נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), תשל"ט-1978

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – איכות הסביבה ותברואה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

הקמת האיגוד

Go

2

סעיף 1ב

תפקיד האיגוד

Go

2

סעיף 1ג

חלות הסעיפים 2 עד 49 לצו הוראות אחידות

Go

2

סעיף 1ד

ייחוד סמכויות

Go

2

תוספת

Go

2

צו תשס"ח-2008


צו איגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), תשל"ט-1978*

מיום 6.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704

צו איגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), תשל"ט-1978

          בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2 ו-26(ב) לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "רשות מקומית" - רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;

          "איגוד", "מועצה", "השר" - כמשמעותם בסעיף 1 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל"ז-1977 (להלן - צו הוראות אחידות).

הקמת האיגוד צו תשס"ח-2008

1א.     מוקם בזה איגוד ערים שייקרא "איגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה)".

מיום 6.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704

1א. מוקם בזה איגוד ערים שייקרא "איגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה)".

תפקיד האיגוד צו תשס"ח-2008

1ב.     תפקיד האיגוד הוא לפעול להגנה על הסביבה, לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים.

מיום 6.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704

החלפת סעיף 1ב

הנוסח הקודם:

תפקידי האיגוד

1ב. תפקידי האיגוד הם מתן שירותי כבאות, ביוב, חינוך מיוחד ושמירה על איכות הסביבה.

חלות הסעיפים 2 עד 49 לצו הוראות אחידות

1ג.     הסעיפים 2 עד 49 לצו הוראות אחידות יהיו סעיפים 2 עד 49 גם לצו זה.

ייחוד סמכויות צו תשס"ח-2008

1ד.     הענקת הסמכויות לאיגוד הערים לשם ביצוע תפקידיו לפי צו זה, לא תשלול את סמכויות כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום האיגוד ולא תשחרר אותן מחובותיהן.

מיום 6.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704

הוספת סעיף 1ד

תוספת

                                         הרשות המקומית                                מספר החברים

                            עירית חיפה                                        4

                            עירית קרית-אתא                                 1

                            עירית קרית-ביאליק                             1

                            עירית קרית-ים                                    1

                            עירית קרית-מוצקין                             1

                            המועצה המקומית רכסים                      1

צו תשמ"ו-1985 צו תשס"ח-2008

                            עיריית נשר                                         1

צו תשמ"ו-1985

                            המועצה המקומית קרית טבעון              1

צו תשמ"ו-1985

                            המועצה האזורית זבולון                       1

מיום 3.11.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4870 מיום 3.11.1985 עמ' 155

הרשות המקומית מספר החברים

עירית חיפה 4

עירית קרית-אתא 1

עירית קרית-ביאליק 1

עירית קרית-ים 1

עירית קרית-מוצקין 1

המועצה המקומית רכסים 1

המועצה המקומית נשר 1

המועצה המקומית קרית טבעון 1

המועצה האזורית זבולון 1

מיום 6.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704

המועצה המקומית נשר עיריית נשר 1

ו' בכסלו תשל"ט (6 בדצמבר 1978)                        יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים* פורסם ק"ת תשל"ט מס' 3927 מיום 31.12.1978 עמ' 418.

תוקן ק"ת תשמ"ו מס' 4870 מיום 3.11.1985 עמ' 155 – צו תשמ"ו-1985.

ק"ת תשס"ח מס' 6662 מיום 6.4.2008 עמ' 704 – צו תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות