נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ה-1995

בטחון – תגמולים לאסירי ציון, הרוגי מלכות ומשפחותיהם

ביטוח – ביטוח לאומי – תגמולים

תוכן ענינים

2

Go

הועדות הרפואיות המוסמכות

סעיף 1

2

Go

מבחנים, תנאים וכללים לעבודת ועדות רפואיות

סעיף 2

2

Go

טיפול רפואי

סעיף 3

2

Go

שיקום מקצועי

סעיף 4

2

Go

דמי הבראה

סעיף 5


תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ה-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 7, 8, 22 ו-26 לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

הועדות הרפואיות המוסמכות

1.    (א)  ועדה רפואית שמונתה מכוח סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), תהיה הועדה הרפואית המוסמכת לקבוע נכות ודרגת נכות של אסיר ציון לענין החוק.

           (ב)  דרגת הנכות לאסיר ציון תיקבע רק בשל מחלה או חבלה שהצהיר עליהן בבקשתו, כאמור בסעיף 5(א) לחוק.

מבחנים, תנאים וכללים לעבודת ועדות רפואיות

2.    לענין סעיפים 6, 7 ו-8 לחוק, יחולו, בשינויים המחוייבים, ההוראות הבאות מתוך תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956:

(1)  הפרק השני לרבות חלקים א' ו-ג' לתוספת שמכוח תקנה 11, ולמעט תקנות 12, 12א, 12ב, 12ג, 15, 16, 16א, 18, 18א ו-26;

(2)  הפרק הרביעי, למעט תקנה 45.

טיפול רפואי

3.    (א)  אסיר ציון הזכאי לתגמול יהיה זכאי בשל נכות שנקבעה לפי החוק, לריפוי, החלמה ושיקום רפואי (להלן – טיפול רפואי) כמשמעותם בסימן ג' של פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו מכוחו.

           (ב)  הטיפול הרפואי, כולו או חלקו יינתן באמצעות גוף שהוסמך כשירות רפואי, בהתאם לסימן ג' של פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

           (ג)   היחסים שבין המוסד לבין השירות הרפואי והחובות והזכויות ההדדיות שביניהם ייקבעו בהסכם; עד לחתימת ההסכם האמור יישארו בתוקפם ההסדרים שנהגו ערב תחילתו של החוק, בדבר מתן טיפול רפואי לאסירי ציון.

שיקום מקצועי

4.    לנכים הזכאים לתגמול לפי החוק יינתן שיקום מקצועי, בשל נכותם, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956, בשינויים המחוייבים.

דמי הבראה

5.    דמי ההבראה המשולמים לפי סעיף 22(ב) לחוק ליום, יהיו בסכום המשולם ליום לפי חוק נכי מלחמה בנאצים, תשי"ד-1954.

גמלה שלא תשולם תק' תשס"ג-2003

6.       לא תשולם גמלה שהיא פחותה מ-15 שקלים חדשים.

מיום 1.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6244 מיום 24.6.2003 עמ' 773

הוספת תקנה 6

הכנסה מנכס תק' תשס"ג-2003

7.       (א)  כהכנסה חודשית מנכס שהוא סכום כסף, יראו סכום השווה ל-4% משוויו מחולק ב-12, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה בפועל.

           (ב)  כהכנסה חודשית מכל נכס אחר מהאמור בתקנת משנה (א), יראו את סכום ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל.

מיום 1.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6244 מיום 24.6.2003 עמ' 773

הוספת תקנה 7

נכס שהועבר תק' תשס"ג-2003

8.       הועבר נכס שהיה בבעלותו של בחכירתו של מי שהוכר כאסיר ציון או של בן זוגו, לאם אחר בלא תמורה או בתמורה סמלית, יראו את הנכס כשייך למעביר הנכס –

(1)  אם הנכס הועבר בתוך חמש שנים שלפני מועד הגשת התביעה לגמלה;

(2)  אם הנכס הועבר לילדו, וכל עוד הוא ילד הנמצא בהחזקתו, אף אם חלפו יותק מחמש השנים האמורות בפסקה (1).

מיום 1.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6244 מיום 24.6.2003 עמ' 773

הוספת תקנה 8

י"ב באדר א' תשנ"ה (12 בפברואר 1995)                               אורה נמיר

                                                                                                           שרת העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1206.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6244 מיום 24.6.2003 עמ' 773 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.3.2003 והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום זה ולאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות