נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות איגוד ערים (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד ערים),
תשל"ו-1975
(61)

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – הקמה, צירוף ופרישה

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

בקשה לפרוש

סעיף 2

2

Go

הודעה על ידי האיגוד

סעיף 3

2

Go

פרסום ברשומות

סעיף 4

2

Go

התנגדות

סעיף 5

2

Go

הכרעת הממשלה

סעיף 6

2

Go

תיקון הצו המקים את האיגוד

סעיף 7

2

Go

השם

סעיף 8

בוטלו בתקנות איגודי ערים (ביטול תקנות שונות), תשס"ה-2005.

------------

(61) פורסמו ק"ת מס' 3570 מיום ה' באב תשל"ו (1.8.1976), עמ' 2304.

בוטלו ק"ת תשס"ה מס' 6408 מיום 4.8.2005 עמ' 874 בתקנה 1 לתקנות איגודי ערים (ביטול תקנות שונות), תשס"ה-2005.


           בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "איגוד" - איגוד ערים קיים;

           "רשות מבקשת" - רשות מקומית חברה באיגוד המבקשת לפרוש ממנו;

           "רשות מואגדת" - רשות מקומית המואגדת באיגוד;

           "השר" - שר הפנים.

בקשה לפרוש

2.    רשות מבקשת תמסור הודעה בכתב על בקשתה לפרוש מהאיגוד לשר, לאיגוד ולכל רשות מואגדת ותציין בה את מועד פרישתה.

הודעה על ידי האיגוד

3.    תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה כאמור בתקנה 2, יודיע האיגוד לשר, לרשות המבקשת ולכל רשות מואגדת על החובות החלות על הרשות המבקשת ועל שינוי חלוקת החובות בין הרשויות המואגדות.

פרסום ברשומות

4.    השר יפרסם ברשומות הודעה על בקשת הרשות המבקשת.

התנגדות

5.    כל רשות מואגדת רשאית תוך ארבעים יום מיום פרסום הודעה לפי תקנה 4, להגיש לשר התנגדות על פרישת הרשות המבקשת מהאיגוד.

הכרעת הממשלה

6.    לא הסכימו השר או רשות מקומית מואגדת לפרישת הרשות המבקשת מהאיגוד, יועבר הענין להכרעת הממשלה.

תיקון הצו המקים את האיגוד

7.    הסכים השר לפרישת הרשות המבקשת ולא הוגשה התנגדות כאמור בתקנה 5, או דחתה הממשלה את כל ההתנגדויות, יתקן השר את הצו המקים את האיגוד בהתאם לבקשת הרשות המבקשת או בהתאם להכרעת הממשלה.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות איגוד ערים (דרכי פרישתה של רשות מקומית מאיגוד ערים), תשלו–1976".

כ"ט בסיון תשל"ו (27 ביוני 1976)                           יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות