תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – עיריות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת תעודות

סעיף 1

2

Go

תחומי סכום

סעיף 2

2

Go

הצמדה למדד

סעיף 2א

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 95 ו-134 לפקודת העיריות, 1934, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת תעודות

1.    המסמכים המפורטים להלן הם תעודות טעונות חתימות כאמור בסעיף 95(1) לפקודה:

(1)   תעודה שיש בה הוראה להנהלת חשבונות לחייב את תקציב העיריה ולזכות צד שלישי;

(2)   כתב מינוי לעובדים במשכורת;

(3)   הזמנת עובדים בשכר;

(4)   כתב ערבות.

תחומי סכום תק' תשס"ד-2004 הודעה תשע"ו-2015

2.    תחומי הסכום של התחייבות כספית שלגביה רשאי גזבר להסמיך עובד עיריה כאמור בסעיף 203(ב) לפקודה, הם כלהלן:

(1)  עד 93,900 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-50,000 תושבים;

(2)  עד 188,100 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(3)  עד 626,700 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה יותר מ-100,000 תושבים.

מיום 23.3.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2016 מיום 23.3.1967 עמ' 1793

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שלושת אלפים לירות עשרת אלפים לירות רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 17.8.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3882 מיום 17.8.1978 עמ' 1973

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של עשרת אלפים לירות עשרים וחמשה אלף לירות רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 31.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4193 מיום 31.12.1980 עמ' 349

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של עשרים וחמשה אלף לירות עשרת אלפים שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 16.12.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4294 מיום 16.12.1981 עמ' 347

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של עשרת אלפים שקלים חמישים אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4451 מיום 16.1.1983 עמ' 614

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של חמישים אלף שקלים מאה ושתים עשרה אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 2.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 182

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של מאה ושתים עשרה אלף שקלים מאה ששים וחמישה אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4609 מיום 29.3.1984 עמ' 1130

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של מאה ששים וחמישה אלף שקלים שלוש מאות ארבעים וחמישה אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2668

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שלוש מאות ארבעים וחמישה אלף שקלים שבע מאות וחמישים אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4782 מיום 26.3.1985 עמ' 962

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שבע מאות וחמישים אלף שקלים מיליון שבע מאות ועשרים אלף שקלים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4863 מיום 14.10.1985 עמ' 63

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של מיליון שבע מאות ועשרים אלף שקלים ארבעת אלפים ותשעים שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 878

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של ארבעת אלפים ותשעים שקלים חדשים ארבעת אלפים ושש מאות שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1986

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 119

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של ארבעת אלפים ושש מאות שקלים חדשים חמשת אלפים ששים וחמישה שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 988

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של חמשת אלפים ששים וחמישה שקלים חדשים חמשת אלפים ושבע מאות שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1987

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 370

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של חמשת אלפים ושבע מאות שקלים חדשים ששת אלפים ומאה שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 948

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של ששת אלפים ומאה שקלים חדשים ששת אלפים ושש מאות שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1988

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 215

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של ששת אלפים ושש מאות שקלים חדשים שבעת אלפים ומאה שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 615

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שבעת אלפים ומאה שקלים חדשים שמונת אלפים שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 244

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שמונת אלפים שקלים חדשים 14,900 שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 13.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6329 מיום 14.7.2004 עמ' 802

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

הסמכת עובד עיריה

2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של 14,900 שקלים חדשים רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 95(1) לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד שהוסמך.

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6094 מיום 6.6.2010 עמ' 3234

2. תחומי הסכום של התחייבות כספית שלגביה רשאי גזבר להסמיך עובד עיריה כאמור בסעיף 203(ב) לפקודה, הם כלהלן:

(1) עד 75,000 84,800 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-50,000 תושבים;

(2) עד 150,000 169,700 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(3) עד 500,000 565,600 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה יותר מ-100,000 תושבים.

מיום 1.10.2014

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7026 מיום 28.4.2015 עמ' 4893

2. תחומי הסכום של התחייבות כספית שלגביה רשאי גזבר להסמיך עובד עיריה כאמור בסעיף 203(ב) לפקודה, הם כלהלן:

(1) עד 84,800 93,100 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-50,000 תושבים;

(2) עד 169,700 186,400 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(3) עד 565,600 621,100 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה יותר מ-100,000 תושבים.

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

י"פ תשע"ה מס' 7146 מיום 17.11.2015 עמ' 1181

2. תחומי הסכום של התחייבות כספית שלגביה רשאי גזבר להסמיך עובד עיריה כאמור בסעיף 203(ב) לפקודה, הם כלהלן:

(1) עד 93,100 93,900 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-50,000 תושבים;

(2) עד 186,400 188,100 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(3) עד 621,100 626,700 שקלים חדשים – לגבי עיריה שבה יותר מ-100,000 תושבים.

הצמדה למדד תק' תשמ"ב-1981

2א.     (א)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  הסכום הנקוב בתקנה 2 יועלה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן:

(1)   ב-1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי.

(2)   ב-1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי.

תק' תשמ"ז-1986

          (ג)   הסכום המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל למאה שקלים חדשים הקרובים ביותר לסכום המוגדל.

          (ד)  המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את הסכום האמור כפי שהוא מתוקן עקב עליית המדד.

מיום 16.12.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4294 מיום 16.12.1981 עמ' 347

הוספת תקנה 2א

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 119

(ג) הסכום המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל ל-5000 השקלים מאה שקלים חדשים הקרובים ביותר לסכום המוגדל.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959".

ו' בכסלו תש"ך (7 בדצמבר 1959)                   ישראל בר-יהודה

                                                                                              שר הפנים

גפני* פורסמו ק"ת תש"ך מס' 970 מיום 24.12.1959 עמ' 400.

תוקנו *** ק"ת תשכ"ז מס' 2016 מיום 23.3.1967 עמ' 1793 – תק' תשכ"ז-1967. ###

ק"ת תשל"ח מס' 3882 מיום 17.8.1978 עמ' 1973 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשמ"א מס' 4193 מיום 31.12.1980 עמ' 349 – תק' תשמ"א-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4294 מיום 16.12.1981 עמ' 347 – תק' תשמ"ב-1981.

ק"ת תשמ"ג מס' 4451 מיום 16.1.1983 עמ' 614 – תק' תשמ"ג-1983; $$$ תחילתן ביום 1.10.1982. ###

ק"ת תשמ"ד מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 182 – הודעה תשמ"ד-1983; $$$ תחילתה ביום 2.10.1983. ###

ק"ת תשמ"ד מס' 4609 מיום 29.3.1984 עמ' 1130 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; $$$ תחילתה ביום 1.4.1984. ###

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2668 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984; $$$ תחילתה מיום 1.10.1984. ###

ק"ת תשמ"ה מס' 4782 מיום 26.3.1985 עמ' 962 – הודעה תשמ"ה-1985; $$$ תחילתה ביום 1.4.1985. ###

ק"ת תשמ"ו מס' 4863 מיום 14.10.1985 עמ' 63 – הודעה תשמ"ו-1985; $$$ תחילתה ביום 1.10.1985. ###

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 878 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; $$$ תחילתה ביום 1.4.1986. ###

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 119 – תק' תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 119 – הודעה תשמ"ז-1986; $$$ תחילתה ביום 1.10.1986. ###

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 988 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; $$$ תחילתה ביום 1.4.1987. ###

ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 370 – הודעה תשמ"ח-1988; $$$ תחילתה ביום 1.10.1987. ###

ק"ת תשמ"ח מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 948 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; $$$ תחילתה ביום 1.4.1988. ###

ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 215 – הודעה תשמ"ט-1988; $$$ תחילתה מיום 1.10.1988. ###

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 615 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; $$$ תחילתה מיום 1.4.1989. ###

ק"ת תשנ"ד מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 244 – הודעה תשנ"ד-1993; $$$ תחילתה ביום 1.10.1993. ###

ק"ת תשס"ד מס' 6329 מיום 14.7.2004 עמ' 802 – תק' תשס"ד-2004; $$$ תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ###

י"פ תש"ע מס' 6094 מיום 6.6.2010 עמ' 3234 – הודעה תש"ע-2010; $$$ תחילתה ביום 1.4.2010. ###

י"פ תשע"ה מס' 7026 מיום 28.4.2015 עמ' 4892 – הודעה תשע"ה-2015; $$$ תחילתה ביום 1.10.2014. ###

י"פ תשע"ו מס' 7146 מיום 17.11.2015 עמ' 1181 – הודעה תשע"ו-2015; $$$ תחילתה ביום 1.10.2015. ###