נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – מקומות קדושים

תוכן ענינים

2

Go

שמירת המקומות הקדושים

סעיף 1

2

Go

עבירות

סעיף 2

2

Go

שמירת דינים

סעיף 3

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967*

שמירת המקומות הקדושים

1.    המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

עבירות

2.    (א)  המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת, דינו - מאסר שבע שנים.

          (ב)  העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו מאסר חמש שנים.

שמירת דינים

3.    חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

ביצוע ותקנות

4.    שר הדתות[1] ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם. ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

5.    תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

                                      זרח ורהפטיג                לוי אשכול

                                                    שר הדתות                       ראש הממשלה

  שניאור זלמן שזר

        נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשכ"ז מס' 499 מיום 28.6.1967 עמ' 75 (ה"ח תשכ"ז מס' 731 עמ' 156).

[1] סמכויותיו הועברו לשר התיירות: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1643. סמכויות שר התיירות, למעט הסמכויות הקשורות בטיפול בקבר רבי שמעון בר יוחאי, הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336. סמכויות שר התיירות לענין קבר רבי שמעון בר יוחאי הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ה מס' 6948 מיום 21.12.2014 עמ' 2066.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות