נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלנים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חלוקה לענפי משנה

Go

2

סעיף 3

פנקס קבלנים

Go

2

סעיף 4

רישום בפנקס

Go

2

סעיף 5

רישום כפול

Go

2

סעיף 6

ייחוד התואר

Go

2

סעיף 7

סמכויות הרשם

Go

3

סעיף 8

פסלות לרישום וביטול רישום בפנקס

Go

3

סעיף 8א

אמצעי משמעת

Go

3

סעיף 9

ערר

Go

4

סעיף 10

ועדת ערר

Go

4

סעיף 11

סמכויות עזר סדרי דין וערעור מינהלי

Go

4

סעיף 11א

הודעה על הרשעה בפלילים

Go

4

סעיף 12

מועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

Go

4

סעיף 13

תפקיד המועצה

Go

4

סעיף 14

עבודות העולות על היקף שקבע

Go

4

סעיף 14א

פטור

Go

5

סעיף 15

פרסום מינויים

Go

5

סעיף 16

עונשין

Go

5

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 19

תחילה

Go

5


חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2) תשל"ג-1973

           "עבודות הנדסה בנאיות" – בניה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים; השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ענפים נוספים של עבודות הנדסה בנאיות לענין חוק זה;

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 54 (ה"ח 969)

"עבודות הנדסה בנאיות" – בניה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים; השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, סוגים ענפים נוספים של עבודות הנדסה בנאיות לענין חוק זה;

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

"עבודות הנדסה בנאיות" – בניה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים; השרים רשאים השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, סוגים ענפים נוספים של עבודות הנדסה בנאיות לענין חוק זה;

           "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" – מי שמקבל על עצמו עבודות אלה למען אחר, לרבות מי שמבצע עבודות כאמור על קרקע שבבעלותו או ברשותו לשם מכירה או השכרה;

(תיקון מס' 2) תשל"ג-1973

           "השר" – שר השיכון.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

החלפת הגדרת "השרים"

הנוסח הקודם:

"השרים" – שר השיכון ושר העבודה.

חלוקה לענפי משנה (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

2.    (א)  השר רשאי בתקנות, בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, לחלק ענפים של עבודות הנדסה בנאיות לענפי משנה, לשנות את החלוקה או לבטלה וכן למזג ענפי משנה.

           (ב)  החלוקה של ענף לענפי משנה לא יהיה בה כדי למנוע אדם מלהירשם לענף בכללותו, ומי שרשום בפנקס לענף בכללותו רשאי לבצע עבודות בכל ענפי המשנה של הענף.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 54 (ה"ח 969)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

הרשם

2. השרים ימנו רשם שינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (להלן – הפנקס).

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

(א) השרים רשאים השר רשאי בתקנות, בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, לחלק ענפים של עבודות הנדסה בנאיות לענפי משנה, לשנות את החלוקה או לבטלה וכן למזג ענפי משנה.

פנקס קבלנים (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

3.    (א)  השר ימנה רשם שינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (בחוק זה - הפנקס).

           (ב)  הפנקס יכיל מדורים נפרדים לכל אחד מהענפים וענפי המשנה וכל קבלן יירשם במדור המכיל את הענף או ענף המשנה שבו הוא רשאי לעסוק.

           (ג)   מי שנרשם בפנקס יתן לו הרשם רשיון לתקופה שנקבעה ובו יצויין כל מדור שבו נרשם בפנקס.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 54 (ה"ח 969)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

3. (א) הפנקס יכיל מדורים נפרדים לכל אחד מענפי עבודות הנדסה בנאיות, שהם בנין, כבישים, גשרים, ביוב, ניקוז, נמלים, מים, וכל קבלן יירשם במדור המכיל את ענף העבודה שבו הוא רשאי לעסוק.

(ב) השרים רשאים להורות בתקנות על מיזוגם של מדורים קיימים או על חלוקתו של מדור אחד לשנים או ליותר.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

(א) השרים ימנו השר ימנה רשם שינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (בחוק זה - הפנקס).

רישום בפנקס (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

4.    (א)  ואלה זכאים להיות רשומים לענף:

(1)   מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ויש לו שנתיים נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

(2)   בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס; וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

(3)   מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבעו השרים כאמור;

(4)   מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

(5)   תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד
(4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור;

(6)   תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משנים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור.

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

(7)   מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשל"ב-1972

           (ב)  ואלה הזכאים להיות רשומים לענפי משנה:

(1)   הזכאי להירשם במדור של ענף מסויים שהוא מבקש להירשם לגבי ענף משנה שלו;

(תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

(2)   מי שעיסוקו בענף משנה מסויים ואשר נתמלאו לגביו תנאים ומבחנים שקבע השר בתקנות בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3)   בוגר בית ספר או קורס מקצועי הנמנים עם רשימה של בתי הספר או קורסים שנקבעו דרך כלל או לענף פלוני;

(4)   תאגיד אשר מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו לפחות שניים, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד
(3), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים -  לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור.

מיום 5.2.1970

ת"ט תש"ל-1970

ס"ח תש"ל מס' 582 מיום 5.2.1970 עמ' 22

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבפסקאות שבאחת מפסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור;

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 55 (ה"ח 969)

4. ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס לאחר שישלמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(א) ואלה זכאים להיות רשומים לענף:

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ויש לו שנתיים נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס; וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבעו השרים בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על ידי השרים בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבעו השרים כאמור;

(4) מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5) תאגיד אשר לפחות שנים מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו או אחד – הכל כפי שנקבע בתקנות לסוגי תאגידים – ושותפות אשר אחד לפחות משני השותפים או שנים לפחות מתוך מספר גדול יותר של שותפים, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4);

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור;

(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משנים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור.

(7) מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

(ב) ואלה הזכאים להיות רשומים לענפי משנה:

(1) הזכאי להירשם במדור של ענף מסויים שהוא מבקש להירשם לגבי ענף משנה שלו;

(2) מי שעיסוקו בענף משנה מסויים ואשר נתמלאו לגביו תנאים ומבחנים שקבעו השרים בתקנות בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) בוגר בית ספר או קורס מקצועי הנמנים עם רשימה של בתי הספר או קורסים שנקבעו דרך כלל או לענף פלוני;

(4) תאגיד אשר מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו לפחות שניים, ובסוגי תאגידים שנקבעו - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (3), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

(א) ואלה זכאים להיות רשומים לענף:

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ויש לו שנתיים נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס; וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבעו השרים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על ידי השרים השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבעו השרים כאמור;

(4) מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור;

(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משנים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור.

(7) מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

(ב) ואלה הזכאים להיות רשומים לענפי משנה:

(1) הזכאי להירשם במדור של ענף מסויים שהוא מבקש להירשם לגבי ענף משנה שלו;

(2) מי שעיסוקו בענף משנה מסויים ואשר נתמלאו לגביו תנאים ומבחנים שקבעו השרים שקבע השר בתקנות בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת;

רישום כפול

5.    רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים כפי שנקבעו בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

ייחוד התואר

6.    לא ישא אדם את התואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" או כל תואר דומה לו עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות, אלא אם הוא רשום בפנקס (להלן – קבלן רשום).

סמכויות הרשם

7.    (א)  אלה התפקידים והסמכויות של הרשם:

(1)   לקבל בקשות לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות;

(2)   לרשום את הקבלנים בפנקס למדוריהם או לסרב לבקשת הרישום, לבטל רישום ולשנותו;

(3)   לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, והכל לפי הכללים שנקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 2) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 4)  תשל"ז-1976

           (ב)  לא ישתמש הרשם בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 8א אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה על ידי השר מבין נציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבניה; השר ימנה את הועדה לאחר התייעצות במועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות האמורה בסעיף 12, ובלבד שלא ימנה לועדה קבלנים רשומים.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

(ב) לא ישתמש הרשם בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה על ידי השרים השר מבין נציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבניה; השרים ימנו השר ימנה את הועדה לאחר התייעצות במועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות האמורה בסעיף 12, ובלבד שלא ימנו ימנה לועדה קבלנים רשומים.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 37 (ה"ח 1262)

(ב) לא ישתמש הרשם בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 8א אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה על ידי השר מבין נציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבניה; השר ימנה את הועדה לאחר התייעצות במועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות האמורה בסעיף 12, ובלבד שלא ימנה לועדה קבלנים רשומים.

פסלות לרישום וביטול רישום בפנקס (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

8.    (א)  אלה אינם זכאים לרישום בפנקס, ואם נרשמו יבוטל רישומם בכפוף לאמור בסעיף
8א:

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(1)   פושט רגל, כל עוד לא שוחרר, ותאגיד הנמצא בפירוק, למעט פירוק מרצון;

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(2)   מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום או עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע לענין זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

(3)   מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות;

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(4)   תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס בוטל לפי סעיף זה, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום;

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(5)   תאגיד שמנהל ממנהליו הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם המנהל עצמו לא היה רשום בפנקס, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ההרשעה;

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(6)   מנהלו של תאגיד שרישומו בוטל לפי פסקאות (2), (3), (4) או (5);

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

(7)   מנהלו של תאגיד אם התאגיד הורשע בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם התאגיד עצמו לא היה רשום בפנקס.

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

           (ב)  בהליכים נגד מנהל תאגיד מכוח סעיף קטן (א)(6) או (7), לרבות בהליכים לפי סעיף 8א באותן העילות, יהא בזה משום הגנה טובה אם הוכיח המנהל שלא ידע על מעשה התאגיד שבגללו בוטל רישומו של התאגיד או על העבירה שבגללה הורשע התאגיד, או שנקט אמצעים סבירים למניעת הביצוע של מעשה או עבירה כאמור בידי התאגיד.

(תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

           (ג)   בסעיף זה –

           "תאגיד" – לרבות שותפות;

           "מנהל תאגיד" – חבר הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובשותפות – כל שותף למעט שותף מוגבל.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 55 (ה"ח 969)

8. (א) אלה אינם זכאים לרישום בפנקס, ואם נרשמו יבוטל רישומם:

(1) פושט רגל, כל עוד לא שוחרר;

(2) מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

(3) מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות.

(ב) מי שניהל בפועל תאגיד שהיה רשום או היה אחד מחברי הגוף שניהל אותו בפועל, והרישום בוטל מחמת פירוק שלא מרצון או מאחת הסיבות המפורטות בפסקאות (2) או (3) לסעיף קטן (א), לא יהיה זכאי במשך שלוש שנים מיום תחילת הפירוק או מיום ביטול הרישום, לפי הענין, להירשם בפנקס ולא ייחשב כמי שממלא אחר התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4) לסעיף 4(א) לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד לפי סעיף 4(א)(5) או אחר התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (3) לסעיף 4(ב) לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד לפי סעיף 4(ב)(4); והוא הדין במי שהיה שותף לא מוגבל בשותפות רשומה שרישומה בוטל מחמת אחד הטעמים האמורים.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 37 (ה"ח 1262)

8. (א) אלה אינם זכאים לרישום בפנקס, ואם נרשמו יבוטל רישומם בכפוף לאמור בסעיף 8א:

(1) פושט רגל, כל עוד לא שוחרר, ותאגיד הנמצא בפירוק, למעט פירוק מרצון;

(2) מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום או עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע לענין זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

(3) מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות;

(4) תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס בוטל לפי סעיף זה, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום;

(5) תאגיד שמנהל ממנהליו הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם המנהל עצמו לא היה רשום בפנקס, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ההרשעה;

(6) מנהלו של תאגיד שרישומו בוטל לפי פסקאות (2), (3), (4) או (5);

(7) מנהלו של תאגיד אם התאגיד הורשע בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם התאגיד עצמו לא היה רשום בפנקס.

(ב) מי שניהל בפועל תאגיד שהיה רשום או היה אחד מחברי הגוף שניהל אותו בפועל, והרישום בוטל מחמת פירוק שלא מרצון או מאחת הסיבות המפורטות בפסקאות (2) או (3) לסעיף קטן (א), לא יהיה זכאי במשך שלוש שנים מיום תחילת הפירוק או מיום ביטול הרישום, לפי הענין, להירשם בפנקס ולא ייחשב כמי שממלא אחר התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4) לסעיף 4(א) לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד לפי סעיף 4(א)(5) או אחר התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (3) לסעיף 4(ב) לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד לפי סעיף 4(ב)(4); והוא הדין במי שהיה שותף לא מוגבל בשותפות רשומה שרישומה בוטל מחמת אחד הטעמים האמורים.

(ב) בהליכים נגד מנהל תאגיד מכוח סעיף קטן (א)(6) או (7), לרבות בהליכים לפי סעיף 8א באותן העילות, יהא בזה משום הגנה טובה אם הוכיח המנהל שלא ידע על מעשה התאגיד שבגללו בוטל רישומו של התאגיד או על העבירה שבגללה הורשע התאגיד, או שנקט אמצעים סבירים למניעת הביצוע של מעשה או עבירה כאמור בידי התאגיד.

(ג) בסעיף זה -

"תאגיד" - לרבות שותפות;

"מנהל תאגיד" - חבר הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובשותפות - כל שותף למעט שותף מוגבל.

אמצעי משמעת (תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

8א.     (א)  נתקיימו בקבלן רשום התנאים המפורטים באחת הפסקאות (2) עד (7) שבסעיף 8(א), רשאי הרשם, אם ראה שדרגת החומרה שבמעשה או במחדל אינה מצדיקה את ביטול רישום הקבלן בפנקס, לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעי משמעת אלה:

(1)   התראה;

(2)   נזיפה;

(3)   קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;

(4)   התליית תקפו של הרישום בפנקס לתקופה שיקבע.

           (ב)  החליט הרשם על התליית תקפו של הרישום בפנקס, רשאי הוא לקבוע באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

ת"ט תשל"ח-1977

           (ג)   החליט הרשם על התליית תקפו של הרישום בפנקס על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם נתקיים בקבלן, תוך התקופה שנקבעה בהחלטת הרשם ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן – תקופת התנאי), תנאי המשמש עילה לנקיטת אמצעים לפי סעיף 8(א)(2) עד
(7), ושנקבע בהחלטת הרשם, והרשם נקט נגדו אמצעים לפי סעיף זה (להלן – עבירה נוספת).

           (ד)  תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לקבלן על החלטת הרשם, זולת אם הרשם הורה אחרת.

           (ה)  קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירה מסויימת, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראת חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת הרשם כמאזכרת את ההוראה האחרת.

           (ו)   החליט הרשם על התליה בשל עבירה נוספת, לא יורה שההתליה תהא כולה על תנאי.

           (ז)   מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, יצווה הרשם על ביצועה של ההתליה.

           (ח)  מצא הרשם את הקבלן אשם בעבירה נוספת ולא החליט בשל אותה עבירה על התליה, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות, מטעמים שיירשמו, על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה.

           (ט)  לא ישתמש הרשם בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתו הראשונה שבה מצא את הקבלן אשם בעבירה נוספת.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 38 (ה"ח 1262)

הוספת סעיף 8א

מיום 30.12.1977

ת"ט תשל"ח-1977

ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 45

(ג) החליט הרשם על התליית תקפו של הרישום בפנקס על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם נתקיים בקבלן, תוך התקופה שנקבעה בהחלטת הרשם ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי), תנאי המשמש עילה לנקיטת אמצעים לפי סעיף 8(א)(2) עד (7), ושנקבע בהחלטת הרשם, והרשם ביטל את רישומו של הקבלן בגלל קיום התנאי או נקט נגדו אמצעים לפי סעיף זה (להלן - עבירה נוספת).

ערר (תיקון מס' 4) תשל"ז-1976

9.    אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לפי סעיף 7 או סעיף 8א רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר שהוקמה כאמור בסעיף 10.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 38 (ה"ח 1262)

9. אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לפי סעיף 7 או סעיף 8א רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר שהוקמה כאמור בסעיף 10.

ועדת ערר

10.   תוקם ועדת ערר וזה הרכבה:

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

(1)   שופט בדימוס של בית משפט מחוזי שמינהו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש הועדה;

(2)   איש ציבור שמינהו שר השיכון שלא מבין עובדי המדינה;

(3)   איש ציבור שמינהו שר העבודה[1] שלא מבין עובדי המדינה;

(4)   שני יועצים שמינו השרים, האחד על פי המלצת הארגון היציג של הקבלנים הרשומים והאחר על פי המלצת הארגון הגדול ביותר של פועלי הבנין במדינה; היועצים ישתתפו בדיוני ועדת הערר ויחוו דעתם, אך לא ישתתפו בהכרעה.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח 77)

(1) שופט בדימוס של בית משפט מחוזי שמינהו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש הועדה;

סמכויות עזר סדרי דין וערעור מינהלי (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

11.   (א)  לועדת ערר יהיו כל הסמכויות לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט- 1969.

           (ב)  ועדת ערר תקבע בעצמה את סדר הדין שלה במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות לפיו.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

           (ג)   החלטת ועדת הערר נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח 77)

סמכויות עזר וסדרי דין סדרי דין וערעור מינהלי

11. (א) לועדת ערר יהיו כל הסמכויות לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1969.

(ב) ועדת ערר תקבע בעצמה את סדר הדין שלה במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות לפיו.

(ג) החלטת ועדת הערר נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

הודעה על הרשעה בפלילים (תיקון מס' 4) חשל"ז-1976

11א.   בית משפט שהרשיע קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בעבירה שנקבעה בתקנות לענין סעיף 8(א)(2), לרבות בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצתו, ימציא לרשם באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק הדין.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 39 (ה"ח 1262)

הוספת סעיף 11א

מועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

12.   (א)  השר ימנה מועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובה שבעה-עשר חברים (להלן – המועצה).

           (ב)  וזה הרכב המועצה:

(1)   אדם שמינה השר לשמש יושב-ראש המועצה;

(2)   חמישה נציגים של הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל;

(תיקון מס' 2) תשל"ג-1973

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

(3)   שלושה נציגים של גופים אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה;

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

(4)   חמישה אנשי ציבור שנקבעו על ידי השר לאחר התייעצות בארגונים ציבוריים שהם לדעת השר נוגעים בדבר;

(תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

(5)   שלושה נציגי הממשלה שנקבעו על ידיה על פי המלצת השר.

           (ג)   תקופת כהונתה של המועצה היא שלוש שנים, ומותר לחזור ולמנות כל חבר בה לתקופה נוספת. נתפנה מקום של חבר המועצה מכל סיבה שהיא, ימונה לו חליף, כדרך שנתמנה החבר שמקומו נתפנה, עד תום תקופת הכהונה של המועצה שאליה הוא מתמנה.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 56 (ה"ח 969)

(א) השרים ימנו מועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובה חמישה עשר חברים שבעה עשר חברים (להלן - המועצה).

(ב) וזה הרכב המועצה:

(1) אדם שמינו השרים לשמש יושב- ראש המועצה;

(2) חמישה נציגים של הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל;

(3) שני נציגים של גופים אחרים שלושה נציגים של גופים אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה;

(4) ארבעה אנשי ציבור חמישה אנשי ציבור שנקבעו על ידי השרים לאחר התייעצות בארגונים ציבוריים שהם לדעת השרים נוגעים בדבר;

(5) שלושה נציגי הממשלה שנקבעו על ידיה על פי המלצת השרים.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

(א) השרים ימנו השר ימנה מועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובה שבעה עשר חברים (להלן - המועצה).

(ב) וזה הרכב המועצה:

(1) אדם שמינו השרים שמינה השר לשמש יושב- ראש המועצה;

(2) חמישה נציגים של הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל;

(3) שלושה נציגים של גופים אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה;

(4) חמישה אנשי ציבור שנקבעו על ידי השרים השר לאחר התייעצות בארגונים ציבוריים שהם לדעת השרים השר נוגעים בדבר;

(5) שלושה נציגי הממשלה שנקבעו על ידיה על פי המלצת השרים השר.

תפקיד המועצה (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

13.   המועצה תייעץ לשר בכל הנוגע לביצוע חוק זה, במידה שאין בחוק זה הוראות אחרות לאותו ענין.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

13. המועצה תייעץ לשרים לשר בכל הנוגע לביצוע חוק זה, במידה שאין בחוק זה הוראות אחרות לאותו ענין.

עבודות העולות על היקף שקבע (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

14.   (א)  לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אלא על ידי קבלן רשום שקיבל רשיון לפי סעיף 3(ג) לענפים או לענפי משנה של עבודות אלה.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ב)  בהיתר שנתנה הועדה המקומית לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון), לביצוע עבודות הנדסה בנאיות שסעיף קטן (א) חל עליהן, יראו כאילו הוראת סעיף קטן (א) היא תנאי מתנאי ההיתר ועבודות הנדסה בנאיות לפיו יבוצעו בכל שלב משלביהן עד לסיומן בידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ג)   היה ליושב ראש הועדה המקומית, כמשמעותה בחוק התכנון, או למהנדס הרשות המקומית, או לרשם הקבלנים, יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בניה בניגוד לתנאי ההיתר לפי סעיף קטן (ב), רשאי הוא לצוות בכתב על כל אדם הנראה לו אחראי לביצוע העבודה ועל כל העובד בשירותו, להפסיק מיד את הבניה כולה; צו כאמור (להלן – צו הפסקה מינהלי), בטל בתום 15 ימים מיום נתינתו, זולת אם לפני כן הוגש לבית המשפט כתב אישום נגד האדם שאליו הופנה הצו.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ד)  הוגש כתב אישום לבית המשפט כאמור בסעיף קטן (ג) יקבע בית המשפט אם צו ההפסקה המינהלי יעמוד בתקפו עד תום ההליכים המשפטיים או לתקופה שיקבע, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים ככל שייראה לו.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ה)  הרואה עצמו נפגע על-ידי צו הפסקה מינהלי רשאי להגיש בקשה לבטלו לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן: אין בהגשת הבקשה כדי להתלות את תקפו של הצו.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ו)   העובר על הוראה מהוראות סעיף זה או אינו מקיים צו הפסקה מינהלי, דינו – קנס 20,000 לירות וקנס נוסף 1,000 לירות או מאסר 7 ימים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת צו ההפסקה המינהלי.

(תיקון מס' 3) תשל"ה-1975

           (ז)   הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכותו של בית המשפט על-פי פקודת בזיון בית המשפט ועל האמור בסעיף 16 לחוק זה.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 56 (ה"ח 969)

14. לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אלא על ידי קבלן רשום לענפי עבודות אלה שקיבל רשיון לפי סעיף 3(ג) לענפים או לענפי משנה של עבודות אלה.

מיום 27.2.1975

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ה מס' 762 מיום 27.2.1975 עמ' 82 (ה"ח 1055)

14. (א) לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אלא על ידי קבלן רשום שקיבל רשיון לפי סעיף 3(ג) לענפים או לענפי משנה של עבודות אלה.

(ב) בהיתר שנתנה הועדה המקומית לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - חוק התכנון), לביצוע עבודות הנדסה בנאיות שסעיף קטן (א) חל עליהן, יראו כאילו הוראת סעיף קטן (א) היא תנאי מתנאי ההיתר ועבודות הנדסה בנאיות לפיו יבוצעו בכל שלב משלביהן עד לסיומן בידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים.

(ג) היה ליושב ראש הועדה המקומית, כמשמעותה בחוק התכנון, או למהנדס הרשות המקומית, או לרשם הקבלנים, יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בניה בניגוד לתנאי ההיתר לפי סעיף קטן (ב), רשאי הוא לצוות בכתב על כל אדם הנראה לו אחראי לביצוע העבודה ועל כל העובד בשירותו, להפסיק מיד את הבניה כולה; צו כאמור (להלן - צו הפסקה מינהלי), בטל בתום 15 ימים מיום נתינתו, זולת אם לפני כן הוגש לבית המשפט כתב אישום נגד האדם שאליו הופנה הצו.

(ד) הוגש כתב אישום לבית המשפט כאמור בסעיף קטן (ג) יקבע בית המשפט אם צו ההפסקה המינהלי יעמוד בתקפו עד תום ההליכים המשפטיים או לתקופה שיקבע, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים ככל שייראה לו.

(ה) הרואה עצמו נפגע על- ידי צו הפסקה מינהלי רשאי להגיש בקשה לבטלו לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן: אין בהגשת הבקשה כדי להתלות את תקפו של הצו.

(ו) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה או אינו מקיים צו הפסקה מינהלי, דינו - קנס 20,000 לירות וקנס נוסף 1,000 לירות או מאסר 7 ימים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת צו ההפסקה המינהלי.

(ז) הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכותו של בית המשפט על- פי פקודת בזיון בית המשפט ועל האמור בסעיף 16 לחוק זה.

פטור (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

14א.   קבלן שמקום עסקו מחוץ לישראל ואין לו מקום עסקים רשום בישראל, רשאי השר לפטור אותו מתחולת חוק זה לגבי ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שבגדר מכרז בין-לאומי שהוא מבקד להשתתף בו.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 56 (ה"ח 969)

הוספת סעיף 14א

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

14א. קבלן שמקום עסקו מחוץ לישראל ואין לו מקום עסקים רשום בישראל, רשאים השרים רשאי השר לפטור אותו מתחולת חוק זה לגבי ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שבגדר מכרז בין- לאומי שהוא מבקד להשתתף בו.

פרסום מינויים

15.   כל מינוי לפי חוק זה יפורסם ברשומות.

עונשין

16.   מי שעשה אחת מאלה –

(1)  ביצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לאמור בחוק זה;

(2)  השתמש בתואר קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בלי שהוא זכאי לכך על פי הוראות חוק זה –

דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 5,000 לירות.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 6)  תשס"ז-2006

17.   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, ולענין פסקאות (3)
ו-(4) – גם באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –

(1)   סוגים שונים של קבלנים רשומים לפי הידע המקצועי, הנסיון, היכולת הכספית והציוד העומדים לרשותם, או לפי מבחנים אחרים שנקבעו בתקנות כאמור;

(2)   דרכי המעקב אחרי שינויים במבחנים שעל פיהם יחולו שינויים גם בסיווגם של הקבלנים הרשומים;

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

(3)   האגרות שישולמו בעד הרישום בפנקס ובעד רשיון;

(תיקון מס' 6)  תשס"ז-2006

(4)   האגרות שישולמו בעד מבחנים שקבע לפי סעיף 4, ואת דרכי גבייתן.

מיום 28.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 56 (ה"ח 969)

17. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין, לאחר התייעצות במועצה, תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר - השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים, בהתייעצות עם המועצה, ולענין פסקה (3) - גם באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –

(1) סוגים שונים של קבלנים רשומים לפי הידע המקצועי, הנסיון, היכולת הכספית והציוד העומדים לרשותם, או לפי מבחנים אחרים שנקבעו בתקנות כאמור;

(2) דרכי המעקב אחרי שינויים במבחנים שעל פיהם יחולו שינויים גם בסיווגם של הקבלנים הרשומים;

(3) האגרות שישולמו בעד הרישום בפנקס ובעד רשיון.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

השרים ממונים השר ממונה על ביצוע חוק זה והם רשאים והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, ולענין פסקה (3) - גם באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –

מיום 26.11.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2071 מיום 26.11.2006 עמ' 18 (ה"ח 223)

17. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, ולענין פסקה (3) ולענין פסקאות (3) ו-(4) – גם באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר -

(1) סוגים שונים של קבלנים רשומים לפי הידע המקצועי, הנסיון, היכולת הכספית והציוד העומדים לרשותם, או לפי מבחנים אחרים שנקבעו בתקנות כאמור;

(2) דרכי המעקב אחרי שינויים במבחנים שעל פיהם יחולו שינויים גם בסיווגם של הקבלנים הרשומים;

(3) האגרות שישולמו בעד הרישום בפנקס ובעד רשיון.

(4) האגרות שישולמו בעד מבחנים שקבע לפי סעיף 4, ואת דרכי גבייתן.

הוראות מעבר (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973

18.   יחידים או גופים שעסקו כקבלנים בעבודות הנדסה בנאיות ערב פרסום חוק זה ברשומות, יהיו רשאים להמשיך בעיסוקם לאחר תחילתו של חוק זה, עד שהשר יקבע בצו תנאים ומועד סופי לרישומם בפנקס, ובלבד שמי שהתחיל בביצוע עבודה פלונית לפני המועד שנקבע כאמור יהיה רשאי לסיימה.

מיום 7.2.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח 1028)

18. יחידים או גופים שעסקו כקבלנים בעבודות הנדסה בנאיות ערב פרסום חוק זה ברשומות, יהיו רשאים להמשיך בעיסוקם לאחר תחילתו של חוק זה, עד שהשרים יקבעו שהשר יקבע בצו תנאים ומועד סופי לרישומם בפנקס, ובלבד שמי שהתחיל בביצוע עבודה פלונית לפני המועד שנקבע כאמור יהיה רשאי לסיימה.

תחילה

19.   תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

                                       גולדה מאיר           מרדכי בנטוב           יוסף אלמוגי

                                                  ראש הממשלה                שר השיכון                   שר העבודה

       שניאור זלמן שזר

              נשיא המדינה

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ט מס' 570 מיום 25.7.1969 עמ' 218 (ה"ח תשכ"ט מס' 838 עמ' 255).

ת"ט ס"ח תש"ל מס' 582 מיום 5.2.1970 עמ' 22.

תוקן ס"ח תשל"ב מס' 651 מיום 28.3.1972 עמ' 54 (ה"ח תשל"ב מס' 969 עמ' 88) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ג מס' 681 מיום 7.2.1973 עמ' 59 (ה"ח תשל"ג מס' 1028 עמ' 74) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ה מס' 762 מיום 27.2.1975 עמ' 82 (ה"ח תשל"ג מס' 1055 עמ' 247) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשל"ז מס' 836  מיום 30.12.1976 עמ' 37 (ה"ח תשל"ז מס' 1262 עמ' 16) – תיקון מס' 4; $$$ תחילתו 60 יום מיום פרסומו. ת"ט *** ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 45. ### ###

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 5 בסעיף 20 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ז מס' 2071 מיום 26.11.2006 עמ' 18 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 223 עמ' 190) – תיקון מס' 6.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות