צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

תנאים לייסוד תאגיד

סעיף 1

2

Go

רכישת מניות או חברות בתאגיד

סעיף 2

2

Go

החלטה בדבר ייסוד תאגיד

סעיף 3

2

Go

מינוי נציגי העיריה בתאגיד

סעיף 4

2

Go

דין וחשבון שנתי

סעיף 5

2

Go

הוראות שיש להכלילן בתזכיר או בתקנון תאגיד

סעיף 6

3

Go

ביטול

סעיף 7

3

Go

הגדרה

סעיף 8


צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 223 ו-249 לפקודת העיריות, אני מצווה לאמור:

תנאים לייסוד תאגיד צו תשמ"ה-1984

1.    לא תייסד עיריה חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת העיריה (להלן - המועצה) ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ולא תהיה חברה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

מיום 22.1.1985

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 418

1. לא תייסד עיריה חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת העיריה (להלן - המועצה) ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ולא תהיה חברה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

רכישת מניות או חברות בתאגיד

2.    מניות שרכשה עיריה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש העיריה, סגניו או עובדי העיריה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות העיריה בתאגיד ללא הון מניות.

החלטה בדבר ייסוד תאגיד צו תשנ"א-1990

3.    עיריה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה.

מיום 15.11.1990

צו תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 201

3. עיריה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי המועצה ברוב של חברי המועצה.

צו תשס"ו-2006

4.    (בוטל).

מיום 1.2.2007

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6463 מיום 20.2.2006 עמ' 490

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

מינוי נציגי העיריה בתאגיד

4. נקבע בתזכיר או בתקנון התאגיד שלעיריה יהיו נציגים בתאגיד, תמנה המועצה את נציגי העיריה במועצת המנהלים או בועד המנהל של התאגיד.

דין וחשבון שנתי

5.    ראש העיריה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

הוראות שיש להכלילן בתזכיר או בתקנון תאגיד

6.    לא יינתן אישור לפי סעיף 1, אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:

(1)   הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;

(2)   ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

(3)   הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;

(4)   תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי העיריה;

(5)   הספקת שירותים שהם בסמכות העיריה, על ידי התאגיד.

ביטול

7.    צו העיריות (הקמת גופים מואגדים), תשל"ד-1974 - בטל.

הגדרה צו תשמ"א-1981

8.    בצו זה, "שר הפנים" - לרבות מי שהוא הסמיך.

מיום 9.7.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4250 מיום 9.7.1981 עמ' 1199

הוספת סעיף 8

י' בשבט תש"ם (28 בינואר 1980)                            יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תש"ם מס' 4096 מיום 26.2.1980 עמ' 1087.

תוקן ק"ת תשמ"א מס' 4250 מיום 9.7.1981 עמ' 1199 – צו תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 418 – צו תשמ"ה-1984; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 201– צו תשנ"א-1990.

ק"ת תשס"ו מס' 6463 מיום 20.2.2006 עמ' 490 – צו תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.2.2007.