נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987

רבדים בחקיקה

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר מינימום

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

עבודה – חניכות

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה מקצועית – חניכות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תחולת החוק

סעיף 2

2

Go

אין כותרת

סעיף 3

2

Go

שכר מינימום לנער עובד

סעיף 4

3

Go

שכר מינימום לחניך

סעיף 5

3

Go

שכר מינימום לשעה

סעיף 5א

3

Go

משרה מלאה

סעיף 6

3

Go

רכיבי שכר מינימום

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8


תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "חניך" - חניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953 (להלן - חוק החניכות) שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;

           "נער עובד" - עובד שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לרבות נער העובד על פי חוק החניכות שאינו חניך כמשמעותו בתקנות אלה.

תחולת החוק

2.    החוק יחול על נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה.

תק' תשנ"ט-1998

3.    (בוטלה).

מיום 17.12.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 180

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

שכר מינימום לנער עובד המשולב בהסדרי פרמיות

3. שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה שמשתלמת בו פרמיה והנער העובד משולב בה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש עשרה שנה – 65%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה  וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 70%;

(ג) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שבע-עשרה שנה  - 75%.

שכר מינימום לנער עובד תק' תשנ"ט-1998

4.    שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א)  לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב)  לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג)   לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

מיום 17.12.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 180

שכר מינימום לנער עובד שאינו משולב בהסדרי פרמיות

4. שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה שבו לא משתלמת פרמיה או שהנער העובד אינו משולב בה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה - 83%.

שכר מינימום לחניך

5.    שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.

שכר מינימום לשעה תק' תשנ"ו-1995

5א.     שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי הענין.

מיום 1.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5714 מיום 21.11.1995 עמ' 138

הוספת תקנה 5א

משרה מלאה תק' תשנ"ו-1995

6.    לענין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הוא מועסק 40 שעות בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 3 עד 5 בהתאם לחלקיות המשרה.

מיום 1.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5714 מיום 21.11.1995 עמ' 138

6. לעניין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הם מועסקים הוא מועסק 40 שעות בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 3-5 3 עד 5 בהתאם לחלקיות המשרה.

רכיבי שכר מינימום

7.    הוראות סעיף 3(ב)(3) ו-(ג) לחוק לא יחולו לגבי נער עובד וחניך.

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה ביום י' בכסלו תשמ"ח (1 בדצמבר 1987).

כ"ז בחשון תשמ"ח (19 בנובמבר 1987)                   משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5074 מיום 31.12.1987 עמ' 322.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5714 מיום 21.11.1995 עמ' 138 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום 1.12.1995.

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 180 – תק' תשנ"ט-1998.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות