נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), תשס"ח-2008

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – העמדת רכב וחנייתו

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הסדרי תנועה

Go

2

סעיף 3

היוועצות ואישור

Go

2

סעיף 4

תימרור הסדרי תנועה

Go

2

סעיף 5

מקום חניה מוסדר

Go

2

סעיף 6

אגרת חניה

Go

2

סעיף 7

כרטיס חניה

Go

3

סעיף 8

תווית חניה לתושבי איזור במקום חניה

Go

3

סעיף 9

איסור חניה

Go

3

סעיף 10

איסור חניה על פי תקנות התעבורה

Go

3

סעיף 11

גרירת רכב

Go

4

סעיף 12

רכב שהתקלקל

Go

4

סעיף 13

מונית

Go

4

סעיף 14

ייחוד מקום חניה לרכב של נכה

Go

4

סעיף 15

פקחים

Go

4

סעיף 16

אחריות בעל הרכב

Go

4

סעיף 18

מסירת הודעות

Go

4

סעיף 19

ביטול

Go

4

סעיף 20

הוראת שעה

Go

5

תוספת שניה

Go

5


חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), תשס"ח-2008*

          מכוח סמכותה על פי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה (להלן – פקודת התעבורה), בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה בזאת מועצת עיריית רחובות חוק עזר זה –

הגדרות

1.    בחוק עזר זה –

          "אוטובוס", "דרך", "מונית", "מפקח על התעבורה" – בהגדרתם בפקודת התעבורה;

          "כביש", "מדרכה", "רשות תימרור מקומית", "רשות תימרור מרכזית", "תמרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

          "אזור" – חלק מתחום העיריה, לרבות דרך או מדרכה או כל חלק מאלה;

          "גורר מורשה" – מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;

          "הודעת התעבורה" – הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970;

          "הסדר תנועה" – כהגדרתו בתקנות התעבורה;

          "כרטיס חניה" – אחד מאלה:

(1)   כרטיס חניה שהנפיקה העיריה ושסומן בו כי הונפק על ידה;

(2)   כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי וכל הסדר אחר שיבוא מטעמו במקומו, כאמור בסעיף 70ב לפקודת התעבורה;

(3)   כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני במקום שבו הוצבו מכשירים מכניים או אלקטרוניים על ידי העיריה;

(4)   כל כרטיס אחר אשר ייקבע על ידי ראש העיריה;

          "מדחן" – מכשיר אלקטרוני המותקן במקום חניה מוסדר, ואשר מודד את משך החניה במקום חניה זה ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי;

          "מקום חניה" – מקום שהותרה בו החניה לפי כל דין;

          "מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שייקבע על ידי רשות תימרור מקומית על פי סעיף 2(ד) לחוק עזר זה;

          "העיריה" – עיריית רחובות;

          "פקח" – אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות פקח לעניין חוק עזר זה;

          "קצין משטרה" – מפקד משטרת המחוז אליו משתייכת עיריית רחובות או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל, או נציגם לעניין הנדון;

          "ראש העיריה" – לרבות עובד עיריה שראש העיריה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה.

הסדרי תנועה

2.    רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:

(1)  הסדרי תנועה בדבר איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו של רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העיריה;

(2)  מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של רכב בלבד, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום;

(3)  מקום חניה המיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שחניה זו לא תמנע שימוש סביר משאר משתמשי הכביש והמדרכה;

(4)  מקום חניה כמקום חניה מוסדר, ולהסדיר בו את החניה בתשלום, באמצעות כרטיסי חניה או באמצעות מדחנים.

היוועצות ואישור

3.    הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ובנוסף, לאחר קבלת הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

תימרור הסדרי תנועה

4.    (א)  נקבע מקום חניה כמקום חניה מוסדר, תסמן אותו רשות התימרור המקומית בתמרור ד-19 ד-20 ובמידת הנדרש ד-16 להודעת התעבורה, ובאין מדרכה בתמרור ד-19.

          (ב)  נקבע מקום חניה או אזור הכולל כמה מקומות חניה כמקום שבו מותרת החניה לסוג מסוים של רכב בלבד; לפני מקום החניה יוצב תמרור ג-1 להודעת התעבורה, ומתחתיו שלט, שבו יצוין הסדר התנועה שנקבע לגבי אותו מקום חניה.

          (ג)   נקבע הסדר תנועה המאפשר להחנות רכב על המדרכה, תסמן רשות התימרור המקומית את מקום החניה בתמרור ג-49 להודעת התעבורה, ובנוסף תסמן את מקומות החניה באמצעות תמרור ד-19.

          (ד)  קבעה רשות התימרור המקומית הסדר תנועה אחר בדבר העמדת רכב וחנייתו, תסמן הסדר זה בתמרור המתאים על פי הודעת התעבורה.

מקום חניה מוסדר

5.    (א)  נקבע מקום חניה כמקום חניה מוסדר, חייב כל אדם המעמיד רכב במקום החניה, להעמידו במקום החניה המסומן, ובאין סימון להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה.

          (ב)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר אלא בשעות שבהן הותרה החניה כפי הוראת התמרור שהוצב לפני מקום החניה, ואם שילם את האגרה שנקבעה לכך בתוספת הראשונה לחוק עזר זה (להלן – אגרת חניה).

אגרת חניה

6.    (א)  אגרת חניה תשולם באמצעות כרטיס חניה או באמצעות שימוש במדחן, במקום חניה מוסדר שניצב על ידו מדחן.

          (ב)  לפני מקום החניה המוסדר יוצב תמרור ג-1 להודעת התעבורה, ומתחתיו תמרור א-43 אשר יציין את משך החניה המותרת ואת שיטת התשלום; שיטת התשלום תיקבע מבין המפורטים להלן – תשלום לכל שעה או חלק ממנה או תשלום לכל היום או חלק ממנו:

(1)   במקום חניה מוסדר שבו שיטת התשלום נקבעה לפי שעת חניה, תשולם האגרה בקבועה בפרט 1 לתוספת הראשונה לכל שעה או לחלק ממנה;

(2)   במקום חניה מוסדר שבו שיטת התשלום נקבעה לכל היום, תשולם האגרה הקבועה בפרט 2 לתוספת הראשונה לכל היום או חלק ממנו.

          (ג)   הוסדרה החניה באמצעות כרטיס חניה ידני או אלקטרוני, יוצג כרטיס החניה, מיד עם העמדת הרכב, בשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה, ואם החניה ניצבת למדרכה – יוצמד הכרטיס לחלון הדלת הקדמית בצד הנהג; בכרטיס החניה הידני יסומנו, באופן המפורט על פני הכרטיס, השנה, החודש, היום בחודש, היום בשבוע ושעת תחילת החניה, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בסימנים שסומנו על גבי כרטיס החניה; כרטיס החניה האלקטרוני יופעל ויסומן האזור שבו מופעל הכרטיס בהתאם למפורט בגב הכרטיס, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בסימנים שסומנו על גבי כרטיס החניה; אי-הצגת כרטיס חניה על פי הוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי-תשלום אגרת חניה.

          (ד)  הוסדרה החניה באמצעות מדחן, תשולם האגרה על ידי שלשול כסף מזומן לגוף המדחן, בהתאם להוראות המופיעות על פניו, או, אם הדבר אפשרי, על ידי שימוש שבכרטיס חיוב המיועד למדחנים מאותו סוג, אשר תמורתו שולמה מראש.

כרטיס חניה

7.    (א)  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו.

          (ב)  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה של כרטיסי החניה כהגדרתם בחוק עזר זה.

          (ג)   לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה אחת, אלא אם כן הותר הדבר על ידי העיריה, ודבר ההיתר צוין בתמרור שהוצב לפני מקום החניה; הותר השימוש ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה אחת, רשאי אדם להשתמש בכמה כרטיסים לשם תשלום אגרת החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו על משך חניה רצוף.

          (ד)  משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהא בהתאם למפורט בתמרור המוצב במקום; לא יסמן אדם בכרטיס החניה יותר מסימון אחד המורה על משך החניה.

תווית חניה לתושבי איזור במקום חניה

8.    (א)  נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהא רשאי מי שגר באותו אזור להחנות את רכבו במקום חניה מוסדר שבאותו אזור בלי לשלם אגרת חניה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות רשות התימרור המקומית לקבוע מקומות חניה בלתי מוסדרים כמקומות שהחניה בהם מותרת לתושבי רחוב או אזור פלוני בלבד.

          (ב)  חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית, אשר עליה צוין מספר הרכב, האזור המותר לחניה וכל נתון אחר כפי שיורה ראש העיריה (להלן – תווית חניה).

          (ג)   כל הנפקה של תווית חניה ותשלום אגרות בשלה יהיו בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק עזר זה.

          (ד)  תווית החניה תשמש ראיה להעמדתו כדין של רכב במקום חניה שהחניה בו מותרת לתושבי הרחוב או האזור הנכללים באותה תווית בלבד, על פי הסדר תנועה שנקבע לפי סעיף 2(א) או (ב) לחוק זה.

          (ה)  השימוש בתווית חניה הוא אישי בלבד ואינו ניתן להעברה לאחר.

          (ו)   זכות השימוש בתווית חניה תפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1)   העברת תווית החניה לאחר;

(2)   העברת הבעלות ברכב לאחר;

(3)   הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

(4)   העתקת מקום המגורים.

          (ז)   אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ו) לעיל, חייב מי שהונפקה לו התווית להשיבה לעיריה באופן מיידי.

          (ח)  תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין בפינה העליונה.

          (ט)  תוקף תווית החניה יהא עד 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתה.

          (י)   בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג), ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ז) מהווים עבירה על חוק עזר זה.

איסור חניה

9.    לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב –

(1)  אלא אם כן הועמד הרכב בתוך השטחים המסומנים בקווי צבע – אם סומנו;

(2)  במקום חניה שבו הותרה החניה לסוג מסוים של רכב בלבד, והרכב שהוחנה איננו רכב שחנייתו הותרה במקום;

(3)  על המדרכה, אלא אם כן הותרה החניה בהסדר תנועה שנקבע לפי סעיף 4(ג) לעיל, בכפוף לסעיף קטן (ד) להלן, ולסעיף 10(א)(3);

(4)  על המדרכה, גם אם הותרה החניה בהסדר תנועה שנקבע לפי סעיף 4(ג), אם הוחנה הרכב שלא על פי הסימן שעל המדרכה;

(5)  במקום חניה, אלא אם כן מקום החניה אינו תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה במקום בעת ובעונה אחת;

(6)  באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה, או להסתיר תמרור מעיני המשתמש בדרך.

איסור חניה על פי תקנות התעבורה

10.  (א)  לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

(1)   בצד שמאל של הדרך אלא אם כן הכביש הוא חד-סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לעניין תקנת משנה זו לא יראו ככביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;

(2)   על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;

(3)   על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו כאמור בסעיף 4(ג);

(4)   בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;

(5)   במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

(6)   בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן מסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית;

(7)   בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;

(8)   בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;

(9)   בתחום עזרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל, ובתחום עשרים מטרים אחרי המפגש;

(10)  בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

(11)  בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;

(12)  על גשר או בתוך מנהרה;

(13)  בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;

(14)  בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה אחרת;

(15)  בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;

(16)  ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;

(17)  ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה-משותק רגליים.

          (ב)  לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת.

          (ג)   לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החניה והעמדת רכב בידי רשות תימרור מקומית.

          (ד)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שהחניה בו נאסרה לפי תקנות התעבורה, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה.

גרירת רכב

11.  (א)  רכב, העומד או חונה, כולו או חלק ממנו, במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי להפר סדרי תנועה או ליצור סיכון בטיחותי, או שלדעת פקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה, להרחיקו ורשאי פקח שמינויו אושר על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך (להלן – פקח גרירה), לגררו.

          (ב)  לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח או פקח גרירה, או שהוא אינו נמצא במקום, רשאי פקח גרירה, בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן (ד), להרחיק את הרכב, לגררו או לאחסנו.

          (ג)   בעל הרכב הרשום ברישומי משרד הרישוי, חייב לשלם את האגרות או את התשלומים כפי שנקבעו בתוספת השניה לחוק עזר זה בעד הרחקת הרכב, גרירתו ואחסנתו, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

          (ד)  ראש העיריה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה, האחסנה והשחרור של הרכב מבין הגוררים המורשים.

רכב שהתקלקל

12.  (א)  לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה, אלא אם כן פעל כדלקמן:

(1)   העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד לתנועת רכב;

(2)   הציב משולש אזהרה שיהא נראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של 100 מטר לפחות.

          (ב)  לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא באחד מן המקרים האלה:

(1)   לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את הרכב ליכולת נסיעה;

(2)   כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.

מונית

13.  (א)  אזור שנקבע כתחנת מוניות או כמקום להורדה והעלאה של נוסעים שבמונית יסומן בתמרורים מתאימים.

          (ב)  לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה (להלן – היתר) ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ג)   לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות מונית בדרך, לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה והוראות כל דין אחר.

          (ד)  מבקש היתר יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם; קביעת מיקום תחנת המוניות באמצעות תמרורים ב-57 ו-ב-59 טעונה הסכמת המפקח על התעבורה.

          (ה)  בקשה להיתר תהא ערוכה בטופס שיקבע ראש העיריה.

          (ו)   בעד ההיתר ישלם המבקש לעיריה, עובר לקבלתו, אגרה שנתית בשיעור הנקוב בתוספת הרביעית.

          (ז)   תוקפו של היתר יפוג ביום 31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן.

          (ח)  נהג מונית, שלגביה ניתן היתר, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטר או פקח לפי דרישתו.

ייחוד מקום חניה לרכב של נכה

14.  (א)  רשות תימרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלוניים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.

          (ב)  לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוניים של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום.

פקחים

15.  (א)  פקח רשאי בכל עת להיכנס למקום חניה כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

          (ב)  לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   אדם המעמי דרכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו.

אחריות בעל הרכב

16.  (א)  נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חוק עזר זה, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

          (ב)  הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.

          (ג)   הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם.

17.  בתוספת לחוק עזר לרחובות (הצמדה למדד), התשמ"א-1981 (להלן – חוק עזר הצמדה למדד), במקום "חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התש"ן-1989" יבוא "חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח-2008".

מסירת הודעות

18.  מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד או מועסק שם, או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה, או אם הוצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים, או על כלי הרכב שבו היא דנה, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת.

ביטול

19.  חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התש"ן-1989 – בטל.

הוראת שעה

20.  (א)  על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר הצמדה למדד, יעודכנו תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה, השניה והרביעית לחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסקה שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2007.

          (ב)  סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לעשר האגורות הקרובות ביותר.

תוספת ראשונה

(סעיפים 5, 6)

אגרת חניה

                                                                                                                                        שיעור האגרה

                                                                                                                                      בשקלים חדשים

1.        במקום חניה מוסדר כאמור בסעיף 6(ב)(1), לכל שעה או חלק ממנה –

(א)  באמצעות כרטיס חניה                                                                 3.80

(ב)  באמצעות מדחן                                                                           3.80

2.        במקום חניה מוסדר כאמור בסעיף 6(ב)(2), לכל היום או חלק ממנו –

(א)  באמצעות כרטיס חניה                                                                 16.30

(ב)  באמצעות מדחן                                                                           16.30

תוספת שניה

(סעיף 11)

אגרת הרחקת רכב, גרירתו ואחסנתו

          בעד הרחקת רכב, גרירתו או אחסונו, בכל שעה משעות היום או הלילה, תשולם אגרה בשיעור של 195 שקלים חדשים.

תוספת שלישית

(סעיף 8(ג))

נהלים לקבלת תווית חניה

1.        זכאי לקבל תווית חניה, בעל רכב פרטי שהוא –

(א)  בעל דירה באזור חניה מוסדר ומתגורר בפועל בדירתו זו;

(ב)  שוכר דירה באזור חניה מוסדר, וזאת בתנאי שבעל הדירה עצמו לא קיבל תווית חניה בגין אותה דירה;

(ג)   אם למבקש בעלות על כמה דירות (ברחובות או ברשות מקומית אחרת), תינתן תווית החניה על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות שברשות המבקש;

(ד)  אם בבעלות המבקש כמה כלי רכב, זכאי הוא לקבל תוויות חניה כמספר כלי הרכב שבבעלותו;

(ה)  אם רכב המבקש איננו בבעלותו, חייב המבקש להמציא אישור בעל הרכב, המוכיח כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי של המבקש.

2.        המבקש לקבל תווית חניה יחתום על בקשה בנוסח שלהלן:

"בקשה למתן תווית חניה

אני החתום מטה,       ת"ז      , אשר מען מגורי הוא רחוב       מס'       שכונה       ביישוב      , ואשר ברשותי רכב מסוג       מספר רישוי       - מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש לקבל תווית חניה על פי סעיף 8(ג) לחוק העזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח-2008, שאותה אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני העליון.

אני מתחייב להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי בקשה זו. כמו כן אני מתחייב להודיע לעיריה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן:

(1)  תווית החניה הועברה לרשותו של אחר;

(2)  הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

(3)  הופסק השימוש הקבוע ברכב;

(4)  הועתק מקום מגורי;

חתימה ______________......................................... תאריך"

3.        לבקשה יצרף המבקש את העתקי המסמכים האלה:

(א)  רישיון רכב עדכני ובתוקף;

(ב)  רישיון נהיגה עדכני;

(ג)   תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

(ד)  חוזה שכירות (במידה שהמבקש הוא שוכר דירה);

(ה)  אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (במידה שהרכב אינו רשום על שם המבקש).

4.        תווית חניה למקרים חריגים –

(א)  המבקש תווית חניה אשר אינו עומד במבחנים שנקבעו בתוספת זו, יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים שתמונה על ידי ראש העיריה;

(ב)  הבקשה תוגש בצירוף המסמכים שיידרשו על ידי העיריה, ויפורטו בה נימוקי המבקש לקבלת התווית;

(ג)   תקופת חלותה של תווית חניה שניתנה מכוח החלטת ועדת חריגים תהא לשנה בלבד.

5.        בעד הנפקת תווית חניה ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור של 5 שקלים חדשים.

6.        הונפקה למבקש תווית חניה נוספת, בין מחמת בעלות על כמה כלי רכב ובין מחמת אבדן תווית החניה, השחתתה או העברתה לאחר, ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור של 50 שקלים חדשים לכל תווית נוספת.

תוספת רביעית

(סעיף 13(ו))

אגרת היתר חנית מוניות – 380 שקלים חדשים לשנה לכל מונית.

כ"א באדר א' התשס"ח (27 בפברואר 2008)                 שוקי פורר

                                                                                            ראש עיריית רחובות

              נתאשר.                      נתאשר.

                   מאיר שטרית                שאול מופז

                             שר הפנים           שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת חש"ם תשס"ח מס' 717 מיום 13.5.2008 עמ' 213.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות