נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה), תשכ"ו-1966

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – איכות הסביבה ותברואה

בריאות – תברואה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': ייסוד האיגוד

Go

3

סעיף 2

האיגוד

Go

3

סעיף 3

תחום האיגוד

Go

3

סעיף 4

תפקידי האיגוד

Go

3

סעיף 5

סמכויות האיגוד

Go

3

פרק ג': המועצה

Go

3

סעיף 6

הרכב המועצה

Go

3

סעיף 7

תקופת כהונתה של המועצה

Go

3

סעיף 8

ישיבה ראשונה

Go

3

סעיף 9

ישיבה רגילה

Go

3

סעיף 10

ישיבה שלא מן המנין

Go

3

סעיף 11

כינון ישיבה שלא מן המנין על ידי חברי המועצה

Go

3

סעיף 12

מנין חוקי

Go

3

סעיף 13

סדרי עבודת המועצה וישיבותיה

Go

4

סעיף 14

סמכויות המועצה

Go

4

סעיף 15

ביטול מינוי חבר מועצה

Go

4

סעיף 16

התפטרות חבר המועצה

Go

4

סעיף 17

העדר מישיבות המועצה

Go

4

סעיף 18

מילוי מקומות פנויים

Go

4

סעיף 19

שמירת תוקף הדיונים

Go

4

סעיף 20

סמכויות השר

Go

4

פרק ד': יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 21

בחירת יושב ראש המועצה

Go

4

סעיף 22

בחירת סגן יושב ראש

Go

4

סעיף 23

כהונת היושב ראש וסגניו

Go

4

סעיף 24

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

Go

5

סעיף 25

דין וחשבון על האיגוד

Go

5

סעיף 26

העברת תפקידים וסמכויות של יושב ראש

Go

5

סעיף 27

משכורת היושב ראש וסגניו

Go

5

סעיף 27א

גימלאות ליושב ראש המועצה ולשאיריו

Go

5

פרק ה': ועדות ועובדים

Go

5

סעיף 28

בחירת ועדות

Go

5

סעיף 29

הרכב הועדה

Go

5

סעיף 30

יושב ראש לועדה

Go

5

סעיף 31

אישור החלטות ועדה

Go

5

סעיף 32

סדרי עבודת ועדה

Go

5

סעיף 33

עובדים

Go

5

פרק ו': חוזים והצעות

Go

5

סעיף 34

חוזים ללא החלטת המועצה

Go

5

סעיף 35

חוזים הטעונים החלטת המועצה

Go

6

סעיף 36

חוזה למתן זכיון או מונופלין

Go

6

סעיף 37

העברת חוזים לאיגוד

Go

6

סעיף 38

ועדת הצעות ומכרזים

Go

6

סעיף 39

מכרזים

Go

6

סעיף 40

חבר המועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

Go

6

פרק ז': כספים

Go

6

סעיף 41

הטלת מכסות

Go

6

סעיף 42

קופת האיגוד

Go

6

סעיף 43

בטחון קופת האיגוד

Go

6

סעיף 44

פקודת תשלום

Go

7

פרק ח': חשבונות

Go

7

סעיף 45

הנהלת חשבונות

Go

7

סעיף 46

רואה חשבון

Go

7

פרק ט': הוראות שונות

Go

7

סעיף 47

התחייבות האיגוד

Go

7

סעיף 48

גישה לספרי המועצה

Go

7

סעיף 49

המצאת ידיעות לרואה חשבון

Go

7

סעיף 50

משפטים

Go

7

סעיף 51

בירור חילוקי דעות

Go

7

סעיף 52

השם

Go

7

תוספת

Go

7


 צו איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה), תשכ"ו-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

           "איגוד" - איגוד ערים המוקם לפי צו זה;

           "המועצה" - מועצת האיגוד;

           "רשות מקומית" - רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;

           "השר" - שר הפנים.

פרק ב': ייסוד האיגוד

האיגוד

2.    מוקם בזה איגוד שייקרא "איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה)".

תחום האיגוד

3.    תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

תפקידי האיגוד

4.    תפקידי האיגוד הם לטפל ולפעול בעניני תברואה וסילוק אשפה.

סמכויות האיגוד

5.    לשם ביצוע תפקידו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק ולצורך זה כל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"עיריה", או ב"רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"איגוד", וכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב"ראש עיריה", או ב"ראש רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"יושב ראש המועצה", והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

פרק ג': המועצה

הרכב המועצה

6.       המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 12 חברים. כל רשות מקומית, תוך חדשיים לאחר שנבחרה, תמנה את נציגיה מבין חברי המועצה או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת. בכפוף לאמור בסעיפים 15, 16 ו-17, תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של המועצה.

מיום 7.5.1970

צו תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1571

6. המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 11 12 חברים. כל רשות מקומית, תוך חדשיים לאחר שנבחרה, תמנה את נציגיה מבין חברי המועצה או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת. בכפוף לאמור בסעיפים 15, 16 ו-17, תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של המועצה.

תקופת כהונתה של המועצה

7.    (א)  תקופת כהונתה של המועצה היא ארבע שנים.

           (ב)  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

ישיבה ראשונה

8.    מועצה ראשונה תכונס לישיבתה הראשונה על ידי השר, או מי שהוסמך על ידיו לצורך סעיף זה, לא יאוחר מ-14 יום מיום שמונו רוב חבריה, והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר יושב ראש המועצה.

ישיבה רגילה

9.    יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה של המועצה ובלבד שתקויים לפחות ישיבה אחת בשלושה חדשים.

ישיבה שלא מן המנין

10.   יושב ראש המועצה יכנס ישיבה של המועצה אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי לפחות שליש מחבריה או ביד ראש רשות מקומית.

כינון ישיבה שלא מן המנין על ידי חברי המועצה

11.   לא כינס יושב ראש המועצה ישיבה של המועצה תוך 14 יום מיום הגשת הדרישה כאמור בסעיף 10, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה, או אם הדרישה חתומה ביד ראש רשות מקומית - אחד מנציגיה של אותה רשות מקומית, לכנס ישיבה של המועצה לדון בסדר היום הנדרש; יושב ראש הישיבה יהיה חבר המועצה שייבחר לכך על ידי המועצה.

מנין חוקי

12.   רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

סדרי עבודת המועצה וישיבותיה

13.   המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

סמכויות המועצה

14.   בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

ביטול מינוי חבר מועצה

15.   רשות מקומית רשאית לבטל בכל עת את מינוי נציגה במועצה ולמנות אחר במקומו; כל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו; על כל מינוי וביטול מינוי תודיע הרשות המקומית בכתב ליושב ראש המועצה.

התפטרות חבר המועצה

16.   חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שמינתה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה לראש הרשות המקומית.

העדר מישיבות המועצה

17.   חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות, אם היו בשלושה חדשים פחות משלש ישיבות, יחדל להיות חבר המועצה. מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה; על חדילה כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית שמטעמה כיהן לפני החדילה.

מילוי מקומות פנויים

18.   חדל חבר המועצה מלכהן, תמנה הרשות המקומית שמינתה אותו חבר אחר במקומו, לא מינתה הרשות המקומית חבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, תודיע על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית; לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצת הרשות המקומית או עובדיה של אותה רשות מקומית, ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

שמירת תוקף הדיונים

19.   אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

סמכויות השר

20.   נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו; לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק ד': יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה

21.   המועצה תבחר בישיבתה הראשונה באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

בחירת סגן יושב ראש

22.   המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

כהונת היושב ראש וסגניו

23.   (א)  נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –

(1)   סגן היושב ראש - אם יש סגן אחד בלבד;

(2)   הסגן שהמועצה תמנהו לכך - אם יש יותר מסגן אחד;

(3)   חבר המועצה שהיא תמנהו לכך - אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

           (ב)  יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד מאלה:

(1)   חדלו להיות חברים במועצה;

(2)   התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

(3)   הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

           (ג)   החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת תוקף, אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

           (ד)  חדל יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו יושב ראש אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.

           (ה)  חדל סגנו היחידי של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו סגן אחר מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי יושב ראש המועצה.

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

24.   יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

דין וחשבון על האיגוד

25.   (א)  יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.

           (ב)  הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו בתיקונים או שלא בתיקונים ידאג יושב ראש המועצה לכך שיישלחו לפחות שלושה עותקים ממנו לשר ולפחות עותק אחד לכל רשות מקומית ועותק אחד למבקר המדינה.

           (ג)   האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

העברת תפקידים וסמכויות של יושב ראש

26.   (א)  סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולשמש בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

           (ב)  חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

משכורת היושב ראש וסגניו

27.   יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 26, רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

גימלאות ליושב ראש המועצה ולשאיריו

27א.   החלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977, ותקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גימלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל"ט-1979, יחולו על ראש המועצה ועל שאיריו, בשינויים המחוייבים.

מיום 30.7.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1254

הוספת סעיף 27א

פרק ה': ועדות ועובדים

בחירת ועדות

28.   המועצה רשאית לבחור - אם מבין חבריה ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין אנשים מתאימים אחרים - ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לטפל בענינים או במקרים מסויימים, ככל שתטיל עליהן המועצה.

הרכב הועדה

29.   לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש לועדה

30.   יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה.

אישור החלטות ועדה

31.   (א)  החלטותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

           (ב)  המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.

סדרי עבודת ועדה

32.   ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

33.   (א)  האיגוד רשאי –

(1)   להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם;

(2)   לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם;

(3)   להפסיק, מסיבה מספקת, את עבודתם ולפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה.

           (ב)  המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

פרק ו': חוזים והצעות

חוזים ללא החלטת המועצה

34.   יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שלוש אלה:

(1)   שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות;

(2)   ההוצאה הכרוכה בחוזה, אם כרוכה בו הוצאה, מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה;

(3)   קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

חוזים הטעונים החלטת המועצה

35.   כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה; אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

חוזה למתן זכיון או מונופלין

36.   כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

העברת חוזים לאיגוד

37.   חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות, על ידי רשות מקומית בקשר לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ואז בכל מקום בחוזה כאמור בו מדובר "ברשות מקומית" יראו כאילו מדובר ב"איגוד".

ועדת הצעות ומכרזים

38.   למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן - ועדת הצעות ומכרזים) שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

מכרזים

39.   (א)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

           (ב)  צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי, או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש"ך-1959, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

חבר המועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

40.   (א)  חבר המועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

           (ב)  לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

           (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על חבר המועצה או ועדה או עובד האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

           (ד)  העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

פרק ז': כספים

הטלת מכסות

41.   הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם לסעיף 12 לחוק, ייקבעו שיעורי המיכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית שהיו רשומים ביום האחד באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית, זולת אם יוסכם אחרת על ידי הרשויות המקומיות.

קופת האיגוד

42.   (א)  כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

           (ב)  קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציא כדין.

בטחון קופת האיגוד

43.   (א)  גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

           (ב)  כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף להוצאות יום יום של האיגוד.

פקודת תשלום

44.   כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה וביד הגזבר.

פרק ח': חשבונות

הנהלת חשבונות

45.   המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השר, או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

רואה חשבון

46.   גזבר המועצה יגיש תוך שלושים יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה חשבון שיתמנה על ידי השר לפי סעיף 216 לפקודת העיריות.

פרק ט': הוראות שונות

התחייבות האיגוד

47.   חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד –

(1)   כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד;

(2)   כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה ומזכיר האיגוד.

גישה לספרי המועצה

48.   ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציב מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

המצאת ידיעות לרואה חשבון

49.   רואה חשבון כאמור בסעיף 46 רשאי לדרוש בכל עת מאד המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן סביר.

משפטים

50.   האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם. לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות את כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

בירור חילוקי דעות

51.   נתגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שימונה על ידיו יכריע בהן; הכרעה זו תהא סופית.

השם

52.   לצו זה ייקרא "צו איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה), תשכ"ו-1966".

תוספת

(סעיף 1)

                                        הרשות המקומית                                     מספר החברים

                            עירית בני-ברק                                     1

                            עירית בת-ים                                        1

                            עירית גבעתיים                                     1

                            עירית חולון                                         1

                            עירית רמת-גן                                      2

                            עירית תל-אביב-יפו                              6

מיום 7.5.1970

צו תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1571

עירית תל-אביב-יפו 5 6

י"ח בתמוז תשכ"ו (6 ביולי 1966)                       חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשכ"ו מס' 1908 מיום 21.7.1966 עמ' 2521.

תוקן ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1571 – צו תש"ל-1970.

ק"ת תשמ"א מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1254 – צו תשמ"א-1981.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות