Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מכרזים

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – ברשויות מקומיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ראשון: מכרז פומבי

Go

2

סעיף 2

חובה וסייגים של מכרז פומבי

Go

2

סעיף 3

פרטים במכרז פומבי

Go

2

סעיף 4

בקשה להשתתף במכרז

Go

2

סעיף 5

התקופה להגשת הבקשות

Go

2

סעיף 6

פרסום המכרז

Go

2

סעיף 7

דרישות ההשכלה ונסיון למשרה פנויה

Go

3

סעיף 8

בחינות

Go

3

סעיף 9

מבחנים

Go

3

סעיף 10

מבחנים למשרות

Go

3

סעיף 11

תכנית המבחנים

Go

3

סעיף 12

עריכת מבחנים

Go

3

סעיף 13

אי הזמנת מועמד

Go

3

סעיף 14

הזמנה למבחן

Go

3

סעיף 15

מועד המבחנים

Go

3

סעיף 16

מינוי מפקח על מבחנים

Go

3

סעיף 17

זיהוי המועמד

Go

3

סעיף 18

גליונות המבחנים

Go

3

סעיף 19

התנהגות בשעת מבחן

Go

3

סעיף 20

הוצאת נבחן מחדר המבחנים

Go

3

סעיף 21

הודעה לרשות המקומית

Go

3

סעיף 22

הנציגים בועדת בחינה

Go

3

סעיף 23

הרכב ועדת בחינה

Go

3

סעיף 24

סייגים להשתתפות בהרכב הועדה

Go

3

סעיף 25

הזמנה לראיון

Go

4

סעיף 26

מועד הישיבה

Go

4

סעיף 27

הכרעה לגבי מועמדים

Go

4

סעיף 28

החלטות ועדת הבחינה

Go

4

סעיף 29

פרוטוקול ועדת הבחינה

Go

4

סעיף 30

מינוי המועמדים

Go

4

סעיף 31

סודיות דיונים

Go

4

סעיף 32

הודעה לנבחרים

Go

4

סעיף 33

מועמד שהוא עובד העיריה

Go

4

פרק שני: העסקה על פי חוזה מיוחד

Go

4

סעיף 34

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד

Go

4

סעיף 35

החלת הוראות הפרק הראשון ת"ט תש"ם 1980

Go

4

סעיף 35א

תחולה

Go

4

סעיף 36

תחילה

Go

4


תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ג) לפקודת העיריות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "השר" - שר הפנים;

          "ראש העיריה" - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975;

          "מבחן" - מבחן בכתב;

          "בחינה" - בחינה בעל-פה בפני ועדת בחינה;

          "שירות קבע" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

מיום 9.3.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1207

הוספת הגדרת "שירות קבע"

          "פורש צה"ל" - מי שהגיע לגיל ארבעים, ושירת שירות קבע בצה"ל תקופה של עשר שנים לפחות, ובתנאי שהגיש את מועמדותו למשרה המוכרזת תוך שנים עשר חודשים מיום שחרורו.

מיום 9.3.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1207

הוספת הגדרת "פורש צה"ל"

פרק ראשון: מכרז פומבי

חובה וסייגים של מכרז פומבי

2.    (א)  התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם לגביה מכרז פומבי.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:

(1)   מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העיריה, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה;

(2)   (נמחקה);

(3)   מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר;

(4)   משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור;

(5)   משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד;

(6)   משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;

(7)   משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום, שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה;

(8)   משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז;

(9)   משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) או דירוג ההנדסאים והטכנאים.

          (ג)   ראש העיריה רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב).

          (ד)  איוש המשרות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) ו-(4) עד (9) ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

מיום 9.3.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1207

(א) התפנתה בעיריה משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 4 ומעלה בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת - יפורסם עליה מכרז פומבי.

מיום 21.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1527

2. (א) התפנתה בעיריה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת – יפורסם עליה מכרז פומבי.

(א) התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם לגביה מכרז פומבי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:

(1) מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העיריה, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה;

(2) עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהעיריה והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים בעיריה לתקופה של שנתיים לפחות;

(3) מנהל לשכה, או מזכיר אישי של ראש העיריה, או מזכיר אישי של סגן ראש העיריה בשכר, שהעסקתו אושרה על ידי המועצה.

(3) מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר;

(4) משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור;

(5) משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד;

(6) משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;

(7) משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום, שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה;

(8) משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז;

(9) משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) או דירוג ההנדסאים והטכנאים.

(ג) ראש העיריה רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב).

(ד) איוש המשרות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) ו-(4) עד (9) ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

פרטים במכרז פומבי

3.    מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א' שבתוספת וייכללו בו הפרטים האלה:

(1)   תואר המשרה;

(2)   דרגת המשרה;

(3)   שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית;

(4)   עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה;

(5)   המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;

(6)   המועד האחרון להגשת הבקשה.

בקשה להשתתף במכרז

4.    בקשה להשתתפות במכרז פומבי למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס ב' שבתוספת.

התקופה להגשת הבקשות

5.    במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מארבעים ושנים יום.

מיום 30.4.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 777

5. במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום מארבעים ושנים יום.

פרסום המכרז

6.    (א)  המכרז יפורסם –

(1)   בלוח המודעות של העיריה;

(2)   בשני עתונים שאחד מהם לפחות עיתון יומי.

          (ב)  ראש העיריה יכול לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שימצא לנכון.

דרישות ההשכלה ונסיון למשרה פנויה

7.    דרישות ההשכלה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות.

בחינות

8.    מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד בבחינות בהתאם להוראות פרק זה, ואם ראש העיריה ראה צורך בכך גם במבחנים.

מבחנים

9.    ראה ראש העיריה צורך לערוך מבחנים, יחולו תקנות 10 עד 21.

מבחנים למשרות

10.  המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והנסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.

תכנית המבחנים

11.  ראש העיריה יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז.

עריכת מבחנים

12.  המבחנים ייערכו בידי מי שימנה לכך ראש העיריה.

אי הזמנת מועמד

13.  לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז; ראש העיריה יודיע לו זאת בכתב.

הזמנה למבחן

14.  הזמנה למבחן תישלח למועמד על ידי ראש העיריה, לפחות ארבעה-עשר יום לפני מועד המבחן.

מועד המבחנים

15.  המבחנים ייערכו במועד ובמקום שיקבע ראש העיריה.

מינוי מפקח על מבחנים

16.  ראש העיריה ימנה מפקח על המבחנים.

זיהוי המועמד

17.  מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.

גליונות המבחנים

18.  גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.

התנהגות בשעת מבחן

19.  (א)  נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.

          (ב)  נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.

          (ג)   נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.

הוצאת נבחן מחדר המבחנים

20.  נבחן העובר על הוראות תקנה 19, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.

הודעה לרשות המקומית

21.  הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש העיריה, וראש העיריה רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות.

הנציגים בועדת בחינה

22.  (א)  ראש העיריה יקבע רשימה של שמות הנציגים לועדת בחינה.

          (ב)  הרשימה תכלול את נציגי העיריה ונציגי הציבור המקומי או נציגי מוסדות אחרים שימונו על ידי ראש העיריה, ותפורסם על לוח המודעות של משרדי העיריה.

          (ג)   ראש העיריה ימנה ועדת בחינה מבין הנציגים המנויים ברשימה.

הרכב ועדת בחינה

23.  (א)  הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, ולא יפחת משלושה.

          (ב)  יושב ראש ועדת הבחינה יהיה נציג העיריה, ובין שאר חברי הועדה יהיה לפחות נציג ציבור אחד.

סייגים להשתתפות בהרכב הועדה

24.  (א)  חבר ועדת בחינה אשר מועמד הוא קרובו, יודיע על כך ליושב ראש הועדה, ולא ישתתף בועדת הבחינה הבוחנת את המועמד; בפסקה זו, "קרוב" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.

          (ב)  בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הועדה, מזכיר הועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול, נבחן או נבחנים; אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם.

מיום 30.4.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 777

(ב) בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הועדה, מזכיר הועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול, נבחן או נבחנים; אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם.

הזמנה לראיון

25.  (א)  נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.

          (ב)  למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, ישלח ראש העיריה הודעה על כך בכתב.

          (ג)   לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז.

          (ד)  הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי ראש העיריה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לראיון.

מועד הישיבה

26.  מועד ומקום הישיבה של ועדת בחינה ייקבע על ידי ראש העיריה.

הכרעה לגבי מועמדים

27.  (א)  ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.

          (ב)  נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), רשאית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה"ל.

מיום 9.3.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1207

27. (א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.

(ב) נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), רשאית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה"ל.

החלטות ועדת הבחינה

28.  (א)  החלטות ועדת בחינה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה.

          (ב)  ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.

פרוטוקול ועדת הבחינה

29.  (א)  יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שלמשרה אחת מספרם לא יעלה על שלושה.

          (ב)  הפרוטוקול ייערך לפי טופס ג' שבתוספת וייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בעת ההחלטה.

מינוי המועמדים

30.  (א)  מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.

          (ב)  מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה.

         (ג)   ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, רשאי ראש העיריה למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.

          (ד)  לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

מיום 18.5.1980

ת"ט (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4126 מיום 18.5.1980 עמ' 1644

(ד) לא נתמנתה לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

סודיות דיונים

31.  דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש העיריה.

הודעה לנבחרים

32.  ראש העיריה ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.

מועמד שהוא עובד העיריה

33.  אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מעובד העיריה להגיש את מועמדותו למכרז פומבי.

פרק שני: העסקה על פי חוזה מיוחד

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד

34.  פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאי ראש העיריה להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת:

(1)   לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

(2)   הוצעה מועמדות יחידה למשרה והכישורים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה;

(3)   לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה;

(4)   ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה;

(5)   אף אחד מהמועמדים שועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה משום שויתר עליה.

החלת הוראות הפרק הראשון ת"ט תש"ם 1980

35.  (א)  העסקת עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שנה תיעשה על פי הוראות פרק א'.

          (ב)  הועסק עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.

מיום 24.4.1980

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4114 מיום 24.4.1980 עמ' 1417

35. (א) העסקת עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שנה תיעשה על פי הוראות פרק א', למעט עובד כאמור בתקנה 2(ב)(3).

תחולה

35א.  תקנות אלה לא יחולו על משרה של כבאי שחלות עליו הוראות תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969.

מיום 4.7.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4142 מיום 4.7.1980 עמ' 1996

הוספת תקנה 35א

תחילה

36.  תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.

טופס א'

(תקנה 3)

                                                       עירית

מכרז פומבי

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979, מבריזה בזה עירית על משרה פנויה כדלקמן:

                                   מכרז מס'

                              1. תואר המשרה

                              2. דרגת המשרה

                             3. שיעור המשרה

        4. עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה:

בקשות למכרז יש להגיש להנהלת העיריה עד יום

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי העיריה ברחוב

                                                                                                    

                                                                                            ראש העיריה

טופס ב'

(תקנה 4)

שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה

(הושמט)

טופס ג'

(תקנה 29(ב))

                                    העיריה                               ימולא ב-2 עותקים.

                                                                             (סעיפים א-ג ימולאו

                                                                             במכונת כתיבה לפני

                                                                                      הישיבה).

זכרון דברים - ועדת בחינה

מכרז פנימי/פומבי

(מחק את המיותר)

א. פרטי המשרה

ב. הרכב הועדה

ג. המועמדים

ד.        החלטות הוועדה (קרא היטב את כל הברירות, סמן  Xבמשבצת המתאימה והשלם בה את הפרטים):

1.[] הועדה החליטה לבחור למשרה הנ"ל את

                                בדרגה שהיא דרגת המשרה בתקן.

 

2.[] כמו כן מצאה הועדה מתאים למשרה הנ"ל:

                                        את כמועמד שני

                                        את כמועמד שלישי

3.[] הועדה החליטה שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים למשרה הנדונה.

ה.       הערות

ו.        חתימות חברי ועדת הבוחנים (לפי הסדר שבראש הטופס)

                                    1.  יו"ר

                                        2.

                                        3.

                                        4.

                                        5.

                                        6.

                                        7.

תפוצה: [] הנהלת מועצת העיריה

                                                                                                    

                                                                                                תאריך

ד' בתשרי תש"ם (25 בספטמבר 1979)                    יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4071 מיום 26.12.1979 עמ' 662.

ת"ט ק"ת תש"ם מס' 4114 מיום 24.4.1980 עמ' 1417.

ת"ט ק"ת תש"ם מס' 4126 מיום 18.5.1980 עמ' 1644 – ת"ט (מס' 2) תש"ם-1980.

תוקנו ק"ת תש"ם מס' 4142 מיום 4.7.1980 עמ' 1996 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 777 – תק' תשמ"א-1981; $$$ תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ###

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1207 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1527 – תק' תשע"ד-2014; $$$ תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות