נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לרמת-גן (העמדת רכב וחנייתו), תש"ם-1980

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – העמדת רכב וחנייתו

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סמכות להסדיר מקום חניה

Go

3

סעיף 3

מקום חניה מוסדר

Go

3

סעיף 3א

חניה לתושבים במקום חניה מוסדר

Go

3

סעיף 4

מקום חניה פרטי

Go

4

סעיף 5

איסור חניה

Go

5

סעיף 5א

חניה על מדרכה

Go

6

סעיף 5ב

גרירת רכב

Go

6

סעיף 6

רכב שנתקלקל

Go

6

סעיף 7

מוניות

Go

6

סעיף 8

אוטובוסים

Go

6

סעיף 9

תמרורים

Go

7

סעיף 10

ריתוק רכב למקום חניה

Go

7

סעיף 11

אגרת הסדר

Go

7

סעיף 12

כרטיס חניה

Go

7

סעיף 13

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

Go

7

סעיף 14

סמכויות פיקוח

Go

7

סעיף 16

ביטול

Go

7

 

תוספת ראשונה

Go

7

 

תוספת שנייה

Go

8

 

תוספת שלישית

Go

8

חוק עזר לרמת-גן (העמדת רכב וחנייתו), תש"ם-1980*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה, מתקינה מועצת עיריית רמת גן חוק עזר זה:

הגדרות תיקון תשנ"ב-1992

1.    (א) בחוק עזר זה –

          "אוטובוס" – כמשמעות "אוטובוס ציבורי" בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

תיקון תשע"ו-2016

          "אזור" – חלק מן הדרך בתחום העירייה אשר ייקבע בידי רשות התימרור המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות, או כל סימון מבחין אחר;

תיקון תשע"ח-2017

          "אזרח ותיק" – כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989;

תיקון תשע"ו-2016

          "אמצעי תשלום" – כל אמצעי שאושר בידי ראש העירייה לתשלום אגרת הסדר חניה (להלן – אגרת הסדר), לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב, ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר למדוד זמן חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;

          "מונית" – רכב ציבורי שאיננו אוטובוס;

          "מפקד המשטרה" – מפקד המשטרה של המחוז שהעיריה נמצאת בתחומו, לרבות מי שמפקד המשטרה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

          "מפקח על התעבורה" – לרבות מי שהמפקח על התעבורה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

          "מקום חניה" – מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2;

          "מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3(א);

          "מקום חניה פרטי" – מקום חניה המתנהל בידי אדם, פרט לעיריה, לשם הפקת רווח;

          "עיריה" – עירית רמת-גן;

תיקון תשע"ו-2016

          "פקח" – עובד עירייה שראש העיריה מינה בכתב להיות פקח לענין חוק עזר זה;

          "ראש העיריה" – לרבות מי שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

          "רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

          "רכב פרטי", "רכב ציבורי" ו"תמרור" – כמשמעותם בתקנות התעבורה;

          "רחוב" – דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק מרחוב;

תיקון תשע"ו-2016

          "תווית" – תווית חניה שהעירייה הנפיקה לפי סעיף 3א;

תיקון תשע"ח-2017

          "תווית לאזרח ותיק" – תווית חניה שהונפקה על ידי העירייה לאזרח ותיק תושב העיר רמת גן המתגורר בתחומה, הנושא מספר רכב ושתוקפה לתקופה הנקובה בה.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ב)  כל מונח בחוק עזר זה שלא נקבעה לו הגדרה יראוהו כמשמעותו בפקודה ובתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

סמכות להסדיר מקום חניה תיקון תשע"ו-2016

2.    רשות תימרור מקומית רשאית, לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה זו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה לאסור, להגביל ולהסדיר העמדת רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העירייה כולה או באזור, וכן לקבוע אזור כמקום שבו מותרת החניה לסוג מסוים של רכב בלבד, ולקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום; איסור, הגבלה וקביעה כאמור, יצוינו על ידי תמרור מתאים, ולא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום רכב שלא בהתאם להוראות שצוינו.

מקום חניה מוסדר תיקון תשע"ג-2013 תיקון תשע"ו-2016

3.    (א)  רשות תימרור מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה זו דרושה על פי דין, לקבוע אזור כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה, מכשירים מכניים או טלפון נייד.

          (ב)  סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום חניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

תיקון תשע"ו-2016

          (ג)   נקבע מקום חניה מוסדר יסומן בתמרור מתאים ולא יעמיד ולא יחנה אדם רכב ליד מדרכה או במקום המסומן לחניה מוסדרת, אלא אם כן שילם אגרת הסדר באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה, ופעל בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי התמרור המוצב במקום החניה או בסמוך אליו בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, סוגי הרכב המותרים בחניה, וכל עניין אחר הנוגע להסדרת החניה.

          (ד)  סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה –

(1)   להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים מסומנים;

תיקון תשנ"ב-1992

(2)   לתלוש או לנקב את חלקי כרטיס החניה שבהם מסומנים התאריך ומשך החניה, מיד עם החניית הרכב, הכל בהתאם להוראות שעל גבי כרטיס החניה או לרכוש כרטיסים ממשכיר מיכני שיוצב לשם כך;

(3)   להצמיד את כרטיס החניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הפנימי הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החניה והתאריך יראו מבחוץ;

(4)   לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ועל התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה, בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה וכל ענין אחר הקשור בהסדרת החניה.

תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ג-2013

(5)   בימים א' עד ה' בין השעות 8.00 ל-19.00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 8.00 ל-13.00 לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על שעה אחת, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

תיקון תשע"ו-2016

          (ה)  רשות התימרור המקומית רשאית לקבוע כי באזורים מסוימים שנקבעו כמקום חניה מוסדר יתאפשר תשלום אגרת הסדר על פי תעריף יומי, ליום או לחלק ממנו, בשיעור הקבוע בתוספת השנייה.

חניה לתושבים במקום חניה מוסדר תיקון תשמ"ח-1988 תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ו-2016

3א.   (א)  נקבע אזור כמרום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם בלבד בלי לשלם אגרת הסדר.

 

תיקון תשע"ו-2016

          (א1) נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים בשטח העירייה להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר שאינו באזור מגוריהם בלא תשלום אגרת הסדר, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ו-2016

          (ב)  חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא צווית שאישר ראש העיריה ואשר עליה צוין מספר הרכב והאזור שבו מותרת החניה לבעל הרכב הגר באותו אזור (להלן – התווית); חנייה כאמור בסעיף קטן (א1) מותרת לכל רכב הנושא תווית, בלא קשר לאזור החניה המצוין בה, או תווית במתכונת שאישר ראש העירייה.

תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ג-2013 תיקון תשע"ו-2016

          (ג)   מי שמתגורר בשטח העירייה, רשאי לקבל תווית לאחר שיגיש לראש העיריה בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה ולאחר שימציא רישיון רכב, תעודת זהות וכל מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

          (ד)  מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1)   העברת התווית לאחר;

(2)   מכירת הרכב;

(3)   העתקת מקום מגורים.

          (ה)  העביר בעל רכב שבידו תווית את בעלותו ברכב או העתיק מקום מגוריו, חייב להודיע על כך לראש העיריה תוך 7 ימים מיום העברת הבעלות ברכב או העתקת מקום מגוריו, וכן להחזיר את התווית לרא שהעיריה.

          (ו)   התווית תודבק על השמשה הקדמית שעל הרכב, בצד ימין של הרכב בפינה העליונה.

          (ז)   מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ושימוש בתווית שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) עבירה על חוק עזר זה.

תיקון תשע"ג-2013

          (ח)  לעניין סעיף זה, "בעל" – אחד מאלה:

(1)   הבעל הרשום ברישיון הרכב;

(2)   לעניין רכב שיש עליו הסכם של מקח-אגב-שכירות – האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם, ובלבד שהצד השני להסכם הוא מי שעיסוקו בכך;

(3)   לעניין רכב הרשום על שם חבר בני אדם – מנהל פעיל, שותף או עובד שהוכיח באמצעות מסמכים מהימנים לשביעות רצון ראש העירייה, כי הרכב הועמד לרשותו הבלעדית על ידי מעבידו;

(4)   לעניין רכב הרשום על שם קטין או חסוי כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 – הורו או מי שמונה כאפוטרופוסו, לפי העניין.

תיקון תשע"ג-2013

          (ח1)        על אף האמור בסעיף קטן (ח), בן משפחה מדרגה ראשונה של הבעל הרשום ברישיון הרכב, ייחשב כבעל לעניין סעיף זה, אם הוכיח לשביעות רצון ראש העירייה כי הרכב הועמד לרשותו הבלעדית על ידי הבעל הרשום בהתאם להוראות מפורטות שיונחו לעיון הציבור במשרדי העירייה ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה; בסעיף קטן זה, "בן משפחה מדרגה ראשונה" – ילד, ובכלל זה ילד חורג או מאומץ, הורה, ובכלל זה הורה חורג או הורה מאמץ או אח, ובכלל זה אח חורג או אח מאומץ.

תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ו-2016

          (ט)  תוקף התווית לתקופה שנרשמה בה, ואם לא נרשמה בה תקופה – שנתיים ממועד הוצאתה או כל תקופה אחרת שקבע ראש העיריה.

תיקון תשפ"א-2020

          (י)   (בוטל).

תיקון תשפ"א-2020

          (יא) (בוטל).

תיקון תשנ"ג-1993

       (יב) בעל רכב חייב לגרום לכך שתווית החניה תיראה מבחוץ, ולא תוסתר בדרך כלשהי.

תיקון תשע"ו-2016

          (יג)  תוויות החניה שיונפקו לאדם המבקש תווית לפי סעיף זה יוגבלו עד לשני רכבים שבעדם מבוקש תווית חניה, ובלבד שהמבקש עומד בכל תנאי סעיף זה לגבי שני הרכבים.

מקום חניה פרטי

4.    (א)  לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון.

          (ב)  הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

          (ג)   תוקף הרשיון יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

          (ד)  משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת לפי שיעור של 120 שקלים לשנה לדונם משטח החניה.

          (ה)  ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום אגרה, כולה או מקצתה.

          (ו)   רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן רק בהסכמת המפקח ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

איסור חניה תיקון תשע"ו-2016

5.       (א)  לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה בו בידי רשות תימרור מקומית לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010 (להלן – ההודעה), בתמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ב)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שבו החניה אסורה על פי תמרור שהוצב כדין.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ג)   לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה, אלא אם כן –

(1)   הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה;

(2)   החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים מסומנים כאמור;

(3)   החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרת החניה במקום;

(4)   מקום החניה אינו תפוס על ידי רכב במספר העולה על מה שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ד)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באופן –

(1)   שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;

(2)   שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ה)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת:

(1)   צד שמאל של הרחוב, אלא אם כן הכביש הוא חד סטרי או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין פסקה זו לא יראו ככביש חד סטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;

(2)   על שביל אופניים מסומן בתמרור;

(3)   על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר שהותקן לפי סעיף 77 לפקודה, ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;

(4)   בתוך צומת או בתחום 12 מטרים ממנו;

(5)   במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

(6)   בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט), כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם;

(7)   בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;

(8)   בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;

(9)   בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב של מפגש מסילת ברזל ובתחום עשרים מטרים אחרי המפגש;

(10)  בכביש, לרבות שולי הרחוב, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

(11)  בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הרחוב;

(12)  על גשר או בתוך מנהרה;

(13)  בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת בסימון על פני כביש ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צידי הרחוב, ובלבד שמותר להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;

(14)  בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה אחרת;

(15)  בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;

(16)  ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, לשם העלאת חיילים והורדתם;

(17)  ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה משותק רגלים.

חניה על מדרכה תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ו-2016

5א.     ראש העיריה בהתייעצות עם קצין המשטרה רשאי לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחניה של רכב מהסוג שנקבע בהחלטה, ובלבד שיינתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל; המקום שנקבע כאמור יסומן בתמרור, ומשנקבע כך לא יחול על חניה בחלק האמור של המדרכה איסור חניה לפי חוק עזר זה, ובלבד שהחניה היא בהתאם להוראה שבתמרור או על פיו.

גרירת רכב תיקון תשנ"ב-1992

5ב.   (א)  רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו.

          (ב)  לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח כאמור או שאינו נמצא במקום, רשאי פקח, בין בעצמו ובין בידי מי שאירש לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל (להלן – גורר מורשה), להרחיק את הרכב, לגררו ולהחסנו.

(ג)   בעד הרחקת רכב והחסנתו ישולמו אגרה או תשלום מורשה כמפורט בתוספת השניה; אגרה או תשלום כאמור יוטלו על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעלו כאמור, לא יוחזר אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

רכב שנתקלקל

6.    לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא בסמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב, ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקנו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות

7.    (א)  לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, או כמקום חניה למוניות, על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

          (ג)   היתר יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש העיריה בהסכמת המפקח על התעבורה.

          (ד)  היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ה)  משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה כמפורט בתוספת השניה.

          (ו)   נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

          (ז)   לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאלה:

(1)   אם המונית מוזמנת מאת נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או חנייתה הם לשם המתנה לאותו נוסע.

(2)   אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא פנוי".

אוטובוסים

8.    (א)  לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

          (ב)  לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על  הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

          (ג)   לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

תיקון תשנ"ב-1992

          (ד)  לענין סעיף זה, "אוטובוס" – אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרכו.

תמרורים

9.    ראש העיריה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף 2, בתמרור מתאים שנקבע בהודעה.

ריתוק רכב למקום חניה

10.  (א)  ראש העיריה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותר להעמידו במקום חניה מסויים.

          (ב)  ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

אגרת הסדר תיקון תשנ"ב-1992 תיקון תשע"ו-2016

11.  (א)  בכפוף להוראות סעיף 3(א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר בשיעור שלא יעלה על התעריף המרבי לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השנייה.

          (ב)  השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מזמן החניה ששילם בעדו ובתוך התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד יתרת זמן החניה הנוסף.

          (ג)   סודרה החניה בידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים או באופן אחר שקבע ראש העיריה.

          (ד)  סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, תוכנס האגרה למכשיר המיכני במטבע או בתוית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שצויינו על גבי המכשירים.

          (ה)  סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, תשולם האגרה על ידי רכישת כרטיס החניה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה; אי-הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי תשלום האגרה כאמור.

כרטיס חניה

12.  (א)  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על גבי הכרטיס.

          (ב)  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס ואושר כדין על ידי המועצה.

          (ג)   לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.

          (ד)  לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעד חניה אחת, אולם אין בכך כדי למנוע מאדם להשתמש בשני כרטיסי חניה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חניה של שעה אחת, וזאת בתנאי שהתלושים שיתלשו יורו על משך חניה של 60 דקות רצופות.

          (ה)  משך החניה באמצעות כרטיס חניה, יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום ולא יתלוש אדם או ינקב בעת החניית הרכב, וכל עוד נמשכת החניה, יותר מתלוש אחד המורה את משך החניה, אלא אם צויינה בתמרור המוצב במקום הוראה אחרת.

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

13.  הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית של כרטיסי החניה, יובא לאישור המועצה כרטיס החניה של אותה רשות מקומית; אושר כרטיס החניה של אותה רשות מקומית בידי המועצה, יראו אותו ככרטיס חניה שהודפס ואושר כדין בידי המועצה כאמור בסעיף 12(ב), והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

סמכויות פיקוח תיקון תשע"ו-2016

14.    (א)  (נמחק).

תיקון תשע"ו-2016

          (ב)  לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי דין.

תיקון תשע"ו-2016

15.    (בוטל).

ביטול

16.  חוק עזר לרמת-גן (העמדת רכב וחנייתו), תשי"ז-1957 – בטל.

 

תיקון תשנ"ב-1992

תוספת ראשונה

(סעיף 3(א))

נוסח תווית

אני החתום מטה, בעל ת"ז מס'       מען מגורי       בעל רכב מס'       מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זאת נכונים. אבקש להמציא לי תווית לפי סעיף 3א לחוק עזר לרמת-גן (העמדת רכב וחנייתו), התש"ם-1980.

אני מתחייב להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק עזר האמור.

 

תאריך                                                             ______________

                                                                                                     חתימה

 

תיקון תשע"ו-2016

תוספת שנייה

(סעיפים 11(א), 3 ו-3א)

אגרת הסדר חניה

                                                                                                                        שיעור האגרה בשקלים חדשים

(1)  תעריף מרבי לשעה לרכב שאינו נושא תווית                         התעריף המרבי בעבור חניה

                                                                                              שנקבע על פי הסדר החניה

                                                                                                 הארצי האחיד כהגדרתו

                                                                                         בסעיף 70ב לפקודת התעבורה

(2)  תעריף מרבי לשעה לרכב הנושא תווית אם הוגבלה הרשות           מחצית הסכום שנקבע

       לפטור מתשלום אגרת הסדר, וההגבלה סומנה בתמרור                          בפרט (1)

       כאמור בסעיף 3א

(3)  תעריף יומי                                                                       ארבע פעמים הסכום הנקוב

                                                                                                  בפרט (1) או בפרט (2)

תיקון תשע"ח-2017

(4)  תעריף מרבי לשעה לרכב הנושא תווית לאזרח ותיק אם הוגבלה הרשות לפטור מתשלום אגרת הסדר, וההגבלה סומנה בתמרור כאמור בסעיף 3א                                           פטור

תשלומים בעד הרחקה, גרירה, אחסנה או שחרור מנעילה

(סעיף 5ב(ג))

          בעל רכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרור מנעילתו בהתאם לתעריפים שתקבע העירייה מזמן לזמן על פי מכרז ויועמדו לעיון הציבור במשרדי העירייה, באתר האינטרנט של העירייה, במשרדי הגורר המורשה ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.

אגרת היתר למקום חניה למוניות

(סעיף 7(ה))

          לכל מונית שחנייתה תורשה בהיתר – 105.90 שקלים חדשים לשנה; ניתן ההיתר אחרי 30 ביוני, יהיה שיעור האגרה לאותה שנה 53 שקלים חדשים.

 

תיקון תשפ"א-2020

תוספת שלישית

(בוטלה)

 

 

              נתאשר.

כ"ז בניסן תש"ם (13 באפריל 1980)                           ישראל פלד

                                                                                            ראש עיריית רמת-גן

                                             אני מסכים.

                      יוסף בורג              חיים לנדאו

                             שר הפנים                   שר התחבורה

 

 

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ם מס' 4124 מיום 15.5.1980 עמ' 1608.

תוקן ק"ת חש"ם תשמ"א מס' 57 מיום 5.5.1981 עמ' 966 – תיקון תשמ"א-1981.

ק"ת חש"ם תשמ"ב מס' 100 מיום 22.11.1981 עמ' 115 – תיקון תשמ"ב-1981.

ק"ת חש"ם תשמ"ב מס' 129 מיום 13.5.1982 עמ' 672 – תיקון (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת חש"ם תשמ"ב מס' 139 מיום 28.7.1982 עמ' 853 – תיקון (מס' 3) תשמ"ב-1981.

ק"ת חש"ם תשמ"ד מס' 200 מיום 13.10.1983 עמ' 84 – תיקון תשמ"ד-1983.

ק"ת חש"ם תשמ"ד מס' 207 מיום 27.12.1983 עמ' 193 – תיקון (מס' 2) תשמ"ד-1984.

ק"ת חש"ם תשמ"ה מס' 260 מיום 5.2.1985 עמ' 144 – תיקון תשמ"ה-1985.

ק"ת חש"ם תשמ"ה מס' 283 מיום 30.6.1985 עמ' 420 – תיקון (מס' 2) תשמ"ה-1985.

ק"ת חש"ם תשמ"ח מס' 372 מיום 17.7.1988 עמ' 539 – תיקון תשמ"ח-1988.

ק"ת חש"ם תשנ"ב מס' 479 מיום 9.4.1992 עמ' 332 – תיקון תשנ"ב-1992.

ק"ת חש"ם תשנ"ג מס' 507 מיום 16.8.1993 עמ' 365 – תיקון תשנ"ג-1993.

ק"ת חש"ם תשס"ז מס' 707 מיום 7.8.2007 עמ' 522 – תיקון תשס"ז-2007.

ק"ת חש"ם תשע"ג מס' 787 מיום 24.4.2013 עמ' 431 – תיקון תשע"ג-2013.

ק"ת חש"ם תשע"ו מס' 845 מיום 22.3.2016 עמ' 195 – תיקון תשע"ו-2016.

ק"ת חש"ם תשע"ח מס' 890 מיום 26.10.2017 עמ' 66 – תיקון תשע"ח-2017.

ק"ת חש"ם תשפ"א מס' 1054 מיום 2.12.2020 עמ' 137 – תיקון תשפ"א-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות