צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש"ך-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תקציב

תוכן ענינים

2

Go

העברה מסעיף לסעיף

סעיף 1

2

Go

הגבלה בהעברה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש"ך-1959*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 80(2) לפקודת העיריות, 1934, אני מצווה לאמור:

העברה מסעיף לסעיף

1.    עיריה רשאית, ללא אישור הממונה על המחוז, להעביר מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו סכומים הכלולים בסעיפים 4 עד 7 וסעיפי משנה שלהם המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט"ו-1955, ובלבד שהסעיפים האמורים באותו פרק יהיו כמפורט בתוספת השלישית לאותן תקנות.

הגבלה בהעברה

2.    כל ההעברות בשנת הכספים מסעיף או סעיף משנה אחד לסעיף או סעיף משנה אחר כאמור בסעיף 1 לא יעלו על 20% מהסכום המאושר לאותו סעיף או סעיף משנה בתקציב לאותה שנת כספים.

השם

3.    לצו זה ייקרא "צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש"ך-1959".

ו' בכסלו תש"ך (7 בדצמבר 1959)                      ישראל בר-יהודה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תש"ך מס' 970 מיום 24.12.1959 עמ' 401.