תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – עיריות

תוכן ענינים

2

Go

תאריך הגשת דין וחשבון

סעיף 1

2

Go

תוכן דין וחשבון

סעיף 2

2

Go

המלצות

סעיף 3

2

Go

רשימת מעקב

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

השם

סעיף 6


תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:

תאריך הגשת דין וחשבון

1.    מבקר העיריה יגיש לראש העיריה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל שנה, דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הבקורת שערך.

תוכן דין וחשבון

2.    בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הבקורת, ויפרט בו את הליקויים.

המלצות

3.    המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.

רשימת מעקב

4.    הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הבקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי הבקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העיריה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974".

י"ז באדר תשל"ד (11 במרס 1974)                           יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ד מס' 3157 מיום 4.4.1974 עמ' 959.