נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת העיריות [נוסח חדש]

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – עיריות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

19

סעיף 1

הגדרות

Go

19

 

פרק שני: כינון עיריה

Go

20

סעיף 2

עיריות קיימות

Go

20

סעיף 3

הקמת עיריות

Go

20

סעיף 4

הסדרת הבחירות וענינים אחרים של עיריה מוקמת

Go

20

סעיף 5

הקמת עיריה במקום מועצה מקומית

Go

20

סעיף 6

הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות

Go

21

סעיף 7

עיריה היא תאגיד

Go

21

סעיף 8

שינוי תחום עיריה

Go

21

סעיף 8א

הרחבת תחום השיפוט במקרים מסויימים

Go

21

סעיף 9

הרחבת תחום עיריה על ידי צירוף

Go

22

סעיף 9א

חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות

Go

22

סעיף 9ב

אזור חלוקת הכנסות

Go

22

סעיף 10

שינוי תיאורו של תחום עיריה

Go

23

סעיף 11

ביטול עיריה

Go

23

 

פרק שלישי: רובע עירוני

Go

23

סעיף 12

הסמכות להכריז על רובע עירוני

Go

23

סעיף 13

ועד רובע עירוני

Go

23

סעיף 14

תקנות רובע עירוני

Go

23

סעיף 15

אישור הוצאות לצרכי רובע עירוני

Go

23

סעיף 16

כיסוי הוצאות רובע עירוני

Go

23

 

פרק רביעי: כינון מועצת עיריה

Go

23

סעיף 17

מועצה

Go

23

סעיף 19

מספר חברי המועצה

Go

23

סעיף 24

התחלת כהונה

Go

24

סעיף 24א

הצהרת אמונים של חברי המועצה

Go

24

סעיף 25

רציפות הכהונה

Go

24

סעיף 26

סמכות המועצה

Go

24

 

פרק חמישי:

Go

24

סעיף 35

בעלי זכות לבחור

Go

24

 

פרק ששי:

Go

24

 

פרק שביעי: ארגון מועצה ודרך פעולתה

Go

24

 

סימן א': חברי המועצה

Go

24

סעיף 120

פסולים לכהונה

Go

24

סעיף 120א

קביעת קלון על ידי בית המשפט

Go

25

סעיף 121

כיהון בפסלות

Go

25

סעיף 122

חבר מועצה המעונין בחוזה

Go

25

סעיף 122א

איסור התקשרות בחוזים

Go

26

סעיף 123

העדר מישיבות המועצה

Go

26

סעיף 123א

הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה

Go

26

סעיף 123ב

הוראות לענין השעיה

Go

27

סעיף 124

התפטרות חבר מועצה

Go

27

סעיף 125

חבר מועצה שחדל מכהונה

Go

27

סעיף 125א

סייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו

Go

28

סעיף 125ב

קביעת פרישתו של חבר המועצה

Go

28

סעיף 125ג

העמדת אמצעים לרשות סיעות המועצה

Go

29

 

סימן ב': ראש העיריה וסגניו

Go

29

סעיף 126

ראש העיריה

Go

29

סעיף 130

יושב ראש המועצה

Go

29

סעיף 131

דרכי סיום כהונה

Go

29

סעיף 132

ישיבה מיוחדת

Go

29

 

סימן ג': הנוהל

Go

29

סעיף 136

ישיבות המועצה והנוהל בהן

Go

29

סעיף 137

חישוב המנין החוקי ופחיתתו

Go

29

סעיף 138

תוצאות פינוי מקום במועצה

Go

30

סעיף 139

חזקת כשרות

Go

30

סעיף 140

האחריות לביצוע החלטות המועצה

Go

30

סעיף 140א

זכות עיון לחברי מועצה וועדות

Go

30

סעיף 140ב

דו"ח תלת חדשי

Go

30

 

סימן ד': סמכויות השר והממונה במקרים מיוחדים

Go

31

סעיף 140ד

תכנית הבראה

Go

31

סעיף 141

מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת

Go

31

סעיף 142

כשאין אפשרות לכנס את המועצה

Go

32

סעיף 142א

מינוי גובה ממונה

Go

32

סעיף 142ב

מינוי חשב מלווה

Go

33

סעיף 142ג

סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו

Go

33

סעיף 142ג1

המצאת העתק כתבי בית דין לחשב מלווה

Go

34

סעיף 142ג2

חשב מלווה בתאגיד עירוני בבעלות מלאה

Go

34

סעיף 142ד

תוכנה של תכנית הבראה

Go

35

סעיף 143

סמכות השר לגבי מועצה מתמעטת או נחשלת

Go

35

סעיף 143א

מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה

Go

35

סעיף 144

מינוי ועדת חקירה

Go

36

סעיף 145

יושב ראש ועדה ממונה, סגנו וסמכויותיהם

Go

36

סעיף 146

סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות

Go

36

סעיף 146א

הסדר נושים

Go

36

 

פרק שמיני: ועדות המועצה

Go

36

 

סימן א': ועדות כלליות

Go

36

סעיף 147

ועדת ההנהלה

Go

36

סעיף 148

ועדת מכרזים

Go

37

סעיף 149

ועדת כספים

Go

37

סעיף 149א

ועדות מל"ח

Go

37

סעיף 149ב

ועדת בטחון

Go

37

סעיף 149ג

ועדה לעניני ביקורת

Go

37

סעיף 149ד

ועדת הנחות

Go

38

סעיף 149ה

ועדה לקליטת עליה

Go

38

סעיף 149ו

ועדת בטיחות בדרכים

Go

38

סעיף 149ז

ועדה לקידום מעמד הילד

Go

39

סעיף 149ח

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

Go

39

סעיף 149ט

ועדת חינוך

Go

39

סעיף 149י

ועדה לאיכות הסביבה

Go

40

סעיף 149יא

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

Go

40

סעיף 149יב

ועדה למיגור אלימות

Go

41

סעיף 150

ועדות שונות

Go

41

סעיף 150א

ההרכב הסיעתי של ועדות חובה

Go

41

 

סימן ב': ועדה חקלאית

Go

41

סעיף 151

הגדרות

Go

41

סעיף 152

איפה תוקם ועדה חקלאית

Go

42

סעיף 153

מספר חברי הועדה והרכבה

Go

42

סעיף 154

הנציגים החקלאיים שבועדה

Go

42

סעיף 155

פסילת חברות בועדה

Go

42

סעיף 156

יושב ראש הועדה וסגנו

Go

42

סעיף 157

רציפות כהונה

Go

42

סעיף 158

תפקידים וסמכויות

Go

42

סעיף 159

סמכויות הועדה כלפי המועצה

Go

43

סעיף 160

זכות ערר על החלטת המועצה

Go

43

סעיף 161

כספים

Go

43

 

סימן ג': הוראות שונות בענין הועדות

Go

43

סעיף 162

הרכב ועדות רשות

Go

43

סעיף 163

תקופת הכהונה של הועדות

Go

43

סעיף 164

חדילת חברות בועדות

Go

43

סעיף 165

יושבי ראש הועדות

Go

43

סעיף 166

הנוהל בעבודת הועדות

Go

43

 

פרק תשיעי: עובדי העיריה

Go

44

 

סימן א': מינוי עובדים ופיטוריהם

Go

44

סעיף 167

מינוי פקידים

Go

44

סעיף 167א

מועצה שלא מינתה מבקר

Go

45

סעיף 167ב

מועצה שלא מינתה גזבר

Go

45

סעיף 168

משכורת

Go

45

סעיף 169א

החלת תפקידי המזכיר על המנהל הכללי

Go

45

סעיף 169ב

ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

Go

45

סעיף 170

דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת

Go

45

סעיף 170א

תפקידי המבקר

Go

46

סעיף 170ב

המצאת מסמכים ומסירת מידע

Go

47

סעיף 170ג

דו"ח המבקר

Go

47

סעיף 170ג1

חומר שאינו ראיה

Go

48

סעיף 170ג1א

צוות לתיקון ליקויים

Go

48

סעיף 170ג2

תפקידי הגזבר

Go

48

סעיף 170ג3

הזמנת חובה

Go

48

סעיף 171

פיטורי עובדים בכירים

Go

49

סעיף 171א

פיטורי עובדים אחרים

Go

49

סעיף 172

ערובה של פקיד למילוי תפקידו

Go

50

סעיף 173

פועלים ועובדים ארעיים

Go

50

סעיף 173א

תקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונה

Go

50

סעיף 173ב

ייצוג הולם בקרב עובדי עירייה

Go

50

 

סימן ב': סייגים לשירות בעיריה

Go

50

סעיף 174

עובדי העיריה לא יהיו נוגעים בדבר

Go

50

סעיף 174א

סייגים להעסקת קרוב משפחה

Go

50

סעיף 175

נגיעה בדבר שאינה פוסלת

Go

51

סעיף 176

הגדרות

Go

51

סעיף 177

איסור עבודת חוץ

Go

51

סעיף 178

עיסוק בעבודה מדעית וכו' באישור ראש העיריה

Go

51

סעיף 179

עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס

Go

51

סעיף 180

היתר עבודת חוץ  על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים

Go

51

סעיף 181

עונשין

Go

51

סעיף 182

שמירת הוראות אחרות

Go

52

 

סימן ג': תנאי השירות וגימלאות

Go

52

סעיף 183

הגדרות

Go

52

סעיף 184

תקנות בדבר תנאי שירות וגימלאות

Go

52

סעיף 185

כספי גימלאות אינם ניתנים להעברה לעיקול וכו'

Go

52

סעיף 186

דרך פרסומן של תקנות

Go

52

 

פרק עשירי: נכסי העיריה ועסקיה

Go

52

 

סימן א': נכסי העיריה

Go

52

סעיף 187

רישום מקרקעין

Go

52

סעיף 188

עשיה במקרקעין

Go

52

סעיף 189

קופת העיריה

Go

53

סעיף 190

תשלומים מקופת העיריה

Go

53

סעיף 191

חתימה על מסמכי תשלום

Go

53

סעיף 192

האחראי לקופת העיריה

Go

53

סעיף 193

בטחונה של קופת העיריה

Go

53

סעיף 194

השקעות מקופת העיריה

Go

54

 

סימן ב': חוזים ומכרזים

Go

54

סעיף 195

חתימת חוזים בשם העיריה

Go

54

סעיף 196

חוזים הטעונים אישור

Go

54

סעיף 197

חובת מכרזים

Go

54

סעיף 198

תקנות למכרזים

Go

54

סעיף 198א

פטור ממכרז לעבודות פיתוח

Go

54

סעיף 198ב

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

Go

55

סעיף 199

סמכות לחתום על שטרות

Go

56

סעיף 200

אחריות אישית שמורה

Go

56

סעיף 201

סמכות ללוות

Go

56

סעיף 202

סמכות לקחת הלוואות זמניות

Go

56

סעיף 202א

סמכות לערוב

Go

56

סעיף 203

חתימה על מסמכים מסויימים

Go

56

סעיף 203א

פנקס חוזים

Go

57

 

פרק אחד עשר: תקציב העיריה וחשבונותיה

Go

57

 

סימן א': תקציב העיריה

Go

57

סעיף 204

תקציב שנתי

Go

57

סעיף 205

שנת כספים

Go

57

סעיף 206

הכנת התקציב ואישורו

Go

57

סעיף 207

סמכויות השר לתקן התקציב

Go

58

סעיף 208

צורת התקציב

Go

58

סעיף 208א

רזרבה בתקציב עירייה איתנה

Go

58

סעיף 209

פרסום התקציב

Go

58

סעיף 210

תקציב מילואים

Go

58

סעיף 211

העברה מסעיף לסעיף באישור הממונה

Go

59

סעיף 212

העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השר

Go

59

 

סימן ב': חשבונות ובקורת

Go

59

סעיף 213

ניהול חשבון כספי העיריה

Go

59

סעיף 213א

תקציב בלתי רגיל

Go

59

סעיף 214

מינוי רואה חשבון

Go

60

סעיף 215

הודעה על סכום ההכנסה וההוצאה

Go

60

סעיף 216

עריכת דוחות כספיים

Go

60

סעיף 217

דוחות כספיים

Go

60

סעיף 218

תנאי העסקה  ואי תלות

Go

60

סעיף 219

סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה החשבון

Go

60

סעיף 219א

כללים למינוי רואה חשבון

Go

61

סעיף 219ב

סמכויות השר

Go

61

סעיף 220

פעולות לפי דרישת הממונה על החשבונות

Go

61

סעיף 221

אישור תשלום וחיוב על תשלום אי חוקי

Go

61

סעיף 222

סמכות השר לבטל פסילה או חיוב

Go

61

סעיף 223

חזקה לענין אחריות להוצאה

Go

61

סעיף 224

העיריה תתבע את סכום החיוב

Go

61

סעיף 225

פסק הדין בתביעת העיריה

Go

61

סעיף 226

סעד במקרה שהעיריה לא תבעה

Go

61

סעיף 227

הפסקת העסקה על ידי השר

Go

61

סעיף 228

תקנות ביצוע

Go

61

 

סימן ג': דו"ח שנתי וסטטיסטיקה

Go

62

סעיף 229

דו"ח שנתי

Go

62

סעיף 230

הגשת הדו"ח

Go

62

סעיף 231

פרסום הדו"ח

Go

62

סעיף 232

הממונה רשאי לדרוש פרטים בכל עת

Go

62

 

סימן ד': עירייה איתנה

Go

62

סעיף 232א

הכרזה על עירייה איתנה

Go

62

סעיף 232ב

ביטול הכרזה

Go

63

סעיף 232ג

דיווח בעניין עיריות איתנות

Go

63

 

פרק שנים עשר: חובותיה וסמכויותיה של מועצה

Go

63

 

סימן א': סייגים לחובות ולסמכויות

Go

63

סעיף 233

באין מניעה מאת השר ובכפוף להוראות כל דין

Go

63

סעיף 233א

סיוע לרשות מקומית אחרת במצב חירום

Go

64

סעיף 234

סמכות הממונה

Go

64

 

סימן ב': חובותיה של עיריה

Go

64

סעיף 235

רחובות

Go

64

סעיף 235א

קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים

Go

64

סעיף 236

בנינים

Go

65

סעיף 237

ביוב

Go

65

סעיף 238

מפעלי מים

Go

65

סעיף 239

שווקים, מכירות פומביות ומצרכי מזון

Go

66

סעיף 240

בתי מטבחיים

Go

66

סעיף 241

מלאכות מסוכנות

Go

66

סעיף 242

תברואה, בריאות הציבור ונוחותו

Go

66

סעיף 243

תיאטרונים

Go

67

סעיף 244

מלונות

Go

67

סעיף 246

מודעות

Go

67

סעיף 247

כלבים ובעלי חיים אחרים

Go

67

סעיף 248

דליקות

Go

67

סעיף 248א

הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו

Go

67

סעיף 248ב

אתר אינטרנט של העיריה

Go

67

 

סימן ג': סמכויותיה של עיריה

Go

68

סעיף 249

הסמכויות

Go

68

סעיף 249א

תאגידים עירוניים

Go

70

סעיף 249ב

חברות עירוניות מיוחדות

Go

71

 

פרק שלושה עשר: חוקי עזר

Go

71

סעיף 250

הסמכות להתקין חוקי עזר

Go

71

סעיף 251

אגרות, היטלים ופיצויים

Go

71

סעיף 251א

תקנות בדבר הוצאות לשיפוץ

Go

72

סעיף 251ב

הוראות בדבר ניקוי מדרכות

Go

72

סעיף 251ג

הוראות בדבר סלילת מדרכות

Go

72

סעיף 251ד

ייעוד וניהול של כספי היטל שמירה ואגרת שמירה

Go

72

סעיף 251ה

הוראות בדבר רשם שכירויות

Go

73

סעיף 252

סמכות לחייב למפרע בתוך שנת הכספים

Go

73

סעיף 254

עונשין

Go

73

סעיף 255

ביצוע עבודות על ידי העיריה על חשבון החייב בה לפי חוקי עזר

Go

73

סעיף 256

חובת הודעה מוקדמת לחייב בביצוע

Go

73

סעיף 257

הוצאה שנגרמה לעיריה על ידי הפרת חוק עזר

Go

73

סעיף 258

אישור חוקי עזר ופרסומם

Go

73

סעיף 258א

הסכמת שר הפנים לחוק עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה

Go

74

סעיף 259

הוראות הניתנות להיכלל בחוקי עזר

Go

74

סעיף 260

תוקף למפרע

Go

74

סעיף 261

חוקי עזר לשטחים שמחוץ לתחום העיריה

Go

74

סעיף 262

חוקי עזר לדוגמה

Go

74

סעיף 263

חוקי עזר למכירה במשרדי העיריה

Go

74

סעיף 264

מתן סמכות תביעה לפקיד העיריה

Go

74

סעיף 264א

צו איסור פתיחת עסק בימי מנוחה

Go

75

סעיף 265

עבירת קנס

Go

75

סעיף 268

הגשת רשומות כהוכחה לחוק עזר

Go

75

סעיף 268א

מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

Go

75

 

פרק ארבעה עשר: ארנונה

Go

75

 

סימן א': פרשנות

Go

76

סעיף 269

הגדרות

Go

76

 

סימן ב': הטלת הארנונה

Go

76

סעיף 274ב

ארנונה כללית

Go

76

סעיף 274ב1

הטלת ארנונה על מפעל לייצור נשק

Go

77

סעיף 274ג

מועדים לתשלום

Go

77

סעיף 274ד

חובת ארנונה   אחת לשנה

Go

77

סעיף 276

מועד החלטה על ארנונה

Go

77

סעיף 277

פרסום

Go

78

 

סימן ג':

Go

78

סעיף 287

השגת ידיעות

Go

78

סעיף 288

עונשיו על מניעת ידיעות וסילופן

Go

78

 

סימן ד':

Go

79

 

סימן ה':

Go

79

 

סימן ו': תשלום ארנונה וקנסות בשל אי תשלום

Go

79

סעיף 300

תשלום במועדו

Go

79

 

פרק חמישה עשר: גביית ארנונות

Go

79

 

סימן א': תפיסה ועיקול

Go

79

סעיף 305

הגדרות

Go

79

סעיף 306

המצאת הודעה על חיוב בארנונה

Go

79

סעיף 307

המצאת הודעה לנעלם או למסרב

Go

79

סעיף 308

המצאת הודעה לבעלים משותפים

Go

79

סעיף 309

ארנונה בפיגור

Go

79

סעיף 310

הפיכת טובין של החייב בארנונה

Go

79

סעיף 311

מכירת התפוס במכירה פומבית

Go

80

סעיף 312

צו הרשאה לפריצה

Go

80

סעיף 313

נכסים שאינם ניתנים לעיקול

Go

80

סעיף 314

תובענה להחזרת טובין או לפיצויים

Go

80

סעיף 315

תחולת הוראות לפי פקודת המסים

Go

80

סעיף 316

גביית ארנונה בבנין או בקרקע שבבעלות משותפת

Go

80

סעיף 317

ברירה לגבות ארנונה בגביית חוב

Go

80

סעיף 318

פנקסים ראיה לכאורה

Go

80

סעיף 319

עיקול דמי שכירות וחובות

Go

80

סעיף 320

עיקול שכר עבודה

Go

81

סעיף 321

צורתו של צו עיקול

Go

81

סעיף 322

תובענה להחזרת כספים שעוקלו או לשחרורם

Go

81

סעיף 323

הגשת תובענה להחזרה או לשחרור

Go

81

סעיף 323א

גביית חובות בעד אספקת מים

Go

81

 

סימן ב': חילופי בעלים ומחזיקים ואבדן הנכס

Go

81

סעיף 324

העברת מקרקעין טעונה תעודה על תשלום חובות לעיריה

Go

81

סעיף 325

הארנונה בחדילת בעלות או החזקה

Go

81

סעיף 326

הארנונה ברכישת בעלות או החזקה

Go

81

סעיף 327

הארנונה בשכירות משנה

Go

82

סעיף 328

דין חלקו של דייר משנה כדין דמי השכירות

Go

82

סעיף 329

תשלום למחזיק כתשלום לעיריה

Go

82

סעיף 330

בנין שנהרס או שניזוק

Go

82

 

פרק ששה עשר: שונות

Go

82

 

סימן א': עבירות ועונשין

Go

82

סעיף 331

הודעות כוזבות בטפסים

Go

82

סעיף 332

הפרעה לעובדי העיריה בביצוע תפקידיהם

Go

82

סעיף 333

סירוב לתת קבלה לדייר משנה

Go

82

סעיף 334

מתן קבלה כוזבת

Go

82

סעיף 334א

פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת

Go

82

סעיף 335

עבירות שלא נקבע להן עונש

Go

82

סעיף 336

חיוב באגרות ותשלומים אחרים

Go

82

סעיף 337

כספי הענשים ישולמו לקופת העיריה

Go

83

 

סימן ב': הוראות כלליות

Go

83

סעיף 338

מחיקת סכומים באישור הממונה

Go

83

סעיף 339

מחיקת סכומים באישור השר

Go

83

סעיף 340

ייצוג העיריה במשפט

Go

83

סעיף 341

חברי מועצה ועובדי העיריה, עובדי הציבור

Go

83

סעיף 341א

אבטחת אישיות מאוימת

Go

83

סעיף 342

דין עובדי העיריה כדין עובדי המדינה

Go

84

סעיף 343

חובת הפרסום

Go

84

סעיף 344

מסירת הודעות

Go

84

סעיף 345

מעינת הודעות

Go

84

סעיף 346

אופן פרסומם של מסמכים

Go

84

סעיף 347

תקנות

Go

84

 

תוספת ראשונה

Go

84

 

תוספת שניה

Go

85

 

תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן

Go

85

 

פרק ראשון: כללי

Go

85

סעיף 1

הגדרות

Go

85

סעיף 2

מועדים

Go

85

סעיף 3

ישיבות המועצה

Go

85

סעיף 4

זימון

Go

85

 

פרק שני: מועדי ישיבות מן המניין

Go

85

סעיף 5

מספר הישיבות

Go

85

סעיף 6

מועד ישיבות

Go

86

סעיף 7

שינוי מועד ישיבה

Go

86

 

פרק שלישי: מועדי ישיבות שלא מן המניין

Go

86

סעיף 8

סמכות ראש עיריה

Go

86

סעיף 9

כינוס ישיבה

Go

86

סעיף 10

ישיבה שלא מן המניין על פי הוראת הממונה

Go

86

סעיף 11

ימים ושעות של ישיבה שלא מן המניין

Go

86

 

פרק רביעי: זימון ישיבות

Go

86

סעיף 12

משלוח הזמנות

Go

86

סעיף 13

תוכן ההזמנה

Go

87

סעיף 14

מסירת ההזמנות

Go

87

סעיף 15

מען למסירת ההזמנה

Go

87

סעיף 16

פגם במסירת ההזמנה

Go

87

סעיף 17

זימון בעלי תפקידים

Go

87

 

פרק חמישי: פומביות הדיונים

Go

87

סעיף 18

פומביות הדיון וסייגיו

Go

87

סעיף 19

איסור גילוי

Go

87

סעיף 20

מקום הישיבות

Go

88

סעיף 20א

קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית

Go

88

 

פרק ששי: מניין המשתתפים

Go

88

סעיף 21

מניין חוקי

Go

88

סעיף 22

העדר מניין חוקי

Go

88

סעיף 23

התמעטות משתתפים

Go

89

 

פרק שביעי: סדר היום

Go

89

סעיף 24

קביעת סדר היום

Go

89

סעיף 25

עדיפות

Go

89

סעיף 26

נאומים מהמקום

Go

89

סעיף 27

הצעות נוספות של חברי המועצה

Go

89

סעיף 28

סדר העדיפות בדיון

Go

89

סעיף 29

הסרת הצעה מסדר היום

Go

89

סעיף 30

דחיית הדיון בסעיפים

Go

89

 

פרק שמיני: ניהול הישיבה

Go

90

סעיף 31

ניהול הישיבה

Go

90

סעיף 32

תפקיד היושב ראש

Go

90

סעיף 33

רשות דיבור

Go

90

סעיף 34

זמן לדיבור

Go

90

סעיף 35

סמכויות היושב ראש

Go

90

 

פרק תשיעי: שאילתות והודעות אישיות

Go

90

סעיף 36

הגשת שאילתה ותשובה

Go

90

סעיף 37

שאילתה נוספת

Go

91

סעיף 38

הגשת שאילתה ישירה

Go

91

סעיף 39

הודעה אישית

Go

91

סעיף 40

הודעה על פי דין

Go

91

סעיף 41

הגשת חומר בידי חבר מועצה

Go

91

סעיף 42

הצבעה

Go

91

סעיף 43

שיטת ההצבעה

Go

91

סעיף 44

החלטות על פי רוב קולות

Go

92

סעיף 45

מניית הקולות

Go

92

סעיף 46

דיון חוזר בהחלטה

Go

92

סעיף 47

החלטה שלא בישיבת מועצה

Go

92

סעיף 48

משך זמן ישיבה ונעילתה

Go

92

סעיף 49

המשך ישיבה ונעילתה

Go

92

 

פרק אחד עשר: פרוטוקול

Go

92

סעיף 50

פרוטוקול וניהולו

Go

92

סעיף 51

אישור פרוטוקול

Go

93

סעיף 52

בקשה לתיקון פרוטוקול

Go

93

סעיף 53

דיון בהצעה לתיקון פרוטוקול

Go

93

סעיף 54

תיקון פרוטוקול של ישיבה סגורה

Go

93

סעיף 55

שמירת פרוטוקול

Go

93

סעיף 56

עיון בפרוטוקול

Go

93

 

פרק שנים-עשר: דיונים מיוחדים

Go

93

סעיף 57

דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות

Go

93

סעיף 58

ישיבות בעניינים מיוחדים

Go

94

 

פרק שלושה עשר: מועצה שבחרה לעצמה יושב ראש

Go

94

סעיף 59

סמכויות יושב ראש המועצה

Go

94

סעיף 60

מילוי מקום יושב ראש המועצה

Go

94

סעיף 61

זימון וסדר יום

Go

94

סעיף 62

המועצה כוועדה מקומית לתכנון ולבניה

Go

94

 

תוספת שלישית

Go

94

סעיף 1

צוות הבחירות

Go

94

סעיף 2

רשימת חקלאים

Go

95

סעיף 3

דין תאגיד

Go

95

סעיף 4

דין שותפות

Go

95

סעיף 5

ערר

Go

95

סעיף 6

החלטה בערר

Go

95

סעיף 7

דרישת יחסיות של הבחירות

Go

95

סעיף 8

החלטה בדבר יחסיות של הבחירות

Go

95

סעיף 9

קביעת מספר חברי הועדה

Go

95

סעיף 10

מועד הבחירות

Go

95

סעיף 11

אסיפה כללית

Go

95

סעיף 12

הודעה על מועד ומקום האסיפה הכללית

Go

95

סעיף 13

יושב ראש האסיפה

Go

95

סעיף 14

מנין חוקי

Go

95

סעיף 15

הבחירות ותוצאותיהן

Go

96

סעיף 16

בחירת סגנים

Go

96

סעיף 17

תוצאות הבחירות

Go

96

סעיף 18

מילוי המקום של נציג חקלאי

Go

96

סעיף 19

תקנות

Go

96

 

תוספת רביעית

Go

96

 

תוספת חמישית

Go

97

 


פקודת העיריות [נוסח חדש]*

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו (להלן – הפקודה) –

          "מועצה" – מועצה של עיריה שנתכוננה לפי הוראות הפקודה;

          "חבר מועצה" – חבר מועצה שנבחר כהלכה;

          "בעל" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

          "מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

          "היום הקובע" – כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה-1965;

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 263 (ה"ח 649)

החלפת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – היום שנקבע להתחלת הכנתו של פנקס הבוחרים לפי סעיף 32;

          "השר" – שר הפנים;

          "הממונה" – הממונה על המחוז;

          "ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים" – ועדת המכרזים שהוקמה לפי הוראות סעיף 169ב;

מיום 4.1.2005

תיקון מס' 95

ס"ח תשס"ה מס' 1969 מיום 4.1.2005 עמ' 58 (ה"ח 51)

הוספת הגדרת "ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים"

          "מדרכה" – חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים;

מיום 6.2.1984

תיקון מס' 30

ס"ח תשמ"ד מס' 1104 מיום 6.2.1984 עמ' 49 (ה"ח 1653)

הוספת הגדרת "מדרכה"

          "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, וב-1 באוקטובר, של כל שנה;

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 111 (ה"ח 64)

הוספת הגדרת "רבעון"

          "עירייה איתנה" – עירייה שהוכרזה כעירייה איתנה לפי הוראות סעיף 232א.

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 135

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 296 (ה"ח 444)

הוספת הגדרת "עירייה איתנה"

פרק שני: כינון עיריה

עיריות קיימות

2.    תושביו של כל אזור שתחומיו מתוארים כאמור בתוספת הראשונה הם עיריה.

הקמת עיריות

3.    (א)  ראה השר כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני - בין שהוא כולו או מקצתו בתחומה של עיריה ובין אם לאו - יהיו עיריה, אם משום שזו משאלתם של רוב תושבי אותו אזור ואם מסיבה אחרת, רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור ובמשאלותיהם של תושביו, על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה איננו עובד המדינה (להלן בפרק זה - ועדת חקירה) ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, להכריז שתושבי אותו אזור יהיו עיריה.

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

3. (א) ראה השר כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני - בין שהוא כולו או מקצתו בתחומה של עיריה ובין אם לאו - יהיו עיריה, אם משום שזו משאלתם של רוב תושבי אותו אזור ואם מסיבה אחרת, רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור ובמשאלותיהם של תושביו, על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה איננו עובד המדינה (להלן בפרק זה - ועדת חקירה) ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, להכריז שתושבי אותו אזור יהיו עיריה.

          (ב)  השר לא יכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על עשרת אלפים יהיו עיריה, ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על עשרת אלפים יהיו עיריה, ובלבד שמספרם עולה על חמשת אלפים.

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

הוספת סעיף קטן 3(ב)

 

מיום 1.6.2000

תיקון מס' 71

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 71 (ה"ח 2824)

החלפת סעיף קטן 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) השר לא יכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על שלושת אלפים יהיו עיריה, אלא אם כן נתקיימו באזור תנאים ונסיבות מיוחדים.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 83

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 387 (ה"ח 25)

(ב) השר לא יכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על חמשת אלפים עשרת אלפים יהיו עיריה, ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כי תושבי אזור שמספרם אינו עולה על עשרת אלפים יהיו עיריה, ובלבד שמספרם עולה על חמשת אלפים.

הסדרת הבחירות וענינים אחרים של עיריה מוקמת

4.    הכריז השר מכוח סעיף 3, כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה – יקבע תאריכים, זמנים ומקומות וימנה פקידים ואנשים אחרים, לענין בחירות או למטרה אחרת, ויפעל ויורה –

(1)   בדבר אופן עריכת הבחירות הראשונות וכל הבאות אחריהן לפי הפקודה, והאנשים שיהיו כשרים לבחור ולהיבחר בבחירות אלה, או כל ענין אחר;

(2)   בדבר מילוי תפקידיהם של ראש העיריה ושל חברי מועצתה עד לבחירת המועצה הראשונה;

(3)   בדבר הקנייתם של נכסים לעיריה;

(4)   בכל דבר אחר;

הכל כפי שייראה לו נחוץ לשם החלת הפקודה על אותה עיריה עם כינונה.

הקמת עיריה במקום מועצה מקומית

5.    הכריז השר מכוח סעיף 3, כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה, וערב תחילת האכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, מועצה מקומית אחת, יחולו הוראות אלה:

(1)   העיריה תהא חליפתה של המועצה המקומית, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר ובין השאר – לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי המועצה המקומית וטרם נגבו;

(2)   מועצת העיריה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב ההכרזה חברי המועצה המקומית;

(3)   חוקי העזר, התקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו כדין על ידי המועצה המקומית או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהעיריה או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(4)   כל הליך שהיה ערב תחילת האכרזה תלוי ועומד לפני המועצה המקומית או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי המועצה המקומית או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום המועצה המקומית, יוסיפו לדון בו ויכריעו בו כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה;

(5)   מי שערב תחילת האכרזה היה רשאי להגיש, תוך זמן קצוב, ערר או ערעור לפני המועצה המקומית או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין כאמור בפסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא באלה, רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה;

(6)   רשאי השר לתת הוראות בכל ענין אחר הנוגע לשינויים הנובעים מהקמת העיריה ורשויותיה במקום המועצה המקומית ורשויותיה, וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי העיריה מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות

6.    הכריז השר מכוח סעיף 3 כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה, וערב תחילת האכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת, אם עיריה ואם מועצה מקומית (להלן – רשויות קודמות), יחולו הוראות אלה:

(1)   לוח השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין, וכן הרשיונות, ההיתרים ומסמכים אחרים כיוצא באלה שניתנו כדין על ידי רשות קודמת או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק, או עד שהעיריה או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(2)   השר רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו אזור, ובין השאר –

(א)   להכריז על העיריה כחליפתה של רשות קודמת, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר – לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי רשות קודמת וטרם נגבו, הכל במידה שיקבע השר בהוראה;

(ב)   לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של חוקי העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשויות הקודמות שהותקנו או אושרו כדין;

(ג)    לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו תלויים ועומדים, ערב האכרזה, לפני רשות קודמת או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי רשות קודמת או שאיזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ערעורים וכיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת האכרזה לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים להגשתם;

הוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי העיריה מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

עיריה היא תאגיד

7.    עיריה של תושבי אזור פלוני תיקרא על שם אותו אזור ויהיו לה קיום-תמיד וזכות לתבוע ולהיתבע בשמה המואגד.

שינוי תחום עיריה

8.    ראה השר, כי רצוי הוא לשנות תחומה של עיריה פלונית, כפי שהוא מתואר בתוספת הראשונה או כפי שהוכרז על ידי השר מכוח סעיף 3, להרחיבו או לצמצמו – אם משום שזו משאלתם של רוב בני העיר ואם מסיבה אחרת – רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר תחום העיריה על ידי ועדת חקירה, בהתחשב עם כל מפעל או פיתוח המבוצעים על ידי העיריה, ולאחר עיון בתסקיר של הועדה רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, לשנות דרך אכרזה את התחום, להרחיבו או לצמצמו.

הרחבת תחום השיפוט במקרים מסויימים

8א.     (א)  רשאי השר, לפי שיקול דעתו וללא עריכת חקירה לפי סעיף 8, להרחיב באכרזה את תחומה של עיריה פלונית על-ידי הכללת שטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

מיום 27.6.1967

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ז מס' 499 מיום 28.6.1967 עמ' 74 (ה"ח 731)

הוספת סעיף 8א

          (ב)  הרחיב השר תחום עיריה כאמור, רשאי הוא, בצו, למנות מבין יושבי השטח חברים נוספים למועצה; חבר המועצה שנתמנה כאמור יכהן כל עוד מכהנת המועצה, אולם רשאי השר, בצו, למנות אחר במקומו.

הרחבת תחום עיריה על ידי צירוף

9.    הוראות סעיף 6 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחום עיריה (להלן בפרק זה – עיריה קולטת), על ידי צירוף אזור שהיה כולו או מקצתו, ערב האכרזה, כלול בתחום עיריה או מועצה מקומית (להלן בפרק זה – רשות מקומית מעבירה).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 71

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 71 (ה"ח 2824)

9. הוראות סעיף 6 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחום עיריה (להלן בפרק זה – עיריה קולטת), על ידי צירוף אזור שהיה כולו או מקצתו, ערב האכרזה, כלול בתחום עיריה או מועצה מקומית (להלן בפרק זה – רשות מקומית מעבירה).

חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות

9א.     (א)  השר רשאי לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין עיריה קולטת לענין העברת חלק מהכנסות העיריה הקולטת מארנונה כללית ומהיטלי השבחה, לרשות המקומית המעבירה, והכל לתקופה, בתנאים ובשיעורים כפי שיקבע, ובלבד שהסדרים כאמור לא יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים; בסעיף זה, "הכנסות מהיטלי השבחה" – הכנסות שמקבלת העיריה הקולטת באמצעות הועדה המקומית לפי סעיף 24 וסעיף 12 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 71

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 17.3.2010

תיקון מס' 119

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 422 (ה"ח 292)

9א. (א) השר רשאי לאשר הסדרים בין רשות מקומית מעבירה לבין עיריה קולטת לענין העברת חלק מהכנסות העיריה הקולטת מארנונה כללית ומהיטלי השבחה, לרשות המקומית המעבירה, והכל לתקופה, בתנאים ובשיעורים כפי שיקבע, ובלבד שהסדרים כאמור לא יכללו העברה של הכנסות מארנונה כללית בשל נכסים מסוג מבנה מגורים או הנמצאים באזורי מגורים; בסעיף זה, "הכנסות מהיטלי השבחה" – הכנסות שמקבלת העיריה הקולטת באמצעות הועדה המקומית לפי סעיף 24 וסעיף 12 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

          (ב)  אישר השר הסדר כאמור בסעיף קטן (א), תעביר העיריה הקולטת לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה כללית ומהיטלי השבחה שהעיריה הקולטת התחייבה להעביר בהסדר שאושר.

מיום 17.3.2010

תיקון מס' 119

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 422 (ה"ח 292)

הוספת סעיף קטן 9א(ב)

אזור חלוקת הכנסות

9ב.     (א)  בסעיף זה –

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 108

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 317 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 9ב

          "הכנסות מהיטלי השבחה" – הכנסות שמקבלת רשות מקומית, באמצעות הוועדה המקומית, לפי סעיף 24 וסעיף 12 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה;

          "חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

          "תכנית" – תכנית לפי חוק התכנון והבניה;

          "תשלומי חובה" – מסים, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ושאר תשלומי חובה המגיעים לרשות מקומית על פי כל דין.

          (ב)  השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה שמינה השר לענין זה (בסעיף זה – ועדת החקירה לחלוקת הכנסות), להכריז בצו, כי אזור המצוי בתחום רשות מקומית, אחת או יותר, שלא נכלל בו שטח המיועד בתכנית למגורים בלבד ואשר תחומו יוגדר בצו, יהיה אזור שבו ההכנסות מארנונה כללית, או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם ההכנסות מהיטלי השבחה או מאחד או יותר מתשלומי החובה, יחולקו בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות מקומית, אחת או יותר, הסמוכה לרשות המקומית האמורה או הגובלת בה (בסעיף זה – אזור חלוקת הכנסות), הכל כפי שנקבע בצו.

          (ג)   צו לפי סעיף קטן (ב) יכלול, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, פירוט בענינים אלה:

(1)   גבולות אזור חלוקת ההכנסות;

(2)   שיעור ההכנסות שלו זכאית כל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בצו, שייקבע בהתחשב, בין השאר, בהוצאות הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת ההכנסות, בשל אותו אזור;

(3)   ענינים נוספים הנדרשים לביצועו.

          (ד)  הוצא צו כאמור בסעיף קטן (ב), יועברו ההכנסות שנקבעו בצו, ישירות, מהרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור חלוקת ההכנסות לרשויות המקומיות המנויות בצו.

          (ה)  לצורך הכנת תסקיר לענין הכרזה לפי סעיף קטן (ב), תבחן ועדת החקירה לחלוקת הכנסות את ההצדקה להכרזה כאמור, לאחר שנתנה לראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, או למי מטעמם, הזדמנות להביע את עמדתם; סברה ועדת החקירה לחלוקת הכנסות כי קיימת הצדקה להכרזה כאמור, תתייחס הוועדה בתסקיר, בין השאר, לכל אחד מהענינים האמורים בסעיף קטן (ג).

          (ו)   תסקיר כאמור בסעיף קטן (ה), יוגש לשר בתוך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מיום מינוי ועדת החקירה לחלוקת הכנסות ויפורסם, בעת הגשתו, באתר האינטרנט של משרד הפנים; השר ייתן, בתוך 30 ימים ממועד הגשת התסקיר כאמור, את החלטתו המנומקת לענין קבלת מסקנות התסקיר או דחייתן; החלטת השר המנומקת תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

          (ז)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 9א ומהוראות סעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות.

שינוי תיאורו של תחום עיריה

10.  השר רשאי דרך אכרזה לשנות תיאורו של תחום עיריה בלא לערוך חקירה כאמור בסעיף 8, ובלבד ששינוי התיאור אינו משנה את התחום ואינו מרחיבו או מצמצמו.

ביטול עיריה

11.  ראה השר, כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני יחדלו מהיות עיריה - אם משום שזו משאלתם של רוב בני העיר שבאותו אזור ואם מסיבה אחרת - רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור ובמשאלתם של בני העיר שבו על ידי ועדת חקירה, ולאחר עיון בתסקיר הועדה רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, לבטל דרך אכרזה את העיריה ולהורות לפי הצורך בדבר הקניית כל נכס מנכסיה, והנכס יוקנה לפי ההוראות.

פרק שלישי: רובע עירוני

הסמכות להכריז על רובע עירוני

12.  רשאי השר להכריז שאזור פלוני הכלול בתחום העיריה יהיה רובע עירוני, אם נוכח שתושבי אותו אזור רוצים בכך.

ועד רובע עירוני

13.  הוכרז רובע עירוני לפי הוראות הפקודה, יהיה לו ועד שייקרא ועד רובע פלוני.

תקנות רובע עירוני

14.  הוכרז רובע עירוני, יקבע השר בתקנות הוראות בדבר –

(1)  השיטה לבחירת ועד הרובע;

(2)  כשירותם של הבוחרים;

(3)  כשירותם של חברי הועד;

(4)  ישיבותיו של הועד וסדרי עבודתו;

(5)  פיקוח על העבודות המבוצעות על ידי הועד;

(6)  פיקוח על הוצאת כל סכום כסף על ידי הועד.

אישור הוצאות לצרכי רובע עירוני

15.  נראה לועד רובע פלוני, כי רצוי הוא שתוצא הוצאה נוספת לצרכי עבודות ציבוריות של הרובע, נוחויותיו והנאותיו, ימציא פרטים עליהן, בצירוף אומדן העלות שלהן, למועצת העיריה שבתחומה נמצא הרובע ולממונה, והוא רשאי, לאחר עיון בחוות דעת המועצה לענין זה, לאשר ההוצאה.

כיסוי הוצאות רובע עירוני

16.  (א)  אושרה הוצאה כאמור בסעיף 15, מותר לגבותה מתושבי הרובע בדרך של תוספת אחוזים על הארנונה הכללית המשתלמת על ידי תושבי אותו רובע.

          (ב)  התוספת תישום ותיגבה על ידי המועצה שבתחומה נמצא הרובע וכל הוראות פקודה זו בדבר גביית ארנונות יחולו על האחוזים כאמור.

          (ג)   הסכום שנגבה כאמור ישולם לועד הרובע ויוצא על ידיו לצורך העבודות, הנוחויות וההנאות שאושרו.

פרק רביעי: כינון מועצת עיריה

מועצה

17.  לכל עיריה תהיה מועצה.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

דרך פעולתה של עיריה

17. עיריה תפעל באמצעות מועצה.

 

18.  (בוטל).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

בחירת המועצה

18. מועצה תיבחר לפי הוראות הפקודה.

מספר חברי המועצה

19.  (א)  מספר החברים של מועצה העומדת לבחירה ייקבע על ידי השר לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, והנוגע לתחום העיריה; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

             הסוג                      מספר התושבים             מספר חברי המועצה

           א'                עד 5,000                         9

              ב'                מ-5,001 עד 25,000          9 עד 15

           ג'                מ-25,001 עד 100,000       15 עד 21

           ד'                למעלה מ-100,000            21 עד 31

          (ב)  השר רשאי להגדיל את מספר חברי המועצה של עיריה הנמנית עם סוג משלושת הסוגים הראשונים, כדי המספר המקסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.

20.    (בוטל).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

המועד לבחירות

20. הבחירות הבאות לכל המועצות שלאחר יום ח' בסיון תשכ"ג (31 במאי 1963), יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית, ומאז ואילך כל ארבע שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון שבתום ארבע השנים; ובלבד שהשר יהיה רשאי, בנסיבות מיוחדות שהן לדעתו מצדיקות זאת, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר.

21.  (בוטל).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

דחיית המועד על ידי הממשלה

21. החליטה הממשלה כי אי אפשר לקיים בחירות, או לא קויימו בחירות, במועדן בשום עיריה, יקבע השר מועד חדש לבחירות שיהיה מיד לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן.

22.  (בוטל).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

דחיית המועד על ידי השר

22. החליט השר כי אי אפשר לקיים בחירות, או לא קויימו בחירות, במועדן בעיריה פלונית, יקבע השר, בהתייעצות עם המועצה הקיימת אותה שעה, מועד חדש לבחירות שיהיה מיד לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן.

23.  (בוטל).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

פרסום המועד

23. הודעה על מועד בחירות תפורסם ברשומות.

התחלת כהונה

24.  (א)  מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), או שנקבעו כחברי המועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראשות העיריה לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות.

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 264 (ה"ח 649)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

כניסה לתפקיד

24. מועצה חדשה תיכנס לתפקידה למחרת יום היבחרה, ותקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה עשר יום מאותו יום.

 

מיום 28.7.1994

תיקון מס' 51

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 262 (ה"ח 2273)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

כניסה לתפקיד

24. המועצה תיכנס לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, ותקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה עשר יום מאותו יום.

          (ב)  המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א).

הצהרת אמונים של חברי המועצה

24א.  (א)  עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:

מיום 11.11.2008 (בכפוף להוראת התחילה בתיקון)

תיקון מס' 90

ס"ח תשס"ד מס' 1944 מיום 20.6.2004 עמ' 418 (ה"ח 37)

הוספת סעיף 24א

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

          (ב)  חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה, כל עוד לא הצהיר.

          (ג)   חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.

רציפות הכהונה

25.  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיכנס לתפקידה מועצה חדשה.

סמכות המועצה

26.  למועצה יהיו כל הסמכויות הניתנות לה על פי דין.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

26. למועצה יהיו כל הסמכויות שהחוק נותן לעיריה הניתנות לה על פי דין.

 

פרק חמישי: (בוטל)

27. עד 45. (למעט 35(ג)) (בוטלו).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 263 (ה"ח 649)

ביטול פרק חמישי למעט סעיף 35(ג)

לנוסח הפרק החמישי לפני ביטולו

בעלי זכות לבחור

35.     (ג)   כדי להסיר ספק נאמר בזה כי לענין הפקודה –

(1)   אין לאדם בכל יום מן הימים אלא מקום מגורים קבוע אחד;

(2)   מקום מגוריו הקבוע של חייל בצבא-הגנה לישראל הוא המקום שהיה מקום מגוריו הקבוע ביום התגייסותו.

פרק ששי: (בוטל)

46. עד 119. (בוטלו).

מיום 21.7.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 465 מיום 30.7.1965 עמ' 263 (ה"ח 649)

ביטול פרק שישי

לנוסח הפרק השישי לפני ביטולו

פרק שביעי: ארגון מועצה ודרך פעולתה

סימן א': חברי המועצה

פסולים לכהונה

120. ואלה פסולים לכהן כחברי מועצה:

(1)  מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום העיריה;

(2)  מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 59

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 44 (ה"ח 2437)

החלפת פסקה 120(2)

הנוסח הקודם:

(2) חולה רוח;

(3)  שוטר;

(4)  עובד המדינה בשכר, שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(5)  עובד בשכר באותה עיריה;

(6)  עובד בשכר בכל רשות מקומית אחרת, שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(7)  מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו;

מיום 28.12.1972

תיקון מס' 12א

ס"ח תשל"ג מס' 674 מיום 28.12.1972 עמ' 22 (ה"ח 1030)

הוספת פסקה 120(7)

 

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 200 (ה"ח 1075)

(7) מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו.

(8)  מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

מיום 1.3.1989

תיקון מס' 38

ס"ח תשמ"ט מס' 1270 מיום 10.3.1989 עמ' 18 (ה"ח 1918)

הוספת פסקה 120(8)

 

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

החלפת פסקה 120(8)

הנוסח הקודם:

(8) מי שהיה זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה וחוייב, לאחר הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון או שחוייב על עבירה כזו קודם להגשת הרשימה ושמו נכלל בה על אף האמור בסעיף 7(6) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; אין הוראה זו באה לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.

(9)  מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור;

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

הוספת פסקה 120(9)

(10) מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 111

ס"ח תשס"ח מס' 2124 מיום 31.12.2007 עמ' 100 (ה"ח 144)

הוספת פסקה 120(10)

קביעת קלון על ידי בית המשפט

120א. (א) גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

הוספת סעיף 120א

          (ב)  לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שחבר המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.

          (ג)   מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.

כיהון בפסלות

121. המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו – קנס אלפיים וחמש מאות לירות.

חבר מועצה המעונין בחוזה

122. (א)  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם העיריה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושבים –

מיום 23.3.1978

תיקון מס' 22

ס"ח תשל"ח מס' 888 מיום 23.3.1978 עמ' 96 (ה"ח 1292)

122. (א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן־זוגו קרובו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם העיריה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת זה בלבד שהוא בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו, באופן המפורש באותו סעיף קטן, חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אם אינו משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, ואם חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף אינו עולה על חלק אחד מתוך עשרים חלקים.

          (ג)   העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלפיים וחמש מאות לירות.

          (ד)  לענין סעיף זה, "קרוב" – כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן – חוק מס שבח מקרקעין).

מיום 23.3.1978

תיקון מס' 22

ס"ח תשל"ח מס' 888 מיום 23.3.1978 עמ' 96 (ה"ח 1292)

הוספת סעיף קטן 122(ד)

איסור התקשרות בחוזים

122א. (א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

מיום 23.3.1978

תיקון מס' 22

ס"ח תשל"ח מס' 888 מיום 23.3.1978 עמ' 96 (ה"ח 1292)

הוספת סעיף 122א

          (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול –

(1)   לגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושביה, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);

(2)   לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;

(3)   לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.

          (ג)   חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא העיריה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

          (ד)  לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלעיריה שליטה בו כדין התקשרות עם העיריה; לענין זה, "שליטה" – כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין.

          (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה למועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראת סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.

          (ו)   העובר ביודעין על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס חמישים אלף לירות או פי שלושה משוויה של טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשים כאחד.

          (ז)   הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

          (ח)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 122.

          (ט)  הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שכיהן כחבר מועצה, במשך שמונה עשר חודשים מיום שתמה כהונתו בשל אחד מאלה:

מיום 1.12.2005

תיקון מס' 106

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34

הוספת סעיף קטן 122א(ט)

(1)   הוא חדל לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 123;

(2)   הוא התפטר מכהונתו כחבר מועצה לפי סעיף 124;

(3)   הוא אינו מכהן עוד במועצה לאחר קיומן של בחירות למועצה.

העדר מישיבות המועצה

123. (א)  חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב).

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

123. (א) חבר מועצה שנעדר משיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב).

          (ב)  בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר, הכל לפי המאוחר, ישלח לו ראש העיריה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסחו המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

הוספת סעיף קטן 123(ב)

          (ג)   לא שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש העיריה.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

הוספת סעיף קטן 123(ג)

הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה

123א. (א) נראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ישלח לו ראש העיריה הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 6 (ה"ח 1369)

הוספת סעיף 123א

          (ב)  נראה לממונה שחבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ולא שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה-עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש העיריה.

          (ג)   בתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו ההודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תיפסק כהונתו של חבר המועצה זולת אם תוך הזמן האמור –

(1)   עתר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפקודה זו – בית משפט לעניינים מינהליים) לביטול ההודעה; במקרה זה לא יחדל לכהן אלא אם בית המשפט החליט על כך;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 126

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(1) הגיש בקשה לבית משפט מוסמך עתר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפקודה זו – בית משפט לעניינים מינהליים) לביטול ההודעה; במקרה זה לא יחדל לכהן אלא אם בית המשפט החליט על כך;

 (2)  התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה, והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה או לידי ראש העיריה, הכל לפי הענין.

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(8), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

הוספת סעיף קטן 123א(ד)

          (ה)  על מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(9) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1), יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

הוספת סעיף קטן 123א(ה)

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 126

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(ה) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(9) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1), יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.

          (ו)   על מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(10) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ה), בשינויים אלה:

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 111

ס"ח תשס"ח מס' 2124 מיום 31.12.2007 עמ' 100 (ה"ח 144)

הוספת סעיף קטן 123א(ו)

(1)   הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה – הסדרת חוב);

(2)   כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים יום מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בפסקה (1), זולת אם –

(א)   בתוך שלושים יום ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

(ב)   בתוך שישים יום ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג);

(3)   הגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה של חבר המועצה;

(4)   הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה.

הוראות לענין השעיה

123ב. (א) קבע בית המשפט לפי סעיף 120א כי יש עם העבירה שבה הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 18 (ה"ח 2912)

הוספת סעיף 123ב

          (ב)  הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 123א(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 125; חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 120(9) או (10), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר מועצה מכוח הוראות סעיף 125(א) או (ב).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 111

ס"ח תשס"ח מס' 2124 מיום 31.12.2007 עמ' 100 (ה"ח 144)

(ב) הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 123א(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 125; חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 120(9) או (10), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר מועצה מכוח הוראות סעיף 125(א) או (ב).

התפטרות חבר מועצה

124. חבר מועצה רשאי, בהודעה לראש העיריה, להתפטר מתפקידו; חברותו במועצה נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב התפטרותו הגיע לידי ראש העיריה זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 60

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 45 (ה"ח 2437)

החלפת סעיף 124

הנוסח הקודם:

התפטרות של חבר מועצה

124. חבר מועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש העיריה.

חבר מועצה שחדל מכהונה

125. (א)  חבר מועצה שחדל מכהונתו או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה; ואם המועמד הזה כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן, או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש העיריה שאין ברצונו להיות חבר מועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת המועמדים האמורה; וכן הלאה.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 19 (ה"ח 2912)

125. (א) חבר מועצה שחדל מכהונתו או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה; ואם המועמד הזה כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן, או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש העיריה שאין ברצונו להיות חבר מועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת המועמדים האמורה; וכן הלאה.

          (ב)  אם אין ברשימה מי שימלא את המקום הפנוי, כאמור בסעיף קטן (א), ימונה ללא דיחוי חבר חדש, מבין האנשים הזכאים להיבחר חברי המועצה, על ידי השר, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה, ואם לדעת השר אין ארגון כזה – בהתחשב עם רצונם של אותם האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.

סייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו

125א. (א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים מיום פרישתו, לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת או סיעה של הכנסת.

מיום 19.3.1992

תיקון מס' 46

ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 135 (ה"ח 2115)

הוספת סעיף 125א

 

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 73

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 280 (ה"ח 2899)

(א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים מיום פרישתו, לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת או סיעה של הכנסת.

          (ב)  חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יהיה במהלך כהונת אותה המועצה, לראש העיריה או לסגן ראש העיריה.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על התפלגות סיעה.

          (ד)  לענין סעיף זה –

          "סיעה" – רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);

          "התפלגות סיעה" – כל אחד מאלה:

מיום 21.7.1993

תיקון מס' 48

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 156 (ה"ח 2199)

החלפת הגדרת "התפלגות סיעה"

הנוסח הקודם:

"התפלגות סיעה" – פרישת קבוצה של שניים מחברי המועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העיריה.

(1)   פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העיריה, ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 24;

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 73

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 280 (ה"ח 2899)

(1) פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העיריה, ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 24;

(2)   התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים.

          "פרישה מסיעה" –

(1)   הודעה על פרישה מסיעה;

(2)   הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה, באחד מאלה:

(א)   אישור או אי אישור תקציב העיריה כאמור בסעיף 206;

(ב)   בחירת ראש העיריה לפי סעיף 24(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);

(ג)    בחירת סגן ראש העיריה לפי סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הבחירה הישירה;

          ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;

          "עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה".

קביעת פרישתו של חבר המועצה

125ב. (א) דבר פרישתו של חבר המועצה, כאמור בסעיף 125א ייקבע בידי ראש העיריה על יסוד בקשה בכתב שהוגשה על ידי רוב חברי הסיעה שעליה נמנה חבר המועצה שאת פרישתו מבקשים לקבוע, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שבעה ימים ממעשה הפרישה ולאחר שניתנה לנציג המבקשים ולחבר המועצה שאת דבר פרישתו מבקשים לקבוע, הזדמנות לטעון טענותיהם בפני ראש העיריה.

מיום 19.3.1992

תיקון מס' 46

ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 136 (ה"ח 2115)

הוספת סעיף 125ב

          (ב)  חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע על-ידי ראש העיריה או סיעה שבקשתה לפי סעיף קטן (א) נדחתה, או לא נענתה תוך 30 ימים, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 126

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(ב) חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע על-ידי ראש העיריה או סיעה שבקשתה לפי סעיף קטן (א) נדחתה, או לא נענתה תוך 30 ימים, רשאים לערער על הקביעה בפני בית המשפט המחוזי שהעיריה נמצאת באזור שיפוטו רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים.

          (ג)   עתירה כאמור תוגש תוך 30 ימים מהחלטת ראש העיריה או מתום 30 הימים האמורים בסעיף קטן (ב), הכל לפי המוקדם.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 126

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(ג) ערעור כאמור יוגש עתירה כאמור תוגש תוך 30 ימים מהחלטת ראש העיריה או מתום 30 הימים האמורים בסעיף קטן (ב), הכל לפי המוקדם, והוא יידון בפני שופט יחיד; החלטת השופט תהיה סופית.

          (ד)  החליטו ראש העיריה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו, יודיע על כך ראש העיריה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29 לחוק הבחירות, לא יאוחר מיום קביעת הסיעות לפי סעיף 25 לחוק האמור.

העמדת אמצעים לרשות סיעות המועצה

125ג. העיריה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימושם של כל חברי המועצה, משרד אחד לפחות, מכשיר טלפון, מכשיר פקסימיליה ומחשב.

מיום 14.7.2005

תיקון מס' 102

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 696 (ה"ח 81)

הוספת סעיף 125ג

סימן ב': ראש העיריה וסגניו

ראש העיריה

126. (א)  עיריה תפעל באמצעות ראש העיריה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי פקודה זו, לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או לפי כל דין אחר.

מיום 25.11.1969

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ל מס' 577 מיום 2.12.1969 עמ' 6 (ה"ח 862)

החלפת סעיף קטן 126(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עד שייבחר ראש העיריה לפי סעיף זה, יכהן כראש העיריה האדם שנשא בכהונה זו במועד הבחירות, אם נבחר למועצה החדשה, ואם לא נבחר – האדם שהשר ימנהו לכך.

 

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 126

הנוסח הקודם:

ראש העיריה

126. (א) מועצה שנבחרה לפי הפקודה, תיגש בישיבתה הראשונה לבחירת אחד מחבריה לראש העיריה.

(ב) עד שייבחר ראש העיריה לפי סעיף זה, יכהן כראש העיריה האדם שנשא בכהונה זו במועד הבחירות, ואם נבצר ממנו לפעול או שחדל מכהונתו אחרי מועד הבחירות – חבר המועצה שהשר מינהו לכך.

 

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 7 (ה"ח 1369)

הוספת סעיף 126

          (ב)  ראש העיריה יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על העיריה בפקודה זו או בכל דין אחר יבוצעו כראוי.

127. (בוטל).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 127

הנוסח הקודם:

כיצד בוחרים ראש עיריה

127. על בחירת ראש העיריה יחולו כללים אלה:

(1) ההצבעה תהיה גלויה;

(2) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה – הוא הנבחר;

(3) לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה הראשונה;

(4) המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה – רוב) – הוא הנבחר;

(5) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים שלישית;

(6) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים רביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה בה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית עומדים לבחירה רק אותם המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;

(7) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים, עד שמועמד אחד יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בפסק זו – יצא) המועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של קולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע על ידי הגרלה; היו יותר משנים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שיקבע על ידי הגרלה;

(8) כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום על ידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראשות העיריה בהצבעה שקדמה להגרלה, תיערך ההגרלה על ידי חבר המועצה שהיא תמנהו לכך.

128. (בוטל).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 128

הנוסח הקודם:

סגן ראש העיריה

128. מועצה שנבחרה לפי הפקודה תבחר מבין חבריה בסגן ראש עיריה אחד לפחות; הוראות הסעיף 127 יחולו, בשינויים המחוייבים על פי הענין, על בחירת סגן ראש עיריה.

129. (בוטל).

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 66

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 68 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 129

הנוסח הקודם:

משכורת ראש העיריה וסגניו

129. ראש העיריה וכל סגן ראש העיריה רשאי לקבל מקופת העיריה את המשכורת שיקבע השר מזמן לזמן.

 

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 84

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 516 (ה"ח 25)

129. (א) ראש העיריה וסגן ראש העיריה שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה), רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת העיריה, בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת העיריה כל אחד מאלה:

(1) סגן ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-10,000 תושבים;

(2) יותר מסגן ראש עיריה אחד – בעיריה שבה לא יותר מ-20,000 תושבים;

(3) יותר משני סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(4) יותר משלושה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-200,000 תושבים;

(5) יותר מארבעה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-400,000 תושבים;

(6) יותר מחמישה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-500,000 תושבים;

(7) יותר משישה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה יותר מ-500,000 תושבים.

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 123

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 692 (ה"ח 292)

ביטול סעיף 129

הנוסח הקודם:

משכורת ראש העיריה וסגניו

129. (א) ראש העיריה וסגן ראש העיריה שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה), רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת העיריה, בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת העיריה כל אחד מאלה:

(1) סגן ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-10,000 תושבים;

(2) יותר מסגן ראש עיריה אחד – בעיריה שבה לא יותר מ-20,000 תושבים;

(3) יותר משני סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(4) יותר משלושה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-200,000 תושבים;

(5) יותר מארבעה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-400,000 תושבים;

(6) יותר מחמישה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה לא יותר מ-500,000 תושבים;

(7) יותר משישה סגני ראש עיריה – בעיריה שבה יותר מ-500,000 תושבים.

(ב) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת העיריה לראש העיריה או לסגן ראש העיריה, שנבחר במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש עיריה או לסגן ראש עיריה, שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן, בהתקיים כל אלה:

(1) הסכם בדבר חילופי ראש העיריה או הסגן הונח על שולחן המועצה, תוך 45 ימים מהיום שראש העיריה הראשון בכל תקופת כהונת מועצה, התחיל לכהן;

(2) ראש העיריה, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים;

(3) מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה על –

(א) בעיריה שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 – שני סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש העיריה, לפי חוק הבחירה הישירה (להלן בסעיף זה – סגן ממלא מקום);

(ב) בעיריה שמספר תושביה עולה על 250,000 – שלושה סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום.

(ד) (1) התחלף ראש עיריה או סגן ראש עיריה והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ג), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש עיריה או כסגן ראש עיריה, אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ג)(1) נקבע כי ראש עיריה או סגן ראש עיריה, שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו, יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו במקום מי שכיהן ראשון כאמור;

(2) ראש עיריה או סגן ראש עיריה, שאינו זכאי לתנאי פרישה וגמלאות לפי פסקה (1), יהיה זכאי למענק עבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977, והחלטות שהתקבלו לפיו.

(ה) בסעיף זה, "שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש העיריה או סגנו.

יושב ראש המועצה

130. (א)  מועצת עיריה שמספר חבריה עשרים ואחד או יותר, רשאית לבחור מבין חבריה יושב ראש בהסכמת ראש העיריה, ובלבד שלא יקבל שכר.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 130

הנוסח הקודם:

חדילת הכהונה

130. ראש עיריה או סגן ראש עיריה יחדל מכהונתו בכל אחת משלוש אלה:

(1) אם חדל להיות חבר המועצה;

(2) אם התפטר על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

(3) אם הועבר מכהונתו על ידי המועצה.

 

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 31

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 86 (ה"ח 1780)

הוספת סעיף 130

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 93

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 529 (ה"ח 33)

130. (א) מועצת עיריה שמספר חבריה עשרים ושבעה עשרים ואחד או יותר, רשאית לבחור מבין חבריה יושב ראש בהסכמת ראש העיריה, ובלבד שלא יקבל שכר.

          (ב)  על בחירתו של יושב ראש המועצה יחולו הוראות סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, בשינויים המחוייבים.

          (ג)   החלטה על בחירת יושב ראש מועצה תתקבל בישיבה מיוחדת וברוב חברי המועצה, ויכול שהבחירה תתקיים באותה ישיבה.

          (ד)  ראש העיריה, סגן ראש העיריה או חבר ועדת ההנהלה לא ייבחר ליושב ראש המועצה.

          (ה)  יושב ראש המועצה לא יהיה רשאי לקבל משכורת מקופת העיריה.

דרכי סיום כהונה

131. יושב ראש המועצה יחדל מכהונתו אם נתקיים בו אחד מאלה:

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 131

הנוסח הקודם:

העברה מכהונה

131. להחלטת המועצה להעביר ראש עיריה או סגן ראש עיריה מכהונתו לא יהיה תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם סיבת ההעברה מכהונה היא חיוב בדין, בפסק־דין סופי, על עבירה שיש בה קלון – תספיק החלטה המתקבלת ברוב רגיל.

 

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 31

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 86 (ה"ח 1780)

הוספת סעיף 131

(1)   חדל להיות חבר המועצה;

(2)   התפטר במתן הודעה בכתב למועצה;

(3)   הועבר מכהונתו בהחלטת המועצה שנתקבלה ברוב קולות חבריה בישיבה מיוחדת.

ישיבה מיוחדת

132. לענין סעיפים 130 ו-131, "ישיבה מיוחדת" – ישיבה של המועצה שלא מן המנין שזומנה כדי לדון בבחירת יושב ראש המועצה או העברתו מהכהונה ושלא נדון בה כל נושא אחר.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 132

הנוסח הקודם:

חובת פרסום

132. המועצה תודיע לשר על כל בחירה, התפטרות או העברה מכהונה לפי הסעיפים 131-127, והוא יפרסם הודעה על כך ברשומות.

 

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 31

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 86 (ה"ח 1780)

הוספת סעיף 132

133. (בוטל).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 133

הנוסח הקודם:

ראש העיריה וסגנו שחדלו מכהונה

133. חדל מכהונתו ראש העיריה, או סגן ראש העיריה ולא היה מלבדו סגן ראש עיריה אחר – תבחר המועצה במקומו בראש עיריה או בסגן ראש עיריה חדש, לא יאוחר מאשר בישיבה הרגילה הבאה לאחר שנתפנה מקומו, באופן הקבוע בסעיפים 131-127.

134. (בוטל).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 134

הנוסח הקודם:

מילוי-מקום זמני

134. נבצר מראש העיריה לפעול, או שחדל מכהונתו וטרם נבחר ראש עיריה חדש, ימלא את מקומו –

(1) סגן ראש העיריה – אם יש סגן אחד בלבד;

(2) הסגן שהמועצה תמנהו לכך – אם יש יותר מסגן אחד;

(3) חבר המועצה שהיא תמנהו לכך – אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו מכהונתם וטרם נבחר סגן חדש.

135. (בוטל).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

ביטול סעיף 135

הנוסח הקודם:

אצילת תפקידים וסמכויות של ראש העיריה

135. סגן ראש העיריה או עובד העיריה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של ראש העיריה, במידה שתפקידים וסמכויות אלה נאצלו לו על ידי ראש העיריה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסויים או לסוג מסויים של ענינים.

סימן ג': הנוהל

ישיבות המועצה והנוהל בהן

136. (א)  ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנון שבתוספת השניה.

מיום 9.4.1976

תיקון מס' 20

ס"ח תשל"ו מס' 805 מיום 9.4.1976 עמ' 142 (ה"ח 1208)

ת"ט תשל"ו-1976

ס"ח תשל"ו מס' 819 מיום 7.7.1976 עמ' 238

החלפת סעיף 136

הנוסח הקודם:

ישיבות המועצה והנוהל בהן

136. (א) ישיבות המועצות, זימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנות שייקבעו לענין זה מזמן לזמן על ידי כל מועצה.

(ב) כל תקנה לפי סעיף קטן (א) טעונה אישורו של הממונה, ולא תופעל אלא לאחר שאושרה על ידיו ופורסמה ברשומות.

(ג) עד שיותקנו תקנות כאמור בסעיף זה, יהיו ישיבות המועצות, זימונן והנוהל בהן כאמור בתקנות שבתוספת השניה (לכל התקנות לפי סעיף זה ייקרא להלן – תקנות הנוהל).

          (ב)  שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את הוראות התקנון.

חישוב המנין החוקי ופחיתתו

137. (א)  לשם קביעת מספר חברי המועצה הדרוש למנין חוקי של המועצה יראו את המספר הכולל של חברי המועצה שצריך היה לבחרם כאילו נבחרו.

          (ב)  פחת מספר חברי המועצה, מאיזו סיבה שהיא, עד למטה מהמנין החוקי שנקבע בתקנות הנוהל, רשאי השר לעשות אחת מאלה:

(1)   להורות שהמועצה תיחשב כמועצה שחדלה;

(2)   להורות שייערכו בחירות למילוי המקומות שנתפנו במועצה;

(3)   למנות אנשים כשירים להיבחר חברי מועצה שיכהנו כחברי מועצה במקומות שנתפנו.

תוצאות פינוי מקום במועצה

138. בכפוף לאמור בסעיף 137(ב), שום פעולה או הליך של מועצה או של ועדה מועדותיה לא יהיו נטולי תוקף משום כך בלבד שנתפנה מקום במועצה.

חזקת כשרות

139. (א)  כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר יראו –

(1)   כל ישיבה של מועצה או של ועדה מועדותיה שנתקבלה בה החלטה – כישיבה שנתכנסה ונתקיימה כהלכה;

(2)   כל האנשים שנכחו בישיבה – כבעלי סגולות הכשרה כדין;

(3)   כל ועדה שדנה בענין פלוני – כועדה שהוקמה כהלכה ומוסמכת לדון בענין שפורש בפרוטוקול של ההחלטה שנתקבלה.

          (ב)  פרוטוקול של החלטות מישיבות המועצה, המוחזק בהתאם לתקנות הנוהל, יתקבל כראיה בלי צורך בהוכחה נוספת.

האחריות לביצוע החלטות המועצה

140. ראש העיריה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי העיריה – יהיה ראש העיריה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של פקודה זו או של דין אחר; בהעדר ראש העיריה יהיו החובות האמורות על ממלא מקומו לפי סעיפים 14 או 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 7 (ה"ח 1369)

החלפת סעיף 140

הנוסח הקודם:

האחריות לביצוע החלטות המועצה

140. חובה על ראש העיריה, ובהעדרו – על סגן ראש העיריה, לדאוג שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה, ואם ההחלטה מצריכה הוצאה מכספי העיריה – לדאוג שההחלטה תהיה בהתאם לתקציב המאושר או בהתאם להוראות אחרות של הפקודה או של דין אחר.

זכות עיון לחברי מועצה וועדות

140א. (א) פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.

מיום 18.1.1973

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ג מס' 678 מיום 18.1.1973 עמ' 40 (ה"ח 997)

הוספת סעיף 140א

 

מיום 25.11.1997

תיקון מס' 65

ס"ח תשנ"ח מס' 1638 מיום 25.11.1997 עמ' 10 (ה"ח 2635)

140א. (א) פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.

          (א1) לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן כאמור בסעיף קטן (א), ידרוש הממונה, לפי בקשת חבר המועצה, מראש העיריה לעשות כן; לא נעתר ראש העיריה לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתו, ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת הזמן שיציין בצו.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"א מס' 1805 מיום 7.8.2001 עמ' 514 (ה"ח 3013)

הוספת סעיף קטן 140(א1)

          (ב)  זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה.

          (ג)   פנקסי העיריה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה לרשותה של הועדה בזמן ישיבתה, במידה שהם נוגעים לנושא שעל סדר יומה.

          (ד)  האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן.

דו"ח תלת חדשי

140ב. (א) ראש העיריה ימסור למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון על מצבה הכספי של העיריה ויפרט בו את הוצאותיה והכנסותיה.

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 7 (ה"ח 1369)

הוספת סעיף 140ב

          (ב)  ראש העיריה יגיש למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון בכתב על פעולות העיריה.

          (ג)   המועצה תקיים דיון, במועד שתקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב).

סימן ד': סמכויות השר והממונה במקרים מיוחדים

140ג. בסימן זה –

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 112 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 140ג

          "גירעון מצטבר" – עודף התחייבויות על נכסים, כפי שהופיע בדוח המבוקר;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

"גירעון מצטבר" – עודף התחייבויות על נכסים בתקציב השוטף, כפי שהופיע בדוח המבוקר;

          "גירעון שוטף" – עודף הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף, כפי שהופיע בדוח המבוקר;

          "הדוח המבוקר" – הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות לפי הוראות סעיף 216(א);

          "עובד העיריה" – לרבות עובד ארעי, עובד זמני, עובד על פי חוזה מיוחד ועובד המועסק באמצעות קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

          "שיעור גביה", לענין ארנונה או אספקת מים – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או מאספקת מים שגבתה העיריה בשנת כספים, לבין הסכומים המגיעים לעיריה בעד ארנונה או בעד אספקת מים, לפי הענין, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שהמציאה העיריה לחייבים;

          "שיעור גירעון מצטבר" – היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות העיריה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 135

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 296 (ה"ח 444)

"שיעור גירעון מצטבר" – היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות העיריה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

          "שיעור גירעון שוטף" – היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות העיריה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

"שיעור גירעון שוטף" – היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות העיריה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;

 

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 135

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 296 (ה"ח 444)

"שיעור גירעון שוטף" – היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות העיריה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

          "תכנית הבראה" – תכנית להבראת העיריה שנועדה להביא לכך שהוצאותיה של העיריה בתקציבה הרגיל, בכל שנה, לא יעלו על הכנסותיה, וכן להסדיר את חובות העבר שלה, כולם או חלקם, לרבות בדרך של פשרה בין העיריה לבין נושיה בנוגע לחוב, פריסתו או אופן תשלומו;

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 89

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 411 (ה"ח 108)

החלפת הגדרת "תכנית הבראה"

הנוסח הקודם:

"תכנית הבראה" – תכנית שנועדה, בין השאר, להביא לכך שהוצאותיה של עיריה בתקציבה הרגיל, בכל שנה, לא יעלו על הכנסותיה;

          "תקציב רגיל" – לרבות החזרי קרן וריבית על הלוואות.

תכנית הבראה

140ד. (א) עיריה רשאית להכין תכנית הבראה.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 89

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 411 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 140ד

          (ב)  תכנית הבראה שהוכנה לעיריה טעונה את אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה לעיריה, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית, אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים בחוק התקציב השנתי לתכניות הבראה ברשויות מקומיות.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

החלפת סעיף קטן 140ד(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תכנית הבראה שהוכנה לעיריה טעונה אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה לעיריה אלא אם שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה.

          (ג)   השר רשאי להורות לעיריה שיש לה גירעון מצטבר להכין תכנית הבראה, אם ראה שתכנית כאמור דרושה לצורך הבראתה.

          (ד)  נוכח השר שאין בתכנית ההבראה, שהוכנה על ידי העיריה כדי להביא להבראתה, רשאי הוא להורות לעיריה להכניס בה שינויים, כפי שיקבע; לא מילאה העיריה אחר הוראות השר כאמור, במועד שקבע, רשאי השר למנות אדם, שיתקן את התכנית על פי הוראותיו; הוכנה תכנית הבראה מתוקנת כאמור ואושרה על ידי השר, תפעל העיריה לפיה.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סימן ד' של הפרק השביעי.

מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת

141. (א)  נראה לממונה שמועצה או שראש העיריה נמנעים ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מהם בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו.

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"א מס' 1805 מיום 7.8.2001 עמ' 514 (ה"ח 3013)

141. (א) נראה לממונה שמועצה נמנעת שמועצה או שראש העיריה נמנעים ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליה עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנה מהם בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו.

          (ב)  (1)   לא מילאו המועצה או ראש העיריה אחרי הצו בתוך הזמן המצוין בו, רשאי הממונה למנות אדם מתאים, למילוי החובה או לביצוע העבודה;

מיום 7.8.2001

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"א מס' 1805 מיום 7.8.2001 עמ' 514 (ה"ח 3013)

החלפת סעיף קטן 141(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות את ראש העיריה, או אדם אחר מתאים, למילוי החובה או לביצוע העבודה כאמור, ורשאי לקבוע את השכר שישולם לאדם האחר ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העיריה.

(2)   מינה הממונה אדם מתאים, רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העיריה; הוראות פסקה זו לא יחולו מקום שאדם מקבל שכר או הוצאות מהעיריה;

(3)   לענין זה, "אדם מתאים" – לענין צו שהופנה כלפי המועצה, ראש העיריה או אדם מתאים אחר, שמינה הממונה; לענין צו שהופנה כלפי ראש העיריה, אדם מתאים שמינה הממונה.

כשאין אפשרות לכנס את המועצה

142. בשעת חירום, כשאין אפשרות לכנס ישיבה של המועצה, רשאי הממונה להורות לראש העיריה למלא חובה או לבצע עבודה המוטלות על המועצה בפקודה זו או בכל דין אחר, והן לדעת הממונה, הכרחיות לבטיחות ולבריאות של תחום העיריה או לבטיחותם ובריאותם של תושביו.

מינוי גובה ממונה

142א. (א) סבר השר שעיריה אינה פועלת במידה מספקת לגביית ארנונה ואספקת מים ושיעורי גביית אספקת המים והארנונה של העיריה בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר, הם כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא, לאחר שנתן הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו ומטעמים שיירשמו, למנות אדם מתאים (בסימן זה – גובה ממונה), לגביית ארנונה, אספקת מים, מסים, אגרות, היטלים, דמי השתתפות, קנסות ושאר תשלומי חובה, המגיעים לה לפי כל דין (בסימן זה – מסי העיריה); מינוי גובה ממונה יהיה לתקופה של שנתיים, ורשאי השר להאריך או לקצר את תקופת המינוי כפי שיקבע.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 112 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 142א

          (ב)  (1)   בעיריה המשויכת לאשכולות 1 עד 4 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[1] (בסעיף זה – המדרג החברתי-כלכלי) – חמישים אחוזים או פחות;

(2)   בעיריה המשויכת לאשכולות 5 עד 7 בהתאם למדרג החברתי-כלכלי – חמישים וחמישה אחוזים או פחות;

(3)   בעיריה המשויכת לאשכולות 8 עד 10 בהתאם למדרג החברתי-כלכלי – שישים אחוזים או פחות.

          (ג)   לענין מינויו של גובה ממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 17 עד 18, 18ג ו-24(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (בחוק זה – חוק החברות הממשלתיות), בשינויים המחויבים; ואולם לענין תנאי הכשירות הנדרשים לפי סעיף 24(ג) לחקו האמור, יקראו את סעיף 16א לאותו חוק כך שבכל מקום, במקום "החברה" ובמקום "תאגיד" יבוא "רשות מקומית".

          (ד)  השר רשאי לקבוע את השכר שישולם לגובה הממונה, ורשאי הוא להורות כי שכרו ישולם מקופת העיריה.

          (ה)  לגובה ממונה יהיו כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין, לעיריה, לראש עיריה או לעובד עיריה לצורך גביית מסי העיריה; מונה גובה ממונה לפי הוראות סעיף זה וכל עוד המינוי בתוקף, לא יהיו נתונות לעיריה, לראש העיריה או לעובד העיריה הסמכויות האמורות.

          (ו)   (1)   גובה ממונה רשאי לדרוש ולקבל כל מידע ומסמך הדרושים לו לשם ביצוע תפקידו והנמצאים ברשות העיריה, לרבות ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, היועץ המשפטי לעיריה ועובדי העיריה, וכן לדרוש ולקבל כל מידע ומסמך כאמור הנמצאים ברשות גורם אחר ושבסמכות העיריה לפי דין או הסכם, לדרוש ולקבל אותם; מי שנדרש למסור מידע או מסמך כאמור ימלא אחר הדרישה בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

(2)   לצורך ביצוע תפקידו תהיה לגובה הממונה גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי (בסעיף זה – מאגר מידע) של העיריה, וכן לכל מאגר מידע שמחזיק בו גורם אחר ושלעיריה קיימת נגישות אליו, לפי דין או הסכם.

(3)   הוראות סעיף 170ב(ג) יחולו לגבי גובה ממונה, בשינויים המחויבים.

          (ז)   לצורך ביצוע תפקידו יסתייע גובה ממונה, ככל הנדרש, בעובדי העיריה אשר יפעלו בהתאם להוראותיו.

          (ח)  ראה גובה ממונה שלצורך ביצוע תפקידו על העיריה להתקשר בחוזה עם אדם שאינו עובד העיריה, רשאי הוא, באישור הממונה, להורות לראש העיריה להתקשר בחוזה עם אותו אדם לפי הוראות סעיף 195, בתוך תקופה שיורה ושלא תפחת מ-30 ימים; לא קיים ראש העיריה אחר הוראת הגובה הממונה בתקופה שהורה, רשאי הגובה הממונה להתקשר בחוזה עם אותו אדם, בשם העיריה.

          (ט)  היתה התקשרות כאמור בסעיף קטן (ח) טעונה מכרז לפי פקודה זו, ייערך המכרז לפי הוראות הפקודה, השינויים שיקבע השר ובשינוי זה: הוראות סעיף 148 לא יחולו וחברי ועדת המכרזים יהיו לענין זה הגובה הממונה והוא יהיה היושב ראש, גזבר העיריה, היועץ המשפטי לעיריה ושני נציגים מקרב עובדי משרד הפנים שימנה הממונה.

מינוי חשב מלווה

142ב. (א) השר רשאי, לאחר שנתן לראש העיריה הזדמנות להשמיע את טענותיו ומנימוקים שיירשמו, למנות לעיריה חשב מלווה לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה:

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 114 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 142ב

(1)   שיעור הגירעון השוטף של העיריה, כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, הוא עשרה אחוזים או יותר, ושיעור הגירעון המצטבר של העיריה הוא חמישה עשר אחוזים או יותר;

(2)   תקציב העיריה או עניניה הכספיים האחרים מנוהלים, לדעת השר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין;

(3)   קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש, לדעת השר, מנימוקים שיירשמו, למנות חשב מלווה לשם הבטחת ניהול כספי תקין של העיריה, כגון איחוד העיריה עם רשות מקומית אחרת לפי כל דין, או עריכת הסדר נושים לעיריה לפי הוראות סעיף 146א.

          (ב)  השר רשאי להאריך את תקופת מינויו של החשב המלווה בתקופות נוספות כפי שיקבע.

          (ג)   שכרו של החשב המלווה ישולם מתקציב משרד הפנים.

          (ד)  הודעה על מינוי חשב מלווה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הפנים.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

(ד) הודעה על מינוי חשב מלווה תפורסם ברשומות ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הפנים.

          (ה)  השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחשב מלווה.

סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו

142ג.       (א)   מונה לעיריה חשב מלווה, יחולו הוראות אלה, כולן או חלקן, כפי שיקבע השר:

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 114 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 142ג

(1)   החשב המלווה, והוא בלבד, יהיה ממונה על גביית מסי העיריה; לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות, על פי כל דין, לעיריה, לראש העיריה או לעובד העיריה לצורך גביית מסי העיריה, ולא יהיו לעיריה, לראש העיריה, או לעובד העיריה הסמכויות האמורות, כל עוד מינוי החשב המלווה עומד בתוקפו; מונה לעיריה חשב מלווה וטרם מינויו מונה לה גובה ממונה לפי הוראות סעיף 142א(א), יפסיק השר את כהונתו של הגובה הממונה;

(2)   על אף הוראות כל דין, לא תינתן הנחה ממסי העיריה, אלא אם כן אישר החשב המלווה, בכתב, את החלטת המועצה או ועדת ההנחות בדבר מתן הנחה כאמור; החלטת מועצה או ועדת הנחות שלא אושרה כאמור – בטלה;

(3)   דבר מינויו של החשב המלווה יצוין בכל מסמך של העיריה שהוא בעל משמעות כספית או תקציבית, בנוסח שיקבע השר;

(4)   עיריה, ראש עיריה, מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, לא יתחייבו בהתחייבות כספית כלשהי מטעם העיריה, לרבות לענין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה; בסעיף זה, "התחייבות כספית" – לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;

(5)   התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי פקודה זו, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;

(6)   לא יתמנה אדם לעובד העיריה אלא אם כן אישר החשב המלווה, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו; לא יסרב החשב המלווה לאשר העסקה ותנאי העסקה כאמור אלא משיקולים תקציביים או אם נוכח שהעסקת העובד אינה כדין; מונה אדם בלא אישור החשב כאמור – בטל המינוי, ואולם אותו אדם יהא זכאי לגמול ראוי בשל תקופת העסקתו, אלא אם כן הוכח כי ידע שהעסקתו טעונה אישור החשב המלווה כאמור בפסקה זו, וכי לא ניתן אישור כאמור;

(7)   ראש העיריה או מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, חייבים למלא אחר הוראות החשב המלווה שניתנו במסגרת סמכויותיו ומכוחן;

(8)   לחשב המלווה יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 142א(ה) הדרושות לו לשם מילוי תפקידו ויחולו לענין זה הוראות הסעיף האמור;

(9)   הסמכות להעביר כספים מסעיף אחד שבתקציב למשנהו, לפי הוראות סעיף 211, תהיה נתונה לחשב המלווה ולענין זה ייקרא הסעיף האמור כך שבמקום "ראש העיריה רשאי, באישור המועצה ובאישור השר" יבוא "חשב מלווה רשאי, באישור השר".

          (ב)  אישר השר, לגבי עיריה, תכנית הבראה, ונוכח השר שהעיריה אינה פועלת לביצועה של תכנית ההבראה וכי אין בסמכויות הנתונות לחשב מלווה לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי להבטיח את ביצועה, רשאי הוא, בהתייעצות עם שר האוצר, להקנות לחשב המלווה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, את הסמכויות הנתונות לפי פקודה זו ולפי כל דין אחר לראש העיריה, למועצה, לועדה מועדותיה, או לעובד העיריה, כולן או חלקן, ככל הנדרש לצורך ביצוע תכנית ההבראה, ובכלל זה:

(1)   פיטורי עובדים;

(2)   התקשרות בהתחייבות כספית בשם העיריה;

(3)   קבלת אשראי;

(4)   הכנת תקציב ותקציב מילואים לעיריה והגשתו לאישור השר;

(5)   הטלת ארנונה כללית על הנכסים שבתחומי העיריה, וכן הטלת שאר מסי העיריה שהעיריה מוסמכת להטילם על פי כל דין.

          (ג)   הוקנו לחשב המלווה הסמכויות כאמור בסעיף קטן (ב), לא יהיו נתונות לעיריה, לראש העיריה, למועצה, לועדה מועדותיה או לעובד העיריה, לפי הענין, הסמכויות שהוקנו כאמור.

המצאת העתק כתבי בית דין לחשב מלווה

142ג1. פתח אדם הליך משפטי כנגד עיריה, ומונה לעיריה לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתב בית-הדין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, "הליך משפטי" – לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 142ג1

חשב מלווה בתאגיד עירוני בבעלות מלאה

142ג2. (א) בסעיף זה –

מיום 27.2.2008

תיקון מס' 114

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 214 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 142ג21

          "אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות או היכולת למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;

(3)   הזכות למניה המקנה זכות מהזכויות המפורטות בפסקאות (1) או (2) או זכות דומה אחרת בתאגיד שאינו חברה;

(4)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(5)   הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

(6)   החזקה בכל הון המניות של התאגיד, אם יש כזה;

          "תאגיד עירוני בבעלות מלאה" – חברה, אגודה שיתופית, עמותה או תאגיד אחר שהוקם בידי עיריה מכוח סמכותה לפי סעיף 249(30), אשר כל אמצעי השליטה בו, המנויים בהגדרה "אמצעי שליטה", הם בידי אחת מאלה:

(1)   העיריה לבדה או יחד עם רשות מקומית אחרת;

(2)   העיריה או רשות מקומית אחרת, יחד עם תאגיד עירוני בבעלות מלאה של העיריה.

          (ב)  הוראות סעיפים 142ב, 142ג(א) ו-142ג1 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תאגיד עירוני בבעלות מלאה, למעט תאגיד כאמור שהוא חברה, שכל מטרתה היא גיוס אשראי לעיריה או לעיריה ולרשות מקומית אחרת.

תוכנה של תכנית הבראה

142ד. (א) בתכנית ההבראה יפורטו, בין השאר, יעדי התכנית והדרכים להשגתם, ובכלל זה –

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 89

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 411 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 142ד

(1)   מקורות המימון לתכנית, לרבות מקורות המימון להסדר חובות העבר;

(2)   אמצעי התייעלות שתנקוט העיריה, לרבות צמצום הוצאותיה, העלאת שיעורי הגביה של מסים, אגרות ותשלומי חובה המשתלמים לה, ופיטורי עובדים, וכן אמצעי התייעלות נוספים, ככל שנדרש, וביניהם: הגדלת מקורות ההכנסה האחרים של העיריה, מכירת נכסים ועריכת שינויים מבניים וארגוניים;

(3)   לוח הזמנים לביצוע הוראות התכנית, התקופה להשלמת ביצועה, והתנאת העברה של הקצבות שהן כספי הבראה מתקציב המדינה, ככל שניתנו כאלה, בעמידה בלוח הזמנים האמור.

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 101

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 369 (ה"ח 143)

ביטול סעיף קטן 142ד(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תכנית הבראה שהוכנה לעיריה טעונה אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה לעיריה, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה, וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים, בחוק התקציב השנתי, לתכניות הבראה ברשויות מקומיות.

סמכות השר לגבי מועצה מתמעטת או נחשלת

143. (א)  בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש עיריה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד, ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש עיריה ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים הכשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

143. (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות מועצה מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה, ואלה המקרים:

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 116 (ה"ח 64)

143. (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות מועצה מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה, ואלה המקרים בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש עיריה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד, ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש עיריה ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים הכשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:

(1)   המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי סעיף 137(ב);

(2)   המועצה או ראש העיריה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

החלפת פסקה 143(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) המועצה חדלה, לדעת השר, למלא התפקידים שהוטלו עליה בפקודה זו או בכל דין אחר, או שהיא פועלת באופן שתינטל ממנה היכולת למלא תפקידיה, כולם או מקצתם, וכל זאת לאחר שהזהיר אותה;

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 87

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 70 (ה"ח 64)

(2) המועצה או ראש העיריה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3)   ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש העיריה או על פיזור המועצה.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

החלפת פסקה 143(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) המועצה נבדקה על ידי ועדת חקירה שמצאה, כי אין היא עשויה למלא תפקידה כראוי, והמליצה לפני השר על פיזורה.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 87

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 70 (ה"ח 64)

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והמליצה לפני השר על פיזור המועצה.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 116 (ה"ח 64)

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי, לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש העיריה או על פיזור המועצה.

          (ב)  התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), לא ימנה השר ראש עיריה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

הוספת סעיף קטן 143(ב)

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 116 (ה"ח 64)

(ב) התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), לא ימנה השר ראש עיריה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).

מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה

143א. (א) השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות כללים המתייחסים לעיריה שבה, בין השאר, יש שיעור גירעון שוטף, שיעור גירעון מצטבר, שיעור גביית ארנונה ושיעור גביית תשלומי אספקת מים (בסעיף זה – שיעורים).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 116 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 143א

          (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) יקבעו השרים את השיעורים בשלושה מדרגים, שבמסגרתם יפעל שר הפנים כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ורשאים הם לקבוע את השיעורים כולם או חלקם:

(1)   שיעורים שבהגיע העיריה אליהם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה (בסעיף זה – ועדה);

(2)   שיעורים שבהגיע העיריה אליהם רשאי השר להורות על מינוי ועדה;

(3)   שיעורים שבהגיע העיריה אליהם לא יורה השר, על מינוי ועדה.

          (ג)   (1)   תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 143(א);

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 89

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 412 (ה"ח 108)

(1) תקנות לפי סעיף קטן (א) תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 143(א);

(2)   שיעורים שנקבעו לפי סעיף זה יחולו על מינוי ועדה לפי סעיף זה בלבד ולא יחולו על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 143(א).

          (ד)  (1)   השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות הוראות המתייחסות לעיריה שחלות עליה הוראות פרק ד'1 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפקודה זו – חוק יסודות התקציב), שלא עמדה באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, שהוכנה לגביה, או שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה בתוך שלושים ימים שתחילתם מיום שהודיעה לשר הפנים על החלת הוראות סעיף 31יד בפרק האמור עליה;

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 89

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 412 (ה"ח 108)

הוספת סעיף קטן 143א(ד)

(2)   בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(1) יקבעו השרים תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה, ולגבי עיריה שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה כאמור בסעיף 31יד, תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה;

(3)   השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לגבי עיריה שלא הגישה תכנית הבראה על אף הוראת השר לעשות כן כאמור בסעיף 140ד לפקודת העיריות, תנאים שבהתקיימם השר יהיה רשאי להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה.

מינוי ועדת חקירה

144. ועדת חקירה לענין סעיף 143 תמונה על ידי השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, ולא יהיה בה חבר המועצה ולא רוב חברים שהם עובדי המדינה.

יושב ראש ועדה ממונה, סגנו וסמכויותיהם

145. (א)  לועדה שמונתה לפי סעיף 143 למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה ימנה השר מתוך חבריה יושב ראש, ואם נראה לו – גם סגן או סגנים ליושב ראש.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

145. (א) לועדה ממונה מועצה שמונתה לפי סעיף 143 תבחר ביושב ראש וסגנים לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975; לועדה שמונתה לפי סעיף 143 ימנה השר מתוך חבריה יושב ראש, ואם נראה לו – גם סגן או סגנים ליושב ראש.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 117 (ה"ח 64)

145. (א) מועצה שמונתה לפי סעיף 143 תבחר ביושב ראש וסגנים לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975; לועדה שמונתה לפי סעיף 143 למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה ימנה השר מתוך חבריה יושב ראש, ואם נראה לו – גם סגן או סגנים ליושב ראש.

          (ב)  ליושב ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שיש לראש העיריה, ולסגן יושב ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שיש לסגן ראש העיריה.

          (ג)   הוראות סעיף 134 יחולו לגבי יושב ראש וסגן או סגנים ליושב ראש, בשינויים המתאימים.

          (ד)  יושב ראש או סגן יושב ראש, רשאים לקבל מתוך קופת העיריה שכר שיקבע השר מזמן לזמן; זכויותיהם לגמלאות יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וקופת העיריה לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 70

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 90 (ה"ח 2785)

(ד) יושב ראש או סגן יושב ראש, רשאים לקבל מתוך קופת העיריה שכר שיקבע השר מזמן לזמן; זכויותיהם לגמלאות יבוטחו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, וקופת העיריה לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל.

 

מיום 9.12.2005

תיקון מס' 105

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 913 (ה"ח 175)

(ד) יושב ראש או סגן יושב ראש, רשאים לקבל מתוך קופת העיריה שכר שיקבע השר מזמן לזמן. זכויותיהם לגמלאות יבוטחו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וקופת העיריה לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל.

סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות

146. (א)  מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משלוש שנים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה או למועצה ולראש העיריה, לפי הענין, לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

146. (א) מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד שהשר יורה על עריכת בחירות או יורה הוראה אחרת עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 117 (ה"ח 64)

146. (א) מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה או למועצה ולראש העיריה, לפי הענין, לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 117

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 172 (ה"ח 436)

(א) מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים לא תפחת משלוש שנים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה או למועצה ולראש העיריה, לפי הענין, לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.

 

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

הוספת סעיף קטן 146(ב)

הסדר נושים

146א. לבקשת נושה של עיריה או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחולו, בשינויים המחויבים, על עיריה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 71

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 146א

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 130

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 506 (ה"ח 582)

146א. לבקשת נושה של עיריה או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחולו, בשינויים המחויבים, על עיריה.

146ב. (פקע ר' תיקון מס' 112 לענין תחולה).

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

תיקון מס' 112

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 104 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 146ב

הנוסח:

הטלת מילוי תפקיד של עיריה חדלה על רשות מקומית אחרת

146ב. (א) בסעיף זה ובסעיפים 146ג ו-146ד –

"כספי מילוי תפקיד" – כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות, כמשמעותם בסעיף 146ג(א)(1) וכספי מילוי תפקיד שמקורם בתשלומי חובה, כמשמעותם בסעיף 146ג(א)(2);

"עיריה חדלה" – עיריה שאינה ממלאת תפקיד, למעט בשל שביתה;

"רשות מקומית ממלא תפקיד" – רשות מקומית שניתנה לה הוראה בדבר מילוי תפקיד;

"תפקיד" – חובה או תפקיד חיוניים שהוטלו על עיריה לפי הפקודה או בכל דין, מסוג שקבע השר, וכן חובה או תפקיד אחרים שקבע השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

(ב) ראה השר, לאחר שהונחה לפניו חוות דעת מקצועית בכתב, כי עיריה היא עיריה חדלה, או שמילוי התפקיד בידי אותה עיריה כרוך בעלות בלתי סבירה, רשאי הוא להורות לה לחדול לתקופה מצטברת שלא תעלה על 12 חודשים, ממילוי אותו תפקיד, ואולם אם הוגשה בקשה לפי סעיף 146א, רשאי השר להאריך תקופה זו כל עוד לא ניתן פסק דין סופי בבקשה (בסימן זה – הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד); הורה השר כאמור, יורה לרשות מקומית אחרת למלא את אותו תפקיד (בסימן זה – הוראה בדבר מילוי תפקיד).

(ג) לא יורה השר בדבר הפסקת מילוי תפקיד אלא לאחר שנתן לראש העיריה החדלה ולראש הרשות המקומית ממלאת התפקיד הזדמנות להשמיע את עמדותיהם, ולאחר ששוכנע כי הרשות ממלאת התפקיד מסוגלת למלא אותו, וכי די בכספי מילוי התפקיד כדי לכסות את עלות מילוי התפקיד.

(ד) הוראה בדבר מילוי תפקיד תכלול את התפקיד שתמלא הרשות המקומית ממלאת התפקיד במקומה של העיריה החדלה, את עלות מילוי התפקיד ואת משך התקופה שבה ימולא אותו תפקיד; עלות מילוי התפקיד כאמור תיקבע בהסכמת שר האוצר, בשיעור העלות בפועל.

(ה) הודעה על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד ועל הוראה בדבר מילוי תפקיד יפורסמו ברשומות.

146ג. (פקע ר' תיקון מס' 112 לענין תחולה)

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

תיקון מס' 112

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 105 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 146ג

הנוסח:

הוראות בדבר מילוי תפקיד בידי רשות מקומית ממלאת תפקיד

146ג. (א) הורה השר הוראות כאמור בסעיף 146ב(ב), יחולו בתקופת מילוי התפקיד הוראות אלה:

(1) הקצבה המועברת לעיריה החדלה מהמדינה, בעד תפקיד שביצועו הוטל על הרשות המקומית ממלאת התפקיד, וכן כל הקצבה המועברת לעיריה החדלה שלא לשם מילוי תפקיד מסוים, יועברו, במישרין, לרשות המקומית ממלאת התפקיד, ובלבד שלא יועבר סכום העולה על עלות מילוי התפקיד כפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 146ב(ד) (בסעיף זה – כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות); לעניין זה, "הקצבה" – תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה;

(2) לא היה בהקצבות כאמור בפסקה (1) כדי לכסות את עלות מילוי התפקיד, יורה השר על העברת כספי הארנונה, המסים, האגרות, ההיטלים, דמי ההשתתפות, הקנסות ושאר תשלומי החובה, המגיעים לעיריה החדלה לפי כל דין (בסעיף זה – תשלומי חובה), שלא נועדו לשם מילוי תפקיד מסוים ותשלומי חובה שנועדו לשם מילוי תפקיד שביצועו הוטל על הרשות המקומית ממלאת התפקיד, כולם או חלקם, ובלבד שלא יועבר סכום העולה על עלות מילוי התפקיד, ורשאי הוא להסמיך את הרשות המקומית ממלאת התפקיד לגבות בעצמה את תשלומי החובה, כולם או חלקם (בסעיף זה – כספי מילוי תפקיד שמקורם בתשלומי חובה);

(3) על כספי מילוי תפקיד יחולו הוראות אלה –

(א) הם יופקדו בחשבון בנק, אחד או יותר, שיופקדו בו אך ורק כספים אלה;

(ב) הם ינוהלו בידי גזבר הרשות המקומית ממלאת התפקיד באופן שיאפשר מעקב אחר התקבולים מכל מקור וההוצאות שהוצאו למטרות השונות;

(ג) הם ישמשו אך ורק למילוי התפקיד שממלאת הרשות המקומית ממלאת התפקיד במקומה של העיריה החדלה;

(4) בלי לגרוע מההוראות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, כספי מילוי תפקיד וכן זכותה של הרשות המקומית ממלאת התפקיד לקבלתם של כספי מילוי תפקיד, לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה ולא תוחל לגביהם זכות קיזוז, אלא אם כן ניתן לכך אישור מאת השר; אישור כאמור לא יינתן אלא לאחר שנוכח השר שהשעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז חיוניים לשם מילוי התפקיד, ולמטרה זו בלבד;

(5) כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא באחד מאלה:

(א) בידי מי שהרשות המקומית ממלאת התפקיד התקשרה עמו בהסכם לצורך ביצוע פעולה הדרושה לשם מילוי אותו תפקיד, בשל אי-תשלום כספים בעבור אותה פעולה, ובלבד שהפעולה כאמור בוצעה בפועל;

(ב) בידי עובד ממלא תפקיד בשל חבותה של הרשות המקומית ממלאת התפקיד כלפיו לפי הוראות סעיף קטן (ד).

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בתוקפם של שעבוד, המחאה או זכות קיזוז, אשר היו בתוקף בטרם הורה השר לגבי אותה עיריה חדלה בדבר הפסקת מילוי תפקיד, ואין בו כדי למנוע את מימושן של זכויות מכוחם של שעבוד, המחאה או זכות קיזוז כאמור בנוגע לכספים שהיו בידי העיריה החדלה או שהיו מגיעים לה אלמלא היתה עיריה חדלה.

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע –

(1) מזכות קיזוז הנתונה למדינה, לפי כל דין, בקשר לכספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות;

(2) מהוראות כל דין לעניין כספי מילוי תפקיד, לרבות לעניין ניהול או הפקדה של כספים כאמור או לעניין שעבוד, המחאה, זכות קיזוז או עיקול בנוגע לכספים כאמור.

(ד) (1) לשם מילוי תפקיד תסתייע רשות מקומית ממלאת תפקיד, אם מצאה זאת לנכון ובאישור השר, בעובדי העיריה החדלה; באישור כאמור יפורטו העובדים שבהם תסתייע הרשות המקומית ממלאת התפקיד (בסעיף זה – עובד ממלא תפקיד) והיקף משרתם;

(2) עובד ממלא תפקיד יפעל, החל במועד מתן האישור לפי פסקה (1), בהתאם להוראות של מי שמונה לכך בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד;

(3) עובד ממלא תפקיד ימשיך להיות עובד העיריה החדלה, ולא יהיה לעובד הרשות המקומית ממלאת התפקיד רק בשל היותו עובד ממלא תפקיד;

(4) שכרו של עובד ממלא תפקיד וכל הטבה כספית אחרת הקשורה לעבודה, המשולמת לעובד ממלא תפקיד או בעדו, בשל או בקשר לעבודתו כעובד ממלא תפקיד למשך התקופה שבה הוא ממלא את אותו תפקיד, ישולמו בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד מכספי מילוי התפקיד;

(5) עובד ממלא תפקיד בפנסיה תקציבית לא יהיה זכאי לגמלה או לזכויות אחרות הקשורות בפרישה מהרשות המקומית ממלאת התפקיד בשל התקופה שבה הוא ממלא את אותו תפקיד באותה רשות; התקופה האמורה תובא בחשבון כתקופת שירות של העובד בעיריה החדלה לצורך תשלום גמלתו בכפוף לתנאי הסדר הפנסיה התקציבית שחל לגביו; לעניין זה, "עובד בפנסיה תקציבית" – עובד העיריה החדלה, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה או סכום חד-פעמי, לפי הסכם, מקופת העיריה;

(6) בכפוף להוראות סעיף קטן זה, אין בהטלת תפקיד לפי סעיף 146ב ובהסתייעות בעובדים לפי סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות ובתנאי העבודה, הנתונים כדין לעובדי העיריה החדלה, לרבות עובדים ממלאי תפקיד.

(ה) הרשות המקומית ממלאת התפקיד תודיע לשר על האופן שבו בכוונתה למלא את התפקיד, לרבות לפי סעיף קטן (ד).

(ו) לרבות מקומית ממלאת תפקיד יהיו, לשם מילוי התפקיד, כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין לעיריה החדלה לשם מילוי אותו תפקיד.

(ז) רשות מקומית ממלאת תפקיד נושאת באחריות על פעולותיה כממלאת תפקיד.

146ד. (פקע ר' תיקון מס' 112 לענין תחולה).

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

תיקון מס' 112

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 107 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 146ד

הנוסח:

הוראות נוספות בדבר מילוי תפקיד בידי רשות מקומית ממלאת תפקיד