תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הצגת תמצית החוק

Go

2

סעיף 2

הודעה על שעות העבודה

Go

2

סעיף 3

הודעה בדבר שינוי שעות העבודה

Go

2

סעיף 4

עבודה מחוץ למסגרת השעות הקבועות

Go

2

סעיף 5

רישום בפנקס

Go

2

סעיף 6

עונשין

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2

סעיף 8

השם

Go

2


תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955*

הצגת תמצית החוק

1.    מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

מיום 23.4.1958

תק' תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 788 מיום 23.4.1958 עמ' 1076

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הצגת תמצית החוק

1. מקום שחלה עליו פקודת בתי חרושת, 1946 (להלן – הפקודה), כולה או חלקה, יציג בו המעביד תמצית החוק בנוסח שיפורסם בירחון העבודה.

הודעה על שעות העבודה

2.    (א)  מקום המשמש לעסק או משלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, סמוך לכניסה שלה מזדקקים העובדים בו, הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן וסיומן, ואם עובדים בו במשמרות – עת תחילתה וסיומה של כל משמרת, ובדבר המנוחה השבועית, תחילתה וסיומה, ושעות ההפסקה הניתנת לפי סעיף 20 לחוק.

          (ב)  במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שפקודת בתי-חרושת, 1946, כולה או חלקה, אינה חלה עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי, הכוללת את הפרטים האמורים.

מיום 23.4.1958

תק' תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 788 מיום 23.4.1958 עמ' 1076

(ב) במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שהפקודה שפקודת בתי-חרושת, 1946, כולה או חלקה, אינה חלה עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי, הכוללת את הפרטים האמורים.

הודעה בדבר שינוי שעות העבודה

3.    לא ישנה מעביד את שעות העבודה כמפורט בהודעה שהוצגה בהתאם לתקנה 2(א) או בהודעה שנמסרה למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנה 2(ב), אלא אם הודיע על כך מראש במכתב רשום למפקח העבודה האזורי.

עבודה מחוץ למסגרת השעות הקבועות

4.    מגיע מספר שעות העבודה הנקובות בהודעה לפי תקנה 2 למכסימום המותר לפי הסעיפים 2 ו-3 לחוק, לא יועבד עובד שלא בשעות המפורטות בהודעה אלא אם העבדתו מותרת לפי סעיף 10 לחוק או הותרה לפי סעיף 11 לחוק.

רישום בפנקס

5.    (א)  מעביד שתקנה 2 (א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלה:

(1)   שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו של העובד;

(2)   מספר תעודת זהותו;

(3)   מענו;

(4)   תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד;

(5)   שעות עבודתו;

(6)   שעות מנוחה שבועית;

(7)   שעות נוספות;

(8)   גמול שעות נוספות;

(9)   גמול עבודה במנוחה שבועית;

(10)  סיום עבודתו אצל המעביד.

          (ב)  מעביד המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), פטור מרישום בפנקס.

           (ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיסיה ואת הרישום הסדיר האחר בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.

מיום 31.7.1958

תק' (מס' 2) תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 814 מיום 31.7.1958 עמ' 1693

5. (א) מעביד שתקנה 2(א) חלה עליו ירשום בפנקס את השעות הנוספות בהן הועבד כל עובד ואת הגמול שנתן בעדן.

(א) מעביד שתקנה 2 (א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלה:

(1) שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו של העובד;

(2) מספר תעודת זהותו;

(3) מענו;

(4) תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד;

(5) שעות עבודתו;

(6) שעות מנוחה שבועית;

(7) שעות נוספות;

(8) גמול שעות נוספות;

(9) גמול עבודה במנוחה שבועית;

(10) סיום עבודתו אצל המעביד.

(ב) מעביד המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), פטור מרישום בפנקס.

(ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיסיה ואת הרישום הסדיר האחר בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.

עונשין

6.    העובר על תקנות אלה, דינו – קנס חמישים לירות.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה היא מיום ז' באדר תשט"ו (1 במרס 1955).

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955".

י"ז בטבת תשט"ו (11 בינואר 1955).                                 גולדה מאירסון

                                                                                                             שרת העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשט"ו מס' 497 מיום 27.1.1955 עמ' 548.

תוקנו ק"ת תשי"ח מס' 788 מיום 23.4.1958 עמ' 1076 – תק' תשי"ח-1958.

ק"ת תשי"ח מס' 814 מיום 31.7.1958 עמ' 1693 – תק' (מס' 2) תשי"ח-1958.