להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו התקנים (קביעת תוי-תקן), תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – תקנים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעת תו תקן כללי

סעיף 2

2

Go

קביעת תו תקן בטיחות

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4

2

Go

תוספת ראשונה

2

Go

תוספת שניה


צו התקנים (קביעת תוי-תקן), תשנ"ב-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

           "תו-תקן" - כמשמעותו בסעיף 11(א) לחוק;

           "תקן" - כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק, לרבות מפרט שאישר המכון ולא פורסם כתקן ישראלי;

           "תקן רשמי" - כמשמעותו בסעיף 8(א) לחוק.

קביעת תו-תקן כללי

2.    תו-תקן המתייחס למצרך שהתקן או התקן הרשמי, החל עליו כולל דרישות טיב וכן דרישות בטיחות יהיה כמצוייר בתוספת הראשונה.

קביעת תו-תקן בטיחות

3.    תו-תקן המתייחס למצרך שהתקן או התקן הרשמי, החל עליו כולל דרישות בטיחות בלבד יהיה כמצוייר בתוספת השניה.

ביטול

4.    צו התקנים (קביעת תו-תקן), תשט"ו-1955 - בטל.

תוספת ראשונה

מחוגת מדידה ובין צלעותיה האות "ת" ובתוכה האות "י".

תוספת שניה

מעגל ובו האותיות "תב" והמלים "מתאים לתקן בטיחות"

כ"ג בניסן תשנ"ב (26 באפריל 1992)                       משה נסים

                                                                                         שר התעשיה והמסחר* פורסם ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1068.