נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – פטנטים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

8

סעיף 1

הגדרות

Go

8

פרק ב': כשירות לפטנט

Go

9

סעיף 2

זכות לבקש פטנט

Go

9

סעיף 3

אמצאה כשירת פטנט   מהי?

Go

9

סעיף 4

אמצאה חדשה   מהי?

Go

9

סעיף 5

התקדמות המצאתית מהי?

Go

9

סעיף 6

פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה

Go

9

סעיף 7

סייג למתן פטנטים

Go

10

סעיף 8

הפטנט לאמצאה אחת

Go

10

סעיף 9

כל הקודם זוכה

Go

10

סעיף 10

דין קדימה

Go

10

פרק ג': ההליכים למתן פטנט

Go

10

סימן א': בקשת פטנט

Go

10

סעיף 11

הגשת בקשה לפטנט

Go

10

סעיף 12

הפירוט

Go

10

סעיף 13

התביעות

Go

11

סעיף 14

אישור הגשה

Go

11

סעיף 15

תאריך הבקשה

Go

11

סעיף 16

פרסום דבר הגשת הבקשה

Go

11

סעיף 16א

פרסום הודעה בדבר פתיחת תיקי בקשות לעיון הציבור

Go

11

סימן ב': בחינת הבקשה וקיבולה

Go

11

סעיף 17

קיבול הבקשה

Go

11

סעיף 18

אמצעי בחינה נוספים

Go

12

סעיף 18א

חובת המבקש לעדכן את הרשות

Go

13

סעיף 18ב

הודעה על מוסדות המסייעים בבחינה

Go

13

סעיף 18ג

אמצעי אכיפה לענין הליכי הבחינה

Go

13

סעיף 19

דחיית הבחינה

Go

13

סעיף 19א

הקדמת בחינה

Go

13

סעיף 20

הודעה על ליקויים

Go

14

סעיף 21

תיקון ליקויים

Go

14

סעיף 21א

דיון מחדש על סירוב לקיבול הבקשה

Go

14

סעיף 21ב

ביטול בקשת פטנט

Go

15

סעיף 22

תיקון הפירוט

Go

15

סעיף 23

תאריך הבקשה לאחר תיקונים

Go

15

סעיף 24

חלוקת הבקשה

Go

15

סעיף 25

סכסוך בין מבקשים

Go

15

סעיף 26

פרסום קיבול הבקשה

Go

15

סעיף 28

קיבול הבקשה כחומר ראיה

Go

16

סעיף 29

תיקון הפירוט לאחר קבלה

Go

16

סימן ג': התנגדות למתן פטנט

Go

16

סעיף 30

מועד ההתנגדות למתן פטנט

Go

16

סעיף 31

עילות התנגדות

Go

16

סעיף 32

סמכות הרשם בהתנגדות

Go

16

סעיף 33

דיון בטענת בעל האמצאה

Go

16

סעיף 34

סמכות הרשם לאחר ביטול ההתנגדות

Go

16

סימן ד': מתן הפטנט

Go

16

סעיף 35

באין התנגדות יינתן פטנט

Go

16

סעיף 36

רישום ותעודה

Go

16

סעיף 37

סייג לאחריות

Go

16

סעיף 39

ציון שם הממציא

Go

16

סעיף 40

שמיעת בעל האמצאה והפטנט

Go

16

סעיף 41

אי הזדקקות לבקשה

Go

16

סעיף 42

אין ויתור על ציון השם

Go

16

סעיף 43

ציון שם אינו מקנה זכויות

Go

16

סימן ה': פטנט מוסף

Go

17

סעיף 44

פטנט מוסף

Go

17

סעיף 45

סייג למתן פטנט מוסף

Go

17

סעיף 46

מתן פטנט מוסף ראיה מכרעת

Go

17

סעיף 47

תוקף פטנט מוסף

Go

17

סעיף 48

תוקף פטנט מוסף עם ביטול הפטנט העיקרי

Go

17

פרק ג'1: בקשות בינלאומיות

Go

17

סעיף 48א

הגדרות

Go

17

סעיף 48ב

הגשת בקשה בינלאומית

Go

18

סעיף 48ג

הוראות לענין בקשה בינלאומית

Go

18

סעיף 48ד

כניסה לשלב הלאומי

Go

18

סעיף 48ה

מסמכים, תיקונים ואגרות

Go

18

סעיף 48ו

בחינת בקשה

Go

18

סעיף 48ז

הודעה על ליקויים

Go

19

סעיף 48ח

דיון בפני הרשם

Go

19

סעיף 48ט

רשות חיפוש  בין לאומית ורשות בין לאומית לבחינה מקדימה

Go

19

סעיף 48י

בקשה להפקת דוח חיפוש בין לאומי

Go

19

סעיף 48יא

בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה

Go

20

סעיף 48יב

השגה על החלטת בוחן כי בקשה  בין לאומית כוללת יותר מאמצאה אחת

Go

20

סעיף 48יג

הסתייעות בדוח חיפוש בין לאומי, בחוות דעת נלווית ובדוח בחינה מקדימה בהחלטה על כשירות לפטנט

Go

20

פרק ד': פטנט, שינויו וביטולו

Go

21

סימן א': זכויות הנובעות מפטנט

Go

21

סעיף 49

זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט

Go

21

סעיף 50

תחולת הפטנט

Go

21

סעיף 51

תוקף הפטנט כלפי המדינה

Go

21

סעיף 52

תקופת תוקף הפטנט

Go

21

סעיף 53

זכות מכוח ניצול קודם

Go

21

סעיף 54

העברת זכות ניצול

Go

21

סעיף 54א

פעולה נסיונית להשגת רישוי

Go

21

סעיף 55

זכות המדינה מכוח אמצאה קודמת

Go

21

סימן ב': תשלום אגרות – תנאי לתוקף

Go

22

סעיף 56

תשלום אגרות

Go

22

סעיף 57

ארכה לתשלום אגרות

Go

22

סעיף 58

פרסום פקיעת הפטנט

Go

22

סעיף 59

החזר תקפו של פטנט שפקע בשל אי תשלום אגרה

Go

22

סעיף 60

פרסום בקשה להחזר תקפו של הפטנט

Go

22

סעיף 61

התנגדות להחזר תוקף

Go

22

סעיף 62

דיון בבקשה להחזר תוקף

Go

22

סעיף 63

המנצל אמצאה שפקעה וחזרה לתקפה

Go

22

סעיף 64

העברת זכות ניצול

Go

22

סימן ב'1: הארכת תקופת הגנה

Go

22

סעיף 64א

הגדרות

Go

22

סעיף 64ב

הארכת פטנט בסיסי

Go

23

סעיף 64ג

בקשה להארכת פטנט בסיסי

Go

23

סעיף 64ד

תנאים למתן צו הארכה

Go

23

סעיף 64ה

בחינת בקשה למתן צו הארכה

Go

24

סעיף 64ו

התנגדות

Go

25

סעיף 64ז

עילת התנגדות

Go

25

סעיף 64ח

מתן צו הארכה

Go

25

סעיף 64ט

תקופת תוקפו של צו הארכה

Go

25

סעיף 64י

הגבלת התקופה

Go

25

סעיף 64יא

ביטול צו הארכה ושינוי תקופת תוקפו

Go

26

סעיף 64יא1

בקשות לביטול ולשינוי תקופת תוקף בעת הליכים משפטיים

Go

26

סעיף 64יב

פקיעת תוקפם של צו הארכה ושל הודעה על כוונה לתת צו הארכה

Go

26

סעיף 64יג

אגרות

Go

26

סעיף 64טו

מועדים

Go

26

סעיף 64טז

פרסום

Go

27

סימן ג': תיקון הפטנט

Go

27

סעיף 65

זכות לתיקון

Go

27

סעיף 66

תנאי לתיקון

Go

27

סעיף 67

ההתנגדות לתיקון

Go

27

סעיף 68

עילות ההתנגדות

Go

27

סעיף 69

תיקון טעויות סופר

Go

27

סעיף 70

בקשות לתיקון בעת הליכים משפטיים

Go

27

סעיף 71

רישום תיקון

Go

27

סעיף 72

קבלת תיקון ראיה מכרעת לתקפו

Go

27

סימן ד': ביטול או מחיקת פטנט לפי בקשת בעל הפטנט

Go

27

סעיף 73

מחיקה או ביטול פטנט לפי בקשת בעל הפטנט

Go

28

סעיף 73א

תוקף ביטול או מחיקה

Go

28

סימן ה': ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט

Go

28

סעיף 73ב

ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט

Go

28

סעיף 74

דיון הרשם בבקשה תלויה ועומדת בבית משפט

Go

28

סעיף 75

תוקף צו הביטול ורישומו

Go

28

פרק ה': הבעלות בפטנטים

Go

28

סעיף 76

חזקת בעלות באמצאה

Go

28

סעיף 77

בעלות משותפת

Go

28

סעיף 78

זכותו של שותף בפטנט

Go

28

סעיף 79

זכותו של רוכש מאחד השותפים בפטנט

Go

29

סעיף 80

העברת בעלות בפטנט משותף

Go

29

סעיף 81

סמכות בית המשפט להורות לשותפים

Go

29

סעיף 82

העברת אמצאות ופטנטים

Go

29

סעיף 83

תקפה של העברה כלפי צד שלישי

Go

29

סעיף 84

רשיון ניצול

Go

29

סעיף 85

רשיון יחודי

Go

29

סעיף 86

רשיון לא יחודי

Go

29

סעיף 87

רישום תנאי לתוקף

Go

29

סעיף 88

רשיון לניצול פטנט משותף

Go

29

סעיף 89

שעבוד פטנט

Go

29

סעיף 90

רישום תנאי לתקפו של שעבוד

Go

29

סעיף 91

רשיון לניצול פטנט משועבד

Go

29

סעיף 92

מימוש שעבוד

Go

29

סעיף 93

כוחו של כונס נכסים

Go

29

פרק ו': סמכויות המדינה

Go

30

סימן א': הסמכויות הדרושות להגנת המדינה

Go

30

סעיף 94

הגבלת פעולות הרשם לשם בטחון המדינה

Go

30

סעיף 95

העברת בקשות מסויימות לשר הבטחון

Go

30

סעיף 96

ערר על צו הגבלת פעולות

Go

30

סעיף 97

זכות לערר נוסף

Go

30

סעיף 98

הגבלת הזכות להגיש בקשת פטנט בחוץ לארץ

Go

30

סימן ב': סמכויות בדבר אמצאות הנוגעות לאנרגיה הגרעינית

Go

30

סעיף 99

הגבלת פעולות בשטח האנרגיה הגרעינית

Go

30

סעיף 100

העברת בקשות מסויימות

Go

30

סעיף 101

ערר על הגבלת פעולות

Go

31

סעיף 102

זכות ערר נוסף

Go

31

סעיף 103

הגבלת הזכות להגיש בקשת פטנט בחוץ לארץ

Go

31

סימן ג': שימוש באמצאות לטובת המדינה

Go

31

סעיף 104

זכות המדינה לנצל אמצאה

Go

31

סעיף 105

זכות המדינה להתיר ניצול אמצאה

Go

31

סעיף 106

הודעה על היתר ניצול

Go

31

סימן ד': חובת המדינה בפיצויים ותמלוגים

Go

31

סעיף 107

פיצוי בשל הגבלת פעולות

Go

31

סעיף 108

תמלוגים בעד שימוש בפטנטים על ידי המדינה

Go

31

סעיף 109

ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים

Go

31

סעיף 110

הנחיות לקביעת תמלוגים

Go

31

סעיף 111

סמכות יחודית של הועדה

Go

32

סימן ה': הוראות כלליות

Go

32

סעיף 112

הגדרה

Go

32

סעיף 113

סדרי עבודתן של הועדות

Go

32

סעיף 114

אי פומביות הדיון

Go

32

סעיף 115

סמכויות הועדות

Go

32

פרק ז': הגבלת זכויות בעל פטנט או ביטולן בשל טובת הציבור

Go

32

סימן א': רשיונות כפיה

Go

32

סעיף 116

הגדרות

Go

32

סעיף 117

סמכות ליתן רשיון כפיה

Go

32

סעיף 118

סמכות לדרוש הודעה בדבר ניצול האמצאה

Go

32

סעיף 119

ניצול מונופולין לרעה   מהו?

Go

33

סעיף 121

רשיון לניצול פטנט מוקדם שתלוי בו גורלו של פטנט מאוחר

Go

33

סעיף 122

גורמים שיש להתחשב בהם בעת מתן רשיון כפיה

Go

33

סעיף 123

הגבלת היקף רשיון הכפיה

Go

33

סעיף 124

הזמנת הצטרפות להליכי בקשת רשיון כפיה

Go

33

סעיף 125

תחילת תקפו של רשיון כפיה

Go

33

סעיף 126

תנאי רשיון

Go

34

סעיף 126א

העברת רשיון בכפיה

Go

34

סעיף 127

עיון מחדש

Go

34

סעיף 128

רשיון כפיה דינו כדין רשיון בהסכם

Go

34

סימן ב': ביטול פטנטים בשל טובת הציבור

Go

34

סעיף 129

סמכות הרשם לבטל פטנטים

Go

34

סעיף 130

תוקף צו ביטול

Go

34

פרק ח': אמצאות בשירות

Go

34

סעיף 131

הודעה על אמצאות

Go

34

סעיף 132

אמצאות עקב שירות

Go

34

סעיף 133

הכרעה בשאלת אמצאת שירות

Go

34

סעיף 134

תמורה בעד אמצאת שירות

Go

34

סעיף 135

הנחיות לקביעת התמורה

Go

34

סעיף 136

עיון שנית

Go

35

סעיף 137

עובד המדינה חייב בהודעה על אמצאתו

Go

35

סעיף 138

איסור על עובד מדינה להגיש בקשה בחוץ לארץ

Go

35

סעיף 139

חובת גילוי פרטים

Go

35

סעיף 140

חובת סיוע בהשגת הגנה על אמצאת שירות

Go

35

סעיף 141

חובת סודיות

Go

35

פרק ט': עורכי פטנטים

Go

35

סעיף 142

כשירות לרישום בפנקס עורכי פטנטים

Go

35

סעיף 143

בחינה

Go

36

סעיף 144

קיצור תקופת ההתמחות

Go

36

סעיף 145

תשלום אגרה   תנאי לרישום

Go

36

סעיף 146

ועדת משמעת

Go

36

סעיף 147

הגשת תלונה

Go

36

סעיף 148

עבירות משמעת וענשיהן

Go

36

סעיף 149

ערעור

Go

37

סעיף 150

סדרי דין בועדת משמעת

Go

37

סעיף 151

סמכויות ועדת המשמעת

Go

37

סעיף 152

ביצוע

Go

37

סעיף 153

שמירת דינים

Go

37

סעיף 154

זכויות עורך פטנטים

Go

37

סעיף 155

זכות ייצוג  בבתי משפט

Go

37

פרק י': הרשות והרשם

Go

37

סעיף 156

רשות הפטנטים

Go

37

סעיף 157

הרשם

Go

37

סעיף 158

סגן הרשם

Go

37

סעיף 159

שימוש בסמכות על ידי הרשם

Go

38

סעיף 160

החלטות הרשם בכתב

Go

38

סעיף 161

השגה על פעולות בוחן

Go

38

סעיף 162

דיון בהליכים על ריב

Go

38

סעיף 163

ראיות בפני הרשם

Go

38

סעיף 164

הארכת מועדים

Go

38

סעיף 165

סודיות מסמכי הרשות

Go

38

סעיף 166

פנקס הפטנטים

Go

39

סעיף 166א

פרסום בקשות והודעות והעיון בהן

Go

39

סעיף 167

מסמכי הרשות

Go

39

סעיף 168

עיון לציבור וקבלת נסחים מאושרים

Go

39

סעיף 169

רישום העברת זכויות

Go

39

סעיף 170

תיקון רשומות ומסמכים

Go

39

סעיף 171

תיקון טעויות סופר

Go

40

סעיף 172

תיקון פנקסים ביזמת הרשם

Go

40

סעיף 172א

הטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות

Go

40

סעיף 173

סייג לקבלת מסמכים המעידים על זכויות בפטנט

Go

40

סעיף 174

זכות ערעור

Go

40

סעיף 175

המשיבים בערעור

Go

40

סעיף 176

דיון בדלתיים סגורות

Go

40

סעיף 177

ראיות בערעור

Go

40

פרק י"א: הפרת פטנט

Go

40

סעיף 178

תביעות הפרה

Go

40

סעיף 179

המועד להגשת תביעות הפרה

Go

40

סעיף 180

ניצול מוצר שחולט

Go

41

סעיף 181

ניצול פטנטים בכלי שיט, בכלי טיס ובכלי רכב זרים

Go

41

סעיף 182

הגנה על הפרה

Go

41

סעיף 183

סעדים במשפטי הפרה

Go

41

סעיף 184

סייג להענקת פיצויים בפטנט שבוטל בחלקו

Go

41

סעיף 185

פיצויים בפטנט שפירוטו תוקן

Go

42

סעיף 186

פיצויים בפטנט שחודש תקפו

Go

42

סעיף 187

הצהרה בדבר אי הפרה

Go

42

סעיף 187א

אמצעי אכיפה

Go

42

פרק י"ב: שפיטה ועונשין

Go

42

סעיף 188

בית המשפט המוסמך לפי חוק זה

Go

42

סעיף 189

יועץ מדעי

Go

42

סעיף 190

רשות להורות על תיקון הפירוט

Go

42

סעיף 191

סמכויות בית המשפט בהעברת דיון לרשם

Go

42

סעיף 192

דין מתחזה כעורך פטנטים

Go

42

סעיף 193

פעולות הפוגעות בבטחון המדינה או בכוחה הכלכלי וגילוי סודות

Go

42

פרק י"ג: ביצוע ותקנות

Go

43

סעיף 194

ביצוע ותקנות

Go

43

פרק י"ד: תחילה והוראות מעבר

Go

43

סעיף 195

תחילה

Go

43

סעיף 196

הוראת מעבר בדבר סוכני פטנטים

Go

43

התוספת הראשונה

Go

44

התוספת השניה

Go

44


חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תש"ס-1999

          "ארגון הסחר העולמי" – ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

הוספת הגדרת "ארגון הסחר העולמי"

          "בוחן" – מי שנתמנה כדין להיות בוחן פטנטים או בוחן ראשי או הממונה על הבוחנים;

          "בעל אמצאה" – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם;

          "בעל פטנט" – האדם הרשום בפנקס כמי שניתן לו פטנט או כמי שעברה אליו הבעלות בפטנט;

(תיקון מס' 9) תשע"ב-2011

          "הרשות" – רשות הפטנטים כאמור בפרק י';

מיום 1.6.2012

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ב מס' 2325 מיום 8.12.2011 עמ' 54 (ה"ח 572)

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 416

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7104 מיום 29.3.2012 עמ' 974

"הלשכה" הרשות"לשכת רשות הפטנטים כאמור בפרק י';

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

          "מדינת האיגוד" – מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקנין התעשייתי, מכוח אמנת פריס בדבר הגנת הקנין התעשייתי, או קבוצה של מדינות האיגוד המקיימת מערכת משותפת עבור הגשת בקשות לפטנט, ולרבות שטחים שהאמנה הוחלה עליהם מכוח הסמכויות שהוענקו לענין זה באמנה;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1538 מיום 10.8.1995 עמ' 402 (ה"ח 2215, ה"ח 2371)

החלפת הגדרת "מדינת האיגוד"

הנוסח הקודם:

"מדינת האיגוד" – מדינה ששר החוץ הודיע ברשומות שהיא חברה באיגוד להגנת הקניין התעשייתי, מכוח אמנת פריס בדבר הגנת הקנין התעשייתי, לרבות שטחי ארצות שהאמנה הוחלה עליהם מכוח סעיף 16 שני לאמנה;

(תיקון מס' 4) תש"ס-1999

          "מדינה חברה" – מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

הוספת הגדרת "מדינה חברה"

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          "ניצול אמצאה" –

(1)   לענין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה – ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

(2)   לענין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

          אך למעט אחת מאלה:

(1)   פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי;

(2)   פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת;

(3)   פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א.

מיום 26.2.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1656 מיום 26.2.1998 עמ' 138 (ה"ח 2651, ה"ח 2664)

החלפת הגדרת "ניצול אמצאה"

הנוסח הקודם:

"ניצול אמצאה" – כל שימוש באמצאה, לרבות ייצור, שיווק או הפקת הנאה ממנה בדרך אחרת, אך למעט שימוש שאינו בהיקף עסקי ואין לו אופי עסקי;

          "עורך פטנטים" – מי שרשום בפנקס עורכי הפטנטים והוא בעל רשיון כעורך פטנטים;

          "פנקס" – פנקס הפטנטים המתנהל לפי הוראות סעיף 166;

(תיקון מס' 8) תשע"א-2011

          "פרסום באינטרנט" – פרסום לפי הוראות סעיף 166א;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"א מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 196 (ה"ח 518)

הוספת הגדרת "פרסום באינטרנט"

          "רשם" – מי שנתמנה להיות רשם הפטנטים על פי סעיף 157, לרבות, בכפוף לאמור בסעיף 158 – סגן הרשם;

          "תאריך הבקשה" – תאריך הגשת הבקשה לפטנט לפי המועד שנקבע לכך בסעיף 15, אם לא נקבע בחוק זה או על פיו תאריך אחר.

פרק ב': כשירות לפטנט

זכות לבקש פטנט

2.    בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי הוראות חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה.

אמצאה כשירת פטנט – מהי? (תיקון מס' 4)  תש"ס-1999

3.    אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

3. אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בתעשיה או בחקלאות תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

אמצאה חדשה – מהי?

4.    אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –

(1)   על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

(2)   על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.

התקדמות המצאתית מהי?

5.    התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4.

פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה

6.    זכותו של בעל אמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם –

(1)   הוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום;

                 (2)   (א)   הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או ממי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים האלה:

(תיקון מס' 6) תשס"ב-2002

(I)    הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת מהמדינות החברות שעליהן הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן;

(II)   פרסום התיאור של האמצאה בזמן תערוכה כאמור;

(III)  שימוש באמצאה לצורך התערוכה ובמקום התערוכה;

(ב)   הפרסום היה בדרך שימוש באמצאה, אף שלא בהסכמת בעליה, בזמן התערוכה, במקום התערוכה או מחוצה לה;

ובלבד שהוגשה בקשת הפטנט תוך ששה חדשים לאחר פתיחת התערוכה;

(3)   הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית או בפרסום ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה, ובלבד שהגיעה לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת הפטנט הוגשה תוך ששה חדשים לאחר הפרסום.

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 424 (ה"ח 2877)

(2) (א) הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או ממי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים האלה:

(I) הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת ממדינות האיגוד מהמדינות החברות שעליהן הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן;

סייג למתן פטנטים

7.    על אף האמור בסעיף 2 לא יוענק פטנט על –

(1)   תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם;

(2)   זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע.

הפטנט לאמצאה אחת

8.    פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד.

כל הקודם זוכה

9.    נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין.

דין קדימה (תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 4) תש"ס-1999 (תיקון מס' 6) תשס"ב-2002

10.  (א)  הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

(1)   הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

(2)   דרישת דין הקדימה הוגשה לא יאוחר מחדשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(3)   הוגשו לרשם, במועד שנקבע בתקנות, העתק הפירוט שהוגש עם הבקשה הקודמת, והשרטוטים שנלוו לו, והפירוט מאושר בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

(4)   נראה לרשם לכאורה, כי האמצאה המתוארת בבקשה הקודמת והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל - שוות בעיקרן.

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

          (ב)  היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשה קודמת אחת, ונתבע דין קדימה על סמך כל אחת מאותן הבקשות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר המתייחסת לאותו חלק.

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

          (ג)   היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על חלק מבקשה קודמת אחת, יחולו הוראות סעיף קטן (א) כאילו נתבע בחוץ לארץ אותו חלק בבקשה קודמת נפרדת.

          (ד)  מותר לדרוש דין קדימה לגבי חלק מבקשה לפטנט, ומשנעשה כן, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי אותו חלק בלבד.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1538 מיום 10.8.1995 עמ' 402 (ה"ח 2215, ה"ח 2371)

(א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה להגנה באחת ממדינות האיגוד (להלן – בקשת חוץ) בקשה קודמת לפטנט בישראל או במדינת האיגוד (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך בקשת החוץ הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

(1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת בקשת החוץ הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן;

(2) דרישת דין הקדימה הוגשה לא יאוחר מחדשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

(3) הוגשו לרשם, במועד שנקבע בתקנות, העתק הפירוט שהוגש עם בקשת החוץ הבקשה הקודמת, והשרטוטים שנלוו לו, והפירוט מאושר בידי רשות מוסמכת במדינת האיגוד שאליה הוגשה בקשת החוץ הבקשה הקודמת;

(4) נראה לרשם לכאורה, כי האמצאה המתוארת בבקשת החוץ בבקשה הקודמת והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל - שוות בעיקרן.

(ב) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשת חוץ מבקשה קודמת אחת, ונתבע דין קדימה על סמך כל אחת מאותן הבקשות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך בקשת החוץ הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר המתייחסת לאותו חלק.

(ג) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על חלק מבקשת חוץ מבקשה קודמת אחת, יחולו הוראות סעיף קטן (א) כאילו נתבע בחוץ לארץ אותו חלק בבקשת חוץ בבקשה קודמת נפרדת.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

(א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט בישראל או במדינת האיגוד (להלן – בקשה קודמת) במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת) והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב של אותה מדינה, רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 424 (ה"ח 2877)

(א) הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת) והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב של אותה מדינה, רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

מיום 12.7.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2367 מיום 12.7.2012 עמ' 483 (ה"ח 597)

(3) הוגשו לרשם, במועד שנקבע בתקנות, העתק הפירוט שהוגש עם הבקשה הקודמת, והשרטוטים שנלוו לו, והפירוט מאושר בידי רשות מוסמכת במדינת האיגוד במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

פרק ג': ההליכים למתן פטנט

סימן א': בקשת פטנט

הגשת בקשה לפטנט (תיקון מס' 9)  תשע"ב-2011 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

11.  (א)  בקשת פטנט תוגש לרשות בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה שנקבעה, למעט אגרה בעד פרסום; הבקשה תכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט האמצאה; כמו כן יוגש ללשכה עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כפי שיורה הרשם; לעניין זה, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

          (ב)  היה המבקש אדם שאיננו הממציא, יודיע בבקשה כיצד היה לבעל האמצאה.

מיום 1.6.2012

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ב מס' 2325 מיום 8.12.2011 עמ' 54 (ה"ח 572)

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 416

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7104 מיום 29.3.2012 עמ' 974

(א) בקשת פטנט תוגש ללשכה לרשות בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה שנקבעה, ותכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט האמצאה.