נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לבית שמש (שמירת הסדר והנקיון), תשנ"ז-1997

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חוקי עזר – שמירת הסדר והנקיון

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

Go

5

סעיף 2

איסור גרימת נזק

Go

5

סעיף 3

אחריות לסילוק מפגע

Go

5

סעיף 4

אחריות ביחד ולחוד

Go

5

סעיף 5

הודעה לסילוק מפגע

Go

5

סעיף 6

החלטת המפקח

Go

5

סעיף 7

אישור מדביר

Go

5

סעיף 8

איסור זריקת אשפה או לכלוך

Go

5

סעיף 9

השקאת צמחים

Go

6

סעיף 10

איסור התנהגות שאינה הולמת במקום ציבורי

Go

6

סעיף 11

איסור פיזור מודעות במקום ציבורי

Go

6

סעיף 12

ניקוי, איבוק, ניעור, חביטה

Go

6

סעיף 13

החזקת בעל חיים

Go

6

סעיף 14

איסור שימוש ושפיכת מי שפכים

Go

6

סעיף 15

איסור שפיכת נוזל

Go

6

סעיף 16

אחריות בעל נכס והמחזיק לניקיון הנכס

Go

6

סעיף 17

דרישה לניקוי ולגידור

Go

6

סעיף 18

איסור להשאיר בעל חיים במקום ציבורי ללא השגחה

Go

6

 

פרק ג': פינוי אשפה

Go

7

סעיף 19

כלים לפינוי אשפה

Go

7

סעיף 20

כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת מפעל

Go

7

סעיף 21

התקנת ביתן אשפה

Go

7

סעיף 22

החזקת ביתן אשפה

Go

7

סעיף 23

פינוי פסולת

Go

7

סעיף 24

פינוי אשפת גן

Go

7

סעיף 25

רכוש העיריה

Go

7

סעיף 26

זכות כניסה לפינוי אשפה

Go

7

סעיף 27

אגרת פינוי אשפה

Go

7

סעיף 28

אגרת פינוי פסולת מפעל

Go

7

 

פרק ד': שמירת הסדר והנקיון בגנים

Go

8

סעיף 29

הימצאות בגן

Go

8

סעיף 30

פגיעה בצמח בגן

Go

8

סעיף 31

כניסה למקום גדור

Go

8

סעיף 32

כלי רכב

Go

8

סעיף 33

רוכלות

Go

8

סעיף 34

משחקים

Go

8

סעיף 35

איסור הפרעה

Go

8

סעיף 36

רעש

Go

8

סעיף 37

איסור כינוסים בגן

Go

8

סעיף 38

הרחקת בני אדם מסוימים מגן

Go

8

 

פרק ה': שימור רחובות

Go

8

סעיף 39

מכשול ברחוב

Go

8

סעיף 40

היתר להעמיד כסאות, שולחנות וכיוצא בהם

Go

8

סעיף 41

פתיחת שוחות

Go

8

סעיף 42

נזק לרחוב

Go

9

סעיף 43

סילוק מכשול וביצוע עבודות

Go

9

 

פרק ו': הוראות בענין מקום עינוג

Go

9

סעיף 44

איסור עישון, פיצוח והכנסת בקבוקים

Go

9

סעיף 45

קביעת מודעות במקום עינוג

Go

9

 

פרק ז': הוראות בענין הבערת קוצים

Go

9

סעיף 46

הבערת קוצים

Go

9

 

פרק ח': שונות

Go

9

סעיף 47

איסור הפרעה

Go

9

סעיף 48

איסור פגיעה

Go

9

סעיף 49

ילדים

Go

9

סעיף 50

מסירת הודעות

Go

9

סעיף 51

סמכות כניסה

Go

9

סעיף 52

ביצוע הודעה

Go

9

סעיף 53

תחילה

Go

10

סעיף 54

הצמדה למדד

Go

10

סעיף 55

הוראת שעה

Go

10

סעיף 56

הוראות מעבר ושמירת דינים

Go

10

סעיף 57

ביטול

Go

10

 


חוק עזר לבית שמש (שמירת הסדר והנקיון), תשנ"ז-1997*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו-255 לפקודת העיריות, מתקינה עיריית בית שמש חוק עזר זה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק עזר זה –

          "אשפה" – שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים, אפר, בדלי סגריות, פסולת לסוגיה, וכן דבר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או עלול לסכן את הבריאות, למעט זבל, פסולת בנין, אשפת צמחים ופסולת מפעל;

          "אשפת צמחים" – צמח קטוף, כרות, תלוש או שנשר;

          "בור שפכים" – מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שפכים, זבל, וכן סוג כלשהו של בור רקב, בור חלחול, ביב, או תעלה להובלת שפכים;

          "ביתן אשפה" – בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי לאיסוף זבל, או להחזקת כלי איסוף לפסולת מפעל;

          "בנין" – מבנה או גדר, בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, בין קבועים ובין ארעיים או חלק מהם, לרבות מיתקני תברואה;

          "בעל מקום עינוג" – אחד או יותר מאלה:

(1)   הבעלים של מקום עינוג;

(2)   מחזיקו של מקום עינוג;

(3)   אדם המנהל או מפעיל מקום עינוג;

(4)   בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;

(5)   מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;

          "בעל נכס" – אחד או יותר מאלה:

(1)   הבעל הרשום של נכס;

(2)   אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא-כוח;

(3)   שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של מעל חמש שנים;

(4)   בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין);

(5)   נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין;

          "גן" – גן ציבורי, חורשה או שדרה או מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור;

          "המהנדס" – מהנדס כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, שמינתה העיריה למהנדס העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

          "העיריה" – עיריית בית שמש;

          "זבל" – פסולת או זבל הנוצרים או המופקים במכלאה, לרבות הפרשת בעלי חיים, וכן פסולת או מי שפכים של מכלאה;

          "כלי אשפה" – מכל המיועד לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות, כפי שיקבע המפקח מזמן לזמן;

          "מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

          "מי שפכים" – מי דלוחין, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים;

          "מיתקן תברואה" – אינסטלציה סניטרית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, צינור, אבזר, מרזב, מגלש, תא בקרה בביב, בור שפכים, מיתקן לחימום בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותן בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, לרבות חיבור למיתקן תברואה;

          "מכלאה" – רפת, לול, דיר, אורווה, מלונה וכיוצא בהם, מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים;

          "מפגע" – אחד או יותר מאלה:

(1)   העדר בתי כסא במספר מספיק, או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר, בנכס המשמש למטרות מגורים, עסק או למטרה אחרת;

(2)   בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;

(3)   העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, בור שפכים לקוי או שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקה תקינה של מי שפכים מהנכס;

(4)   מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;

(5)   מקום המשמש לאגירת מים, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או להטלתן של ביצי חרקים במים או להתפתחות בהם של רמשים, זחלים, גלמים, חרקים או שרצים אחרים;

(6)   שימוש במרזב לצינור מי שפכים או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;

(7)   הצטברות חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או עלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות באופן אחר;

(8)   פליטת עשן, גזים או פיח, שלא דרך מעשנה תקינה או שלא דרך מעשנה בגובה מתאים;

(9)   הימצאות חולדות או עכברים;

(10)  הימצאות חרקים או שרצים אחרים העלולים לגרום נזק לבריאות;

(11)  צמח הגדל פרא וגורם או עלול לגרום הצטברות אשפה;

(12)  צמח הצומח בנכס המהווה או העלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות;

(13)  ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר רשות הרבים ומפריעים או עלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;

(14)  (א)   מי שפכים על פני קרקע במקום פרטי;

(ב)   מי הנחים על פני קרקע במקום פרטי;

(15)  זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקיניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכס;

(16)  בנין או חלק ממנו או מגרש פנוי, המצויים במצב העלול לעשותם מזיקים, מסוכנים או פוגעים בבריאות;

          "מפעל" – בית מלאכה, בית חרושת, מוסך, עסק סיטונאי, מחסן סיטונאי, מעבדה, חנות כל-בו, סופרמרקט, וכן מקום שאינו מיועד למגורים שנוצרת בו פסולת עקב ניהול עסק;

          "מפקח" – אדם שראש העיריה מינהו בכתב למפקח לענין הוראת חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

          "מקום עינוג" – מקום שבו מתקיים עינוג דרך קבע או כעסק;

          "מקום ציבורי" – רחוב או מקום עינוג, וכן אוטובוס ציבורי ומונית כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

          "נכס" – קרקע, בית או בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;

          "עינוג" – הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט, או כיוצא בהם, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;

          "פסולת בנין" – פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה, לתיקונים או לשינויים של בנין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות אבנים, גושי בטון, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, גרוטאות, פחים וקרשים, ולרבות שברי הריסות של בנין, ערמות אדמה ושיירי חומרים שמשתמשים בהם לבנין;

          "פסולת מפעל" – פסולת או אשפה המתקבלים כתוצאה מתהליך הייצור או העיסוק של מפעל;

          "צמח" – עץ, שתיל, שיח, או חלק מהם;

          "ראש העיריה" – לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

          "רחוב" – דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;

          "רכב" – רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן ועגלה, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות התעבורה, ולמעט רכב של העיריה הנהוג בידי עובד עיריה במילוי תפקידו;

          "תעלת שפכים" – לרבות סעיפי תעלות שפכים, תאי בדיקה ונספחים אחרים.

פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

איסור גרימת נזק

2.    (א)  בעל נכס וכן מחזיק בו חייב להחזיק נכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), נכס שהוא דירה, חייב המחזיק בה להחזיקה באופן שלא יתקיים בה מפגע.

אחריות לסילוק מפגע

3.    בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר, לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס.

אחריות ביחד ולחוד

4.    הוראות סעיף 3 יחולו, ביחד ולחוד, על הבעלים והמחזיקים של נכס.

הודעה לסילוק מפגע

5.    המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.

החלטת המפקח

6.    החלטת המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.

אישור מדביר

7.    אישור בכתב שהמציא מדביר חולדות למפקח, שלפיו הדביר בעל נכס או מחזיק בו את החולדות בנכס, ישמש הוכחה כי החולדות הודברו באותו נכס; לענין זה, "מדביר חולדות" – מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

איסור זריקת אשפה או לכלוך

8.    (א)  לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית בכלי אשפה שהתקינה העיריה במקום ציבורי; לענין זה, "אשפת בית" – אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.

          (ג)   לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר או להניח, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו.

          (ד)  לא יזרוק אדם, לא ישאיר, ולא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר או להניח פסולת בנין במקום פרטי או במקום ציבורי, אלא בהתאם להוראות כל דין, בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו.

השקאת צמחים

9.       לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים בצורה הגורמת או העלולה לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל, פרט לגן.

איסור התנהגות שאינה הולמת במקום ציבורי

10.  לא יירק אדם במקום ציבורי, לא יעשה אדם במקום ציבורי או צרכיו, אלא בבית שימוש מסודר, לא יפצח אדם גרעינים במקום ציבורי ולא יזרוק אדם במקום ציבורי אשפה, לרבות בדלי סיגריות, קופסאות משקה ריקות ואריזות מוצרי מזון.

איסור פיזור מודעות במקום ציבורי

11.  לא יפזר אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפזר מודעות במקום ציבורי; לענין סעיף זה, "מודעה" – כמשמעותה בחוק עזר לבית שמש (מודעות ושלטים), התשט"ו-1955.

ניקוי, איבוק, ניעור, חביטה

12.  לא ינקה אדם ולא ינער, לא יחבוט ולא יאבק, מרבד, שטיח כלי מיטה או דבר אחר, במקום ציבורי, למעט מקום עינוג, או דרך פתח הפונה למקום ציבורי אף אם אינו גובל בו.

החזקת בעל חיים

13.  (א)  לא יחזיק אדם מכלאה או בעלי חיים אלא על פי היתר שניתן לו מראש העיריה; לענין סעיף קטן זה, "בעלי חיים" – לרבות סוסים, חמורים, אתונות, צאן, בקר, למעט כלבים, חתולים וחיות מחמד אחרות.

          (ב)  בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

          (ג)   לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או עלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים.

איסור שימוש ושפיכת מי שפכים

14.  (א)  לא ישתמש אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשתמש במי שפכים להשקאה.

          (ב)  לא ישפוך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשפוך מי שפכים למקום ציבורי או למקום פרטי.

          (ג)   לא יוביל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להוביל מי שפכים במקום ציבורי או במקום פרטי, שלא לתוך בור שפכים או שלא באמצעות אביזרים שאישר המפקח.

איסור שפיכת נוזל

15.  (א)  לא ישפוך אדם, לא יאפשר ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.

          (ב)  לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שבמקום הרחיצה נשארים שלוליות מים עומדים.

אחריות בעל נכס והמחזיק לניקיון הנכס

16.  בעל נכס והמחזיק בו ישמרו באופן מתמיד על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום החניה, חדר המדרגות, הגג, המקלט, וכן מקום המשמש את דיירי הבית, למעט דירות פרטיות, ינקו ויטאטאו אותם, להנחת דעתו של המפקח, וכן ישטפו את חדר המדרגות, חדר הכניסה והמדרגות שבתחום החצר.

דרישה לניקוי ולגידור

17.  (א)  מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס – בעל המגרש, ישמור על נקיונו וינקהו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.

          (ב)  מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס – בעל המגרש, יגדרו או יקים בו קיר, בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.

איסור להשאיר בעל חיים במקום ציבורי ללא השגחה

18.  (א)  לא ישאיר אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשאיר בעלי חיים במקום ציבורי באופן המהווה או העלול להוות מכשול או לגרום נזק, ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט ללא השגחה במקום ציבורי.

          (ב)  לא ירשה, לא יאפשר, ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו (להלן – מחזיק בכלב) לעשות את צרכיו במקום ציבורי, אלא בצדי כביש ליד אבן השפה או במקום שראש העיריה קבע שישמש מקום לעשיית צרכים לכלבים.

          (ג)   הטיל כלב את גלליו במקום ציבורי בניגוד לאמור בסעיף קטן (ב) יאסוף ויסלק מיד המחזיק בכלב את הגללים ויניחם במקום שלא חל לגביו איסור לפי סעיף קטן (ב); הוראות סעיף זה לא יחולו על עיוור.

          (ד)  לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי, אלא כשהוא קשור ברצועה ולפיו זמם, הוא נמצא בהשגחה נאותה של מבוגר ומחוסן כדין נגד מחלת הכלבת.

פרק ג': פינוי אשפה

כלים לפינוי אשפה

19.  (א)  בעל נכס, למעט בעל מכלאה או מפעל, יתקין בנכסו כלי אשפה במספר, באופן ובמקומות שקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, יתקנם או יחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שקבע, ויחזיקם במצב נקי.

          (ב)  המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר או באמצעות מכל אחר.

          (ג)   בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו והוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי אשפה.

          (ד)  לא ישים אדם ולא ישאיר אשפה אלא בתוך כלי אשפה, שקית או מכל שהותקנו כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב).

          (ה)  לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן (א) או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן (ב) זבל, מי שפכים, פסולת מפעל או פסולת בנין.

כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת מפעל

20.  (א)  מחזיק במכלאה או במפעל יתקין כלי אשפה נפרדים מיוחדים לזבל ולפסולת מפעל, הכל לפי הענין, במספר ובמקומות שהמפקח יקבע ובהתאם להוראותיו, ויתקנם או יחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שקבע ויחזיקם במצב נקי.

          (ב)  הוראות סעיף 19(ב) ו-(ג) יחולו על זבל ועל פסולת מפעל, הכל לפי הענין.

התקנת ביתן אשפה

21.    (א)  מפקח רשאי לדרוש מבעל נכס להתקין ביתן אשפה.

          (ב)  בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן (א), יתקינו באופן, בצורה ובמקום שקבע מפקח, באישור המהנדס, בהתאם להוראותיו ובזמן שקבע, הכל כאמור בדרישה.

החזקת ביתן אשפה

22.  (א)  בעל נכס והמחזיק בו יחזיקו ביתן אשפה במצב נקי ותקין, להנחת דעתו של המפקח.

          (ב)  מפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, שיותקן בביתן אשפה או בסמוך לו ברז המחובר לרשת מים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית.

פינוי פסולת

23.  (א)  לא יפנה אדם, פרט לעובד העיריה, לא יעביר ולא יוביל פסולת, אשפה או זבל מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן – היתר).

          (ב)  ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן (א), לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

          (ג)   בעד היתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

פינוי אשפת גן

24.  בעל נכס או מחזיק בו יוציא מהנכס אשפת צמחים, על פי אישור המפקח ובהתאם לתנאים שקבע.

רכוש העיריה

25.  אשפה, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל, שפונו בהתאם להוראות סעיפים 23 או 24, יהיו רכושה של העיריה, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פיהם.

זכות כניסה לפינוי אשפה

26.  (א)  עובד העיריה, המועסק בידי העיריה בפינוי אשפה, זבל, פסולת מפעל או אשפת צמחים, רשאי להיכנס לנכס, כדי לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

          (ב)  בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד העיריה כאמור או למי שפועל מטעמה, גישה חופשית ותקינה וללא הפרעה לכלי אשפה או לכלי קיבול או למכל אחר, לצורך הוצאת אשפה, זבל, פסולת מפעל או אשפת צמחים.

אגרת פינוי אשפה

27.  (א)  בעד פינוי אשפה בידי עובדי העיריה ישלם מחזיק, שקיבל פטור על פי דין מתשלום ארנונה כללית, לקופת העיריה, אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השניה; בסעיף זה, "מחזיק" ו"ארנונה כללית" – כמשמעותם בפקודת העיריות.

          (ב)  העיריה רשאית להפחית את האגרה כאמור או לפטור מתשלומה אדם שניתן לו פטור מתשלום ארנונה כללית, כולה או חלקה, לפי הענין.

אגרת פינוי פסולת מפעל

28.  (א)  בעד פינוי פסולת מפעל, ישלם לעיריה מחזיק במפעל, אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה.

          (ב)  היו מספר משתמשים באותו כלי אשפה, ישלם כל אחד מהם לעיריה את חלקו בפינוי האשפה, לפי קביעת המפקח, באופן שסכום האגרה של כולם יחד יהיה כקבוע בתוספת השניה.

פרק ד': שמירת הסדר והנקיון בגנים

הימצאות בגן

29.  לא יימצא אדם בגן בשעות אסורות, המפורטות, בהתאם להוראות ראש העיריה, בהודעה המוצגת בגן או בכניסה לגן.

פגיעה בצמח בגן

30.  לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית צמח בגן, אלא אם כן הרשהו ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

כניסה למקום גדור

31.  לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה למי שפועל מטעמו או שבהשגחתו, לדרוך או לטפס על דשא, צמח, גדר, שער או סורג בגן, אלא בהתאם להוראות ראש העיריה שנקבעו בשלט באותו מקום.

כלי רכב

32.  לא יכניס אדם, לא ינהג ולא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש העיריה.

רוכלות

33.  (א)  לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו ברשיון רוכלות שניתן מאת ראש העיריה.

          (ב)  בעד רשיון כאמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

משחקים

34.  לא ישחק אדם בגן אלא בסוגי משחקים, בתנאים ובמקומות שנקבעו בידי ראש העיריה בהודעה שהוצגה בגן.

איסור הפרעה

35.  לא יעשה אדם בגן מעשה העלול לגרום סכנה, מפגע, אי-נוחות או נזק לאדם אחר או העלול להפר את הסדר בגן.

רעש

36.  לא יקים אדם בגן רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה.

איסור כינוסים בגן

37.  (א)  לא יארגן, לא יערוך ולא ישתתף אדם במסיבה, חגיגה, שמחה משפחתית או כינוס כלשהו, הנערך בגן והמונה מעל עשרה משתתפים, אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת ראש העיריה.

          (ב)  בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

הרחקת בני אדם מסוימים מגן

38.  מפקח רשאי להרחיק מגן אדם העובר עבירה לפי חוק עזר זה, לאחר שהתרה בו.

פרק ה': שימור רחובות

מכשול ברחוב

39.  (א)  (1)   לא יניח אדם, לא ישאיר ולא יטיל ברחוב, לא יבליט מעל לרחוב ולא ירשה למי שפועל מטעמו להניח או להטיל ברחוב או להבליט מעל רחוב דבר כלשהו, אלא אם כן דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר, תוך כדי פריקתו או טעינתו של אותו דבר, ובלבד שהטעינה או הפריקה לא יעלו על הזמן הסביר הדרוש לכך, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר;

(2)   לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להניח או לתלות בנכס הפונה לרחוב, כבסים או דבר העלול ליפול לרחוב.

          (ב)  ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם, שהניח או הטיל או הרשה לאחר או גרם להנחת או הטלת מכשול ברחוב, שלא לפי הוראות סעיף זה, לסלקו.

היתר להעמיד כסאות, שולחנות וכיוצא בהם

40.    (א)  ראש העיריה רשאי לתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד ברחוב כסאות או שולחנות לצורכי מסעדה או בית קפה, וכן שמשיות, מאזניים אוטומטיים, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר.

          (ב)  בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

          (ג)   היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

          (ד)  מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו.

פתיחת שוחות

41.  (א)  לא יכרה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו, לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  אדם הכורה שוחה ברחוב –

(1)   יחזיק את מקום השוחה גדור, ויציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה;

(2)   יסתום את השוחה ויחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם.

נזק לרחוב

42.  (א)  לא יגרום אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום נזק לרחוב.

          (ב)  עבר אדם על הוראות סעיף קטן (א), יתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש העיריה.

          (ג)   נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, יתקן את הנזק החופר או בעל הקרקע.

סילוק מכשול וביצוע עבודות

43.  ראש העיריה רשאי, באמצעות אדם, לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף 39 ולבצע עבודה המנויה בסעיפים 41 ו-42, סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות, מאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה, את הוצאות הסילוק או הביצוע; תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

פרק ו': הוראות בענין מקום עינוג

איסור עישון, פיצוח והכנסת בקבוקים

44.  במקום עינוג, באותו חלק שבו מתקיים העינוג, לרבות בשעות ההפסקה –

(1)  לא יעשן אדם, למעט עישון במשחק או במופע ספורט;

(2)  לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא בהם1

(3)  לא יכניס אדם, ולא יחזיק או ירשה למי שפועל מטעמו להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית.

קביעת מודעות במקום עינוג

45.  בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה שאת תוכנן, מספרן, גודלן וצורתן קבע ראש העיריה בהודעה בכתב.

פרק ז': הוראות בענין הבערת קוצים

הבערת קוצים

46.  לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר, בשדה או תחת כיפת השמים, במקום ציבורי, במקום פרטי או ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה.

פרק ח': שונות

איסור הפרעה

47.  לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח או לעובד העיריה כאמור בסעיף 26(א), במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.

איסור פגיעה

48.  לא יסיר, לא ישחית, לא ישבור ולא יקלקל אדם בנין, מיתקן או חפץ שנקבע או הוקם בידי העיריה או באישורה.

ילדים

49.  הממונה או האפוטרופוס על ילד שהוא למטה מגיל 14, ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות

50.  מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם תוצג ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או אם הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או אם פורסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום העיריה.

סמכות כניסה

51.  ראש העיריה או המפקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לנכס או למקום אחר שחוק עזר זה דן בו, כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו, לעשות ולבצע את הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.

ביצוע הודעה

52.  (א)  הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים והפרטים הדרושים לביצועה ואופן הביצוע, וכן את תקופת הביצוע (להלן – הודעה).

          (ב)  מי שנמסרה לו הודעה יקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח, תוקפה של הודעה הוא עד למילויה.

          (ג)   לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה או המפקח או ביצע את המפורט בה שלא לפי תנאיה, פרטיה ואופן ביצועה, רשאי ראש העיריה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

          (ד)  חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה יהווה הוכחה לכאורה לדבר.

תחילה

53.  תחילתו של חוק עזר זה שלושים ימים מיום פרסומו ברשומות.

הצמדה למדד

54.  סכומי ושיעורי האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת השניה יעלו ב-1 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה (להלן – יום ההעלאה), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן – מדד) שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

הוראת שעה

55.  על אף האמור בסעיף 54, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת השניה ב-1 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה (להלן – יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1996.

הוראות מעבר ושמירת דינים

56.  יראו דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי עזר שנקבעו בסעיף 57, כאילו נמסרו כדין לפי חוק עזר זה.

ביטול

57.  בטלים –

חוק עזר לבית שמש (הוצאת אשפה), התשי"ט-1959

חוק עזר לבית שמש (מפגע תברואה), התשכ"ג-1963

חוק עזר לבית שמש (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), התשכ"ב-1962.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 26)

                                                   אגרת ניקוי                                                          האגרה בשקלים חדשים

1.        בעד היתר (סעיפים 13, 23, 37, 40)                                                   150

2.        בעד רשיון (סעיף 33)                                                                      150

 

תוספת שניה

(סעיף 28)

אגרה לפינוי חד-פעמי של מכולות בשיטת רם-סע

                                                                                                                       שיעורי האגרה בשקלים חדשים

לפינוי חד פעמי –

1.        בעד פינוי פח בקיבולת של עד 80 ליטר                     1.70

2.        בעד פינוי עגלה בקיבולת של עד 360 ליטר                 7.00

3.        בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 8 מ"ק                  76.00

4.        בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 10 מ"ק                95.00

5.        בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 12 מ"ק              113.00

6.        בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 24 מ"ק              227.00

 

 

ד' בחשון התשנ"ז (18 באוקטובר 1996)                      דניאל וקנין

                                                                                          ראש עיריית בית-שמש

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת חש"ם תשנ"ז מס' 572 מיום 30.1.1997 עמ' 190.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות