נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), תשנ"ט-1998

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר מינימום

תוכן ענינים

סעיף 1

חישוב שכר מינימום יומי

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), תשנ"ט-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חישוב שכר מינימום יומי

1.    על אף האמור בסעיף 1 לחוק, לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד, אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה כאמור בסעיף 1 לחוק.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן.

י' בכסלו תשנ"ט (29 בנובמבר 1998)                       אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 180.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות