צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חוקי עזר

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בתי עסק

תוכן ענינים

2

Go

פטור

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 249(20) לפקודת העיריות, אני מצווה לאמור:

פטור

1.    ניתן פטור מכל הוראה בחוק עזר של עיריה בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם האוסרת פתיחת בתי עסק ביום חמישי בשבוע או ביום הקודם ליום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, לפני השעה 21.00.

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975".

י"ח בתמוז תשל"ה (27 ביוני 1975)                          יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3372 מיום 22.7.1975 עמ' 2304.