נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), תשמ"ה-1985

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – העמדת רכב וחנייתו

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סמכות להסדיר חנית רכב

Go

3

סעיף 3

מקום חניה מוסדר

Go

3

סעיף 4

מקום חניה פרטי

Go

3

סעיף 5

מקום חניה לפי החלטת רשות הרישוי או בהיתר בניה

Go

4

סעיף 6

איסור חניה

Go

4

סעיף 7

גרירה ונעילה של רכב

Go

4

סעיף 8

רכב שנתקלקל

Go

5

סעיף 9

מוניות

Go

5

סעיף 10

אוטובוסים

Go

5

סעיף 11

תמרורים

Go

5

סעיף 12

ריתוק רכב למקום חניה

Go

5

סעיף 13

אגרת הסדר

Go

6

סעיף 14

פטור מאגרת הסדר

Go

6

סעיף 15

כרטיס חניה

Go

6

סעיף 16

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

Go

6

סעיף 17

תווית חניה לתושבי אזור במקום חניה מוסדר

Go

6

סעיף 18

אחריות בעל רכב

Go

7

סעיף 19

סמכויות פקח

Go

7

סעיף 20

אחריות חניה

Go

7

סעיף 21

עונשין

Go

7

סעיף 22

ביטול

Go

7

סעיף 23

הוראות מעבר ת"ט תשמ"ה 1985

Go

7

סעיף 24

הצמדה למדד

Go

7

תוספת ראשונה

Go

7

תוספת שניה

Go

7

1.  אגרת חנייה –

Go

7

2.  אגרת חנייה – הוראות שעה –

Go

8

על אף האמור בפרט 1, שיעורי האגרה לכרטיסי חניה המופקים באמצעות מדחנים אלקטרוניים, ייקבעו באופן יחסי לזמן החניה המבוקש, על בסיס אגרת חניה שנקבעה בפרט 1, ובלבד שלא תותר חניה שתשלום האגרה לגביה יהיה פחות מ-1 שקל חדש.

Go

8

תוספת שלישית

Go

8

בקשה למתן תווית חנייה

Go

8


חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), תשמ"ה-1985*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה מתקינה מועצת עיריית חיפה חוק עזר זה:

הגדרות

1.    בחוק עזר זה –

           "אוטובוס" – כמשמעות אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

           "אזור" – לרבות רחוב או קטע מרחוב, מדרכה או חלק ממדרכה;

           "בעל" – לרבות, אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממקום או מחלק ממנו, בין בזכותו הוא ובין כבא כח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של המקום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות מחזיק;

           "גורר מורשה" – מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;

           "הודעת התעבורה" – הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970;

           "היתר בניה" – היתר בניה שניתן לפי חוק התכנון ובניה, התשכ"ה-1965;

תיקון תשנ"ו-1996

           "כרטיס חנייה" – כרטיס נייר או כרטיס מחומר אחר, מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר, המותקן בתוך כלי הרכב או מחוצה לו, המשמשים לסימון משך החנייה ומועדה, שהעיריה הכינה והנפיקה או שהוכן והונפק בהתאם להוראות העיריה ובאישורה או כרטיס חנייה ארצי כמשמעותו בסעיף 70ב(ב) לפקודת התעבורה, והנמכר לציבור.

           "מדרכה" – מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף ובין שאינו מרוצף או שהוא סלול;

           "מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה;

           "מחזיק" – אדם המחזיק למעשה במקום או בחלק ממנו כבעל או בכל אופן אחר;

           "מפקד המשטרה" – מפקד הממונה, על מרחב חיפה של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

           "מפקח על התעבורה" – כהגדרתו בפקודה התעבורה לרבות אדם שמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולו או מקצתן;

           "מקום חניה" – מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 או מקום שנקבע כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה;

           "מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3(א);

           "מקום חניה פרטי" – מקום חניה המתנהל בידי אדם – פרט לעיריה, לשם הפקת רווחים;

           "סדרן" – אדם שראש העיריה מינהו בכתב לסדרן לענין חוק עזר זה;

           "העיריה" – עירית חיפה;

           "רחוב" – דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה והנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק מרחוב;

           "רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

           "רכב פרטי" ו"רכב ציבורי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה;

           "רשות רישוי" – מוסד תכנון כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או רשות רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

           "תמרור" – כמשמעותו בתקנות התעבורה.

סמכות להסדיר חנית רכב

2.    (א)  ראש העיריה רשאי בהסכמת המפקה על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב וכן לקבוע אזור כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסויים או לסוג מסויים של רכב בלבד, לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו המקום.

           (ב)  ראש העיריה רשאי, לאחר התיעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה, לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות ילדים.

מקום חניה מוסדר

3.    (א)  ראש העיריה רשאי לקבוע, אזור כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה.

           (ב)  סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם להעמיד רכב במקום החניה, לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה ולענין תשלום אגרת הסדר חניה, כאמור בתוספת השניה.

           (ג)   נקבע מקום חניה מוסדר, רשאי ראש העיריה לסמנו בתמרור בהתאם להודעת התעבורה, או בתמרור אחר המיועד לכך על-פי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה.

           (ד)  סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר –

(1)   להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים מסומנים;

תיקון תשנ"ו-1996

(2)   להצמיד מיד עם העמדת הרכב כרטיס חנייה בר תוקף, לשימשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב, בצד הפנימי הקרוב למדרכה, בהתאם להוראות הנלוות לכרטיס החנייה, כאשר בכרטיס החנייה מופיעים כל הפרטים הנחוצים להגדרת מועד החנייה ומשכה; כרטיס החניה יוצמד כך שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים בכרטיס ומתייחסים למועד החנייה ולמשכה;

תיקון תשנ"ו-1996

(3)   לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה או על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן של כרטיסי החנייה או על גבי דף הוראות שיימסר לקונה בתחנה לממכר כרטיסי חנייה או על גבי תמרור המוצב ומסומן בשטח המיועד לחנייה או על גבי המיתקן המיועד לכך, בכל הנוגע למקום החנייה, זמני החנייה המותרים, משך החנייה, שימוש בכרטיס חנייה, וכל ענין אחר הנוגע להסדרת החנייה;

(4)   לציית להוראות הפקח – אם נשנו במקום – בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.

תיקון תשנ"ו-1996 תיקון (מס' 2) תשנ"ו-1996

           (ה)  בין השעות 07.00 ו-19.00 לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא ישאירו, עומד במקום כאמור לזמן העולה על שעתיים, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

           (ו)   הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

מקום חניה פרטי

4.    (א)  לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון.

           (ב)  הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם וכן להתנות מתן הרשיון בקביעת מחירים מרביים לחניה או לקביעת סידורי חניה, הכל לפי שיקול דעתו.

תיקון (מס' 2) תשנ"ב-1992

           (ג)   תוקף הרשיון יהיה עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

תיקון תשנ"ח-1998

           (ד)  (בוטל).

תיקון תשנ"ח-1998

           (ה)  (בוטל).

תיקון תשנ"ח-1998

           (ו)   (בוטל).

           (ז)   רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

מקום חניה לפי החלטת רשות הרישוי או בהיתר בניה

5.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, מקום שנקבע כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות הרישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה –

(1)   חייב בעלו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצרכי חניה ובהתאם לתנאים שנקבעו לו;

(2)   לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החניה במקום, שנקבע כמקום חניה;

(3)   ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מבעלו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצרכי חניה וכן להורות לכל אדם להימנע מעשיית מעשה המפריע לשימוש האמור.

איסור חניה

6.    (א)  לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברהוב, במקום שהחניה נאסרה בידי ראש העיריה לפי סעיף 2, והאיסור סומן בתמרור בהתאם להודעת התעבורה, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

           (ב)  לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שהחניה בו נאסרה בתמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה, גם אם אותו תמרור לא נקבע על פי סעיף 2.

תיקון תשע"א-2011

           (ב1)        לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בדרך במקום באופן ובתנאים הנוגדים את הוראות סימן י' לפרק השני של תקנות התעבורה או את תקנה 36(ב) לתקנות התעבורה גם אם אותו מקום לא סומן בתמרור כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ג)   לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חניה, אלא אם כן –

(1)   הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה, בידי ראש העיריה;

(2)   החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים מסומנים כאמור;

(3)   החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;

(4)   כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.

תיקון תשמ"ט-1989

           (ד)  לא יעמיד אדם, לא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על מדרכה, למעט כל מדרכה שנקבעה כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3.

תיקון תשע"א-2011

           (ה)  (בוטל).

גרירה ונעילה של רכב

7.    (א)  רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או מטעמי בטיחות או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה להרחיקו או לגררו.

           (ב)  לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה, אחרי הוראת פקח כאמור או שאינו נמצא במקום, רשאי פקח בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה להרחיק את הרכב, לגררו, להחסנו או לנעול את גלגליו או הלק מהם בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב.

           (ג)   בעל הרכב הרשום חייב לשלם את האגרות או התשלומים כפי שנקבעו בתוספת הראשונה בעד הרחקת הרכב, גרירתו, החסנתו או שחרור מנעילתו זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

           (ד)  רכב שננעל כאמור ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את שחרורו ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו, ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, יום פגרה או יום שבתון על פי חיקוק (להלן – יום המנוחה) – ישוחרר לפני יום המנוחה.

           (ה)  ראש העיריה רשאי מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק מפגע להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה.

           (ו)   ראש העיריה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה, הנעילה, ההחסנה, או השחרור של הרכב מבין הדוררים המורשים שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.

           (ז)   ראש העיריה ימנה פקח לענין סעיף זה. 

רכב שנתקלקל

8.    לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת נסיעה, אלא בסמוך, ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקנו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות

9.    (א)  לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחר להחנות, מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

           (ב)  הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

           (ג)   היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש העיריה בהסכמת המפקח על התעבורה.

           (ד)  היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

תיקון תשנ"ב-1992

           (ה)  משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעיריה לפני קבלתו, אגרה שנתית בסך 165 שקלים חדשים לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.

           (ו)   נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

           (ז)   לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב בו החניה מותרת לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאלה:

(1)   המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע, או

(2)   לא הוצעה הולכה במונית והיא לא מסומנת בשלט "פנוי".

אוטובוסים

10.     (א)  לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעת התחבורה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או ההודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים, או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.

           (ב)  לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א) לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית או תחנת ויסות.

           (ג)   לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה על ידי אוטובוסים במספר הנקוב בתמרור.

תמרורים

11.   ראש העיריה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיפים 2 או 3, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

ריתוק רכב למקום חניה

12.   (א)  ראש העיריה רשאי לציין על גבי תימרור, או בלוח שייקבע בסמוך לו את מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותר להחנותו במקום חניה.

           (ב)  ציין ראש העיריה פרטי רכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

אגרת הסדר

13.   (א)  לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה.

           (ב)  השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה מזמן החניה, ששולמה אגרת הסדר בעדו, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה.

           (ג)   סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או כרטיס או באופן אחר שאת צורתם יקבע ראש העיריה; הסדרן יציין בתו את הזמן המדוייק בו התהילה התקופה שבעדה שולמה האגרה.

           (ד)  סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגרה ברכישת כרטיס החניה והצגתו בהתאם להוק עזר זה; אי-הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה, תהווה ראיה לכאורה, על אי-תשלום האגרה כאמור.

פטור מאגרת הסדר

14.   ראש העיריה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או מקצתה, ובתנאים שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור כאמור בהתחשב בצרכי החניה.

כרטיס חניה

15.   (א)  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו או למספר כרטיסי חניה.

תיקון תשנ"ו-1996 תיקון (מס' 2) תשנ"ו-1996

           (ב)  לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אחת, אולם אם הותר במקום חניה זמן חניה העולה על שעה ואינו עולה על 8 שעות, רשאי אדם להשתמש ביותר מכרטיס חניה אחד לזמן החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו על משך חניה רצוף.

תיקון תשנ"ו-1996

           (ג)   האמור בסעיף קטן (ב) אינו בא למנוע אדם מלהשתמש בשני כרטיסי חנייה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חנייה של שעה אחת, ובלבד שהסימון על גבי הכרטיס יהיה ל-60 דקות רצופות.

           (ד)  משך החניה באמצעות כרטיס חניה, יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום, ולא יסמן אדם בכרטיס החניה, בעת החניית הרכב, וכל עוד נמשכת החניה, יותר מסימן אחד, המורה את משך החניה.

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

16.   הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החניה, יובא כרטיס החניה של אותה רשות מקומית לאישור המועצה; אושר כרטיס החניה של רשות  מקומית כאמור בידי המועצה, יראו אותו ככרטיס חניה שאושר כדין בידי המועצה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

תווית חניה לתושבי אזור במקום חניה מוסדר

17.   (א)  נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר ברחוב מגוריהם, מבלי להשתמש בכרטיסי חניה.

           (ב)  חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש העיריה ואשר עליה צויין מספר הרכב, מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע ברכב שברשותו, והקטע המותר לחניה מבלי להשתמש בכרטיסי חמה (להלן – תווית חניה).

           (ג)   מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית חניה לאחר שהגיש לראש העיריה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רשיון רכב ותעודת זהות, או כל מסמך אחר שיידרש, להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו.

           (ד)  מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בההקיים אתת מאלה:

(1)   העברת חווית חניה לאחר;

(2)   מכירת הרכב;

(3)   הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

(4)   העתקת מקוס המגורים.

           (ה)  העביר בעל רכב שבידו תווית חניה את בעלותו ברכב, או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או העתיק מקום מגוריו, חייב הוא להודיע על כך לראש העיריה תוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב, הפסקת השימוש ברכב או העתקת מקום מגוריו, וכן להחזיר את תווית החניה לראש העיריה.

           (ו)   תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של הרכב, בפינה העליונה.

           (ז)   מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) עד (ו), עבירה על חוק עזר זה.

תיקון (מס' 2) תשנ"ב-1992

           (ח)  תוקף תווית החניה יהיה עד 31 בדצמבר של כל שנה זוגית שלאחר שנת נתינתה.

תיקון תשנ"ג-1993

           (ט)  (ביטול).

אחריות בעל רכב

18.   (א)  נעברה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או את מחזיקו כאילו הוא נהג את הרכב באותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב או שהרכב נקלח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

           (ב)  בחבר בני אדם רואים לעניין סעיף קטן (א) גם מנהל פעיל או שותף או עובד מינהלי בכיר האחראים לאותו רכב – כבעלך הרכב.

סמכויות פקח

19.   (א)  פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה, מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

           (ב)  לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

אחריות חניה

20.   נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על-פי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב, את נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב, כאילו העמידו כאמור, זולת אם הוכיח שהוא לא העמיד את הרכב באותו מקום, וכן ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

עונשין תיקון תשנ"א-1991

21.   (בוטל).

ביטול

22.   חוק עזר לחיפה (חניית כלי רכב), התשי"ג-1953 – בטל.

הוראות מעבר ת"ט תשמ"ה-1985

23.   על אף האמור בסעיף 13(א), מי שברשותו כרטיסי חניה שהתעריפים הנקובים בהם הם 60 שקלים לשעה או לחלק ממנה ו-180 שקלים לכל 4 שעות או חלק מהן, רשאי להשתמש בהם עד תום המלאי שבידו.

הצמדה למדד תיקון תשס"ט-2009

24.   על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, האגרה שנקבעה בפרט משנה 1(4) לתוספת השניה, תתעדכן ב-1 בחודש ינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

תוספת ראשונה

(סעיף 7(ג))

תיקון (מס' 2) תשנ"ו-1996

בעד גרירת רכב תשולם אגרה בסך 130 שקלים חדשים.

תיקון תשנ"ו-1996

תוספת שניה

(סעיף 13(א))

1.    אגרת חנייה –

 

שיעורי האגרה

בשקלים חדשים

תיקון תשס"ט-2009

(1) במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה, לכלי רכב, לכל שעה

0.5 פחות מהמחיר המרבי שנקבע לפי סעיף 70ב לפקודת התעבודה בשיעורו המעודכן

(2) במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה, לכל רכב לכל חצי שעה או חלק ממנה

מחצית האגרה

הנקובה לצד פרט (1)

תיקון תשס"ט-2009

(3) (בוטל)

(4) במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה בו הותרה חנייה ליום שלם, לכל רכב, לכל יום

10.00

2.    אגרת חנייה – הוראות שעה –

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

על אף האמור בפרט 1, שיעורי האגרה לכרטיסי חניה המופקים באמצעות מדחנים אלקטרוניים, ייקבעו באופן יחסי לזמן החניה המבוקש, על בסיס אגרת חניה שנקבעה בפרט 1, ובלבד שלא תותר חניה שתשלום האגרה לגביה יהיה פחות מ-1 שקל חדש.

תוספת שלישית

(סעיף 17)

בקשה למתן תווית חנייה

אני מצהיר בזה, כי אני החתום מטה       נושא ת.ז. מס'       שמען מגורי בחיפה רח'       מס'      

וכי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 17 לחוק העזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ה-1985.

אני מתחייב בזה להשתמש בתווית החניה בהתאם להוראות חוק העזר האמור.

תאריך                                                          חתימה _________________

           נתאשר.

ג' בניסן התשמ"ה (25 במרס 1985)                             אריה גוראל

                                                                                                   ראש עיריית חיפה

            אני מסכים.

                      יצחק פרץ                        חיים קורפו

                              שר הפנים                               שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 *  פורסם ק"ת חש"ם תשמ"ה מס' 269 מיום 31.3.1985 עמ' 218.

ת"ט *** ק"ת חש"ם תשמ"ה מס' 275 מיום 16.5.1985 עמ' 320. ###

תוקן ק"ת חש"ם תשמ"ו מס' 298 מיום 2.3.1986 עמ' 58 – תיקון תשמ"ו-1986.

ק"ת חש"ם תשמ"ח מס' 366 מיום 16.6.1988 עמ' 378 – תיקון תשמ"ח-1988.

ק"ת חש"ם תשמ"ט מס' 404 מיום 13.7.1989 עמ' 362 – תיקון תשמ"ט-1989.

ק"ת חש"ם תשנ"א מס' 458 מיום 11.6.1991 עמ' 379 – תיקון תשנ"א-1991.

ק"ת חש"ם תשנ"ב מס' 478 מיום 24.3.1992 עמ' 306 – תיקון תשנ"ב-1992; ר' סעיף 2 לעניין הוראת מעבר. $$$ 2. על אף האמור בחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, יעלה הסכום הנקוב בסעיף 1 לחוק עזר זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום ההעלאה הראשון); לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 1991. ###

ק"ת חש"ם תשנ"ב מס' 486 מיום 21.7.1992 עמ' 474 – תיקון (מס' 2) תשנ"ב-1992.

ק"ת חש"ם תשנ"ג מס' 501 מיום 25.3.1993 עמ' 199 – תיקון תשנ"ג-1993.

ק"ת חש"ם תשנ"ו מס' 550 מיום 16.1.1996 עמ' 203 – תיקון תשנ"ו-1996; ר' סעיף 4 לעניין הוראת שעה. $$$ 4. על אף האמור בחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום ההעאלה הראשון לעומת כאמור שפורסם בחודש אוגוסט 1994. ###

ק"ת חש"ם תשנ"ו מס' 556 מיום 30.5.1996 עמ' 387 – תיקון  (מס' 2) תשנ"ו-1996; ר' סעיף 5 לעניין הוראת שעה $$$ 5. על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בחוק עזר ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון, לעומת המדד כאמור שפורסם בחודש פברואר 1996. ### (ת"ט *** ק"ת חש"ם תשנ"ו מס' 563 מיום 27.8.1996 עמ' 588). ###

ק"ת חש"ם תשנ"ח מס' 589 מיום 22.12.1997  עמ' 102 – תיקון תשנ"ח-1997.

ק"ת חש"ם תשס"ט מס' 735 מיום 22.7.2009 עמ' 294 – תיקון תשס"ט-2009.

ק"ת חש"ם תשע"א מס' 758 מיום 28.7.2011 עמ' 434 – תיקון תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות