נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השמות, תשט"ז-1956

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין – שמות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שם משפחה ושם פרטי

Go

2

סעיף 3

שם משפחה מלידה

Go

2

סעיף 4

מתן שם פרטי לנולד

Go

2

סעיף 5

שם מאימוץ

Go

2

סעיף 6

שם המשפחה אחרי הנישואין

Go

2

סעיף 7

שם משפחה אחרי פקיעת הנישואין

Go

3

סעיף 8

חובת בחירת שם

Go

3

סעיף 9

קביעת שם על ידי השר

Go

3

סעיף 9א

קביעת שם פרטי של אב

Go

3

סעיף 10

שינוי בשם של בגיר

Go

3

סעיף 12

שם משפחה של קטין שהוריו שינו שמם

Go

3

סעיף 13

שינוי שם של קטין

Go

3

סעיף 14

שינוי שם על ידי אפוטרופוס

Go

3

סעיף 15

הודעה על בחירת שם ושינוי שם

Go

4

סעיף 16

פסילת בחירה או שינוי

Go

4

סעיף 17

תעודה ותחילת תוקף

Go

4

סעיף 18

שינויי שם שאושרו על ידי בית המשפט

Go

4

סעיף 19

פנקס שינויי שם

Go

4

סעיף 20

סייג לשינוי של שם

Go

4

סעיף 21

הגדרת "הורים"

Go

4

סעיף 22

שמירת זכויות

Go

4

סעיף 23

העברת סמכויות

Go

4

סעיף 24

פניה לשר

Go

4

סעיף 25

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 26

ביטול

Go

4

סעיף 27

תחולה

Go

4

 


חוק השמות, תשט"ז-1956*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בגיר" - אדם שמלאו לו 18 שנה;

           "קטין" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנה;

           "הורה" - לרבות מאמץ;

           "ילד" - לרבות מאומץ;

           "השר" - שר הפנים.

שם משפחה ושם פרטי

2.    (א)  לכל אדם יהא שם משפחה ושם פרטי.

           (ב)  שם המשפחה יכול שיהיה כפול, ויכול שיהיו לאדם יותר משם פרטי אחד.

שם משפחה מלידה (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 2) תש"ן-1990

3.    ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים, מקבל הילד את שם משפחת אביו, זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בצבור כאשתו ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות המשפחה של שניהם.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

3. ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים, מקבל הילד את שם משפחת אביו, זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בצבור כאשתו.

 

מיום 1.6.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 עמ' 146 (ה"ח 1982)

3. ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים, מקבל הילד את שם משפחת אביו, זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בצבור כאשתו ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות המשפחה של שניהם.

מתן שם פרטי לנולד (תיקון מס' 6)  תשע"ד-2014

4.    שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד.

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 745 (ה"ח 560)

4. שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, ניתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד פרטי אחד.

שם מאימוץ (תיקון מס' 4) תשנ"ט-1999

5.       (א)  קטין שאומץ מקבל שם משפחת מאמצו אך אינו מקבל שם פרטי חדש, זולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ קביעה אחרת.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1999

           (ב)  קטין שאומץ על פי הוראות סעיף 3(1) ו-(2) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ), יישא נוסף על שם משפחת מאמצו את שם משפחת הוריו מולידיו, וכן יירשם כשם הורהו בפרט הרישום במרשם האוכלוסין, שם הורהו מולידו, זולת אם ביקש המאמץ אחרת או הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים של טובת הילד; סעיף קטן זה לא יחול אם ניתן צו האימוץ על פי הוראות סעיף 25(2) לחוק האימוץ.

מיום 7.2.1999

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 77 (ה"ח 2794)

5. (א) קטין שאומץ מקבל שם משפחת מאמצו אך אינו מקבל שם פרטי חדש, זולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ קביעה אחרת.

(ב) קטין שאומץ על פי הוראות סעיף 3(1) ו-(2) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ), יישא נוסף על שם משפחת מאמצו את שם משפחת הוריו מולידיו, וכן יירשם כשם הורהו בפרט הרישום במרשם האוכלוסין, שם הורהו מולידו, זולת אם ביקש המאמץ אחרת או הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים של טובת הילד; סעיף קטן זה לא יחול אם ניתן צו האימוץ על פי הוראות סעיף 25(2) לחוק האימוץ.

שם המשפחה אחרי הנישואין (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

6.    (א)  מי שנישא רשאי בכל עת –

(1)   להמשיך לשאת או לשוב לשאת שם משפחה קודם;

(2)   לבחור בשם המשפחה של בן זוגו;

(3)   לצרף לשם משפחתו את שם המשפחה של בן זוגו;

(4)   לבחור שם משפחה זהה לשם המשפחה שבחר בן זוגו גם אם שם זה שונה משמות המשפחה הקודמים של בני הזוג;

(5)   לצרף לשם משפחתו שם משפחה שבן זוגו בחר לצרף לשם משפחתו.

           (ב)  עובר לנישואיו יודיע אדם לרושם הנישואין מהו שם המשפחה שבחר לשאת לאחר נישואיו; החליט לשנות את שמו, ייכנס השינוי לתוקפו עם הנישואין.

           (ג)   השר, בהתייעצות עם השר לענייני דתות[1], יקבע את דרכי ההודעה לפי סעיף קטן (ב).

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

שם משפחה מנישואין

6. אשה מקבלת עם נישואיה את שם משפחת אישה, אולם רשאית היא, בכל עת, לצרף לשם משפחת אישה את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם, וכן רשאית היא לשאת את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם בלבד.

שם משפחה אחרי פקיעת הנישואין (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

7.    פקעו הנישואין, רשאי כל בן זוג לשוב ולשאת שם משפחה קודם.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

שם משפחה אחרי הפקעת הנישואין

7. אשה שקיבלה את שם משפחת אישה, אם לבד ואם בצירוף שם נעוריה או שם משפחתה הקודם, והנישואין פקעו, רשאית, בכל עת, לחזור ולשאת את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם.

 

חובת בחירת שם

8.    מי שאין לו שם משפחה או שם פרטי, או ששמותיו אינם ידועים, או שאינו ידוע איזה שם משמותיו הוא שם המשפחה ואיזה הוא שם פרטי, יבחר לעצמו – ואם הוא קטין או פסול-דין, יבחרו לו הוריו או אפוטרופסו – שם משפחה או שם פרטי, הכל לפי הענין, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תחילת חוק זה או לאחר קבלת דרישה לכך מאת השר.

קביעת שם על-ידי השר

9.    (א)  מי שלא בחר לעצמו שם או לא נבחר לו שם כאמור בסעיף 8, רשאי השר לקבוע לו שם; בקביעת השם יתחשב השר בשמות הוריו והורי הוריו של אותו אדם, ואם הוא נשוי – גם בשם בן-זוגו.

           (ב)  השר יודיע לאותו אדם את השם שקבע, וזה יהיה שמו של אותו אדם, זולת אם בחר לו שם אחר תוך חדשיים לאחר קבלת הודעת השר.

           (ג)   היה אותו אדם קטין או פסול-דין, תינתן הודעת השר לידי הוריו או אפוטרופסו, והם רשאים לבחור לו שם אחר כאמור.

קביעת שם פרטי של אב (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

9א.     (א)  אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו אינו ידוע, ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטת אמו, ורשאית האם שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין.

           (ב)  אדם שמלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו אינו ידוע, או שהוחלט שלא לקבוע שם כאמור, לפי הוראות סעיף קטן (א), ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטתו, ורשאי הוא שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין.

           (ג)   נקבע שם פרטי של אב לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי אדם שמלאו לו 16 שנים לבטל את השם האמור.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 203 (ה"ח 189)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א. אדם שהשם הפרטי של אביו אינו ידוע, יראו את שמו הפרטי של אבי אמו כשם פרטי של אביו; היה גם שמו הפרטי של אבי האם בלתי ידוע, רשאי שר הפנים לקבוע שם פרטי שיראוהו כשם פרטי של אביו.

שינוי בשם של בגיר

10.   בגיר רשאי לשנות שם משפחתו ושמו הפרטי.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

11.   (בוטל).

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

שינוי שם משפחה של בני- זוג

11. בני- זוג אינם רשאים לשנות שם משפחתם אלא שניהם יחד, ואינם רשאים לבחור אלא שם משפחה אחד לשניהם, זולת אם התיר השר שינוי שם של אחד מהם או בחירת שמות שונים.

שם משפחה של קטין שהוריו שינו שמם (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

12.   קטין שהוריו שינו שם משפחתם, מקבל על ידי כך את שם משפחתם החדש; וקטין שאחד מהוריו שינה את שם משפחתו לשם משפחתו של ההורה האחר יקבל על ידי כך את שם המשפחה המשותף.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

12. קטין שהוריו שינו שם משפחתם, מקבל על ידי כך את שם משפחתם החדש; וקטין שאחד מהוריו שינה את שם משפחתו לשם משפחתו של ההורה האחר יקבל על ידי כך את שם המשפחה המשותף.

שינוי שם של קטין (תיקון מס' 6) תשע"ד-2014

13.     (א)  הוריו של קטין שטרם מלאו לו עשר שנים רשאים לשנות את שמו הפרטי, ובלבד שנתנו לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין, ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו; מלאו לקטין עשר שנים, לא ישונה שמו הפרטי אלא אם כן נתן את הסכמתו בפני פקיד רישום, כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ולעניין הוספת שם על השם הקיים – אלא אם כן נתן את הסכמתו להוספה מראש בכתב; לא נתן קטין כאמור את הסכמתו לשינוי, לא ישונה שמו אלא באישור בית המשפט.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), התקיימו נסיבות רפואיות שבשלהן לא ניתן לקבל את הסכמת הקטין, רשאים ההורים להוסיף לו שם על שמו הקיים, אף אם לא נתן את הסכמתו מראש בכתב.

           (ג)   קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו; לא נתנו ההורים את הסכמתם לשינוי, רשאי הוא להגיש תובענה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3(ד) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.

           (ד)  הוריו של קטין רשאים, באישור בית המשפט, לשנות את שם משפחתו, ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 745 (ה"ח 560)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

שינוי שם על ידי ההורים

13. הוריו של קטין רשאים לשנות את שמו הפרטי, ובאישור בית המשפט - גם את שם משפחתו.

שינוי שם על ידי אפוטרופוס (תיקון מס' 6)  תשע"ד-2014 (תיקון מס' 7)  תשע"ו-2016

14.     אפוטרופסו של קטין או של אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי רשאי, באישור בית המשפט, לשנות את שמו הפרטי ואת שם משפחתו, ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין או במידת הבנתו של האדם, לפי העניין.

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 746 (ה"ח 560)

14. אפוטרופסו של קטין או של פסול-דין חסוי רשאי, באישור בית המשפט, לשנות את שמו הפרטי ואת שם משפחתו של החסוי ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין או במידת הבנתו של החסוי, לפי העניין.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח 890)

14. אפוטרופסו של קטין או של חסוי של אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי רשאי, באישור בית המשפט, לשנות את שמו הפרטי ואת שם משפחתו ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין או במידת הבנתו של החסוי האדם, לפי העניין.

הודעה על בחירת שם ושינוי שם (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

15.   בחירת שם או שינוי שם לפי סעיפים 6 עד 10, 13 או 14 טעונים הודעה בכתב לשר.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

הודעה על בחירת שם ועל שינוי שם

15. בחירת שם לפי הסעיפים 6, 7, 8, 9 ושינוי שם לפי סעיפים 10, 11, 13, 14 טעונים הודעה בכתב לשר.

 

פסילת בחירה או שינוי (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8) תשע"ט-2019

16.   (א)  השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 8, 9 ו-9א ושינוי שם לפי סעיפים 10, 13 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.

 

(תיקון מס' 8) תשע"ט-2019

           (ב)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא ישונה שמו של מי שהורשע בביצוע עבירת מין כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, שבוצעה בהיותו בגיר, לפי סעיף 10, אלא אם כן שוכנע השר שאין בשינוי השם כדי להטעות את הציבור או לפגוע בתקנת הציבור.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

16. השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 8, 9 ושינוי שם לפי סעיפים 10, 11, 13 ושינוי שם לפי סעיפים 10, 13 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.

 

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 203 (ה"ח 189)

16. השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 8, 9 ו-9א ושינוי שם לפי סעיפים 10, 13 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.

 

מיום 7.7.2019

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ט מס' 2773 מיום 6.1.2019 עמ' 142 (ה"ח 818)

16. (א) השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 8, 9 ו-9א ושינוי שם לפי סעיפים 10, 13 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא ישונה שמו של מי שהורשע בביצוע עבירת מין כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, שבוצעה בהיותו בגיר, לפי סעיף 10, אלא אם כן שוכנע השר שאין בשינוי השם כדי להטעות את הציבור או לפגוע בתקנת הציבור.

תעודה ותחילת תוקף (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

17.   (א)  בחירת שם ושינוי שם שניתנה עליהם הודעה ולא נפסלו, יתן השר, תוך חודש מקבלת ההודעה, תעודה המעידה עליהם, ותקפם מתאריך התעודה.

           (ב)  מי שהשתמש בשם החדש לפני תחילתו של חוק זה ואותו שם היה רשום בתעודה ציבורית כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, רשאי שר הפנים לקבוע שתקפו של שינוי השם תחילתו מהיום שבו החל להשתמש באותו שם.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

17. (א) בחירת שם ושינוי שם שניתנה עליהם הודעה ולא נפסלו, יתן השר, תוך חודש מקבלת ההודעה, תעודה המעידה עליהם, ותקפם מתאריך התעודה.

(ב) מי שהשתמש בשם החדש לפני תחילתו של חוק זה ואותו שם היה רשום בתעודה ציבורית כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, רשאי שר הפנים לקבוע שתקפו של שינוי השם תחילתו מהיום שבו החל להשתמש באותו שם.

שינויי-שם שאושרו על-ידי בית המשפט

18.   הוראות הסעיפים 16 ו-17 לא יחולו על שינוי שם שאושר על ידי בית המשפט.

פנקס שינויי שם (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

19.   בחירת שם ושינוי שם לפי סעיפים 6 עד 14 יירשמו בפנקס שינויי שם שיהיה פתוח לעיון הציבור.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

פרסום

19. בחירת שם ושינוי שם לפי הסעיפים 6 עד 14 יפורסמו ברשומות. השר רשאי להורות שהשינוי יפורסם גם בעתון או בשני עתונים הנפוצים במקום מגוריו של בעל השם החדש.

סייג לשינוי של שם (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

20.   מי ששינה שמו כאמור בסעיף 10, אם לפני תחילת חוק זה ואם לאחריה, לא ישוב וישנה שמו לפי אותם סעיפים תוך שבע שנים מיום תחילת תקפו של השינוי הקודם, אלא באישור השר.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח 2470)

20. מי ששינה שמו כאמור בסעיף 10, או בסעיף 11 אם לפני תחילת חוק זה ואם לאחריה, לא ישוב וישנה שמו לפי אותם סעיפים תוך שבע שנים מיום תחילת תקפו של השינוי הקודם, אלא באישור השר.

הגדרת "הורים"

21.   לענין הסעיפים 8, 9, 12, 13, "הורים" – שני ההורים, ומקום שהדאגה לקטין מסורה לאחד ההורים בלבד – אותו הורה.

שמירת זכויות

22.   קבלת שם, מתן שם, בחירת שם ושינוי שם לפי חוק זה, אין בהם כדי ליצור או לבטל זכויות או חובות של בעל השם או של זולתו, להוסיף על זכויות כאלה או לגרוע מהן.

העברת סמכויות

23.   השר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט לסמכות להתקין תקנות; הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות[2].

פניה לשר

24.   מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה לפי הסעיפים 6, 9, 11, 16 או 20 שניתנה על פי העברת סמכות מן השר, רשאי לפנות אל השר לקבלת הכרעתו הסופית.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

25.   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה –

(1)   ניהולו של פנקס שינוי שם והעיון בו;

(2)   תיקון רישומו של שם שנרשם לא כהלכה או שחל בו שינוי, ונקיבת שם קודם, שם חדש ושם הורים בפנקסים רשמיים ובתעודות אישיות;

(3)   אגרות בעד שירותים לפי חוק זה ופטור מהן.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1975 עמ' 148 (ה"ח 1140)

החלפת פסקה 25(1)

הנוסח הקודם:

(1) הנהלת פנקס פומבי של שינויי שם.

ביטול

26.   ההודעה מיום 15 במרס 1921 בדבר שינוי שמות – בטלה.

תחולה (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

27.   חוק זה יחול רק על מי שרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965.

מיום 10.7.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1995 עמ' 148 (ה"ח 1140)

הוספת סעיף 27

 

                                      דוד בן-גוריון             ישראל בר-יהודה

                                                    ראש הממשלה                         שר הפנים

      יצחק בן-צבי

         נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשט"ז מס' 207 מיום 3.8.1956 עמ' 94 (ה"ח תשט"ז מס' 268 עמ' 132).

תוקן ס"ח תשל"ה מס' 771 מיום 10.7.1975 עמ' 148 (ה"ח תשל"ד מס' 1140 עמ' 281) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 עמ' 146 (ה"ח תש"ן מס' 1982 עמ' 148) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 84 (ה"ח תשנ"ו מס' 2470 עמ' 344) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 77 (ה"ח תשנ"ט מס' 2794 עמ' 344) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 203 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 189 עמ' 72) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשע"ד מס' 2468 מיום 7.8.2014 עמ' 745 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 560 עמ' 127) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 890 עמ' 2) – תיקון מס' 7 בסעיף 44 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), תשע"ו-2016; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2773 מיום 6.1.2019 עמ' 142 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 818 עמ' 40) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בקשות שהוגשו מיום התחילה ואילך.

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. הועברו לשר לשירותי דת י"פ תשס"ח מס' 5774 מיום 7.2.2008 עמ' 1820.

[2] ר' הודעה על האצלת סמכויות בי"פ תשס"ד מס' 5271 מיום 9.2.2004 עמ' 1831.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות