תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מתן מספר ושם לרחובות

Go

2

סעיף 3

מתן מספרים

Go

2

סעיף 4

ביטול שם רחוב

Go

2

סעיף 5

מתן שם ומספר לרחוב שחולק

Go

2

סעיף 6

התקנת שלט הנושא את שם הרחוב

Go

2

סעיף 7

שינויים במספרים ושמות של רחובות

Go

2

סעיף 8

הודעה לשר

Go

2

סעיף 9

מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים קיימים

Go

2

סעיף 10

שימור דינים

Go

2

סעיף 11

השם

Go

2


תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 223 ו-247 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בית" – לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר;

          "שינוי" – לרבות ביטול, החלפה והמרה;

          "שר" – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך;

          "תכנית" – תכנית מיתאר שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

מתן מספר ושם לרחובות

2.    (א)  עיריה תתן מספר לכל רחוב תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויין הרחוב.

          (ב)  לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית העיריה, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע שם לרחוב.

          (ג)   כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.

          (ד)  לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.

מתן מספרים

3.    עיריה תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:

(1)  כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד;

(2)  בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב;

(3)  בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספרים זוגיים;

          בתים הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.

ביטול שם רחוב

4.    בוטל שם רחוב אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל השם, אלא באישור שר הפנים.

מיום 6.2.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3289 מיום 6.2.1975 עמ' 811

4. בוטל שם רחוב אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל השם, אלא באישור שר הפנים.

מתן שם ומספר לרחוב שחולק

5.    רחוב שחולק תתן העיריה מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם לכל חלק ממנו.

התקנת שלט הנושא את שם הרחוב

6.    (א)  שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם רחוב אחר.

          (ב)  לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר יוצב בפינת הרחוב ועל אחד הבתים ברחוב.

שינויים במספרים ושמות של רחובות

7.    עיריה רשאית לשנות מספר ושם של רחוב בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד.

הודעה לשר

8.    (א)  עיריה תודיע לשר תוך 10 ימים על מתן מספר ושם לרחוב על שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים ברחוב.

          (ב)  הודעה בדבר קביעת מספר לבית תכלול את מספר ושם הרחוב אליו פונה הכניסה הראשית של הבית.

מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים קיימים

9.    עיריה אשר ביום תחילתן של תקנות אלה היו מצויים בתחומה רחובות שאין להם מספרים, או שחלה לגבי תחומה תכנית שמצויינים בה רחובות כאמור, תתן מספרים לאותם רחובות, ולבתים המצויים בהם, תוך 90 יום מיום תחילתן של תקנות אלה.

שימור דינים

10.  אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקפם של חוקי עזר שהתקינו עיריות בדבר מתן מספרים ושמות לרחובות וקביעת לוחיות מספר בבנינים, ובלבד שתכניות למתן שמות ומספרים לרחובות אשר הוכנו בהתאם לחוקי עזר האמורים יותאמו לאמור בתקנות אלה.

השם

11.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971".

ב' בשבט תשל"א (28 בינואר 1971)                                      יוסף בורג

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2670 מיום 4.3.1971 עמ' 620.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3289 מיום 6.2.1975 עמ' 811 – תק' תשל"ה-1975.