נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך-1960

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

סעיף 1

שעות המנוחה השבועית

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך-1960*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

שעות המנוחה השבועית

1.    המנוחה השבועית לעובד בבית חולים תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

           לענין תקנה זו –

           "בית חולים" - כל מקום שבו מאושפזים חולים, יולדות, תינוקות או זקנים.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי-חולים), תש"ך-1960".

ט"ו באדר תש"ך (14 במרס 1960)                         גיורא יוספטל

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תש"ך מס' 998 מיום 24.3.1960 עמ' 883.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות