נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לדוגמה לאיגודי ערים (שירותי כבאות) (מניעת דליקות), תשמ"ח-1988

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – שירותי כבאות

בטחון – כבאות – כבאות באיגודי ערים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חוקי עזר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

איסור גרימת דליקות

סעיף 2

3

Go

הוראות לבעל נכס

סעיף 3

3

Go

הוראות לספק

סעיף 4

3

Go

חובת מילוי הוראות

סעיף 5

3

Go

השגה

סעיף 6

3

Go

חזקה

סעיף 7

3

Go

מסירת דרישה

סעיף 8

4

Go

עונשין

סעיף 9

4

Go

סמכות כניסה

סעיף 10

4

Go

ביצוע על ידי האיגוד

סעיף 11


חוק עזר לדוגמה לאיגודי ערים (שירותי כבאות) (מניעת דליקות),
תשמ"ח-1988
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, וסעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשי"ט-1959, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה לאיגודי ערים (שירותי כבאות), כלהלן:

הגדרות

1.    בחוק עזר זה –

           "איגוד" - איגוד ערים (שירותי כבאות) שהודיע לשר הפנים על החלטתו לאמץ חוק עזר זה;

           "בית משותף" - כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

           "בנין גבוה" - בין אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל מפלס רצפת הכניסה הראשית לבנין עולה על 12 מטרים;

           "בעל" - אחד או יותר מאלה:

(1)   הבעל הרשום של נכס;

(2)   אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כח;

(3)   מחזיק, לרבות המשתמש במתקן;

(4)   בבית משותף - כל דיירי הבית או נציגות הבית המשותף;

           "דלק" - נוזלים דליקים למעט גז פחממני מעובה (גפ"מ);

           "חומר דליק" - כל חומר לקיח או בעיר שטמפרטורת ההתלקחות שלו היא עד C800;

           "יושב ראש מועצת איגוד" - יושב-ראש מועצת האיגוד או מי שהוא הסמיכו לכך;

           "מפקח שירותי הכבאות" - מי שנתמנה להיות מפקד שירותי הכבאות של האיגוד או מי שהוא הסמיכו לכך;

           "מפקח" - מי שיושב ראש מועצת האיגוד מינה אותו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה;

           "מפקח כבאות ראשי" - מי שמונה למפקח כבאות ראשי לפי סעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), או מי שהוא הסמיכו לכך;

           "מתקן" - מיכל דלק, צינור דלק, תנור, מתקן בעירה, מכשיר חימום או בישול וכל כלי לאצירת דלק, לרבות כל חלק של מתקן.

           "נכס" - קרקע, בית או בנין או חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים;

           "נכס גובל" - נכס הגובל ביער או בחורשה הנמצאים במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מגבול המגרש;

           "ספק" - כל תאגיד או אדם המתקין, מתקן או המספק דלק;

           "שטח סמוך" - שטח סמוך לנכס, המשמש לאותם שימושים להם משמש הנכס כולו או חלקו, או הדרוש כדי שהשימוש בנכס יהיה יעיל.

איסור גרימת דליקות

2.    (א)  לא יתקין אדם מתקן באופן העלול לגרום לבעירה או להתפשטות אש, אלא לאחר שנקט באמצעי הבטיחות הדרושים לפי הנסיבות ופעל בהתאם להוראות כל דין.

           (ב)  לא יתקין אדם מתקן בסמוך לחומר דליק או במקום גלוי או באופן העלול לגרום לדליקה.

           (ג)   לא יבעיר אדם אש בשטח פתוח אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות שיאפשרו את כיבויה המיידי או את מניעת התפשטותה.

           (ד)  לא ישפוך אדם, לא יפזר ולא יניח חומר דליק בשטח פתוח ולא יניח לחומר דליק להשפך או לדלוף ממתקן, ולא יניח ולא ירשה להניח חומר דליק ליד מתקן.

           (ה)  לא יספק ספק דלק למתקן אלא אם המתקן במצב תקין ובהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ד), ולאחר שננקטו כל אמצעי הבטיחות הדרושים בשעת אספקת הדלק למניעת נזילה או דליפה מן המתקן.

           (ו)   לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח, ולא ירשה לזרוק, להשאיר או להניח גפרור דולק, בדל סיגריה דולק או כל חפץ או חומר דולק או עשן, זולת אם נקט באמצעי זהירות כדי להבטיח מניעת גרימת דליקה או התפשטותה.

           (ז)   בעל נכס יחזיק כל מתקן בנכס במצב המבטיח מניעת גרימת דליקה או התפשטותה, וינקוט באמצעי הבטיחות הדרושים לשם מניעת גרימת דליקה בנכס או בשטח הסמוך או התפשטותה מתוכם.

הוראות לבעל נכס

3.    מפקד שירותי הכבאות רשאי, בכפוף לתקנות שהתקין שר הפנים לפי החוק, להורות לבעל נכס שאינו משמש למגורים, או לבעל נכס המשמש למגורים שהוא בנין גבוה, או לבעל נכס גובל לנקוט בנכס או בשטח הסמוך אמצעים למניעת דליקות ולכיבוין, לרבות גידור, הסרת מתקנים או שינוי מיקומם, התקנת ציוד כיבוי וסידורי כבאות, תרגול השימוש בו ובדיקת תקינותו או ביצוע פעולות שהן חיוניות למניעת דליקות או לכיבוין, לרבות גיזום או סילוק צמחיה.

הוראות לספק

4.    מפקד שירותי הכבאות רשאי להורות בכתב לספק לסלק מתקן שהתקין או להמנע מאספקת דלק למתקן אשר לדעתו הוא במצב מסוכן העלול לגרום לדליקה או להתפשטות אש.

חובת מילוי הוראות

5.    מי שקיבל הוראה לפי סעיפים 3 או 4 חייב למלא אחריה תוך הזמן ובהתאם לתנאים שקבע מפקד שירותי הכבאות.

השגה

6.    הרואה עצמו נפגע על ידי הוראה לפי סעיפים 3 או 4 רשאי להשיג עליה לפני ועדה של שלשה (להלן - ועדת השגה) שתמנה מועצת האיגוד ואשר תכלול את מהנדס רשות מקומית המאוגדת באיגוד שימונה לכך על ידי מועצת האיגוד או נציגו, מפקח כבאות ראשי או נציגו וחבר נוסף; ועדת ההשגה תחליט בדבר ההשגה לאחר שניתנה למפקד שירותי הכבאות ולמשיג הזדמנות לטעון בפניה; החלטת ועדת ההשגה תהא סופית ותבוא במקום החלטת מפקד שירותי הכבאות.

חזקה

7.    (א)  מתקן הנושא שם ספק, חזקה כי אותו ספק התקינו זולת אם הוא הוכיח שהותקן על ידי אחר.

           (ב)  נמצא כי מרכב הונחו, נזרקו, הושלכו, נשפכו או הושארו גפרור דולק, בדל סיגריה, או כל חפץ או חומר דולק, או עשן, רואים את בעל הרכב, את נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב כאילו הוא עשה את המעשה, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ושנקט בכל האמצעים הדרושים למניעת המעשה.

מסירת דרישה

8.    מסירת דרישה או הוראה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה הדרישה או ההוראה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת, או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום האיגוד.

חוק עזר תשס"ח-2007

9.    (בוטל).

מיום 30.10.2007

חוק עזר תשס"ח-2007

ק"ת חש"ם תשס"ח מס' 711 מיום 30.10.2007 עמ' 6

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

עונשין

9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 600 שקלים חדשים ובעבירה נמשכת - קנס נוסף של 24 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הודעה עליה בכתב מאת מפקד שירותי הכבאות או לאחר הרשעתו.

סמכות כניסה

10.   מפקח או כבאי רשאי בכל עת סבירה להכנס לכל נכס, חוץ מתחום היחיד המשמש למגורים, כדי לבדוק כל מתקן או חומר דליק וכדי לעשות כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים לקיומו, ובלבד שלא ייכנס כאמור אלא כשהתייצב במדים לפני האדם האחראי על אותו נכס, או שנחזה להיות אחראי כאמור, והציג לו את כתב מינויו אם נדרש לכך.

ביצוע על ידי האיגוד

11.   לא קיים אדם את הוראת מפקד שירותי הכבאות או ביצע את ההוראות שלא בהתאם לתנאים שנקבעו בה, רשאי האיגוד לבצע את ההוראות באמצעות שליחיו או עובדיו ולגבות את ההוצאות הכרוכות בכך ממי שהיה חייב בביצועה; תעודה מאת יושב ראש מועצת האיגוד על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

ז' בתמוז תשמ"ח (22 ביוני 1988)                           יצחק שמיר

                                                                                     ראש הממשלה ושר  הפנים* פורסם ק"ת חש"ם תשמ"ח מס' 377 מיום 4.8.1988 עמ' 634.

תוקן ק"ת חש"ם תשס"ח מס' 711 מיום 30.10.2007 עמ' 6 – חוק עזר תשס"ח-2007 בתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), תשס"ח-2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות