדי משרדיהם, ותוקפה וכן תוקפן של אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לשנת כספים אחת בלבד.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011 (תיקון מס' 23 הוראת שעה) תשע"ח-2018

          (ד)  סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, במהלך 90 הימים כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה לפי סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 1.1.2011 (בכפוף להוראת השעה שלהלן)

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2293 מיום 6.4.2011 עמ' 783 (ה"ח 579)

11ב. (א) השר, שר הפנים והשר האוצר (להלן – השרים) רשאים, בתוך 60 ימים מיום קבלת חוק התקציב השנתי, לשנות, בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים ובכללם שר האוצר, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, והכל בכפוף לתנאים אלה על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים, והכל בכפוף לתנאים אלה:

(1) השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, באותה שנת כספים, כאמור בסעיף 11א(א);

(2) השינוי לא יביא לשינוי סכום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה עם סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל הכולל);

(3) סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, שיחושב לפי סעיף קטן (ב), לא יפחת מסכום השווה ל-25% ולא יעלה על סכום השווה ל-75% מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל.

(ב) החליטו השרים לפי סעיף קטן (א) על סכום השתתפות מיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה, יהיה סכום ההשתתפות של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת המועצה, בהוצאות התקציב שלה, הסכום המתקבל מההפרש שבין סכום ההשתתפות הרגיל הכולל לבין סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית).

(ג) החלטת השרים לפי סעיף קטן (א) תתקבל לאחר קבלת המלצות לעניין זה מאת צוות מקצועי הכולל את נציג כל אחד מהשרים, מבין עובדי משרדיהם, ותוקפה וכן תוקפן של אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לשנת כספים אחת בלבד.

(ד) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, במהלך 90 הימים כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה לפי סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

 

בשנת הכספים 2011

הוראת שעה תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2293 מיום 6.4.2011 עמ' 783 (ה"ח 579)

11ב. (א) על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 150 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים, והכל בכפוף לתנאים אלה:

(1) השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, באותה שנת כספים, כאמור בסעיף 11א(א);

(2) השינוי לא יביא לשינוי סכום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה עם סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל הכולל);

(3) סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, שיחושב לפי סעיף קטן (ב), לא יפחת מסכום השווה ל-25% ולא יעלה על סכום השווה ל-75% מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל.

(ב) החליטו השרים לפי סעיף קטן (א) על סכום השתתפות מיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה, יהיה סכום ההשתתפות של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת המועצה, בהוצאות התקציב שלה, הסכום המתקבל מההפרש שבין סכום ההשתתפות הרגיל הכולל לבין סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית).

(ג) החלטת השרים לפי סעיף קטן (א) תתקבל לאחר קבלת המלצות לעניין זה מאת צוות מקצועי הכולל את נציג כל אחד מהשרים, מבין עובדי משרדיהם, ותוקפה וכן תוקפן של אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לשנת כספים אחת בלבד.

(ד) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, במהלך 90 150 הימים כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה לפי סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

 

מיום 1.1.2013 (בכפוף להוראת השעה שלהלן)

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2413 מיום 14.11.2013 עמ' 38 (ה"ח 804)

(א) על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר, והכל בכפוף לתנאים אלה:

 

בשנת הכספים 2013

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2413 מיום 14.11.2013 עמ' 38 (ה"ח 804)

(א) על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 120 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר, והכל בכפוף לתנאים אלה:

(1) השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, באותה שנת כספים, כאמור בסעיף 11א(א);

(2) השינוי לא יביא לשינוי סכום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה עם סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה (להלן – סכום ההשתתפות הרגיל הכולל);

(3) סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, שיחושב לפי סעיף קטן (ב), לא יפחת מסכום השווה ל-25% ולא יעלה על סכום השווה ל-75% מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל;

(4) גדל סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה בשנת הכספים 2013 לעומת סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה בשנת הכספים הקודמת, בשל הגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית בסכום ההשתתפות הרגיל הכולל לגבי המועצה בשנת הכספים 2013 לעומת אחוז ההשתתפות שלה כאמור בשנת הכספים הקודמת, תעביר הממשלה למועצה, במקום הרשות המקומית, 75% מהסכום הנובע מהגדלת אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית כאמור, והרשות המקומית תעביר למועצה את 25% הנותרים; לעניין זה, "סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית" – כמשמעותו בסעיף קטן (ב).

 

בשנת הכספים 2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 23 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2731 מיום 12.7.2018 עמ' 743 (ה"ח 787)

(א) על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר, והכל בכפוף לתנאים אלה ובלבד שההחלטה תינתן עד יום י"ח באב התשע"ח (30 ביולי 2018), והכול בכפוף לתנאים אלה:

(ד) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, במהלך 90 הימים עד יום י"ח באב התשע"ח (30 ביולי 2018) כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה לפי סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

הודעה על סכומי ההשתתפות (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 23 הוראת שעה) תשע"ח-2018

11ג.   השר יפרסם ברשומות את סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה וכן את סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של כל רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה; כמו כן יודיע השר או מי שהוא הסמיך לעניין זה לכל ראש רשות מקומית ולכל ראש מועצה, על סכומי ההשתתפות האמורים הנוגעים אליהם[3].

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 649 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ג

 

בשנת הכספים 2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 23 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2731 מיום 12.7.2018 עמ' 744 (ה"ח 787)

11ג. השר יפרסם ברשומות לא יאוחר מיום י"ח באב התשע"ח (30 ביולי 2018) את סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה וכן את סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של כל רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה; כמו כן יודיע השר או מי שהוא הסמיך לעניין זה לכל ראש רשות מקומית ולכל ראש מועצה, על סכומי ההשתתפות האמורים הנוגעים אליהם.

העברת סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ד.  (א)  רשות מקומית תעביר למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, עד היום החמישי בכל חודש, את סכום השתתפותה החודשי בהוצאות התקציב של המועצה, ואולם אם העבירה הרשות המקומית מקדמות לפי סעיף קטן (ב) יובאו בחשבון לעניין זה סכומי המקדמות שהעבירה כאמור; בסעיף קטן זה, "סכום ההשתתפות החודשי" – סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה, כפי שפורסם ברשומות לפי סעיף 11ג, כשהוא מחולק ב-12.

(תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          (ב)  כל עוד לא פורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 11ג, תעביר רשות מקומית למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, עד היום החמישי בכל חודש, מקדמה על חשבון סכום השתתפות בהוצאות התקציב של המועצה; המקדמה כאמור תהיה בסכום השווה לחלק ה-12 מסכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

ת"ט תשס"ט-2008

          (ג)   לא כלל התקציב המאושר של הרשות המקומית את מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית תתקן את תקציבה, בתוך 30 ימים מיום שיורה לה על כך שר הפנים; לא תיקנה הרשות המקומית את תקציבה בהתאם להוראתו של שר הפנים, עד תום 30 הימים כאמור, יתקן שר הפנים, באופן מיידי, את תקציב הרשות המקומית כך שיכלול את מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 649 (ה"ח 335)

ת"ט תשס"ט-2008

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 119

הוספת סעיף 11ד

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2293 מיום 6.4.2011 עמ' 783 (ה"ח 579)

(ב) כל עוד לא פורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 11ג, תעביר רשות מקומית למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, עד היום החמישי בכל חודש, מקדמה על חשבון סכום השתתפות בהוצאות התקציב של המועצה; המקדמה כאמור תהיה בסכום השווה לחלק ה-12 מסכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית בשנת הכספים הקודמת כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.

שינוי סכום ההשתתפות במהלך שנת הכספים (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ה.  (א)  בסעיף זה –

          "יחס השתתפות רגיל" – היחס שבין סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה לבין סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה;

          "יחס השתתפות מיוחד" – היחס שבין סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה לבין סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה.

          (ב)  שונה, במהלך שנת הכספים, סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות, הקבוע בחוק התקציב השנתי כאמור בסעיף 11א(א), יחולו לעניין סכום ההשתתפות המעודכן של הרשויות המקומיות בהוצאות התקציב של המועצות הנמצאות בתחום שיפוטן, הוראות אלה:

(1)   שונה סכום השתתפות הממשלה כאמור בשל הסכמי שכר קיבוציים הנוגעים למועצות, יעודכן סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשויות המקומיות, כך שיישמר יחס ההשתתפות הרגיל או יחס ההשתתפות המיוחד, לפי העניין;

(2)   שונה סכום השתתפות הממשלה כאמור שלא בשל הסכמי שכר קיבוציים כאמור בפסקה (1), יחליטו השרים בתוך 60 ימים מיום שינוי הסכום כאמור, בהחלטה שתתקבל כאמור בסעיף 11ב(א), על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, אם יעודכן סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשויות המקומיות; החליטו השרים על עדכון הסכום, יקבעו כם את שיעורי העדכון, ובלבד שסכום ההשתתפות המעודכן של הרשויות המקומיות לא יהיה גבוה מסכום ההשתתפות שהיה חל לגביהן אילו עודכן לפי יחס ההשתתפות הרגיל או יחס ההשתתפות המיוחד, לפי העניין; החלטה לפי פסקה זו תתקבל לאחר שניתנה הזדמנות לנציגי הרשויות המקומיות והמועצות הנוגעות בדבר להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מהיום שבו התבקשו לעשות כן.

          (ג)   השר יפרסם ברשומות את סכומי ההשתתפות המעודכנים של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות התקציב של המועצות, כאמור בסעיף קטן (ב); כמו כן יודיע השר או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לכל ראש רשות מקומית ולכל ראש מועצה, על סכומי ההשתתפות האמורים הנוגעים אליהם.

          (ד)  פורסמה הודעה ברשומות על עדכון סכום ההשתתפות של רשות מקומית לפי סעיף קטן (ג), תעביר הרשות המקומית למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, ביום החמישי בכל חודש, החל בחודש שלאחר הפרסום, את סכום השתתפותה החודשי המעודכן בהוצאות התקציב של המועצה; לעניין זה, "סכום ההשתתפות החודשי המעודכן" – סכום השתתפות המעודכן של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה, כפי שפורסם ברשומות לפי סעיף קטן (ג), כשהוא מחולק במספר החודשים שנותרו מהחודש שלאחר הפרסום ועד תום שנת הכספים.

          (ה)  אין בשינוי סכום ההשתתפות של הממשלה כאמור בסעיף קטן (ב), בהחלטת השרים לפי פסקה (2) של אותו סעיף קטן או באי-קבלת החלטה כאמור, כדי להטיל על הממשלה חובה כלשהי כלפי הרשויות המקומיות, המועצות, עובדיהן או כל גורם אחר.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 650 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ה

בקשה להפחתת סכום ההשתתפות של רשות מקומית (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ו.   (א)  ראש רשות מקומית רשאי לפנות לשרים בבקשה להפחית את סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות המקומית – בתוך 21 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 11ג על הסכום האמור;

(2)   לעניין סכום ההשתתפות המעודכן של הרשות המקומית, כאמור בסעיף 11ה(ב)(2) – בתוך 21 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 11ה(ג) על הסכום האמור.

          (ב)  הממשלה תחליט על אמות מידה לעניין החלטה בבקשות לפי סעיף זה.

          (ג)   סברו השרים[4] כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתאם לאמות המידה אשר נקבעו לפי סעיף קטן (ב), רשאים הם, בהחלטה כאמור בסעיף 11ב(א), לאשר בקשה להפחתת סכום ההשתתפות שהוגשה לפי סעיף קטן (א), כפי שהוגשה או בשינויים שימצאו לנכון, ובלבד שיופחת גם סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצה, כך שיישמר יחס ההשתתפות הרגיל או יחס ההשתתפות המיוחד, לפי העניין; החליטו השרים לאשר את הבקשה, יקבעו את מועד תחילת ההפחתה.

          (ד)  החלטה לפי סעיף קטן (ג) תתקבל לאחר שניתנה הזדמנות לנציגי הרשות המקומית ולנציגי המועצה להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מהיום שבו התבקשו לעשות כן.

          (ה)  החליטו השרים, לפי הוראות סעיף זה, לאשר בקשה להפחתת סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, תעביר הרשות המקומית למועצה, ביום החמישי בכל חודש, החל במועד תחילת ההפחתה שעליו החליטו השרים לפי סעיף קטן (ג), את סכום השתתפותה החודשי המופחת בהוצאות התקציב של המועצה; לעניין זה, "סכום ההשתתפות החודשי המופחת" – סכום ההשתתפות המופחת של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה, שעליו החליטו השרים לפי סעיף זה, כשהוא מחולק במספר החודשים שנותרו מהחודש שבו חל מועד תחילת ההפחתה ועד תום שנת הכספים.

          (ו)   הודעה על סכום ההשתתפות החודשי המופחת, כאמור בסעיף קטן (ה) תפורסם ברשומות.

          (ז)   הופחת סכום ההשתתפות של רשות מקומית כאמור בסעיף זה, לא יופחת בשל כך בלבד סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 651 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ו

השתתפות נוספת של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ז.   רשות מקומית רשאית להשתתף במימון הוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, בסכום הגבוה מסכום השתתפותה שנקבע לפי סעיפים 11א עד 11ו, ואולם אין בהגדלת סכום ההשתתפות כאמור כדי לשנות את סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של אותה מועצה.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 652 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ז

רשות מקומית שאינה מעבירה את סכומי השתתפותה (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ח.  לא העבירה רשות מקומית את סכומי השתתפותה החודשיים בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, כולם או חלקם, בשיעורים ובמועדים הקבועים לפי סעיפים 11ד, 11ה או 11ו, לפי העניין, מכל סיבה שהיא לרבות משום שאין לרשות המקומית תקציב מאושר לאותה שנת כספים או משום שבתקציב המאושר שלה לאותה שנת כספים לא נכלל מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד בתקציב המועצה הדתית, יחולו לגביה הוראות אלה:

(1)  חשב משרד הפנים יפחית מההקצבות המועברות לרשות המקומית מתקציב משרד הפנים, סכומים השווים לסכומי ההשתתפות שעל הרשות המקומית להעביר למועצה, ויעביר את הסכומים האמורים לידי המועצה; לעניין זה, "הקצבה" – תמיכה, מענק או כל השתתפות אחרת;

(2)  לא מועברות לרשות המקומית הקצבות כאמור בפסקה (1), או לא כיסו סכומי ההקצבות שהופחתו לפי אותה פסקה את סכומי ההשתתפות שעל הרשות המקומית להעביר למועצה, יודיע על כך חשב משרד הפנים לממונה על המחוז באותו משרד; הודיע כאמור, יפעיל הממונה על המחוז, באופן מיידי, את סמכותו לפי סעיף 141 לפקודת העיריות, לשם הבטחת מילוי חובותיה של הרשות המקומית.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 652 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ח

הצעת התקציב (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11ט.  (א)  מועצה, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת, תגיש לשר, בתוך 30 ימים מהיום שבו פורסמו ברשומות סכומי ההשתתפות כאמור בסעיף 11ג, את הצעת התקציב השנתי של המועצה; הצעת התקציב תהיה מבוססת על סכומי ההשתתפות של הממשלה ושל הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה לפי סעיפים 11א עד 11ד, ועל סכומי האגרות שגובה המועצה לפי סעיף 7(ב), ותכלול את הפרטים שקבע השר לפי סעיף קטן (ד).

          (ב)  ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.

          (ג)   הצעת התקציב השנתי טעונה את אישורו של השר, ורשאי הוא לאשר את ההצעה בשינויים שימצא לנכון או להתנות את האישור בתנאים.

          (ד)  השר רשאי לקבוע את הפרטים שייכללו בהצעת התקציב השנתי של מועצה.

          (ה)  לא הגישה מועצה את הצעת התקציב השנתי לפי סעיף זה, איחרה בהגשתה או לא קיבלה את אישור השר, אין בכך כדי לגרוע מחובתה של הרשות המקומית להעביר את סכומי השתתפותה בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה, בשיעורים ובמועדים הקבועים לפי סעיפים 11ד, 11ה או 11ו, לפי העניין.

          (ו)   לא אושר התקציב השנתי של המועצה, רשאית המועצה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק ה-12 מהתקציב השנתי בשנת הכספים הקודמת, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ז)   המועצה תפרסם את תקציבה וכן את הדוחות הכספיים לפי סעיף 7ב.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 653 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11ט

תקנות (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

11י.   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות לעניין –

(1)  אופן ניהול תקציב המועצה ושינויים בו;

(2)  העברת כספים מסעיף הוצאה אחד למשנהו בתקציב המועצה;

(3)  אופן פרסומו של תקציב המועצה ודוחותיה הכספיים.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 654 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 11י

חתימת חוזים

12.  חוזים של מועצה ייחתמו בידי ראש הרשות המקומית וראש המועצה, ואם מקומה אינו נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית ייחתמו החוזים ביד ראש המועצה בלבד.

שיפוט משמעת של רבני עיר (תיקון מס' 3)   תש"ם-1980

12א.  (א)  רב עיר יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

          (ב)  מועצת הרבנות הראשית לישראל תמנה את חברי בית הדין והם דיין או דיין שיצא לגמלאות, והוא היושב ראש, ושני רבני עיר.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ג)   השר[5] רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על רב עיר על יסוד אחד מאלה:

(1)   הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2)   הרב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל;

(3)   הרב הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ד)  בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה לפני השר; מצא בית הדין המשמעתי שאין רב העיר ראוי להמשיך בתפקידו, יביא השר את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, והנשיא יעביר את רב העיר מכהונתו.

          (ה)  סמכויות בית הדין המשמעתי, סדרי הדין בו, סדרי הגשת קובלנות ושאר הוראות בקשר להפעלת השיפוט המשמעתי לפי סעיף זה ייקבעו בתקנות בהסכמת שר המשפטים.

מיום 28.3.1980

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ם מס' 965 מיום 28.3.1980 עמ' 95 (ה"ח 1405)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(ג) שר הדתות השר רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על רב עיר על יסוד אחד מאלה:

(1) הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2) הרב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל;

(3) הרב הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון.

(ד) בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה לפני שר הדתות השר; מצא בית הדין המשמעתי שאין רב העיר ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר הדתות השר את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, והנשיא יעביר את רב העיר מכהונתו.

החלת הדינים של שירות המדינה על עובדי המועצות (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

13.  (א)  השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה (להלן – ארגון העובדים) ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959, והתקנות על פיו, יחולו כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; שינויים אלה יפורטו בהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול שתחול אף לגבי מי שנתקבל לעבודה לפני נתינתה ונמצא בשירות המועצה ביום תחילת ההוראה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, והתקנות על פיו, יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות ועל שאיריהם, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; שינויים אלה יפורטו בהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול שתחול אף לגבי מי שפרש לפני נתינתה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ג)   הממשלה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאית להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, והתקנות על פיו יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; ובלבד שבבואו למנות את חברי בית הדין, כאמור בסעיף 3 לאותו חוק, יתייעץ שר המשפטים עם השר במקום שר האוצר; השינויים יפורטו בהוראה.

          (ד)  הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות, ויחולו על כלל המועצות.

מיום 30.3.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 890 מיום 30.3.1978 עמ' 104 (ה"ח 1181)

הוספת סעיף 13

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(א) שר הדתות השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה (להלן – ארגון העובדים) ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959, והתקנות על פיו, יחולו כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; שינויים אלה יפורטו בהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול שתחול אף לגבי מי שנתקבל לעבודה לפני נתינתה ונמצא בשירות המועצה ביום תחילת ההוראה.

(ב) שר הדתות השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, והתקנות על פיו, יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות ועל שאיריהם, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; שינויים אלה יפורטו בהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול שתחול אף לגבי מי שפרש לפני נתינתה.

(ג) הממשלה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאית להורות כי הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, והתקנות על פיו יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; ובלבד שבבואו למנות את חברי בית הדין, כאמור בסעיף 3 לאותו חוק, יתייעץ שר המשפטים עם שר הדתות השר במקום שר האוצר; השינויים יפורטו בהוראה.

גימלאות של ראש מועצה וסגניו (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 11)  תשס"ג-2003

14.    (א)  על ראש מועצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, בשינויים אלה:

 

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(1)   סעיף 1 ייקרא כאילו נאמר בו כך:

"1.   בחוק זה –

        "רשות" – מועצה דתית;

        "ראש רשות" – לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר הנמנים עם סוגים, או הממלאים תפקידים, שקבע השר בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת";

(2)   בסעיף 2, במקום "מקופת הרשות המקומית" קרי "מקופת המועצה הדתית";

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(3)   בסעיף 3(4), במקום הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר לצרף", קרי "וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר ברשות, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, ברשות מקומית או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שלדעת השר מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";

(4)   סעיף 3(7) לא יחול;

(5)   בסעיף 5, במקום "מהרשות המקומית" קרי "מהרשות";

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(6)   בסעיף 5א(א), במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(7)   בסעיף 5א(ג), במקום "הרשות המקומית" קרי "הרשות";

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(8)   בסעיף 5ג(א), במקום "רשות מקומית" ו"הרשות המקומית" קרי "רשות" ו"הרשות";

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(9)   בסעיף 5ג(ב), במקום "לרשות המקומית" ו"הרשות המקומית" פעמיים, קרי "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(10)  בסעיף 5ג(ג), במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי "הרשות" פעמיים;

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

(11)  סעיף 8 לא יחול;

(תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

(12)  סמכויות שר הפנים שלפי סעיף 9 יהיו בידי השר.

 

(תיקון מס' 11)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (ב)  על מספר סגני ראשי מועצות דתיות בשכר, יחולו ההגבלות שבסעיף 15א1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 בשינויים המחויבים, ובלבד שמספר הסגנים בשכר בכל מועצה דתית לא יעלה על מספר הסגנים כאמור אשר כיהנו באותה מועצה דתית ביום כ"א באדר ב' התשס"ג (25 במרס 2003).

מיום 30.3.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 890 מיום 30.3.1978 עמ' 104 (ה"ח 1181)

הוספת סעיף 14

 

מיום 24.3.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1013 מיום 24.3.1981 עמ' 148 (ה"ח 1485)

(3) בסעיף 3(4), במקום הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר לצרף", קרי "וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר ברשות, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, ברשות מקומית או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שלדעת שר הדתות מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";

(4) סעיף 3(7) לא יחול;

(5) בסעיף 5, במקום "מהרשות המקומית" קרי "מהרשות";

(6) בסעיף 5א(א), במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";

(7) בסעיף 5א(ג), במקום "הרשות המקומית" קרי "הרשות";

(8) בסעיף 5ג(א), במקום "רשות מקומית" ו"הרשות המקומית" קרי "רשות" ו"הרשות";

(9) בסעיף 5ג(ב), במקום "לרשות המקומית" ו"הרשות המקומית" פעמיים, קרי "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;

(10) בסעיף 5ג(ג), במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי "הרשות" פעמיים;

(6) (11) סעיף 8 לא יחול;

(7) (12) סמכויות שר הפנים שלפי סעיף 9 יהיו בידי שר הדתות.

 

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 517 (ה"ח 25)

14. (א) על ראש מועצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, בשינויים אלה:

(1) סעיף 1 ייקרא כאילו נאמר בו כך:

"1. בחוק זה –

"רשות" – מועצה דתית;

"ראש רשות" – לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר הנמנים עם סוגים, או הממלאים תפקידים, שקבע שר הדתות בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת";

(2) בסעיף 2, במקום "מקופת הרשות המקומית" קרי "מקופת המועצה הדתית";

(3) בסעיף 3(4), במקום הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר לצרף", קרי "וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר ברשות, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, ברשות מקומית או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שלדעת שר הדתות מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";

(6) בסעיף 5א(א), במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";

(7) בסעיף 5א(ג), במקום "הרשות המקומית" קרי "הרשות";

(8) בסעיף 5ג(א), במקום "רשות מקומית" ו"הרשות המקומית" קרי "רשות" ו"הרשות";

(9) בסעיף 5ג(ב), במקום "לרשות המקומית" ו"הרשות המקומית" פעמיים, קרי "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;

(10) בסעיף 5ג(ג), במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי "הרשות" פעמיים;

(11) סעיף 8 לא יחול;

(12) סמכויות שר הפנים שלפי סעיף 9 יהיו בידי שר הדתות.

(ב) על מספר סגני ראשי מועצות דתיות בשכר, יחולו ההגבלות שבסעיפים 129(א) לפקודת העיריות ו-35ב(א) לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין, בשינויים המחויבים, ובלבד שמספר הסגנים בשכר בכל מועצה דתית לא יעלה על מספר הסגנים כאמור אשר כיהנו באותה מועצה דתית ביום כ"א באדר ב' התשס"ג (25 במרס 2003).

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(א) על ראש מועצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, בשינויים אלה:

(1) סעיף 1 ייקרא כאילו נאמר בו כך:

"1. בחוק זה –

"רשות" – מועצה דתית;

"ראש רשות" – לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר הנמנים עם סוגים, או הממלאים תפקידים, שקבע שר הדתות השר בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת";

(2) בסעיף 2, במקום "מקופת הרשות המקומית" קרי "מקופת המועצה הדתית";

(3) בסעיף 3(4), במקום הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר לצרף", קרי "וכן מותר לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר ברשות, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, ברשות מקומית או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד קהילה או כנשיא או כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שלדעת שר הדתות השר מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";

(6) בסעיף 5א(א), במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";

(7) בסעיף 5א(ג), במקום "הרשות המקומית" קרי "הרשות";

(8) בסעיף 5ג(א), במקום "רשות מקומית" ו"הרשות המקומית" קרי "רשות" ו"הרשות";

(9) בסעיף 5ג(ב), במקום "לרשות המקומית" ו"הרשות המקומית" פעמיים, קרי "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;

(10) בסעיף 5ג(ג), במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי "הרשות" פעמיים;

(11) סעיף 8 לא יחול;

(12) סמכויות שר הפנים שלפי סעיף 9 יהיו בידי שר הדתות השר.

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 692 (ה"ח 292)

(ב) על מספר סגני ראשי מועצות דתיות בשכר, יחולו ההגבלות שבסעיפים 129(א) לפקודת העיריות ו-35ב(א) לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין, שבסעיף 15א1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 בשינויים המחויבים, ובלבד שמספר הסגנים בשכר בכל מועצה דתית לא יעלה על מספר הסגנים כאמור אשר כיהנו באותה מועצה דתית ביום כ"א באדר ב' התשס"ג (25 במרס 2003).

חלקת קבר בחיים  (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

14א.  (א)  מטרת סעיף זה לקבוע תעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים, בבית עלמין שבו רשות מקומית, מועצה דתית או חברה קדישא מטפלת בקבורת נפטרים במסגרת מתן שירותי דת יהודיים.

 

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (ב)  תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, בישוב שבו נמצא בית העלמין הקרוב למקום מגוריו (להלן – ישוב מגוריו), ישלם סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (ג)   תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו –

(1)   שלא בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 120% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה;

(2)   תושב יהודי, שאינו תושב ירושלים והמבקש לרכוש בה חלקת קבר בחייו, ישלם סכום שלא יעלה על 130% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (ד)  תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, סמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין, בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 80% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

          (ה)  הרוכש חלקת קבר, המיועדת לקבורה רוויה בחייו, ישלם 75% מהסכום לפי סעיפים קטנים (א) עד (ד); בחוק זה, "קבורה רוויה" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות העולה על 750 קברים לדונם.

          (ו)   הרוכש חלקת קבר בחייו המיועדת לקבורה זוגית, ישלם 80% מהסכום שיש לשלמו לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד); בסעיף זה, "קבורה זוגית" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות של 500 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים.

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (ו1) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו בבית העלמין האזורי ברקת ישלם סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת השנייה, בהתאם לסוג חלקת הקבר שבו בחר;

(2)   אם ביקש לרכוש חלקת קבר בסמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין או שבן זוגו רכש חלקת קבר בחייו בבית העלמין מסוג קבורת שדה במבנה, קבורה ברמה או קבורת סנהדרין ובן זוגו שילם את הסכום שיש לשלמו לפי פסקה (1) – סכום שלא יעלה על 80% מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה (1);

(3)   אם ביקש לרכוש חלקת קבר המיועדת לקבורה זוגית בחלקת קבר מסוג קבורת שדה במבנה או קבורה ברמה – סכום שלא יעלה על 80% מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה (2);

בחוק זה, "בית העלמין האזורי ברקת" – בית עלמין ברקת בגבולות המסומנים בתכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/143, כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 24) תשפ"ב-2021

          (ז)   הוראות סעיף זה לענין רכישת חלקת קבר בחיים יחולו לגבי בתי עלמין פעילים בלבד; השר, בהתאם להמלצות המוסד לביטוח לאומי ובאישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, יקבע רשימת בתי עלמין סגורים, כולם או חלקם, שלגביהם לא יחולו הוראות חוק זה, ויפרסמה ברשומות; לענין סעיף קטן זה, "בתי עלמין סגורים" – בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

          (ח)  נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים בשתי חלקות צמודות במשך 90 ימים מיום קבורת הנפטר; בסעיף זה, "בן משפחה" – תושב יהודי שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.

          (ט)  (1)   פנה בן משפחה של נפטר, בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 21 ימים מיום הפניה ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה;

(2)   לא הוגשה פניה כאמור בתוך 45 ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה הצמודה כל נפטר;

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 24) תשפ"ב-2021

(3)   הוגשו בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; השר יקבע, באישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, הוראות בענין זכות קדימה בין בנים ובנות, אחים ואחיות של הנפטר.

          (י)   רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו, יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 24) תשפ"ב-2021

          (יא) השר יגיש דין וחשבון בכתב על הפיקוח והאכיפה של הוראות סעיף זה, תוך פירוט לגבי גופי הקבורה השונים; הדין וחשבון כאמור יוגש לועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, אחת לשנה, ולא יאוחר מ-30 ביוני של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדין וחשבון.

          (יב) בסעיף זה ובסעיפים 14א1 עד 14א5 –

          "תושב יהודי" – תושב ישראל הזכאי לקבלת שירותי דת יהודיים, לרבות שירותי קבורה;

          "בית עלמין" – בית עלמין יהודי.

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 157 (ה"ח 2358)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 523 (ה"ח 2760)

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

זכות לרכוש חלקת קבר בחיים

14א. (א) תושב ישראל המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, ישלם סכום קבוע על פי הכללים שיקבע השר לעניני דתות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

(ב) בקביעת הכללים כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון כל עלויות החברה קדישא, לרבות העלויות לרכישה ולפיתוח הקרקע, במקרים שבהם נושאת החברה קדישא בעלויות אלו, עלויות הטיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך, ועלויות אחזקת בתי העלמין לאורך שנים.

(ג) בחברות קדישא שהוקמו לפני כניסתם לתוקף של הכללים לפי סעיף קטן (א), יובאו בחשבון גם עלויות והתחייבויות שנוצרו לפני כניסתם לתוקף של הכללים.

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

(ז) הוראות סעיף זה לענין רכישת חלקת קבר בחיים יחולו לגבי בתי עלמין פעילים בלבד; השר לעניני דתות השר, בהתאם להמלצות המוסד לביטוח לאומי ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע רשימת בתי עלמין סגורים, כולם או חלקם, שלגביהם לא יחולו הוראות חוק זה, ויפרסמה ברשומות; לענין סעיף קטן זה, "בתי עלמין סגורים" – בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

(ח) נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים בשתי חלקות צמודות במשך 90 ימים מיום קבורת הנפטר; בסעיף זה, "בן משפחה" – תושב יהודי שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.

(ט) (1) פנה בן משפחה של נפטר, בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 21 ימים מיום הפניה ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה;

(2) לא הוגשה פניה כאמור בתוך 45 ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה הצמודה כל נפטר;

(3) הוגשו בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; שר הדתות השר יקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, הוראות בענין זכות קדימה בין בנים ובנות, אחים ואחיות של הנפטר.

(י) רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו, יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(יא) השר לעניני דתות השר יגיש דין וחשבון בכתב על הפיקוח והאכיפה של הוראות סעיף זה, תוך פירוט לגבי גופי הקבורה השונים; הדין וחשבון כאמור יוגש לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, ולא יאוחר מ-31 במרס של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדין וחשבון.

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח 335)

14א. (א) מטרת סעיף זה לקבוע אך ורק תעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים, בבית עלמין המתנהל על ידי מועצה דתית שהוקמה לפי חוק זה, או על ידי חברה קדישא שבו רשות מקומית, מועצה דתית או חברה קדישא מטפלת בקבורת נפטרים במסגרת מתן שירותי דת יהודיים.

(ב) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, בישוב שבו נמצא בית העלמין הקרוב למקום מגוריו (להלן – ישוב מגוריו), ישלם סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת.

(ג) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו –

(1) שלא בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 120% מהתעריף המפורט בתוספת;

(2) תושב יהודי, שאינו תושב ירושלים והמבקש לרכוש בה חלקת קבר בחייו, ישלם סכום שלא יעלה על 130% מהתעריף המפורט בתוספת.

(ד) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, סמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין, בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 80% מהתעריף המפורט בתוספת.

(ה) הרוכש חלקת קבר, המיועדת לקבורה רוויה בחייו, ישלם 75% מהסכום לפי סעיפים קטנים (א) עד (ד); בסעיף זה בחוק זה, "קבורה רוויה" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות העולה על 750 קברים לדונם.

(ו) הרוכש חלקת קבר בחייו המיועדת לקבורה זוגית, ישלם 80% מהסכום שיש לשלמו לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד); בסעיף זה, "קבורה זוגית" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות של 500 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים.

(ז) הוראות סעיף זה לענין רכישת חלקת קבר בחיים יחולו לגבי בתי עלמין פעילים בלבד; השר, בהתאם להמלצות המוסד לביטוח לאומי ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע רשימת בתי עלמין סגורים, כולם או חלקם, שלגביהם לא יחולו הוראות חוק זה, ויפרסמה ברשומות; לענין סעיף קטן זה, "בתי עלמין סגורים" – בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

(ח) נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים בשתי חלקות צמודות במשך 90 ימים מיום קבורת הנפטר; בסעיף זה, "בן משפחה" – תושב יהודי שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.

(ט) (1) פנה בן משפחה של נפטר, בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 21 ימים מיום הפניה ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה;

(2) לא הוגשה פניה כאמור בתוך 45 ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה הצמודה כל נפטר;

(3) הוגשו בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; השר יקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, הוראות בענין זכות קדימה בין בנים ובנות, אחים ואחיות של הנפטר.

(י) רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו, יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(יא) השר יגיש דין וחשבון בכתב על הפיקוח והאכיפה של הוראות סעיף זה, תוך פירוט לגבי גופי הקבורה השונים; הדין וחשבון כאמור יוגש לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, ולא יאוחר מ-31 במרס מ-30 ביוני של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדין וחשבון.

(יב) בסעיף זה ובסעיפים 14א1 עד 14א5 –

"תושב יהודי" – תושב ישראל הזכאי לקבלת שירותי דת יהודיים, לרבות שירותי קבורה;

"בית עלמין" – בית עלמין יהודי.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 448 (ה"ח 439)

(ב) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, בישוב שבו נמצא בית העלמין הקרוב למקום מגוריו (להלן – ישוב מגוריו), ישלם סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(ג) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו –

(1) שלא בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 120% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה;

(2) תושב יהודי, שאינו תושב ירושלים והמבקש לרכוש בה חלקת קבר בחייו, ישלם סכום שלא יעלה על 130% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(ד) תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, סמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין, בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 80% מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה.

(ה) הרוכש חלקת קבר, המיועדת לקבורה רוויה בחייו, ישלם 75% מהסכום לפי סעיפים קטנים (א) עד (ד); בחוק זה, "קבורה רוויה" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות העולה על 750 קברים לדונם.

(ו) הרוכש חלקת קבר בחייו המיועדת לקבורה זוגית, ישלם 80% מהסכום שיש לשלמו לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד); בסעיף זה, "קבורה זוגית" – שטח המיועד לקבורה בצפיפות של 500 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים.

(ו1) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו בבית העלמין האזורי ברקת ישלם סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת השנייה, בהתאם לסוג חלקת הקבר שבו בחר;

(2) אם ביקש לרכוש חלקת קבר בסמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין או שבן זוגו רכש חלקת קבר בחייו בבית העלמין מסוג קבורת שדה במבנה, קבורה ברמה או קבורת סנהדרין ובן זוגו שילם את הסכום שיש לשלמו לפי פסקה (1) – סכום שלא יעלה על 80% מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה (1);

(3) אם ביקש לרכוש חלקת קבר המיועדת לקבורה זוגית בחלקת קבר מסוג קבורת שדה במבנה או קבורה ברמה – סכום שלא יעלה על 80% מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה (2);

בחוק זה, "בית העלמין האזורי ברקת" – בית עלמין ברקת בגבולות המסומנים בתכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/143, כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

(ז) הוראות סעיף זה לענין רכישת חלקת קבר בחיים יחולו לגבי בתי עלמין פעילים בלבד; השר, בהתאם להמלצות המוסד לביטוח לאומי ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, יקבע רשימת בתי עלמין סגורים, כולם או חלקם, שלגביהם לא יחולו הוראות חוק זה, ויפרסמה ברשומות; לענין סעיף קטן זה, "בתי עלמין סגורים" – בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

(ח) נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים בשתי חלקות צמודות במשך 90 ימים מיום קבורת הנפטר; בסעיף זה, "בן משפחה" – תושב יהודי שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.

(ט) (1) פנה בן משפחה של נפטר, בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 21 ימים מיום הפניה ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה;

(2) לא הוגשה פניה כאמור בתוך 45 ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה הצמודה כל נפטר;

(3) הוגשו בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; השר יקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, הוראות בענין זכות קדימה בין בנים ובנות, אחים ואחיות של הנפטר.

(י) רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו, יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(יא) השר יגיש דין וחשבון בכתב על הפיקוח והאכיפה של הוראות סעיף זה, תוך פירוט לגבי גופי הקבורה השונים; הדין וחשבון כאמור יוגש לועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, אחת לשנה, ולא יאוחר מ-30 ביוני של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדין וחשבון.

ועדת הנחות (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 24) תשפ"ב-2021

14א1. (א)  השר יקים ועדה שתדון במתן הנחות מהתעריפים המפורטים בתוספת הראשונה, ובלבד ששיעור ההנחה המרבי לכל חלקת קבר בחיים לא יעלה על 30%; אמות המידה למתן ההנחות ייקבעו על ידי השר באישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, ויפורסמו ברשומות בתוך חצי שנה מיום פרסומו של חוק זה.

 

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  מספר חברי הועדה, הרכבה וסדרי עבודתה ייקבעו על ידי השר.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 524 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א1

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

14א1. (א) השר לעניני דתות השר יקים ועדה שתדון במתן הנחות מהתעריפים המפורטים בתוספת, ובלבד ששיעור ההנחה המרבי לכל חלקת קבר בחיים לא יעלה על 30%; אמות המידה למתן ההנחות ייקבעו על ידי השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ויפורסמו ברשומות בתוך חצי שנה מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) מספר חברי הועדה, הרכבה וסדרי עבודתה ייקבעו על ידי השר לעניני דתות השר.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 448 (ה"ח 439)

(א) השר יקים ועדה שתדון במתן הנחות מהתעריפים המפורטים בתוספת הראשונה, ובלבד ששיעור ההנחה המרבי לכל חלקת קבר בחיים לא יעלה על 30%; אמות המידה למתן ההנחות ייקבעו על ידי השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ויפורסמו ברשומות בתוך חצי שנה מיום פרסומו של חוק זה.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

(א) השר יקים ועדה שתדון במתן הנחות מהתעריפים המפורטים בתוספת הראשונה, ובלבד ששיעור ההנחה המרבי לכל חלקת קבר בחיים לא יעלה על 30%; אמות המידה למתן ההנחות ייקבעו על ידי השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, ויפורסמו ברשומות בתוך חצי שנה מיום פרסומו של חוק זה.

שינוי תעריפים  (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 24) תשפ"ב-2021

14א2. השר לעניני דתות רשאי לקבוע, באישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה, לפי העניין, בשל שינויים בעלויות חלקת קבר, ורשאי הוא לקבוע כאמור לגבי תעריפים המפורטים בחלק ב' בתוספת הראשונה גם בהתחשב בשינויים בעלויות חלקת קבר בקבורה רוויה לפי סוגיה; בקביעה כאמור רשאי השר להורות על העברת פרט הכלול בחלק א' בתוספת הראשונה לחלק ב' שבה; הודעה על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 524 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א2

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

14א2. השר לעניני דתות השר רשאי, בעלויות הקבורה, לקבוע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת בשל שינויים בעלויות חלקת קבר; הודעה על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח 335)

14א2. השר רשאי, בעלויות הקבורה, לקבוע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת בשל שינויים בעלויות חלקת קבר, ורשאי הוא לקבוע כאמור לגבי תעריפים המפורטים בחלק ב' בתוספת גם בהתחשב בשינויים בעלויות חלקת קבר בקבורה רוויה לפי סוגיה; בקביעה כאמור רשאי השר להורות על העברת פרט הכלול בחלק א' בתוספת לחלק ב' שבה; הודעה על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 448 (ה"ח 439)

14א2. השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה, לפי העניין, בשל שינויים בעלויות חלקת קבר, ורשאי הוא לקבוע כאמור לגבי תעריפים המפורטים בחלק ב' בתוספת הראשונה גם בהתחשב בשינויים בעלויות חלקת קבר בקבורה רוויה לפי סוגיה; בקביעה כאמור רשאי השר להורות על העברת פרט הכלול בחלק א' בתוספת הראשונה לחלק ב' שבה; הודעה על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

14א2. השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה, לפי העניין, בשל שינויים בעלויות חלקת קבר, ורשאי הוא לקבוע כאמור לגבי תעריפים המפורטים בחלק ב' בתוספת הראשונה גם בהתחשב בשינויים בעלויות חלקת קבר בקבורה רוויה לפי סוגיה; בקביעה כאמור רשאי השר להורות על העברת פרט הכלול בחלק א' בתוספת הראשונה לחלק ב' שבה; הודעה על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

רכישה ומכירה של חלקות קבר (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001

14א3. (א)  אדם רשאי לרכוש חלקת קבר בעבור עצמו.

          (ב)  לא ירכוש אדם חלקת קבר בעבור אחר בתקופת חייו של האחר, אלא אם כן הוא בן זוגו, או הורהו.

          (ג)   לא ירכוש אדם חלקת קבר לשם מכירתה.

          (ד)  לא ימכור אדם חלקת קבר לאדם אחר אלא באחד מאלה:

(1)   חלקת הקבר מיועדת לרוכש;

(2)   חלקת הקבר מיועדת לבן זוגו או להורהו של הרוכש.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 524 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א3

תעריפי מכירת חלקת קבר (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

14א4. (א)  לא ימכור אדם חלקת קבר בבית עלמין בניגוד להוראות סעיף 14א(ב) עד (ז) לענין התעריף לאותו בית עלמין כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה.

 

 

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (א1) על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כמשמעותם באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג חלקת הקבר.

(תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

          (ב)  אדם המנהל בית עלמין או העוסק במכירת חלקות קבר בחיים יגלה לכל אדם המבקש לרכוש חלקת קבר בחיים, בכתב, טרם הרכישה, כל פרט מהותי בנוגע לרכישת חלקת קבר כאמור, לרבות הסכום שיש לשלם בעד חלקת הקבר, הנחות שלהן זכאי הרוכש ואפשרויות רכישת חלקות קבר בבית העלמין; מידע כאמור שאינו נוגע לרוכש מסוים, יוצג במקום בולט לעין במשרדיו של אותו אדם, בשפות עברית, אנגלית, רוסית ואמהרית.

(תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

          (ג)   הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יחולו על מכירה לפי סעיף זה; הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות החוק האמור.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 525 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א4

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח 335)

14א4. (א) לא ימכור אדם חלקת קבר בבית עלמין בניגוד להוראות סעיף 14א(ב) עד (ז) לענין התעריף לאותו בית עלמין כמפורט בתוספת.

(ב) אדם המנהל בית עלמין או העוסק במכירת חלקות קבר בחיים יגלה לכל אדם המבקש לרכוש חלקת קבר בחיים, בכתב, טרם הרכישה, כל פרט מהותי בנוגע לרכישת חלקת קבר כאמור, לרבות הסכום שיש לשלם בעד חלקת הקבר, הנחות שלהן זכאי הרוכש ואפשרויות רכישת חלקות קבר בבית העלמין; מידע כאמור שאינו נוגע לרוכש מסוים, יוצג במקום בולט לעין במשרדיו של אותו אדם, בשפות עברית, אנגלית, רוסית ואמהרית.

(ג) הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יחולו על מכירה לפי סעיף זה; הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות החוק האמור.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 449 (ה"ח 439)

(א) לא ימכור אדם חלקת קבר בבית עלמין בניגוד להוראות סעיף 14א(ב) עד (ז) לענין התעריף לאותו בית עלמין כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה.

(א1) על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כמשמעותם באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג חלקת הקבר.

עונשין (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001

14א5. (א)  העובר על הוראות סעיפים 14א3(ב), (ג) או (ד), או 14א4, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ב)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 14א3(ב), (ג) או (ד) או 14א4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ג)   נעברה עבירה לפי סעיפים 14א3(ב), (ג) או (ד) או 14א4 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 525 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א5

עדכון ושינוי התוספת (תיקון מס' 10א) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

14א6. הסכומים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסכומים המפורטים בחלק ב' בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; סכומים מעודכנים כאמור יפורסמו בתוך 30 ימים לאחר כל עדכון ברשומות ובעיתון; לענין סעיף זה, "פרסום בעיתון" – כהגדרתו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 10א

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 525 (ה"ח 2760)

הוספת סעיף 14א6

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח 335)

14א6. הסכומים המפורטים בחלק א' בתוספת יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויפורסמו הסכומים המפורטים בחלק ב' בתוספת יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; סכומים מעודכנים כאמור יפורסמו בתוך 30 ימים לאחר כל עדכון ברשומות ובעיתון; לענין סעיף זה, "פרסום בעיתון" – כהגדרתו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 449 (ה"ח 439)

14א6. הסכומים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסכומים המפורטים בחלק ב' בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; סכומים מעודכנים כאמור יפורסמו בתוך 30 ימים לאחר כל עדכון ברשומות ובעיתון; לענין סעיף זה, "פרסום בעיתון" – כהגדרתו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

קרן ייעודית (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

14א7. (א)  רשות מקומית, מועצה דתית או חברה קדישא המטפלת בקבורת נפטרים בבית עלמין וגובה תעריפים כמפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן – מורשית קבורה), תנהל קרן פיתוח שתקבוליה יהיו כספים שהתקבלו בעבור מכירת חלקות קבר בחיים בשיעור שיקבע השר, אשר לא יפחת מ-50% מתקבולים אלה, וכן כל כספי תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה למטרות פיתוח קבורה רוויה, ככל שיינתנו (בסעיף זה – כספי הפיתוח), אשר ישמשו אך ורק לפיתוח מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה.

          (ב)  קרן הפיתוח כאמור בסעיף קטן (א) תנוהל בידי גזבר מורשית הקבורה וכספי הפיתוח יוחזקו בחשבון בנק אחד או יותר שיוחזקו בו אך ורק כספי הפיתוח; קרן הפיתוח תנוהל באופן שיאפשר מעקב אחר תקבולי הקרן מכל מקור וההוצאות שהוצאו ממנה.

          (ג)   כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד, אלא אם כן השעבוד נעשה לטובת מי שמורשית הקבורה התקשרה עמו כדין בהסכם להקמה או לרכישה של מבנים או תשתיות המיועדים לקבורה רוויה או לביצוע עבודה מסוימת במסגרת תכנון, הקמה, רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה; לעניין זה, "שעבוד" – לרבות המחאה על דרך השעבוד.

          (ד)  כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים כאמור לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל בידי מי שמורשית הקבורה התקשרה עמו כדין בהסכם להקמה או לרכישה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה או לביצוע עבודה מסוימת במסגרת תכנון, הקמה, רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה בשל אי-תשלום כספים בעבור הרכישה או ביצוע אותה עבודה או אי-החזרת ההלוואה כאמור.

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 14א7

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 449 (ה"ח 439)

(א) רשות מקומית, מועצה דתית או חברה קדישא המטפלת בקבורת נפטרים בבית עלמין וגובה תעריפים כמפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן – מורשית קבורה), תנהל קרן פיתוח שתקבוליה יהיו כספים שהתקבלו בעבור מכירת חלקות קבר בחיים בשיעור שיקבע השר, אשר לא יפחת מ-50% מתקבולים אלה, וכן כל כספי תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה למטרות פיתוח קבורה רוויה, ככל שיינתנו (בסעיף זה – כספי הפיתוח), אשר ישמשו אך ורק לפיתוח מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה.

חובת דיווח (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

14א8. (א)  מורשית קבורה ומועצת בתי עלמין יגישו לשר, מדי שנה, ולא יאוחר מ-31 במרס, דין וחשבון, אשר יכלול, בין השאר, פרטים אלה:

(1)   פירוט של הכנסותיה והוצאותיה בכל הנוגע לבית העלמין שבו היא מטפלת בקבורת נפטרים בשנה שלגביה מוגש הדין וחשבון;

(2)   פירוט חלקות קבר שנמכרו באותה שנה, לרבות חלקות קבר בחיים בקבורה רוויה ובקבורה שאינה קבורה רוויה;

(3)   דיווח על התקדמות הבנייה של מתחמי הקבורה בשיטת הקבורה הרוויה.

          (ב)  השר יקבע כללים בדבר פרטי הדיווח לפי סעיף זה, אופן עריכתו ודרכי הכנתו.

          (ג)   דין וחשבון לפי סעיף זה יהיה פתוח לעיון הציבור, בלא תשלום, במשרד הראשי של המשרד לשירותי דת ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 117 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 14א8

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 449 (ה"ח 439)

(א) מורשית קבורה תגיש ומועצת בתי עלמין יגישו לשר, מדי שנה, ולא יאוחר מ-31 במרס, דין וחשבון, אשר יכלול, בין השאר, פרטים אלה:

חובת הצגת מידע על ידי נותן שירותים (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

14א9. מי שנותן שירותים כאמור בסעיף 14ב, יציג במשרדיו, במקום בולט לעין ובאופן ברור וקריא, מפה מפורטת של בית העלמין, בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, שבה יצוינו הגושים והחלקות בבית העלמין, לרבות השטחים המוגדרים שבהם רשאי נותן השירותים לגבות אגרת שירותים ותשלום אחר, בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, נוסף על דמי הקבורה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 117 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 14א9

שירותי העברת נפטרים (תיקון מס' 22) תשע"ז-2016

14א10. (א) מי שהעביר נפטר, לרבות בעל רישיון על פי דין לעסוק בקבורה, לא ימכור ולא יציע למכירה או ישווק בדרך אחרת בעת העברת הנפטר או בעת ההתקשרות בהסכם להעברת הנפטר, מוצר או שירות הקשורים בפטירה, ובכלל זה לווייה וסידוריה, קבורה והקמת המצבה (בסעיף זה – מכירה).

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מכירה על ידי בעל רישיון על פי דין לעסוק בקבורה, המותרת לו על פי תנאי הרישיון.

          (ג)   מי שעוסק בהעברת נפטרים המתקשר בהסכם עם אדם לשם העברת נפטר לקבורה והוא אינו בעל רישיון לעסוק בקבורה, יודיע לאותו אדם בטרם ההתקשרות עמו כי הוא זכאי לקבל את שירות העברת הנפטר בלא תשלום מגוף שהוא בעל רישיון לעסוק בקבורה הפועל במקום המגורים של הנפטר או במקום פטירתו.

          (ד)  נטל ההוכחה לעניין מתן ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) הוא על מי שעוסק בהעברת נפטרים, למעט לעניין סעיף קטן (ה)(2).

          (ה)  העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   מעביר נפטר ובעת העברתו או בעת ההתקשרות בהסכם להעברתו מוכר, מציע למכירה או משווק בדרך אחרת מוצר או שירות הקשורים בפטירה, בניגוד להוראות סעיף קטן (א);

(2)   עוסק בהעברת נפטרים, שאינו בעל רישיון לעסוק בקבורה, המתקשר בהסכם עם אדם לשם העברת נפטר לקבורה, ולא מודיע לאדם שעמו הוא מתקשר בטרם ההתקשרות כי הוא זכאי לקבל שירות זה בלא תשלום מגוף שהוא בעל רישיון לעסוק בקבורה, בניגוד להוראות סעיף קטן (ג).

          (ו)   בלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מי שעוסק בהעברת נפטרים לא יתקשר בהסכם עם קרוב של נפטר לשם העברת הנפטר תוך הפעלת לחץ על הקרוב, הטרדתו או ניצול מצוקה של הקרוב הקשורה בפטירה.

          (ז)   מצא בית המשפט כי מי שעוסק בהעברת נפטרים התקשר עם קרוב של נפטר בהסכם לשם העברת הנפטר והפר ביודעין את הוראת סעיף קטן (ו), רשאי הוא לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים.

          (ח)  אין בהוראות סעיף קטן (ז) כדי לגרוע מזכותו של אדם לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה.

מיום 11.12.2016

סעיפים קטנים 14א10(ג), 14א10(ד), 14א10(ה)(2) מיום 11.6.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח 658)

הוספת סעיף 14א10

כללים למתן שירותים (תיקון מס' 8) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

14ב.  (א)  השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, יקבע כללים למתן שירותים הקשורים להלוויה, לקבורה ולמשפחות אבלות וכן תעריפים לשירותים כאמור ולהקמת מצבות, והכל בכפוף לתנאים ולמבחנים שנקבעו לעניינים האמורים, על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  השר יפקח על אופן מתן השירותים ועל התעריפים כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 157 (ה"ח 2358)

הוספת סעיף 14ב

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

14ב. (א) השר לעניני דתות השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע כללים למתן שירותים הקשורים להלוויה, לקבורה ולמשפחות אבלות וכן תעריפים לשירותים כאמור ולהקמת מצבות, והכל בכפוף לתנאים ולמבחנים שנקבעו לעניינים האמורים, על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) השר לעניני דתות השר יפקח על אופן מתן השירותים ועל התעריפים כאמור בסעיף קטן (א).

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

(א) השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, יקבע כללים למתן שירותים הקשורים להלוויה, לקבורה ולמשפחות אבלות וכן תעריפים לשירותים כאמור ולהקמת מצבות, והכל בכפוף לתנאים ולמבחנים שנקבעו לעניינים האמורים, על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

סייגים לקבלת תמורה בעד עריכת נישואין (תיקון מס' 20) תשע"ה-2014

14ג. (א) בסעיף זה –

"עבודה פרטית" – עבודה מחוץ לשירות הרשות המקומית או המועצה הדתית שהרב הוא עובד שלה;

"רב אזורי", "רב יישוב" ו"רב שכונה" – כהגדרתם בסעיף 7(3), (4) ו-(5) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, בהתאמה;

"רב עיר" – כהגדרתו בסעיף 15(א)(2).

(ב) רב עיר לא יקבל כל תמורה או טובת הנאה אחרת לבד ממשכורתו בעד טקסי נישואין שערך.

(ג) רב שהוא עובד מועצה דתית או רשות מקומית, למעט רב עיר, ובכלל זה רב אזורי, רב יישוב ורב שכונה, לא יקבל כל תמורה או טובת הנאה אחרת לבד ממשכורתו בעד טקסי נישואין שערך לבני זוג שנרשמו לנישואין במועצה הדתית או ברשות המקומית שהוא עובד שלה, אלא אם כן הדבר הותר בתקנות לפי סעיף קטן (ד) ובכפוף לתנאים שנקבעו בהן.

(ד) השר, בהתייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה שיחולו לגבי עריכת טקסי נישואין בידי רבנים כאמור בסעיף קטן (ג):

(1) מספר טקסי הנישואין שיערכו רבנים ואת תחום עריכתם, שבעדם לא יקבלו כל תמורה או טובת הנאה אחרת לבד ממשכורתם;

(2) התשלום המרבי שרבנים רשאים לקבל בעד עריכת טקסי נישואין מעבר למכסה שנקבעה לפי פסקה (1); תקנות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהסכמת שר האוצר;

(3) רישום ודיווח על טקסי הנישואין שערכו רבנים לפי המכסה שנקבעה לפי פסקה (1) ומעבר לה, ועל התמורה שקיבלו.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), רב כאמור באותו סעיף קטן, אינו רשאי לקבל כל תמורה או טובת הנאה אחרת לבד ממשכורתו בעד טקסי נישואין, אלא לאחר שהתמלאו כל אלה:

(1) הרב קיבל היתר לעבודה פרטית לפי הוראות כל דין או הוראות מינהל לעניין עבודה פרטית של עובד מועצה דתית או רשות מקומית;

(2) הרב השלים את המכסה שנקבעה לפי סעיף קטן (ד)(1);

(3) קוימו ההוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (ד)(2) ו-(3).

(ו) מידע בעניין זכויות בני זוג שנרשמו לנישואין, ובכלל זה זכותם לשירותי עריכת טקס נישואין בלא מתן תמורה או טובת הנאה אחרת לרב עורך הנישואין, יוצג במקום בולט במקום פתיחת תיק הנישואין, בשפות עברית, אנגלית, רוסית ואמהרית.

(ז) (1) קיבל רב תמורה או טובת הנאה אחרת בעד טקס נישואין שערך בניגוד להוראות סעיף זה, יהווה הדבר עבירת משמעת לפי הדין המשמעתי החל עליו;

(2) הגוף המוסמך לנקוט כלפי רב אמצעי משמעת לפי הדין המשמעתי החל עליו, יהיה רשאי, נוסף על כל אמצעי משמעת אחר, להפקיע את משכורתו החודשית של הרב בסכום שיקבע אשר לא יעלה על פי שלושה מהתמורה שקיבל הרב בעד עריכת טקסי הנישואין בניגוד להוראות סעיף זה, ובלבד שהסכום שיופקע כאמור מדי חודש ממשכורתו של הרב לא יעלה על החלק השישי ממנה;

(3) בסעיף קטן זה, "המשכורת החודשית" – המשכורת הקובעת שלפיה היתה משתלמת קצבתו של העובד אילו יצא לקצבה ביום מתן ההחלטה.

מיום פרסומן של תקנות לפי סעיף קטן 14ג(ד)

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ה מס' 2474 מיום 16.11.2014 עמ' 26 (ה"ח 548)

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

  (ד)  השר, בהתייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה שיחולו לגבי עריכת טקסי נישואין בידי רבנים כאמור בסעיף קטן (ג):

הסדרת השימוש במקווה טהרה (תיקון מס' 21) תשע"ו-2016

14ד.  (א)  בסעיף זה, "מקווה טהרה" – מקום מקורה בהחזקת מועצה דתית שמיועד לטבילה לצורכי טהרה או גיור.

          (ב)  מועצה דתית רשאית שלא להתקשר בהסכם לשם שימוש במקווה טהרה, אף אם התקשרה בהסכם כאמור עם המדינה או עם רשות מרשויותיה.

מיום 4.5.2017

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2571 מיום 4.8.2016 עמ' 1138 (ה"ח 641)

הוספת סעיף 14ד

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

15.  (א)  שר הדתות[6] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר תקנות בדבר –

(1)   מינוי חברים למועצה במקום חברים שמקומם נתפנה;

(2)   בחירות של רבני עיר; לענין זה, "רב עיר" – רב של ישוב שהוא עיריה או מועצה מקומית (רב מקומי);

(3)   רישוי חברות לעניני קבורה של יהודים, ובלבד שיובטח כי לא יינתן רשיון אלא לגוף שהוכיח שיש בידו לעשות את הסידורים המינהליים והכספיים הדרושים לשם מילוי תפקידיו; לענין זה יראו רשות מקומית ומועצה מקומית כגוף שהוכיח שיש בידו לעשות סידורים כאמור;

(4)   הקמת מועצות בתי עלמין יהודיים על פי בקשתן של החברות העוסקות בקבורת יהודים במקום, של הרשות המקומית או של המועצה, והגדרת תפקידיהן של מועצות בתי-העלמין.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 13) תשס"ח-2008

          (ב)  חברה לעניני קבורה של יהודים ומועצת בתי עלמין יהודיים רשאיות, באישור שר הדתות ולפי תקנות שהתקין לענין זה, להטיל אגרות בעד שירותיהן.

מיום 30.3.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 890 מיום 30.3.1978 עמ' 104 (ה"ח 1181)

13 15. (א) שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר תקנות בדבר –

 

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 71 (ה"ח 2650)

(ב) מועצה, חברה לעניני קבורה של יהודים ומועצת בתי עלמין יהודיים רשאיות, באישור שר הדתות ולפי תקנות שהתקין לענין זה, להטיל אגרות בעד שירותיהן.

 

מיום 17.7.2008

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח 335)

15. (א) שר הדתות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר תקנות בדבר –

(1) מינוי חברים למועצה במקום חברים שמקומם נתפנה;

(2) בחירות של רבני עיר; לענין זה, "רב עיר" – רב של ישוב שהוא עיריה או מועצה מקומית (רב מקומי);

(3) רישוי חברות לעניני קבורה של יהודים, ובלבד שיובטח כי לא יינתן רשיון אלא לגוף שהוכיח שיש בידו לעשות את הסידורים המינהליים והכספיים הדרושים לשם מילוי תפקידיו; לענין זה יראו רשות מקומית ומועצה מקומית כגוף שהוכיח שיש בידו לעשות סידורים כאמור;

(4) הקמת מועצות בתי עלמין יהודיים על פי בקשתן של החברות העוסקות בקבורת יהודים במקום, של הרשות המקומית או של המועצה, והגדרת תפקידיהן של מועצות בתי-העלמין.

(ב) חברה לעניני קבורה של יהודים ומועצת בתי עלמין יהודיים רשאיות, באישור שר הדתות השר ולפי תקנות שהתקין לענין זה, להטיל אגרות בעד שירותיהן.

 

(תיקון מס' 10א)  תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה[7]

 (סעיפים 14א(ב) עד (ד), 14א1(א), 14א2, 14א4, 14א6, 14א7)

חלק א'

                                          תעריפים                                                                                      תעריפים

       החברה קדישא         (בשקלים חדשים)                                           החברה קדישא           (בשקלים חדשים)


בירושלים                 14,713.95

למעט בחלקות הקבורה של החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים

באשקלון                  7,934.23

באשדוד                   5,846.21

באופקים                  4,656.02

באבן יהודה              4,153.01

באור עקיבא              4,153.01

באילת                      4,656.02

באריאל                    4,656.02

בבאר שבע               8,087.32

בבאר יעקב               3,790.42

בבית דגן                  3,790.42

בבית שאן                 4,656.02

בבית שמש               6,330.80

בבנימינה                  3,790.42

בבני עייש                3,790.42

בגבעת עדה               3,790.42

בגדרה                      4,656.02

בגן יבנה                   3,790.42

בדימונה                   4,656.02

בהרצליה                  14,713.95

בהוד השרון              3,944.66

בזיכרון יעקב            3,790.42

בחדרה                     8,507.45

בחצור הגלילית         4,656.02

בטירת הכרמל           4,656.02

בטבריה                    7,995.23

ביבנאל                     4,656.02

ביקנעם                    4,656.02

ביבנה                      9,394.92

ביהוד                       4,913.85

בכפר סבא                12,671.97

בכפר חסידים            5,115.29

בכפר יונה                 3,882.51

בכפר תבור               3,790.42

בכרמיאל                  4,656.02

בלוד                        7,541.72

במגדל העמק            4,656.02

במודיעין                  4,656.02

במזכרת בתיה            3,790.42

במטולה                   4,656.02

במנחמיה                  3,790.42

במעלות                    4,656.02

במצפה רמון             4,737.74

במיתר                      3,790.42

בנהריה                     3,894.02

בנס ציונה                 9,213.05

בנצרת עילית             7,869.77

בנשר                       3,948.12

בנתיבות                   3,790.42

בנתניה                     9,462.83

בסביון                     3,790.42

בעומר                      3,790.42

בעפולה                    4,310.70

בעכו                        5,602.19

בערד                       4,656.02

בעתלית                    4,153.01

בפרדס חנה               3,696.04

בפתח תקוה              8,638.67

בפרדסיה                  4,153.01

בצפת                       7,983.72

בקרית מוצקין           5,050.83

בקרית אתא               5,773.69

בקדימה                    4,060.92

בקיסריה                   3,790.42

בקרית ארבע             3,790.42

בקרית טבעון            3,757.03

בקרית עקרון             3,790.42

בקרית ביאליק           5,115.29

בקרית גת                 3,720.21

בקרית ים                  5,115.29

בקרית מלאכי            3,790.42

בקרית שמונה            4,656.02

ברמלה                     7,542.87

בראש העין               4,252

ברעננה                     13,864.47

ברחובות                  11,036.32

ברחובות
מרמורק-שעריים       11,036.32

בראש פינה               3,790.42

ברמת השרון             4,656.02

ברמת ישי                 3,790.42

בראשון לציון            12,705.35

בשדרות                   4,656.02

בשלומי                    4,656.02

בשבי ציון                3,790.42

בתל מונד                  4,656.02


 


 

החברות קדישא במועצות האזוריות ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל                               5,083.06

קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן חברה קדישא            5,083.06

 


 

חלק ב'

                                                                                                                                  תעריפים

                                           החברה קדישא                                                           (בשקלים חדשים)

בירושלים בחלקות הקבורה של החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים     16,447.74

בתל אביב                                                                                          16,447.74

בחיפה                                                                                               16,447.74

בתל רגב                                                                                            16,447.74

 

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

תוספת שנייה

 (סעיפים 14א(ו1), 14א2, 14א4, 14א6)

1.        בחוק זה –

          "קבורת שדה" – קבורה בשטח פתוח שבה פתח הקבר מלמעלה;

          "קבורת שדה במבנה" – קבורה במבנה קומות, בקומת הקרקע או בקומה העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה;

          "קבורה ברמה" – קבורה במבנה קומות שאינה בקומת הקרקע ואינה בקומה העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה;

          "קבורת סנהדרין" – קבורה בחלל בנוי או חצוב, שבה פתח הקבר מהצד.

                                סכום בשקלים חדשים

                                                               עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב       מיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1

 

54678313             סוג הקבורה                                    (31 בדצמבר 2021)                       בינואר 2022)

קבורת שדה                                             25,000                            25,000

 

5129371קבורת שדה במבנה                                 15,200                            17,480

קבורה ברמה                                           10,000                            11,500

קבורת סנהדרין                                         6,400                              7,360

 

 

                           יעקב ש. שפירא

                                     שר המשפטים

 

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"א מס' 628 מיום 15.7.1971 עמ' 130 (הנוסח המשולב בא במקום חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949).

ס"ח תשל"ג מס' 685 מיום 22.2.1973 עמ' 75 (ה"ח תשל"ג מס' 1028 עמ' 73) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ח מס' 890 מיום 30.3.1978 עמ' 104 (ה"ח תשל"ה מס' 1181 עמ' 284) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. סעיף 14 לחוק העיקרי יחול על מי שחדל לכהן כראש מועצה או כסגן ראש מועצה אחרי פרסומו של חוק זה ועל שאיריו.

ס"ח תש"ם מס' 965 מיום 28.3.1980 עמ' 95 (ה"ח תשל"ט מס' 1405 עמ' 214) – תיקון מס' 3 בסעיף 26 לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"א מס' 1013 מיום 24.3.1981 עמ' 148 (ה"ח תשמ"א מס' 1485 עמ' 24) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 2 (ה"ח תשמ"ד מס' 1640 עמ' 2) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

2. מועצה דתית שכיהנה ביום כ״ג בתשרי התשמ״ד (30 בספטמבר 1983) תוסיף לכהן עד תום ששה חדשים מיום הבחירות למועצה של הרשות המקומית שייערכו לאחר המועד האמור; אין בהוראה זו כדי לגרוע מן האמור בסעיף 6(ב) לחוק העיקרי.

ס"ח תשמ"ה מס' 1130 מיום 22.1.1985 עמ' 20 (ה"ח תשמ"ה מס' 1706 עמ' 50) – תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 120 (ה"ח תש"ן מס' 1963 עמ' 35) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 157 (ה"ח תשנ"ה מס' 2358 עמ' 275) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 70 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 9 בסעיף 24 לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.4.1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1703 מיום 9.2.1999 עמ' 86 (ה"ח תשנ"ח מס' 2655 עמ' 90) – תיקון מס' 10; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. (א) חוק זה יחול גם על מועצה שהשר לעניני דתות חידש את הרכבה לפי סעיף 6 לחוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה.

 (ב) חבר מועצה שכהונתו החלה לפני תחילתו של חוק זה, יראו את הישיבה הראשונה שלאחר תחילתו של החוק כישיבה הראשונה לצורך סעיף 6 לחוק העיקרי.

ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 523 (ה"ח תשנ"ט מס' 2760 עמ' 106) – תיקון מס' 10א.

י"פ תשס"ג מס' 5135 מיום 4.12.2002 עמ' 659 – הודעה תשס"ג-2002.

י"פ תשס"ג מס' 5166 מיום 13.3.2003 עמ' 1809 – הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 517 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 265) – תיקון מס' 11 בסעיף 4 לחוק להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 143 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 12 בסעיף 103 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004 ור' סעיף 104 לענין הוראת שעה.

104. על אף הוראת סעיף 6 לחוק שירותי הדת היהודיים כנוסחו בסעיף 105 לחוק זה, לגבי רשויות מקומיות שבהן התקיימו בחירות כלליות לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 (בסעיף 103 ובסעיף זה -  הבחירות הכלליות) ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 באוקטובר 2003), ובן לגבי רשויות מקומיות שבהן התקיימו הבחירות הכלליות האחרונות לפני המועד האמור, ושעד יום תחילתו של חוק זה טרם חודש הרכב המועצה שבהן, יקראו את הוראת סעיף 6 כך: בסעיף קטן (א) שבו, במקום ״עד תום שישה חודשים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית" יקראו ״עד יום י״א באייר התשס״ד (2 במאי 2004)".

י"פ תשס"ח מס' 5786 מיום 16.3.2008 עמ' 2357 – הודעה תשס"ח-2008.

י"פ תשס"ח מס' 5842 מיום 24.8.2008 עמ' 4467 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2167 מיום 17.7.2008 עמ' 648 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 13; ר' סעיף 7 לענין תחילה.

7. ביטולם של סעיפים 8 ו־9 לחוק העיקרי כאמור בסעיף 3 לחוק זה ותחילתם של סעיפים 10 עד 11י  לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 4 ו־5 לחוק זה, ביום שבו פורסמה לראשונה הודעה ברשומות, לפי סעיף 11ב(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה או ביום ה' בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009), לפי המוקדם. ת"ט ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 119; תחילתו ביום תחילת סעיף 11ד.

ס"ח תשס"ח מס' 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 826 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 249 עמ' 422) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 116 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 15; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

7. (א) התוספת לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 6 לחוק זה, תחול על חלקת קבורה בבית העלמין בירושלים המתנהלת על ידי חברה קדישא גחש״א קהילת ירושלים, על חלקת קבורה בבית עלמין המתנהל על ידי חברה קדישא בתל אביב או בחיפה ועל חלקת קבורה בבית העלמין בתל רגב, ועל הכספים המתקבלים בעבור מכירת חלקות קבורה כאמור, לפי העניין, אם השר לשירותי דת אישר, לאחר שהוצגו לפניו המסמכים המעידים על כך, כי לפחות 50% מסך שטח מתחמי הקבורה החדשים באותו בית עלמין מיועדים לקבורה בשיטת הקבורה הרוויה, כהגדרתה בסעיף 14א(ה) לחוק העיקרי, לפי תכנית שאושרה למתן תוקף בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, וניתנו לגבי אותם מתחמים היתרים לפי סעיף 145 לחוק האמור; כל עוד לא פורסמה ברשומות הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תחול על חלקת הקבורה או על בית העלמין האמורים, לפי העניין, התוספת לחוק העיקרי, כנוסחה ערב יום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה).

 (ב) ראה השר לשירותי דת כי עבודות הבנייה והפיתוח של מתחמי קבורה חדשים בשיטת הקבורה הרוויה בחלקת קבורה או בבית עלמין כאמור בסעיף קטן (א) אינן עומדות בהיקף שקבע השר לשירותי דת לעניין זה, יקבע, בהסכמת שר האוצר או לפי בקשתו, כי על חלקת הקבורה או על בית העלמין האמורים תחול התוספת לחוק העיקרי, כנוסחה ערב יום התחילה, בניכוי 10% מהסכומים הנקובים בה.

 (ג) אישור או קביעת השר לשירותי דת לפי סעיף זה יפורסמו בהתאם להוראות סעיף 14א6 לחוק העיקרי.

י"פ תשס"ט מס' 5924 מיום 3.3.2009 עמ' 2613 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

י"פ תש"ע מס' 6125 מיום 17.8.2010 עמ' 4454 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 692 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 292 עמ' 55) – תיקון מס' 16 בסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2293 מיום 6.4.2011 עמ' 783 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 579 עמ' 608) – תיקון מס' 17; תחילתו ביום 1.11.2011 ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

3. השנת הכספים 2011 יקראו את סעיף 11ב לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כך שבכל מקום, במקום "90" יבוא "150".

י"פ תשע"א מס' 6288 מיום 31.8.2011 עמ' 6239 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"ב מס' 6378 מיום 15.2.2012 עמ' 2626 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 448 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 439 עמ' 736) – תיקון מס' 18.

י"פ תשע"ג מס' 6572 מיום 4.4.2013 עמ' 3933 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2413 מיום 14.11.2013 עמ' 38 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 804 עמ' 24) – תיקון מס' 19 והוראת שעה; תחילתו ביום 1.1.2013 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

י"פ תשע"ד מס' 6760 מיום 23.2.2014 עמ' 3976 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ה מס' 2474 מיום 16.11.2014 עמ' 26 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 548 עמ' 92) – תיקון מס' 20; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

2. תחילתו של חוק זה ביום פרסומן של תקנות כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה; תקנות ראשונות לפי הסעיף האמור יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

י"פ תשע"ה מס' 7032 מיום 5.5.2015 עמ' 5280 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7209 מיום 21.2.2016 עמ' 3641 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2571 מיום 4.8.2016 עמ' 1138 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 641 עמ' 128) – תיקון מס' 21; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 658 עמ' 192) – תיקון מס' 22; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

2. תחילתו של סעיף 14א10(ג), (ד) ו-(ה)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

י"פ תשע"ז מס' 7474 מיום 27.3.2017 עמ' 4649 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7709 מיום 21.2.2018 עמ' 5544 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2731 מיום 12.7.2018 עמ' 743 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 787 עמ' 193) – תיקון מס' 23 הוראת שעה; תוקפה בשנת הכספים 2018.

י"פ תשע"ט מס' 8241 מיום 16.5.2019 עמ' 10786 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 9004 מיום 27.7.2020 עמ' 7490 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9503 מיום 24.3.2021 עמ' 4549 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 24 בסעיף 20 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 286 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 25 בסעיף 87 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2023 ור' סעיף 91 לענין תחולה.

91. תחילתן של הוראות סעיף 7(א1) לחוק שירותי הדת היהודיים, כנוסחו בחוק זה, ביום תחילת ההוראות; ואולם אם קבע השר לשירותי דת צו כאמור בסעיף 100(ב) לחוק זה לא יחולו הוראות סעיף 7(א1)(1) במקומות ובמועדים הקבועים בצו, לגבי הגורמים המנויים בפסקה (2)(ג) עד (ה) המובאת בסעיף 100(ב).

י"פ תשפ"ב מס' 10206 מיום 14.2.2022 עמ' 3632 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

[1] ר' אצילת סמכויות: י"פ תשפ"ב מס' 10308 מיום 27.3.2022 עמ' 4938.

[2]  ר' אצילת סמכויות: י"פ תשפ"ב מס' 10308 מיום 27.3.2022 עמ' 4938.

[3] ר' סכומים לשנת 2018: י"פ תשע"ח מס' 7892 מיום 26.7.2018 עמ' 10086.

[4] ר' אצילות סמכות: י"פ תשפ"ב מס' 10071 מיום 19.12.2021 עמ' 2170.

[5] הסמכות הועברה לשר המשפטים בי"פ תשס"ה מס' 5413 מיום 30.6.2005 עמ' 3280.

[6] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. הועברו לשר לשירותי דת י"פ תשס"ח מס' 5774 מיום 7.2.2008 עמ' 1820.

[7] השר יקבע תעריפים לבית עלמין שהוקם לאחר יום 7.8.2001 וכן יקבע תעריפים נמוכים מאלה המפורטים בתוספת במקום שבו תעריף חלקת הקבר אינו כולל את מרכיב הקרקע, בתנאים כאמור בסעיפים 2, 3 לתיקון מס' 10א: ס"ח תשס"א מס' 1806 מיום 7.8.2001 עמ' 525.

ר' הוראת תחולה בסעיף 7 לתיקון מס' 15: ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 118.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות