נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגודי ערים (איגודן – תשתיות איכות סביבה), תשט"ז-1956

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – איכות הסביבה ותברואה

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – איגודי ערים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק שני: ייסוד האיגוד

Go

3

סעיף 2

הקמת האיגוד

Go

3

סעיף 3

תחום האיגוד

Go

3

סעיף 4

תפקידי האיגוד

Go

3

סעיף 5

סמכויות האיגוד

Go

3

פרק שלישי: המועצה

Go

3

סעיף 6

הרכבת המועצה

Go

3

סעיף 7

תקופת כהונתה של המועצה

Go

3

סעיף 8

ישיבות המועצה

Go

3

סעיף 9

סמכויות המועצה

Go

4

סעיף 10

ביטול בחירת חבר מועצה

Go

4

סעיף 11

התפטרות חבר מועצה

Go

4

סעיף 12

העדר מישיבות המועצה

Go

4

סעיף 13

מילוי מקומות פנויים

Go

4

סעיף 14

סמכויות השר

Go

4

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 15

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 16

כהונת היושב ראש וסגניו

Go

4

סעיף 17

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

Go

5

סעיף 18

דין וחשבון של האיגוד

Go

5

סעיף 19

העברת תפקידים וסמכויות של היושב ראש

Go

5

סעיף 20

משכורת היושב ראש וסגניו

Go

5

סעיף 20א

גימלאות ליושב ראש המועצה ולשאיריו

Go

5

פרק חמישי: ועדות ועובדים

Go

5

סעיף 21

ועדות

Go

5

סעיף 22

הרכב הועדה

Go

5

סעיף 23

יושב ראש לועדה

Go

5

סעיף 24

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

Go

5

סעיף 25

עובדים

Go

5

פרק ששי: חוזים והצעות

Go

5

סעיף 26

חוזים

Go

5

סעיף 27

ועדת הצעות ומכרזים

Go

6

סעיף 28

חובת מכרזים

Go

6

סעיף 29

החלת תקנות העיריות

Go

6

סעיף 30

חבר מועצה המעונין בחוזה

Go

6

פרק שביעי: כספים

Go

6

סעיף 31

קופת האיגוד

Go

6

סעיף 32

בטחון קופת האיגוד

Go

6

סעיף 33

חתימה על פקודת תשלום

Go

6

סעיף 34

מחיקת חובות

Go

6

פרק שמיני: חשבונות

Go

6

סעיף 35

הנהלת חשבונות

Go

6

סעיף 36

רואה חשבון

Go

7

פרק תשיעי: הוראות שונות

Go

7

סעיף 37

משפטים

Go

7

סעיף 38

בירור חילוקי דעות

Go

7

תוספת ראשונה

Go

7

תוספת שניה

Go

7


צו איגודי ערים (איגודן – תשתיות איכות סביבה), תשט"ז-1956*

מיום 4.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 184

החלפת שם

הנוסח הקודם:

צו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב), תשט"ז-1956

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

           "איגוד" - איגוד ערים המוקם לפי צו זה;

           "המועצה" - מועצת האיגוד;

           "רשות מקומית" - רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;

מיום 30.4.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1609

"רשות מקומית" - רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת בתוספת הראשונה;

           "שר" - שר הפנים.

פרק שני: ייסוד האיגוד

הקמת האיגוד

2.    מוקם בזה איגוד שייקרא "איגודן – תשתיות איכות סביבה".

מיום 4.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 184

2. מוקם בזה איגוד שייקרא "איגוד ערים אזור דן (ביוב)" "איגודן – תשתיות איכות סביבה".

תחום האיגוד

3.    תחום האיגוד הוא שטחן של כל הרשויות המקומיות.

תפקידי האיגוד

4.    תפקידי האיגוד הם:

(1)   לטפל ולפעול בעניני ביוב בתחום האיגוד;

(2)   לטפל ולפעול בעניני זיהום אויר ורעש בתחום האיגוד.

מיום 30.10.1977

צו תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1977 עמ' 155

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. תפקידי האיגוד הם לטפל ולפעול בעניני ביוב בתחום האיגוד.

סמכויות האיגוד

5.    לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק, ולצורך זה בכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב"עיריה", "מועצה מקומית" או "רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"איגוד", ובכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"ראש עיריה", "ראש מועצה מקומית" או "ראש רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ביושב ראש המועצה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

פרק שלישי: המועצה

הרכבת המועצה

6.    המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 19 חברים; כל רשות מקומית תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה היא או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת.

מיום 30.4.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1609

6. המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 15 חברים; כל רשות מקומית תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה היא או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת בתוספת הראשונה.

מיום 15.6.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2861 מיום 15.6.1972 עמ' 1301

6. המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 15 17 חברים; כל רשות מקומית תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה היא או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת הראשונה.

מיום 9.6.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1812

6. המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 17 19 חברים; כל רשות מקומית תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה היא או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת הראשונה.

תקופת כהונתה של המועצה

7.    (א)  תקופת כהונתה של המועצה היא שנה אחת.

           (ב)  מועצה קיימת תמשיך בתפקידיה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

ישיבות המועצה

8.    (א)  המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ-14 יום מיום שמונו רוב חבריה.

           (ב)  יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה, ובלבד שתתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים.

           (ג)   יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש לפחות מחבריה.

           (ד)  רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

           (ה)  המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

סמכויות המועצה

9.    בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

ביטול בחירת חבר מועצה

10.   רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחר במקומו; לביטול כאמור יהיה תוקף מיום החלטתה של הרשות המקומית על כך.

התפטרות חבר מועצה

11.   חבר מועצה רשאי להתפטר על-ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית בחרה בו וליושב ראש המועצה; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה כאמור.

העדר מישיבות המועצה

12.   חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - תופסק חברותו במועצה, אלא אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה.

מילוי מקומות פנויים

13.   (א)  הופסקה החברות של חבר מועצה, הרשות המקומית שבחרה בו תבחר בחבר אחר במקומו. לא בחרה הרשות המקומית אחר במקום חבר המועצה תוך שלושים יום מהיום הנפסקה חברותו, רשאי השר להתרות בה. לא שעתה הרשות המקומית לאתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית; ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

           (ב)  אי-מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

סמכויות השר

14.   נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו. לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

15.   (א)  המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מחבריה כיושב ראש.

           (ב)  המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בסגן אחד ליושב ראש.

כהונת היושב ראש וסגניו

16.   (א)  נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או שפסק לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –

(1)   סגן היושב ראש - אם יש סגן אחד בלבד;

(2)   אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך - אם יש יותר מסגן אחד;

(3)   אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים פסקו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

           (ב)  יושב ראש המועצה או סגנו יפסיק כהונתו באחד משלושה מקרים אלה:

(1)   אם חדל להיות חבר המועצה;

(2)   אם התפטר על-ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

(3)   אם הועבר מכהונתו על-ידי המועצה.

           (ג)   החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם ההעברה מכהונה היא מסיבת חיוב בדין, לפי פסק-דין סופי, על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

           (ד)  הופסקה כהונתו של יושב ראש המועצה או סגנו היחיד, תבחר המועצה במקומו ביושב ראש או בסגן אחר מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה.

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

17.   יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב או על פי כל דין המתיר את ההוצאה.

דין וחשבון של האיגוד

18.   (א)  יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר בתום שלושה חדשים מיום גמר שנת הכספים, להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.

           (ב)  הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.

           (ג)   האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

העברת תפקידים וסמכויות של היושב ראש

19.   (א)  סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של יושב ראש המועצה, במידה ותפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על-ידי יושב ראש המועצה, באישור המועצה.

           (ב)  חבר אחד של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולשמש בסמכות מסמכויותיו במידה ותפקיד וסמכות כאמור הועברו אליו לענין מסויים על ידי יושב ראש המועצה, באישור המועצה.

משכורת היושב ראש וסגניו

20.   יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר, הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 19, רשאי לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

גימלאות ליושב ראש המועצה ולשאיריו

20א.   החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977, ותקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גימלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל"ט-1979, יחולו על ראש המועצה ועל שאיריו בשינויים המחוייבים.

מיום 30.4.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1609

הוספת סעיף 20א

מיום 20.7.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4253 מיום 20.7.1981 עמ' 1229

החלפת סעיף 20א

הנוסח הקודם:

גימלאות ליושב ראש המועצה ולסגניו ולשאיריהם

20א. (א) יושב ראש המועצה שחדל לכהן רשאי לקבל מקופת האיגוד קיצבה או מענק, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה.

(ב) יושב ראש המועצה שנפטר רשאים שאיריו לקבל מקופת האיגוד קיצבה או מענק, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה.

(ג) נפטר יושב ראש המועצה לאחר שחדל לכהן וקיבל קיצבה לפי סעיף קטן (א), רשאים שאיריו לקבל מקופת האיגוד קיצבה או מענק, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה.

פרק חמישי: ועדות ועובדים

ועדות

21.   המועצה רשאית לבחור אם מבין חבריה ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין אנשים מתאימים אחרים - ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.

הרכב הועדה

22.   מחצית חבריה, לפחות, של ועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש לועדה

23.   יושב ראש לועדה ייבחר על-ידי המועצה.

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

24.   (א)  המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

           (ב)  המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.

           (ג)   ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

25.(א) האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם, סמכויותיהם, משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם. כן רשאי הוא, מסיבה מספקת, להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה במיוחד לכך.

(ב) המועצה תמנה מבין עובדיה גזבר ומהנדס.

פרק ששי: חוזים והצעות

חוזים

26.   (א)  יושב ראש המועצה רשאי לעשות בשם האיגוד כל חוזה מבלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שני תנאים אלה:

(1)   שוויו של נשוא החוזה אינו עולה על 5000 לירות;

(2)   ההוצאה הכרוכה בחוזה - אם כרוכה בו הוצאה - מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה.

           (ב)  כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה וייחתם בשם האיגוד על-ידי יושב ראש המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

           (ג)   כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

           (ד)  חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לעניני ביוב בתחום האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד אם המועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך; ואז בכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב"רשות מקומית" יראו כאילו מדובר בו ב"איגוד".

           (ה)  כל חוזה של המועצה הכרוך בהתחייבות כספית מצד המועצה ייחתם על ידי יושב ראש המועצה והגזבר שלה.

מיום 2.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3423 מיום 2.11.1975 עמ' 358

(א) יושב ראש המועצה רשאי לעשות בשם האיגוד כל חוזה מבלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שני תנאים אלה:

(1) שוויו של נשוא החוזה אינו עולה על אלף 5000 לירות;

ועדת הצעות ומכרזים

27.   למועצה תהא ועדת הצעות קבועה (להלן - ועדת הצעות ומכרזים), שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

חובת מכרזים

28.   בכפוף לאמור בסעיף 29 לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

מיום 2.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3423 מיום 2.11.1975 עמ' 358

(ג) בסעיף זה "פרסום" –

(1) משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), בכתב, לארבעה קבלנים לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 5000 25,000 לירות או על סכום אחר שנקבע על-ידי השר;

(2) הצגת הודעה כאמור באופן שתהיה נראית ברחוב או בכל מקום אחר שיש לציבור גישה אליו וכן פרסומה בעתון יומי אחד לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת העולה על 5000 25,000 לירות או על סכום אחר שנקבע על-ידי השר.

מיום 9.6.1976

צו (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3533 מיום 30.5.1976 עמ' 1716

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

הזמנת הצעות מחירים

28. (א) רצה האיגוד להתקשר בחוזה עבודה או בחוזה אספקה, עליו לפרסם הודעה על כך.

(ב) בהודעה יצויינו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, התקופה שבה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.

(ג) בסעיף זה "פרסום" –

(1) משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), בכתב, לארבעה קבלנים לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 25,000 לירות או על סכום אחר שנקבע על-ידי השר;

(2) הצגת הודעה כאמור באופן שתהיה נראית ברחוב או בכל מקום אחר שיש לציבור גישה אליו וכן פרסומה בעתון יומי אחד לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת העולה על 25,000 לירות או על סכום אחר שנקבע על-ידי השר.

החלת תקנות העיריות

29.   בכל הנוגע לביצוע עיסקאות במקרקעין וקבלת הצעות להזמנת טובין, לביצוע עבודה ולמתן שירותים, ינהג האיגוד בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש"ך-1959, בשינויים המחוייבים.

מיום 9.6.1976

צו (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3533 מיום 30.5.1976 עמ' 1717

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

קבלת הצעות והדיון בהם

29. (א) ההצעות המתקבלות יונחו במשרד המועצה בתיבה נעולה על שני מנעולים שמפתחותיהם שמורים אחד אחד בידי שני בני אדם שנתמנו לכך על-ידי המועצה.

(ב) כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת הצעות ומכרזים ויירשמו על ידי פקיד המועצה שנתמנה לכך.

(ג) אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או שנתקבלו באיחור.

(ד) ועדת הצעות ומכרזים רשאית להמליץ על ההצעה הנמוכה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על ההצעה שאינה הנמוכה ביותר, עליה לרשום את הנימוקים להחלטתה זו.

(ה) המועצה תעיין בהמלצות ועדת הצעות ומכרזים ותקבל את ההצעה הנראית בעיני המועצה. החליטה המועצה שלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או את ההצעה שועדת הצעות ומכרזים המליצה עליה, תרשום המועצה את הנימוקים להחלטתה זו.

חבר מועצה המעונין בחוזה

30.   (א)  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למענו או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

           (ג)   העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס חמישים לירות או שני הענשים כאחד.

פרק שביעי: כספים

קופת האיגוד

31.   (א)  כל הכספים המתקבלים על-ידי האיגוד או בשמו הם קופת האיגוד.

           (ב)  קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

בטחון קופת האיגוד

32.   (א)  גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד, אם אין גזבר, יהא יושב ראש המועצה אחראי לבטחונה.

           (ב)  כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר, ובאין גזבר -ליושב ראש המועצה - להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

חתימה על פקודת תשלום

33.   כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה וביד הגזבר; ובאין גזבר - ביד חבר מועצה שיתמנה במיוחד לכך.

מחיקת חובות

34.   כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאי האיגוד לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר טעונה החלטת המועצה אישורו של השר, ובלבד שיהיה סבור שהדבר הוא לטובת הציבור.

פרק שמיני: חשבונות

הנהלת חשבונות

35.   המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על-ידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

רואה חשבון

36.   גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה למבקר חשבונות שנתמנה על ידי השר לפי סעיף 69 לפקודת העיריות, 1934.

מיום 11.1.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1248 מיום 11.1.1962 עמ' 1065

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

רואה חשבון

36. גזבר המועצה, ובאין גזבר – יושב ראש המועצה – יגיש חשבונות המועצה לרואה-חשבון שיתמנה על ידי השר, במועד שידרוש רואה החשבון.

פרק תשיעי: הוראות שונות

משפטים

37.   האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו לדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם. לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

בירור חילוקי דעות

38.   נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שימונה על ידיו לכך, יכריע בהן. הכרעה זו תהא סופית.

39.   (בוטל).

מיום 4.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 184

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

השם

39. לצו זה ייקרא "צו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב), תשט"ז-1956".

תוספת ראשונה

מיום 30.4.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1609

תוספת תוספת ראשונה

                                                  הרשות המקומית                           מספר החברים

                            עירית תל אביב-יפו                               9

                            עירית פתח-תקוה                                 2

                            עירית רמת-גן                                      2

                            עירית חולון                                         2

                            עירית בני ברק                                     1

                            עירית בת-ים                                        2

                            המועצה המקומית גבעתיים                    1

מיום 15.6.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2861 מיום 15.6.1972 עמ' 1301

עירית תל אביב-יפו 7 8

עירית פתח-תקוה 2

עירית רמת-גן 2

עירית חולון 1 2

מיום 9.6.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1812

עירית תל אביב-יפו 8 9

עירית פתח-תקוה 2

עירית רמת-גן 2

עירית חולון 2

עירית בני ברק 1

המועצה המקומית בת-ים 1

עירית בת-ים 2

המועצה המקומית גבעתיים 1

תוספת שניה

(בוטלה)

מיום 30.4.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1610

הוספת תוספת שניה

מיום 20.7.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4253 מיום 20.7.1981 עמ' 1229

ביטול התוספת השניה

י"ט בסיון תשט"ז (29 במאי 1956)                      ישראל בר-יהודה

                                                                                                   שר הפנים

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשט"ז מס' 617 מיום 21.6.1956 עמ' 955.

תוקן *** ק"ת תשכ"א מס' 1136 מיום 21.4.1961 עמ' 1609 – צו תשכ"א-1961; $$$ תחילתו ביום 30.4.1961. ### ###

ק"ת תשכ"ב מס' 1248 מיום 11.1.1962 עמ' 1065 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשל"ב מס' 2861 מיום 15.6.1972 עמ' 1301– צו תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ו מס' 3423 מיום 2.11.1975 עמ' 358– צו תשל"ו-1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3533 מיום 30.5.1976 עמ' 1716– צו (מס' 2) תשל"ו-1976; $$$ תחילתו עשרה ימים מיום פרסומו. ###

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1977 עמ' 155– צו תשל"ח-1977.

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1812– צו תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4253 מיום 20.7.1981 עמ' 1229– צו תשמ"א-1981.

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 184 – צו תשס"ט-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות