נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (מועד להגשת ערעור), תשנ"ו-1996

בטחון – תגמולים לאסירי ציון, הרוגי מלכות ומשפחותיהם

ביטוח – ביטוח לאומי – תגמולים

תוכן ענינים

2

Go

ערעור על ועדה רפואית לעררים

סעיף 1


תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (מועד להגשת ערעור), תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שרת העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

ערעור על ועדה רפואית לעררים

1.    תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל"ז-1977, יחולו, בשינויים מחוייבים, לענין החוק.

ח' בסיון תשנ"ו (26 במאי 1996)                                 דוד ליבאי

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5759 מיום 9.6.1996 עמ' 984.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות