נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט-1979

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח ויציבות מחירים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק שני: הפיקוח על היהלומים

Go

3

סעיף 2

חובת רשיון לעיסוק או היתר חד פעמי

Go

3

סעיף 3

אי החלת סעיף 2

Go

3

סעיף 4

בקשה לרשיון

Go

3

סעיף 5

תוקף הרשיון

Go

3

סעיף 6

אגרת רשיון

Go

3

סעיף 8

הצגת רשיון

Go

4

סעיף 9

סמכויות המפקח

Go

4

סעיף 10

דרישות לגבי מקום

Go

4

סעיף 10א

דרישות לגבי יהלומן זר

Go

4

סעיף 11

איגוד עוסקים

Go

4

סעיף 12

דו"ח על מלאי

Go

4

 

פרק שלישי: יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם

Go

4

סעיף 13

הגבלת החזקה וההעברה

Go

4

סעיף 14

החזקת יהלומים משובצים והעברתם

Go

4

סעיף 15

הוראות לגבי ייצור ויצוא יהלומים

Go

4

סעיף 16

יצוא יהלומים

Go

4

 

פרק רביעי: הוראות כלליות

Go

5

סעיף 18

התחייבות וערבות

Go

5

סעיף 19

החזרת ערבות

Go

5

סעיף 20א

פטור

Go

5

סעיף 20ב

היטל על יבוא יהלומים מלוטשים צו

Go

5

סעיף 20ג

הצמדה

Go

5

סעיף 21

עבירות

Go

5

סעיף 22

שמירת דינים

Go

5

סעיף 23

ביטולים

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט-1979*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו-38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, וסעיפים 3 ו-4 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות

1.    בצו זה –

צו תש"ן-1990

          "יהלומי גלם" ו"יהלומים מחותכים ומלוטשים" - כהגדרתם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ט-1959 (להלן – האכרזה);

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

הוספת הגדרת ""יהלומי גלם" ו"יהלומים מחותכים ומלוטשים""

צו תש"ן-1990

          "יהלומים" - היהלומים המפורטים בסעיף 2(1) עד (5) לאכרזה;

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

החלפת הגדרת "יהלומים"

הנוסח הקודם:

"יהלומים" – פחמן בעל מבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, בצורת גבישים, שקוף, בהיר, צבעוני או אטום ובעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר;

צו תש"ן-1990

          "יהלומי תעשיה" – (נמחקה);

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

"יהלומי תעשיה" – יהלומים המיועדים לשימוש בתעשיה לרבות יהלומים כתושים ואבקת יהלומים;

 

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

מחיקת הגדרת "יהלומי תעשיה"

הנוסח הקודם:

"יהלומי תעשיה" – יהלומים המיועדים לשימוש בתעשיה לרבות יהלומים כתושים ואבקת יהלומים;

צו תש"ן-1990

          "יהלומי גלם" – (נמחקה);

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

מחיקת הגדרת "יהלומי גלם"

הנוסח הקודם:

"יהלומי גלם" – יהלומים ללא כל עיבוד, או יהלומים בשלבי ניסור או ביקוע או חיתוך ולמעט יהלומי תעשיה;

צו תש"ן-1990

          "יהלומי נוי" – (נמחקה);

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

מחיקת הגדרת "יהלומי נוי"

הנוסח הקודם:

"יהלומי נוי" – יהלומי גלם או יהלומים המעובדים בחלקם או במלואם והמיועדים לנוי;

צו תש"ן-1990

          "יהלומים משובצים" - יהלומים מחותכים ומלוטשים המשובצים בתכשיטים;

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

החלפת הגדרת "יהלומים משובצים"

הנוסח הקודם:

"יהלומים משובצים" - יהלומים המשובצים בזהב, בכסף, בפלטינה או בחומר אחר;

צו תשמ"ו-1986

          "יהלומים חתוכים ומלוטשים" – (נמחקה);

מיום 9.12.1979

צו תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 562

הוספת הגדרת "יהלומים חתוכים ומלוטשים"

 

מיום 27.4.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 831

מחיקת הגדרת "יהלומים חתוכים ומלוטשים"

הנוסח הקודם:

"יהלומים חתוכים ומלוטשים" - לרבות יהלומים מעובדים בשלמות, אך למעט יהלומים מלוטשים ליטוש ישן ולמעט יהלומים משובצים;

צו תש"ן-1990

          "יהלומים מלוטשים" - (נמחקה);

מיום 27.4.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 831

הוספת הגדרת "יהלומים מלוטשים"

 

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

מחיקת הגדרת "יהלומים מלוטשים"

הנוסח הקודם:

"יהלומים מלוטשים" - יהלומים שאינם משובצים, ומעובדים בחלקם או במלואם;

צו תשמ"ה-1985 צו (מס' 2)  תשנ"ב-1992

          "עוסק ביהלומים" - יצרן, יבואן-יצואן, יהלומן זר, מתווך, בנק מורשה לעיסוק ביהלומים וצורף;

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

"עוסק ביהלומים" - יצרן, קבלן ניסור, קבלן ביקוע, יבואן-יצואן, מתווך, בנק מורשה לעיסוק ביהלומים וצורף;

 

מיום 1.7.1992

צו (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1195

"עוסק ביהלומים" - יצרן, יבואן-יצואן, יהלומן זר, מתווך, בנק מורשה לעיסוק ביהלומים וצורף;

צו תשמ"ה-1985

"יצרן" - אדם שעסקו ביקוע, ניסור, חיתוך או ליטוש של יהלומים, ושיש לו מקום קבוע לעסקו;

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

החלפת הגדרת "יצרן"

הנוסח הקודם:

"יצרן" – (א) אדם העוסק בליטוש, חיתוך, ניסור או ביקוע של יהלומים ונתקיימו בו תנאים אלה:

(1) מעסיק עובדים;

(2) יש לו מקום קבוע לעיסוקו;

או (ב) אדם העוסק בביקוע של יהלומים ונתקיימו בו תנאים אלה:

(1) מעסיק עובדים לצרכי ביצוע היהלומים;

(2) היהלומים שייכים לו;

(3) יש לו מקום קבוע לעיסוקו;

צו תשמ"ה-1985

          "קבלן ניסור" - (נמחקה);

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

מחיקת הגדרת "קבלן ניסור"

הנוסח הקודם:

"קבלן ניסור" – אדם העוסק בניסור יהלומים שאינם שייכים לו;

צו תשמ"ה-1985

          "קבלן ביקוע" – (נמחקה);

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

מחיקת הגדרת "קבלן ביקוע"

הנוסח הקודם:

"קבלן ביקוע" – אדם העוסק בביקוע יהלומים שאינם שייכים לו;

          "יבואן-יצואן" - אדם שעסקו יבוא יהלומים או יצוא יהלומים או יבוא ויצוא יהלומים;

צו תשמ"ה-1985

          "עוסק בסחר יהלומים" - יבואן-יצואן או מתווך, או בנק מורשה לעיסוק ביהלומים;

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

הוספת הגדרת "עוסק בסחר יהלומים"

צו (מס' 2)  תשנ"ב-1992

          "יהלומן זר" - יחיד שאינו תושב ישראל או תאגיד שאינו רשום בישראל, אשר עיסוקו יבוא יהלומי גלם לישראל;

מיום 1.7.1992

צו (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1195

הוספת הגדרת "יהלומן זר"

          "מתווך" - אדם המתווך בסחר יהלומים;

          "בנק מורשה לעיסוק ביהלומים" - בנק העוסק בפעולות הקשורות ביבוא וביצוא יהלומים לפי הוראות יצרן או יבואן-יצואן;

          "צורף" - אדם העוסק בשיבוץ יהלומים בכסף, בזהב, בפלטינה או במתכת עדינה אחרת, והעוסק במכירת יהלומים משובצים כתכשיטים;

          "איגוד עוסקים" - התאגדות של עוסקים ביהלומים, שאושרה על ידי המפקח, ושמטרתה העיקרית לפי תזכירה להעמיד לרשות חבריה מקום קבוע למסחר ביהלומים המצויד בסדרי אבטחה נאותים למניעת פריצה ושוד;

צו תש"ן-1990

          "מפקח" - המפקח על היהלומים, לרבות סגן המפקח על היהלומים, שמינה שר התעשיה והמסחר;

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

החלפת הגדרת "מפקח"

הנוסח הקודם:

"מפקח" – מי שנתמנה המפקח על היהלומים על פי הוראות צו זה, לרבות סגן המפקח על היהלומים;

צו תשמ"ד-1984

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 8.3.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1062

הוספת הגדרת "מדד"

פרק שני: הפיקוח על היהלומים

חובת רשיון לעיסוק או היתר חד-פעמי צו תשמ"ה-1985

2.    (א)  לא יעסוק אדם ביהלומים, לא ייצר, לא יסחור, לא ייבא ולא ייצא יהלומים, לא יחזיק בהם, לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחר להשתמש בהם, לא יעביר את הבעלות או את החזקה בהם, ולא יקבל בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה בהם, אלא לפי רשיון בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון או לפי היתר מיוחד בכתב וחד פעמי מאת המפקח.

צו תשמ"ה-1985

          (ב)  (נמחק).

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

2. (א) לא יעסוק אדם ביהלומים, לא ייצר, לא יסחור, לא ייבא ולא ייצא יהלומים, לא יחזיק בהם, לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחר להשתמש בהם, לא יעביר את הבעלות או את החזקה בהם, ולא יקבל בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה בהם, אלא לפי רשיון בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון או לפי היתר מיוחד בכתב וחד פעמי מאת המפקח.

(ב) בעל רשיון לעסוק ביהלומים כיצרן יראו אותו כבעל רשיון לעסוק ביהלומים כיבואן-יצואן.

אי החלת סעיף 2

3.    אין האמור בסעיף 2 חל על העובד כשכיר אצל בעל רשיון לעסוק ביהלומים.

בקשה לרשיון

4.    (א)  הבקשה לרשיון לפי סעיף 2 או בקשה לחידושו תוגש למפקח לפי המען: המפקח על היהלומים, רח' ז'בוטינסקי 3, רמת-גן.

          (ב)  לא ינתן רשיון למבקש לעסוק ביהלומים אלא אם הוכח להנחת דעתו של המפקח שהמבקש הוא בעל ארבע שנות ותק בעיסוק ביהלומים.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי המפקח לתת רשיון אף אם אין המבקש בעל ותק של ארבע שנים.

          (ד)  המפקח רשאי לדרוש ממבקש רשיון פרטים נוספים הדרושים לו בקשר לבקשה לרשיון.

          (ה)  מי שהגיש בקשה לרשיון עד ליום פרסום צו זה, יחולו עליו ההוראות הקודמות באשר לותק בעיסוק ביהלומים.

תוקף הרשיון צו תשנ"ב-1992

5.    (א)  המועד הכללי לחידוש הרשיון הוא האחד בינואר של כל שנה.

צו תשנ"ב-1992

          (ב)  תוקף רשיון לשנה אחת והוא יפקע ביום ה-31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

          (ג)   תוקף רשיון שניתן לראשונה הוא מיום נתינתו ועד למועד הכללי הבא לחידוש רשיונות.

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

(א) המועד הכללי לחידוש הרשיון הוא האחד באפריל האחד בינואר של כל שנה.

(ב) תוקף רשיון לשנה אחת והוא יפקע ביום ה-31 במרס ה-31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

אגרת רשיון צו תשנ"ב-1992 הודעה תש"ף-2020

6.    (א)  בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 668 שקלים חדשים.

צו תשנ"ב-1992

          (ב)  ניתן רשיון לאחר האחד ביולי תשולם מחצית האגרה בלבד.

צו תשמ"ד-1984

          (ג)   (1)   לא שילם עוסק ביהלומים את האגרה השנתית, תוך חודש ימים מיום מתן הרשיון או חידושו, ישלם במקום הסכום שנקבע כאגרה, סכום המוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל של האגרה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן הרשיון או חידושו.

צו תשנ"ב-1992

(2)   סכום מוגדל כאמור, יעוגל ל-1 שקל חדש הקרוב ביותר.

מיום 11.3.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3955 מיום 11.3.1979 עמ' 820

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 400 800 לירות ישראליות.

 

מיום 8.3.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1062

הוספת סעיף קטן 6(ג)

 

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

6. (א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 800 לירות ישראליות.

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 230 שקלים חדשים.

(ב) ניתן רשיון לאחר האחד באוקטובר האחד ביולי תשולם מחצית האגרה בלבד.

(ג) (1) לא שילם עוסק ביהלומים את האגרה השנתית, תוך חודש ימים מיום מתן הרשיון או חידושו, ישלם במקום הסכום שנקבע כאגרה, סכום המוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל של האגרה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן הרשיון או חידושו.

(2) סכום מוגדל כאמור, יעוגל לסכום שהוא מכפלה של 10 שקלים הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

(2) סכום מוגדל כאמור, יעוגל ל-1 שקל חדש הקרוב ביותר.

 

מיום 1.2.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 501

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 230 455 שקלים חדשים.

 

מיום 16.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7945 מיום 1.2.2018 עמ' 944

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 455 659 שקלים חדשים.

 

מיום 20.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8191 מיום 17.3.2019 עמ' 3036

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 659 664 שקלים חדשים.

 

מיום 16.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8336 מיום 29.1.2020 עמ' 490

(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 664 668 שקלים חדשים.

צו תשנ"ב-1992

6א.     (בוטל).

מיום 11.3.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3955 מיום 11.3.1979 עמ' 820

הוספת סעיף 6א

 

מיום 20.1.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 526

6א. (א) האגרה לפי סעיף 6 תותאם ב-1 באפריל של כל שנה, החל ב-1 באפריל 1980 (ט"ו בניסן תש"ם) לעלית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15 בפברואר שקדם לו ביום 15 בינואר שקדם לו ותעוגל ל-10 הלירות הקרובות.

(ב) מנהל משרד התעשיה, המסחר והתיירות יפרסם ברשומות הודעה על השינוי שחל באגרה.

 

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

ביטול סעיף 6א

הנוסח הקודם:

הצמדה

6א. (א) האגרה לפי סעיף 6 תותאם ב-1 באפריל של כל שנה, החל ב-1 באפריל 1980 (ט"ו בניסן תש"ם) לעלית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15 בינואר שקדם לו ותעוגל ל-10 הלירות הקרובות.

(ב) (נמחק).

צו תשמ"ה-1985

7.    (בוטל).

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

פטור מאגרה

7. הוראות סעיף 6 לצו זה לא יחולו על אדם העוסק ביהלומים באזור שאישר שר התעשיה, המסחר והתיירות כאזור פיתוח לצורך סעיף זה לגבי השנה שבאישור.

הצגת רשיון צו תשמ"ה-1985

8.    בעל רשיון על פי צו זה יציג את הרשיון באופן בולט במקום העסק שלגביו ניתן הרשיון.

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

8. בעל רשיון שהוא יצרן או קבלן ניסור על פי צו זה יציג את הרשיון באופן בולט במקום העסק שלגביו ניתן הרשיון.

סמכויות המפקח

9.    המפקח רשאי לסרב לתת רשיון, לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם וכן להתלות רשיון או לבטלו.

דרישות לגבי מקום

10.  המפקח רשאי לקבוע, בהוראה מיוחדת בכתב או בהוראה כללית, דרישות בנוגע למקומות המיועדים לעיסוק ביהלומים, לשמירתם או להחסנתם, ומשניתנה הוראה כאמור חייב כל אדם למלא אחריה.

דרישות לגבי יהלומן זר צו (מס' 2) תשנ"ב-1992

10א.  המפקח רשאי לקבוע, בהוראות מיוחדות בכתב או בהוראה כללית, דרישות בנוגע ליהלומן זר, אופן פעולתו ותנאים לעיסוקו ביהלומים.

מיום 1.7.1992

צו (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1195

הוספת סעיף 10א

איגוד עוסקים

11.  לא יאשר המפקח איגוד עוסקים אלא אם נתקיימו בו שלושה אלה:

(1)   לפי תקנות האיגוד לא יתקבל אדם כחבר בו, אם על ידי הקצאת מניות האיגוד או העברתן לאותו אדם או בדרך אחרת, למעט כחבר כבוד, אלא אם אותו אדם הוא בעל רשיון לפי סעיף 2;

(2)   תקנות האיגוד קובעות כי באתר לעסקי יהלומים יעסקו ביהלומים או באבני חן בלבד;

(3)   אתר עסקי היהלומים הוא במקום שיש בו, לדעת המפקח, כדי לתרום לריכוז הסחר ביהלומים עם גורמי חוץ לארץ וכדי לאפשר, מבחינה בטיחותית, העברה חפשית של יהלומים לצרכי סחר כאמור.

דו"ח על מלאי

12.  המפקח רשאי לדרוש מעוסק ביהלומים, בהוראה מיוחדת או כללית, שיגיש לו דו"ח מלא ונכון על מלאי היהלומים שברשותו או בפיקוחו באותו מקום, באותו מועד ובאותה צורה כפי שיקבע בהוראה, ומשניתנה הוראה כאמור חייב כל אדם למלא אחריה.

פרק שלישי: יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם

הגבלת החזקה וההעברה

13.  לא יחזיק אדם יהלומים, לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחר להשתמש בהם, לא יעביר ולא יקבל בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או החזקה עליהם, אלא למטרת יצוא (להלן - יהלומי יצוא) ואלא לפי רשיון מאת המפקח לפי סעיף 2.

החזקת יהלומים משובצים והעברתם

14.  על אף האמור בסעיף 13 מותר לבעל רשיון צורף לקבל את הבעלות או את החזקה על יהלומים מחותכים ומלוטשים לשם שיבוצם בזהב, בכסף, בפלטינה או במתכת עדינה אחרת, ולהעביר את הבעלות או החזקה ביהלומים משובצים אף לא לצורך יצוא, אם הדבר נעשה בהתאם לתנאי הרשיון.

הוראות לגבי ייצור ויצוא יהלומים

15.  המפקח רשאי לתת הוראה, כללית או מיוחדת, בדבר תקופת ייצורם של יהלומי יצוא, מועד יצואם והעברתם מרשות לרשות או ממקום למקום; ניתנה הוראה כאמור, חייב כל אדם שאליו היא מכוונת למלא אחריה.

יצוא יהלומים

16.  (א)  (1)   יהלומים ייוצאו אך ורק בהובלה אוירית;

(2)   הובלת היהלומים תיעשה ישירות מבנין בורסת היהלומים עד למטוס או דרך מסוף מטענים (ממ"ן);

(3)   המפקח רשאי לפי שיקול דעתו לפטור הובלת יהלומים מהוראות פסקאות (1) ו-(2).

          (ב)  אין הוראות סעיף זה חלות על יהלומים המיוצאים כמטען נלווה.

צו תשמ"ה-1985

17.  (בוטל).

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

הגבלת היבוא והיצוא

17. לא ייבא אדם ולא ייצא יהלומים אלא אם הוא בעל רשיון כיצרן או כיבואן-יצואן.

פרק רביעי: הוראות כלליות

התחייבות וערבות

18.  (א)  המפקח רשאי לדרוש מכל מבקש רשיון יבוא או רשיון יצוא ליהלומי יצוא כאמור בסעיף 13 וכן מכל אדם שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 15 או ממחזיק יהלומי יצוא, בין שנתן התחייבות לפני פרסום צו זה ובין אם לאו, שימציא לו:

(1)   התחייבות לביצוע היצוא או לקיום הוראה מהוראות צו זה, בסכום, במועד ובנוסח שיקבע המפקח;

(2)   ערבות להנחת דעתו של המפקח למלוי התחייבות כאמור.

          (ב)  ניתנה ערבות לפי סעיף קטן (א)(2), רשאי המפקח לדרוש מכל מחזיק יהלומי יצוא ערבות נוספת או אחרת.

החזרת ערבות

19.  המפקח רשאי להחזיר ערבות שניתנה לפי סעיף 18.

צו תש"ס-2000

20.    (בוטל).

מיום 11.3.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3955 מיום 11.3.1979 עמ' 820

החלפת סעיף קטן 20(א)

הנוסח הקודם:

(א) יצרן או יבואן-יצואן ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 1/4 פרומיל משווי היהלומים שייבא, או של 1/6 פרומיל משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס לא יעלה על 3,000 לירות ישראליות לשנה.

 

מיום 11.3.1980

צו (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4099 מיום 11.3.1980 עמ' 1144

(א) (1) יצרן או יבואן יצואן ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח לשיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, מס היטל בשיעור של 1/4 פרומיל משווי היהלומים שייבא, או של 1/6 פרומיל משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס ההיטל לא יעלה על 8000 לירות ישראליות לשנה.

(2) סכום זה יותאם ב-1 באפריל של כל שנה, החל ב-1 באפריל 1980 (ט"ו בניסן תש"ם) לעלית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15 בפברואר שקדם לו ויעוגל ל-10 הלירות הקרובות.

(3) מנהל משרד התעשיה, המסחר והתיירות יפרסם הודעה על השינוי שחל במס בהיטל.

(ב) המס ההיטל לפי סעיף קטן (א) ישולם מדי שנה בשנה לפי תחשיב של השנה הקודמת שנעשה ב-31 לדצמבר, החל בשנת 1973.

(ג) נוסף לאמור בסעיף קטן (א) ישלם כל יבואן-יצואן, יצרן ובעל רשיון עיסוק בכל שנה משנות הכספים 1977/78, 1978/79, 1979/80, מס לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה בשיעור המפורט בתוספת.

(ג) נוסף לאמור בסעיף קטן (א) ישלם כל יבואן-יצואן, יצרן ובעל רשיון עיסוק, בכל שנה משנות הכספים 1980/81, 1981/82 ו-1982/83 היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור המפורט בתוספת.

(ד) המס לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1977, 1978 ו-1979.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1980, 1981 ו-1982.

 

מיום 20.1.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 526

(א) (1) יצרן או יבואן יצואן ישלם לאוצר המדינה בקשר לשיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור של 1/4 פרומיל משווי היהלומים שייבא, או של 1/6 פרומיל משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך ההיטל לא יעלה על 8000 לירות ישראליות לשנה.

(2) סכום זה יותאם ב-1 באפריל של כל שנה, החל ב-1 באפריל 1980 (ט"ו בניסן תש"ם) לעלית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15 בפברואר שקדם לו ביום 15 בינואר שקדם לו ויעוגל ל-10 הלירות הקרובות.

(3) מנהל משרד התעשיה, המסחר והתיירות יפרסם הודעה על השינוי שחל בהיטל.

 

מיום 1.9.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4397 מיום 1.9.1982 עמ' 1556

החלפת סעיפים קטנים 20(ג), 20(ד)

הנוסח הקודם:

(ג) נוסף לאמור בסעיף קטן (א) ישלם כל יבואן-יצואן, יצרן ובעל רשיון עיסוק, בכל שנה משנות הכספים 1980/81, 1981/82 ו-1982/83 היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור המפורט בתוספת.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1980, 1981 ו-1982.

 

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807

החלפת סעיפים קטנים 20(ג), 20(ד)

הנוסח הקודם:

(ג) נוסף לאמור בסעיף קטן (א) ישלם כל יבואן-יצואן, יצרן ובעל רשיון עיסוק בכל אחת משנות הכספים 1983 ו-1984, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור המפורט בתוספת.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1983 ו-1984.

 

מיום 27.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5010 מיום 27.2.1987 עמ' 532

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

תשלום מס על ידי יבואן יצואן

20. (א) (1) יצרן או יבואן יצואן ישלם לאוצר המדינה בקשר לשיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור של 1/4 פרומיל משווי היהלומים שייבא, או של 1/6 פרומיל משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך ההיטל לא יעלה על 8000 לירות ישראליות לשנה.

(2) סכום זה יותאם ב-1 באפריל של כל שנה, החל ב-1 באפריל 1980 (ט"ו בניסן תש"ם) לעלית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15 בינואר שקדם לו ויעוגל ל-10 הלירות הקרובות;

(3) (נמחקה).

(ב) ההיטל לפי סעיף קטן (א) ישולם מדי שנה בשנה לפי תחשיב של השנה הקודמת שנעשה ב-31 לדצמבר, החל בשנת 1973.

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים בשנות הכספים 1985 ו-1986 היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 25 שקלים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-42,500 שקלים ולא יותר מ-425,000 שקלים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנת הכספים שקדמה לשנה בה משולם ההיטל יהיה שיעור ההיטל 42,500 שקלים.

(ד) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ג) יותאמו ב-1 באפריל של כל שנה, החל ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1 באפריל 1986), לעלית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בינואר שקדם לו לעומת המדד שפרסמה בינואר של השנה שקדמה לה ויעוגל ל-10 שקלים  הקרובים.

(ה) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בראשית חודש אפריל של כל שנה.

 

מיום 1.4.1987

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5196 מיום 29.6.1989 עמ' 1040

(א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של רבע פרומיל משווי היהלומים הגלמיים שייבא, או שישית פרומיל משווי היהלומים שייצא הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 1650 שקלים חדשים.

 

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

(א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של רבע פרומיל משווי היהלומים הגלמיים יהלומי הגלם שייבא, או שישית פרומיל משווי היהלומים שייצא הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 1650 שקלים חדשים.

 

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

20. (א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של רבע פרומיל משווי יהלומי הגלם שייבא, או שישית פרומיל משווי היהלומים שייצא הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 1650 שקלים חדשים 3730 שקלים חדשים.

(ב) המס לפי סעיף קטן (א) ישולם מדי שנה בשנה לפי סך כל ערך יבוא או יצוא היהלומים בשנה הקלנדרית שקדמה לה.

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים, החל בשנת הכספים 1987 וכן בארבע שנות הכספים שלאחר מכן, היטל לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 0.085 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-165 שקלים חדשים ולא יותר מ-1650 שקלים חדשים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל, יהיה שיעור ההיטל 165 שקלים חדשים.

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים, החל בשנת הכספים 1992 וכן בארבע שנות הכספים שלאחר מכן, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 0.192 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-373 שקלים חדשים ולא יותר מ-3730 שקלים חדשים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל יהיה שיעור ההיטל 373 שקלים חדשים.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1987, 1988, 1989, 1990 ו-1991 בחודש ינואר בכל אחת מהשנים 1992, 1993, 1994, 1995 ו-1996.

(ה) סכום המס או ההיטל על פי סעיף קטן (א) או (ג), לפי הענין, יתואם ב-16 בחודש ינואר של כל שנה, החל בינואר 1988, לעליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באותו חודש לעומת המדד שפרסמה בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל ל-10 השקלים החדשים הקרובים.

 

מיום 12.1.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5652 מיום 12.1.1995 עמ' 556

20. (א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של רבע פרומיל משווי יהלומי הגלם שייבא, או שישית פרומיל משווי היהלומים שייצא הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 3730 שקלים חדשים.

(א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של 0.15 פרומיל משווי יהלומי הגלם שייבא עד לסכום יבוא של 50 מיליון דולר, או משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 1,300 שקלים חדשים.

(ב) המס לפי סעיף קטן (א) ישולם מדי שנה בשנה לפי סך כל ערך יבוא או יצוא היהלומים בשנה הקלנדרית שקדמה לה.

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים, החל בשנת הכספים 1992 וכן בארבע שנות הכספים שלאחר מכן בשנות הכספים 1995 ו-1996, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 0.192 שקלים חדשים 0.26 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-373 שקלים חדשים 130 שקלים חדשים ולא יותר מ-3730 שקלים חדשים 1,300 שקלים חדשים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל יהיה שיעור ההיטל 373 שקלים חדשים 130 שקלים חדשים.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בחודש ינואר בחודש פברואר בכל אחת מהשנים 1992, 1993, 1994, 1995 ו-1996.

 

מיום 2.2.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5810 מיום 2.2.1997 עמ' 390

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים, בשנות הכספים 1995 ו-1996 בשנת 1997, בחודש פברואר, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 0.26 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-130 שקלים חדשים ולא יותר מ- 1,300 שקלים חדשים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל יהיה שיעור ההיטל 130 שקלים חדשים.

(ד) ההיטל לפי סעיף קטן (ג) ישולם בחודש פברואר בכל אחת מהשנים 1995 ו-1996.

 

מיום 1.2.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 501

ביטול סעיף קטן 20(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים, בשנת 1997, בחודש פברואר, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של 0.26 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך לא פחות מ-130 שקלים חדשים ולא יותר מ- 1,300 שקלים חדשים; ואולם אם בעל הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל יהיה שיעור ההיטל 130 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6036 מיום 23.5.2000 עמ' 612

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

תשלומים לאוצר המדינה

20. (א) יצרן או בעל רשיון לעיסוק בסחר ביהלומים ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה, מס בשיעור של 0.15 פרומיל משווי יהלומי הגלם שייבא עד לסכום יבוא של 50 מיליון דולר, או משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך המס שישולם בשל יצוא יהלומים לא יעלה על 1,300 שקלים חדשים.

(ב) המס לפי סעיף קטן (א) ישולם מדי שנה בשנה לפי סך כל ערך יבוא או יצוא היהלומים בשנה הקלנדרית שקדמה לה.

פטור צו תשמ"ה-1985 צו תשנ"ח-1998 צו תש"ס-2000

20א.  הוראות סעיפים 6 ו-6א, לא יחולו על עוסק ביהלומים שהוא בעל מפעל לייצור יהלומים הנמצא בתחום אזור פיתוח א', כפי שנקבע על פי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959.

מיום 10.3.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 808

הוספת סעיף 20א

 

מיום 1.2.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 501

20א. הוראות סעיפים 6, 6א ו-20 לא יחולו על עוסק ביהלומים שהוא בעל מפעל לייצור יהלומים הנמצא בתחום אזור פיתוח א' או ב' כפי שנקבע על פי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959.

 

מיום 2.1.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6036 מיום 23.5.2000 עמ' 612

20א. הוראות סעיפים 6, 6א ו-20 6 ו-6א לא יחולו על עוסק ביהלומים שהוא בעל מפעל לייצור יהלומים הנמצא בתחום אזור פיתוח א' כפי שנקבע על פי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959.

היטל על יבוא יהלומים מלוטשים צו (מס' 2) תשמ"ו-1986 צו תש"ן-1990 צו תשס"ח-2008 צו תשע"ד-2014

20ב.  עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 1.0 פרומיל מערכם של היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

מיום 27.4.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 831

הוספת סעיף 20ב

 

מיום 9.8.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942

20ב. עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מלוטשים יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 2 פרומיל מערכם של היהלומים המלוטשים היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

 

בשנת 2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 703

20ב. עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 2 פרומיל 1.75 פרומיל מערכם של היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

 

בשנים 2004 ו-2005

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 703

20ב. עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 2 פרומיל 1.5 פרומיל מערכם של היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

 

מיום 1.1.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 603

20ב. עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 2 פרומיל 1.35 פרומיל מערכם של היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

 

מיום 26.3.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7360 מיום 26.3.2014 עמ' 1001

20ב. עוסק ביהלומים המייבא יהלומים מחותכים ומלוטשים, ישלם לאוצר המדינה, עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, היטל בשיעור 1.35 פרומיל 1.0 פרומיל מערכם של היהלומים המחותכים והמלוטשים שהוא מייבא.

 

הצמדה צו תשנ"ב-1992 צו תשנ"ח-1998 צו תש"ס-2000

20ג.   סכום האגרה לפי סעיף 6 יתואם בחודש ינואר של כל שנה, לעליית מדד המחירים לצרכן אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באותו חודש, לעומת המדד שפרסמה בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל ל-1 שקל חדש הקרוב.

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

הוספת סעיף 20ג

 

מיום 1.2.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 501

20ג. סכום האגרה לפי סעיף 6, סכום המס וכן ההיטל לפי סעיף 20(א) ו-(ג) וסכום המס המרבי לפי סעיף 20(א), יתואמו בחודש ינואר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באותו חודש, לעומת המדד שפרסמה בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל ל-1 שקל חדש הקרוב.

 

מיום 2.1.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6036 מיום 23.5.2000 עמ' 612

20ג. סכום האגרה לפי סעיף 6, וסכום המס המרבי לפי סעיף 20(א), יתואמו יתואם בחודש ינואר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באותו חודש, לעומת המדד שפרסמה בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל ל-1 שקל חדש הקרוב.

עבירות

21.  עבירה על הוראה מהוראות צו זה דינה כדין עבירה על הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957.

שמירת דינים

22.  צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר.

ביטולים

23.  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים), תשי"ט-1959, וצו יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם, תשי"ט-1959 - בטלים.

 

צו תשנ"ב-1992

תוספת

(סעיף 20)

(בוטלה)

מיום 11.3.1980

צו (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4099 מיום 11.3.1980 עמ' 1144

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

משלם המס שנת הכספים שיעור המס

יבואן-יצואן, יצרן 1977 לירה אחת לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-1,500 לירות ולא יעלה על 15,000 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1977 1,500 לירות.

יבואן-יצואן, יצרן 1978 1.25 לירות לכל 1,000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-1,750 לירות ולא יעלה על 17,500 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1978 1,750 לירות.

יבואן-יצואן, יצרן 1979 1.5 לירות לכל 1,000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-2,000 לירות ולא יעלה על 20,000 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1979 2,000 לירות

 

מיום 1.9.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4397 מיום 1.9.1982 עמ' 1556

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

משלם ההיטל שנת הכספים שיעור ההיטל

יבואן-יצואן, יצרן 1980 2.25 לירות לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-3,000 לירות ולא יעלה על 30,000 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1980 3000 לירות.

יבואן-יצואן, יצרן 1981 3.50 לירות לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-4,500 לירות ולא יעלה על 45,000 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1981 4,500 לירות.

יבואן-יצואן, יצרן 1982 5.50 לירות לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, שלא יפחת מ-6,500 לירות ולא יעלה על 65,000 לירות.

בעל רשיון עיסוק 1982 6,500 לירות.

 

מיום 8.3.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1062

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

משלם ההיטל שנת הכספים שיעור ההיטל

יבואן-יצואן, יצרן 1983 1.20 שקלים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, אך לא פחות מ-2,200 שקלים ולא יותר מ-22,000 שקלים.

בעל רשיון עיסוק 1983 2,200 שקלים.

יבואן-יצואן, יצרן 1984 2.40 שקלים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, אך לא פחות מ-4,400 שקלים ולא יותר מ-44,000 שקלים.

בעל רשיון עיסוק 1984 4,400 שקלים.

 

מיום 12.4.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 959

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

משלם ההיטל שנת הכספים שיעור ההיטל

יבואן-יצואן, יצרן 1984 4.50 שקלים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, אך לא פחות מ-8,500 שקלים ולא יותר מ-85,000 שקלים.

בעל רשיון עיסוק 1984 8,500 שקלים.

 

 

ג' בכסלו תשל"ט (3 בדצמבר 1978)                   מנחם בגין

                                                                        שר התעשיה, המסחר והתיירות

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשל"ט מס' 3929 מיום 4.1.1979 עמ' 445.

תוקן ק"ת תשל"ט מס' 3955 מיום 11.3.1979 עמ' 820 – צו תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 562 – צו תש"ם-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4099 מיום 11.3.1980 עמ' 1144 – צו (מס' 2) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 526 – צו תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ב מס' 4397 מיום 1.9.1982 עמ' 1556 – צו (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1062 – צו תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4772 מיום 10.3.1985 עמ' 807 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4928 מיום 27.4.1986 עמ' 831 – צו תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5010 מיום 27.2.1987 עמ' 532 – צו תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5196 מיום 29.6.1989 עמ' 1040 – צו תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.4.1987.

ק"ת תש"ן מס' 5285 מיום 9.8.1990 עמ' 942 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 958 – צו תשנ"ב-1992; ר' סעיף 7 לענין הוראות מעבר.

7. על אף האמור בסעיף 5(ב) לצו העיקרי כתיקונו בצו זה, רשיון שיפוג תוקפו ביום כ"ה באדר ב' התשנ"ב (31 במרס 1002), יחודש באותה שנה, אם התמלאו הוראות צו זה, ותקפו יהיה עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992); תשלום האגרה לפי סעיף 6 לצו העיקרי יופחת לגבי רשיון כאמור בשיעור של 25% מהאגרה שנקבעה לשנת 1992 ויעמוד על 173 שקלים חדשים.

ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1195 – צו (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ה מס' 5652 מיום 12.1.1995 עמ' 556 – צו תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5810 מיום 2.2.1997 עמ' 390 – צו תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 501 – צו תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.2.1998.

ק"ת תש"ס מס' 6036 מיום 23.5.2000 עמ' 612 – צו תש"ס-2000; תחילתו ביום 2.1.2000.

ק"ת תשס"ג מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 703 – הוראת שעה; תוקפה בשנים 2003 עד 2005.

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 603 – צו תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ק"ת תשע"ד מס' 7360 מיום 26.3.2014 עמ' 1001 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ח מס' 7945 מיום 1.2.2018 עמ' 944 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 16.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8191 מיום 17.3.2019 עמ' 3036 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 20.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8336 מיום 29.1.2020 עמ' 490 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 16.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות