פקודת העיריות (אספקת מים), 1936

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

2

Go

שם

סעיף 1

2

Go

פירוש

סעיף 2

3

Go

סמכות כללית להספקת מים לתחום

סעיף 15

4

Go

הספקת מים לצרכי בית

סעיף 16

4

Go

הסמכות למתוח צינורות ראשיים

סעיף 17

4

Go

בענין הספקת מים

סעיף 18

4

Go

הסמכות להספיק מים של המחוז הסמוך

סעיף 19

4

Go

חיבור צינורות שירות לצינור הראשי

סעיף 20

4

Go

מחובתה של מועצת העיריה לדאוג כי לכל בית תהא הספקת מים

סעיף 21

5

Go

זכות הכניסה לצורך ביקורת

סעיף 22

5

Go

אין להקים או לבנות מחדש בתים בתוך אזורי העיריה בלא להכניס בהם הספקת מים

סעיף 23

5

Go

הגבלה על מכירת מים

סעיף 24

5

Go

בארות מזוהמות וכו

סעיף 25

5

Go

אם יש שפע במים רשאית מועצת העיריה להספיק מים שלא לצרכי בית

סעיף 26

5

Go

באיזה תנאים מותר להספיק מים

סעיף 27

5

Go

ערעור לשר הפנים במקרים מסויימים

סעיף 28

5

Go

תחולה

סעיף 29

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962


פקודת העיריות (אספקת מים)*

מס' 1 לש' 1936[1]

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

פקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים) פקודת העיריות (אספקת מים)

פקודה הבאה לאפשר למועצות עיריה לקבל עליהן שירותים מסויימים

שם (תיקון מס' 1)  תשכ"ב-1962

1.    פקודה זו תיקרא פקודת העיריות (אספקת מים), 1936.

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

1. פקודה זו תיקרא פקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים) פקודת העיריות (אספקת מים), 1936.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

           "בור שופכין" – (נמחקה);

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

מחיקת הגדרת "בור שופכין"

הנוסח הקודם:

"בור שופכין" פירושו כל מבנה, הן ממעל לאדמה והן מתחתיה, וכל חפירה באדמה שנועדה לקבלת מי-שופכין או מי-דלוחין, והיא איננה ביב או תעלה, והוא כולל בור מסנן וכל כלי לקיבול שופכין ומדמנה;

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

           "תעלה" – (נמחק);

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

מחיקת הגדרת "תעלה"

הנוסח הקודם:

"תעלה" פירושה כל תעלה המשמשת לתיעולו של בנין אחד או לתיעלול של כל מקום במגרש אחד, לרבות החבורים והחיצוניים ואבזריהם;

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

           "מהנדס" – (נמחק);

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

מחיקת הגדרת "מהנדס"

הנוסח הקודם:

"מהנדס" פירושו מהנדס העיריה והוא כולל מפקח סניטרי, או כל מהנדס שנתמנה במיוחד ע"י מועצת עיריה למפעל תעול ולהספקת מים.

           "בית" פירושו כל בנין או מבנה המשמש מעון לאדם תוא כולל בית ספר, חנות, בית חרושת או בנין אחר שדרים בו או עובדים בו בני אדם;

           "מועצת העיריה" פירושה מועצה של עיריה כמשמעותה בפקודת העיריות, 1934, שעליה הוטל אותו חלק של הפקודה שבו בא מונח זה, עפ"י הוראות סעיף 29 לפקודה ו"תחום עיריה" פירושו תחומה של כל עיריה כזו.

           "בעלים" פירושו מי שמקבל באותה שעה את דמי השכירות או את הרווחים מן המקום שמונח זה משמש לגביו, בין שהוא מקבלם על חשבונו הוא ובין שהוא מקבלם כמורשה או מטעם אדם אחר, או מי שהיה מקבל את דמי השכירות והרווחים הללו אילו הושכר המקום;

           "חצרים" כוללים בנינים וקרקעות מכל סוג-חזקה שהוא, בין קרקעות פתוחות לרשות הרבים ובין קרקעות מוקפות גדר, בין שבנויים עליהם בנינים ובין שאין בנויים עליהם בנינים, בין ציבוריים ובין פרטיים, בין שמחזיקים אותם עפ"י סמכות חוקית ובין שאין מחזיקים אותם עפ"י סמכות חוקית;

           "תכלית ציבורית" כוללת כל מטרה או תכלית של מועצת העיריה;

           תכלית מסחרית" פירושה תכלית לצרכי מסחר או תעשיה;

           "תכלית פרטית" פירושה תכלית שאינה לא תכלית ציבורית ולא מסחרית;

           "צינור שירות" פירושו כל צינור, שאינו רכושה של מועצת העיריה המשמש להספקת מים לבנין אחד או לכל מקום המצוי באותו מגרש בבנין ובידי בעלות אחת;

           "צינור ראשי" פירושו כל צינור שאינו צינור שירות;

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

           "ביב" – (נמחק);

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

מחיקת הגדרת "ביב"

הנוסח הקודם:

"ביב" כולל ביבים ותעלות למיניהם, לרבות גומות-בדיקה, תאי בקורת וכל השייך להם, פרט לתעלות שחלה עליהן המלה "תעלה" כפי שהיא מוגדרת בסעיף זה;

           "רחוב" כולל כל דרך, רחבה או מעבר, בין שהוא פתוח לרבים ובין שאינו פתוח לרבים, שיש לציבור זכות מעבר בהם, וכן כולל המונח את הדרך שעל פני כל גשר ציבורי וכל דרך או מעבר המשמשים או שנועדו לשמש כאמצעי-גישה לשני בתים או ליותר, בין שיש לציבור זכות מעבר בהם ובין שאין לו לציבור זכות מעבר בהם, וכל התעלות והערוצים שבצדי כל רחוב יהא דינם כחלק של אותו רחוב.

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

חלק א' (בוטל)

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

ביטול חלק א'

לנוסח חלק א' לפני ביטולו

(תיקון מס' 1)  תשכ"ב-1962

3. עד 14. (בוטלו).

חלק ב'

סמכות כללית להספקת מים לתחום

15.   באישורו של הממונה על המחוז רשאית מועצת העיריה, ואם נתבקשה לכך ע"י שר הפנים–חייבת היא, להתקין לתחומה או לכל חלק הימנו הספקת מים מאיכות הגונה ובכמות מספקת לצרכי הציבור והיחיד ולשם כך הרשות בידה לעשות את המעשים דלקמן, בכפוף להוראות פקודת העיריות, 1934, בענין התקשרות בחוזים ע"י המועצה:

(א)   לבנות ולהחזיק מפעלי מים, לחפור בארות ולעשות כל פעולות נחוצות אחרות, וכן

(ב)   לקבל כל מפעלי מים בחכירה או בשכירות או לקנות כל מפעלי מים, בין בתחומה ובין מחוצה לו, וכל הזכויות, הסמכויות והזכויות המיוחדות אשר לחברת מים, וכן

(ג)    להתקשר בחוזה עם כל אדם לשם הספקת מים.

הספקת מים לצרכי בית

16.   (1)  לצורך חלק זה של הפקודה, הספקת מים לצרכי בית או לצרכי בית ולצרכים רגילים לא תכלול הספקת מים לבקר או לסוסים או לרחיצת כלי-רכב או למכונות קיטור או לצרכי מסילות הברזל או לצרכי הסקה או איוורור בבנינים ציבוריים או להנעת כל מכונה או מכשיר או לכל מלאכה, תעשיה, או עסק או להשקאת גינות ע"י כל ברז, שפופרת, צינור או מכשיר כיוצא בזה או למזרקות מים או למרחצאות ציבוריים או לבתי כביסה ציבוריים או לכל צרכי נוי.

           (2)  "בקר" כולל לצורך סעיף זה עזים, כבשים, חזירים, חמורים, פרדות וגמלים.

הסמכות למתוח צינורות ראשיים (תיקון מס' 1)  תשכ"ב-1962

17.   מועצת עיריה המספיקה מים בתחומה היא תהיינה לה לשם מתיחת צינורות מים ראשיים כל אותן הסמכויות אשר יש לה בענין מתיחת צינורות שופכין, בין בתחומה היא ובין מחוצ לו, כאמור בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, וכן תהיה כפופה לאותן ההגבלות החלות עליה בענין מתיחת צינורות שופכין.

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

17. מועצת עיריה המספיקה מים בתחומה היא תהיינה לה לשם מתיחת צינורות מים ראשיים כל אותן הסמכויות אשר יש לה בענין מתיחת צינורות שופכין, בין בתחומה היא ובין מחוצה לו, כאמור בחלק א' של פקודה זו בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, וכן תהיה כפופה לאותן ההגבלות החלות עליה בענין מתיחת צינורות שופכין.

בענין הספקת מים

18.   מועצת עיריה תתקין ותחזיק בכל מפעל מים שהיא בנתה, חכרה או קנתה, הספקה של מים נקיים וטהורים; ומקום שמועצת עיריה מותחת כל צינור להספקה לציבור תושבים מבין תושבי התחום או לחלק מהם, מותחים את צינור המים בלחץ אשר יהא מספיק, לדעת מנהל מחלקת העבודות הציבוריות, לאותו תחום או לאותו חלק של התחום.

הסמכות להספיק מים של המחוז הסמוך

19.   מועצת עיריה המספיקה מים בתחומה רשאית, באישורו של הממונה על המחוז, ואם נדרשה לכך מאת שר הפנים - חייבת היא, להספיק מים לכל מחוז סמוך בתנאים שיוסכם עליהם, ואם היו חילוקי דעות בענין זה - ככל אשר יוחלט ע"י שר הפנים.

חיבור צינורות שירות לצינור הראשי

20.   מועצת העיריה המחליטה להספיק מים לתחומה או לחלק הימנו, לצרכי בית ולצרכים רגילים זכאים בעלי הבתים והבנינים באותו תחום או בחלק הימנו, בכפוף להוראות פקודה זו, לקבל אותה הספקה ובכפוף לאמור לעיל, תמתח מועצת העיריה לצורך זה, לפי בקשה בכתב מאת הבעלים, צינור שירות לבתיהם או לבניניהם ותחברם עם הצינורות הראשיים שיימתחו ע"י מועצת העיריה והבעלים ישאו בהוצאות הכרוכות בצינורות שירות לה ובחיבורם לצינורות הראשיים; וכשאיזה בית שלא קיבל הספקה כזאת נמצא במרחק של מאה מטר מן הצינור הראשי, שיימדד לאורך הקו של אותו צינור שירות, תהא הסמכות למועצת העיריה לדרוש מאת בעל הבית או הבנין באותו רחוב שלא יקבל הספקה, לקבל הספקת מים ע"י שיחבר צינור שירות לצינור הראשי האמור; ואילו אם סירב אותו בעל לקיים את הדרישה או אם התרשל בכך, מותר לה למועצת העיריה להיכנס לאותו בית או בנין ולגשת בעצמה למתיחת צינורות השירות, ולגבות מן הבעלים את ההוצאות הכרוכות בכך.

מחובתה של מועצת העיריה לדאוג כי לכל בית תהא הספקת מים

21.   מחובתה של כל מועצת עיריה, אגב התחשבות בהוראות פקודה זו לדאוג לכך כי לכל בית תפוש הנמצא בתחומה תהא במרחק לא רב כמות מצויה של מים טהורים אשר תספיק לתצרוכת ולשימוש לצרכיהם של יושבי הבית.

זכות הכניסה לצורך ביקורת

22.   כל רופא של משרד הבריאות או פקיד שנתמנה לצורך זה ע"י מועצת העיריה רשאי להיכנס לכל בית בכל עת, בין שעה שמונה בבוקר ושעה חמש אחה"צ, לאחר תתו הודעה סבירה על כך, ולבדוק אותו בית כדי להיווכח כי נתקיימו הוראות פקודה זו, והרשות בידו ליטול דוגמאות מהספקת המים שבאותו בית לשם בדיקה בקטריולוגית וכימית כדי לברר באם אותם מים הם נקיים וראויים לשימוש ליושבי הבית.

אין להקים או לבנות מחדש בתים בתוך אזורי העיריה בלא להכניס בהם הספקת מים

23.   (1)  בית בתחום עיריה שיוקם לאחר תאריך תחילת פקודה זו או בית שייהרס לאחר אותו תאריך עד כדי קומתו התחתית או למטה מזה, ולאח"כ יוקם מחדש, אסור לבעליו לגור בו, ואסור לו להתיר לאחרים לגור בו כל עוד לא קיבל מאת מועצת העיריה של התחום תעודה האומרת כי הוכנסה לאותו בית הספקה של מים טהורים בכמות אשר על יסוד דו"ח של רופא משרד הבריאות או המהנדס, תהא נראית מספקת לתצרוכת או לשימוש לצרכי הבית של יושבי הבית.

           (2)  כל בעל בית המחזיק בית או מתיר להחזיק בית בניגוד לסעיף זה יהא צפוי עם הרשעתו לקנס שלא יעלה על לירה אחת על כל יום שבו הבית מוחזק כך.

הגבלה על מכירת מים

24.   (1)  בלי הסכם בכתב מאת מועצת העיריה אסור לשום אדם למכור מים בתחום העיריה או לגרום למכירתם.

           (2)  כל העובר על סעיף זה יהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות.

בארות מזוהמות וכו'

25.   (1)  על יסוד הודעה מרופא משרד הבריאות למועצת העיריה כי המים אשר בבאר, בגיגית או בבור, שבתחומה, בין שהם ציבוריים ובין שהם פרטיים, המתקבלים מכל משאבה והמשמשים או העלולים לשמש לאדם לצרכי שתייה או לצרכי בית או לייצור משקאות לשימוש אדם, הם כה מזוהמים עד כדי להיות מזיקים או מסוכנים לבריאות, חייבת המועצה לדרוש מאת בעל החצרים שהבאר, הבור או הגיגית שייכים לו, ואילו אם הבאר, הגיגית, הבור או המשאבה הם ציבוריים - מאת כל אדם שטוענים נגדו כי הוא מעונין בהם, לתקנם במשך תקופה מסויימת, והיה אם אותו בעל או אותו אדם לא יתקן את הפגם במשך אותו זמן, רשאית אותה מועצה לבקש משופט שלום צו לתיקון הפגם, ואותו שופט שלום יזמין את הבעל או האדם, והרשות בידו לדחות את הבקשה או ליתן צו הגוזר לסגור לחלוטין או באופן ארעי את הבאר, הגיגית, הבור או המשאבה או להשתמש במים רק לצרכים מסויימים בלבד, או ליתן צו אחר שיראה צורך בו כדי למנוע היזק לבריאותם של אנשים השותים את המים.

           (2)  מי שניתן נגדו צו עפ"י סעיף זה ולא קיימו, הרשות בידי שופט השלום עפ"י בקשת מועצת העיריה ליפות את כוחה לעשות את כל הדרוש לביצועו של הצו וכל הוצאות שהוציאה תוכל לגבותן מן האיש שהצו ערוך אליו, כפי שנקבע בסעיף 13 לפקודה כאילו היו פיגורי תשלום של ארנונות.

אם יש שפע במים רשאית מועצת העיריה להספיק מים שלא לצרכי בית

26.   אם נותר למועצת העיריה עודף של מים לאחר שסיפקה את צרכי הציבור די הצורך לשימוש בית ולשימוש רגיל, הרשות בידה להספיק מים מתוך אותו עודף שלא לצרכי בית.

באיזה תנאים מותר להספיק מים

27.   מים שהוספקו עפ"י הוראות חלק זה של הפקודה צריך להספיקם, בכפוף להוראות פקודה זו, בהתאם להוראות פקודת העיריות, 1934, ולחוקי העזר שיותקנו על פיה.

שונות

ערעור לשר הפנים במקרים מסויימים (תיקון מס' 1)  תשכ"ב-1962

28.   כל המוצא עצמו מקופח ע"י הודעה, צו או דרישה שניתנו ע"י מועצת עיריה או מטעמה, עפ"י סעיף 20 לפקודה זו, הרשות בידו בתוך עשרים ואחד יום מיום ההודעה, הצו או הדרישה או במשך זמן ארוך יותר ששר הפנים יקבענו, לערער עליהם בפני שר הפנים, והחלטתו תהיה החלטה סופית.

מיום 19.7.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח 467)

28. כל המוצא עצמו מקופח ע"י הודעה, צו או דרישה שניתנו ע"י מועצת עיריה או מטעמה, עפ"י הסעיפים 7, 10 או 20 עפ"י סעיף 20 לפקודה זו, הרשות בידו בתוך עשרים ואחד יום מיום ההודעה, הצו או הדרישה או במשך זמן ארוך יותר ששר הפנים יקבענו, לערער עליהם בפני שר הפנים, והחלטתו תהיה החלטה סופית.

תחולה

29.   רשאי שר הפנים בהודעה שיפרסמנה ברשומות להטיל פקודה זו או חלק הימנה על כל עיריה, ומשציווה כך, תחול הפקודה או חלק הימנה על אותה עיריה.

           שר הפנים רשאי להכריז באותה צורה כי פקודה זו או חלק הימנה לא יוסיפו לחול על עיריה, ומשציווה כך, לא תוסיף פקודה זו או חלק הימנה לחול על אותה עיריה.

           פקודה זו לא תחול על כל עיריה אלא בהתאם להוראותיה.* פורסמה ע"ר מס' 560 מיום 2.1.1936, תוס' 1, (ע) 1, (א) 1.

תוקנה ס"ח תשכ"ב מס' 376 מיום 19.7.1962 עמ' 102 (ה"ח תשכ"א מס' 467 עמ' 230) – תיקון מס' 1 בסעיף 56 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962.

[1] סמכויות הנציב העליון הועברו לשר הפנים: י"פ תשי"ד מס' 331 מיום 28.1.1954 עמ' 521.