נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א-1951

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

סעיף 1

יום עבודה בלולנות

Go

2

סעיף 2

שבוע עבודה בלולנות

Go

2

סעיף 3

תחולה

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2


תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א-1951*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:

יום עבודה בלולנות

1.    תחומו של יום עבודה בלולנות הוא תשע שעות עבודה.

שבוע עבודה בלולנות תק' תשנ"ה-1995

2.    תחומו של שבוע עבודה בלולנות הוא ששים ושלוש שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

מיום 6.7.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1593

2. תחומו של שבוע עבודה בלולנות הוא ששים ושלוש שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים ושבע ארבעים וחמש שעות עבודה.

תחולה

3.    תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד המועבד רק בתור לולן ושהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א-1951".

כ"ב באלול תשי"א (23 בספטמבר 1951)                             גולדה מאירסון

                                                                                                                   שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"א מס' 206 מיום 27.9.1951 עמ' 1638.

תוקנו ק"ת תשנ"ה מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1593 – תק' תשנ"ה-1995.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות