נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלנים

תוכן ענינים

סעיף 1

עבירה שיש בה כדי לערער מהימנות

Go

2

סעיף 2

הנוהג המקובל

Go

2

סעיף 3

ביטול

Go

3


תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א)(2) ו-(3) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות בוועדת הכלכלה של הכנסת ובמועצה, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה שיש בה כדי לערער מהימנות

1.    כל אחת מהעבירות המפורטות להלן, נקבעת בזה כעבירה שיש בה כדי לערער מהימנותו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, אם הוא נידון עליה לשלושה חודשי מאסר או מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לפחות ומעלה:

א.    כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977;

ב.    עבירות לפי פקודת המכרות;

ג.    עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

ד.    עבירות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;

ה.    עבירות לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973;

ו.    עבירות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

ז.    עבירות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

ח.    עבירות לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה;

ט.    עבירה לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991.

מיום 7.1.1999

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5940 מיום 8.12.1998 עמ' 228

1. כל אחת מהעבירות המפורטות להלן, נקבעת בזה כעבירה שיש בה כדי לערער מהימנותו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, אם הוא נידון עליה לשלושה חודשי מאסר או לקנס של לפחות 1,000 שקלים חדשים או מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לפחות ומעלה:

א. כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977;

ב. עבירות לפי פקודת המכרות;

ג. עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

ד. עבירות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;

ה. עבירות לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג- 1973;

ו. עבירות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

ז. עבירות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

ח. עבירות לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה;

ט. עבירה לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991.

הנוהג המקובל

2.    הנוהג המקובל במקצועו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות הוא:

1.    קבלן אינו מפר חוזים לביצוע עבודה;

2.    קבלן אינו מפר חוזי מכר;

3.    קבלן אינו עושה שימוש לרעה בחמרים שנמסרו לידיו מאת מזמין העבודה, והוא מחזיר למזמין העבודה עדפי חמרים שנותרו ברשותו;

4.    קבלן שזכה במכרז אינו חוזר בו מהצעתו, לאחר שזו נתקבלה על ידי מזמין העבודה;

5.    קבלן אינו גורם לכך שעבודה כלשהי שיש לתיתה על פי מכרז, תמסר לו או לאדם אחר שלא על פי מכרז;

6.    קבלן מבצע את העבודות ברמה ובטיב התואמים את התחייבויותיו החוזיות ואת הדרישות המקצועיות של הענף שבו הוא רשום בפנקס;

7.    קבלן משלם את אגרת הרשיון במועד שנקבע;

8.    קבלן אינו מעביר או מסב את רשיון הקבלן לאחר;

9.    קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו;

10.  קבלן עונה לכל פניה בכתב המופנית אליו;

11.  קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לענין זה לא יראו בהעסקת עובדים - בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה- כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר;

12.  קבלן מציב שלט באתר בניה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על- ידי קבלנים רשומים) (מס' 2), התשל"ו-1976; קבלן המפר הוראה זו, רשאי הרשם לנקוט נגדו באמצעי משמעת כאמור בסעיף 8א(א)(3) לחוק בלבד;

13.  קבלן אינו מגיש לרשם הקבלנים דיווחים בלתי נכונים או מטעים ומעדכן את הרשם בשינויים שחלו בתנאים שעל פיהם נרשם בפנקס הקבלנים וסווג; בפסקה זו, "דיווחים" – דיווחים שקבלן נדרש להגיש לרשם הקבלנים לפי החוק.

מיום 28.9.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1469

הוספת פרטים 11, 12

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7013 מיום 30.6.2011 עמ' 1151

הוספת פרט 13

ביטול

3.    תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשל"ו-1976 - בטלות.

י' באלול תשמ"ח (23 באוגוסט 1988)                         דוד לוי

                                                                                            שר הבינוי והשיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 44.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1469 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ט מס' 5940 מיום 8.12.1998 עמ' 228 – תק' תשנ"ט-1998; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 7013 מיום 30.6.2011 עמ' 1151 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 45 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות