תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), תשנ"א-1991

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תקציב

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה – יסודות התקציב

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תנאים להמחאה

Go

2

סעיף 2א

היתר חריג

Go

2

סעיף 2ב

הוראת שעה

Go

2

סעיף 3

שמירת דינים

Go

2

סעיף 4

סייג לתחולה

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), תשנ"א-1991*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "זכות" – זכות לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה, לרבות זכות מותנית או עתידית;

           "המחאה" – כמשמעותה בחוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969, לרבות שעבוד.

תנאים להמחאה

2.    רשות מקומית לא תמחה זכות או חלק ממנה, זולת אם נתקיימו כל אלה:

(1)   נתקבל אישור להמחאה מאת החשב הכללי במשרד האוצר או מאת מי שהוא הסמיך לכך;

(2)   ההמחאה הינה להבטחת תשלום חוב שמועד פרעונו חל בתוך שנה מיום מתן ההמחאה;

(3)   יעדי ההמחאה זהים לאלו של הכספים נושא הזכות;

(4)   ההמחאה כפופה לחובות הרשות המקומית למשרדי הממשלה, לרבות תשלומי מסים;

(5)   ההמחאה הינה בלתי עבירה.

היתר חריג תק' תשנ"ט-1999

2א.     על אף האמור בתקנה 2, בנסיבות מיוחדות, רשאי שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, לאשר לרשות מקומית להמחות זכות או חלק ממנה אף אם לא נתקיים האמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנה 2.

מיום 1.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 336

הוספת תקנה 2א

(הוראת שעה) תשס"ט-2009

2ב.     (פקעה).

מיום 14.4.2005 עד יום 30.11.2008

הוראת שעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6381 מיום 14.4.2005 עמ' 618

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6555 מיום 28.1.2007 עמ' 482

הוספת תקנה 2ב

הנוסח:

הוראת שעה

2ב. על אף האמור בתקנה 2, רשאי החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, לאשר לרשות מקומית ששר הפנים אישר לה תכנית הבראה, להמחות זכות או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על עשר שנים, אף אם לא נתקיים האמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנה 2, ובלבד שההמחאה היא להבטחת אשראי שאושר כנגד עמידת הרשות המקומית ביעדי תכנית ההבראה כפי שאושרו בתכנית ההבראה והאשראי הועמד לתקופה של 12 שנים או יותר.

מיום 28.1.2007 עד יום 30.11.2008

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6555 מיום 28.1.2007 עמ' 482

2ב. על אף האמור בתקנה 2, רשאי החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, לאשר לרשות מקומית ששר הפנים אישר לה תכנית הבראה, להמחות זכות או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על עשר שנים, אף אם לא נתקיים האמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנה 2, ובלבד שההמחאה היא להבטחת אשראי שאושר כנגד עמידת הרשות המקומית ביעדי תכנית ההבראה כפי שאושרו בתכנית ההבראה והאשראי הועמד לתקופה של 12 שנים 10 שנים או יותר.

מיום 3.2.2009 עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18)

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6748 מיום 3.2.2009 עמ' 421

הוספת תקנה 2ב

הנוסח:

2ב. על אף האמור בתקנה 2, רשאי החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, לאשר לרשות מקומית ששר הפנים אישר לה תכנית הבראה, להמחות זכות או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על עשר שנים, אף אם לא נתקיים האמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנה 2, ובלבד שההמחאה היא להבטחת אשראי שאושר כנגד עמידת הרשות המקומית ביעדי תכנית ההבראה כפי שאושרו בתכנית ההבראה ושהאשראי הועמד לתקופה של עשר שנים או יותר.

שמירת דינים

3.    תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

סייג לתחולה

4.    פסקאות (2), (3) ו-(4) שבתקנה 2 לא יחולו על המחאות חוב שהוסכם עליהן במסגרת פריסת חובות הרשויות המקומיות, וטרם נחתמו ביום תחילתן של תקנות אלה, כמפורט בתוספת.

תוספת

(הושמטה)

י' בסיון תשנ"א (23 במאי 1991)                            יצחק מודעי

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5363 מיום 13.6.1991 עמ' 934.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 336 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.2.1999.

ק"ת תשס"ה מס' 6381 מיום 14.4.2005 עמ' 618 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 30.11.2008 (תוקנה ק"ת תשס"ז מס' 6555 מיום 28.1.2007 עמ' 482 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007).

ק"ת תשס"ט מס' 6748 מיום 3.2.2009 עמ' 421 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18).