תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), תשנ"ו-1996

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סניגוריה ציבורית

עונשין ומשפט פלילי – סניגוריה ציבורית

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר טרחה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

תוכן ענינים

סעיף 1

תעריף שכר טרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד הלשכה

Go

2

סעיף 2

ייצוג שני נאשמים ויותר

Go

4

סעיף 3

תוספת שכר טרחה מיוחדת

Go

4

סעיף 3א

פעולות שדינן  כדין ישיבה נוספת

Go

4

סעיף 4

הוצאות נסיעה

Go

4

סעיף 5

עדכון סכומים

Go

4

סעיף 5א

מועד תשלום לסניגורים חיצוניים

Go

5

סעיף 6

שכר טרחה על בסיס חודשי

Go

5

 


תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ב) ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995, לאחר התייעצות עם לשכת עורכי הדין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תעריף שכר טרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד הלשכה הודעה תשפ"ב-2022

1.    (א)  תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

                                                                                                                                                 בשקלים חדשים

תק' תשס"ב-2001

(1)   בבית משפט שלום –

(א)   לישיבה ראשונה בעניין –

(1)   מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה                   665

(2)   מעצר עד תום ההליכים                                          797

(3)   אישום בעבירה שהיא חטא                                     931

תק' (מס' 2)  תשס"ב-2001

(4)   אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר             2,735

(5)   אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר             1,597

(6)   אישום בעבירה אחרת                                            1,197

(7)   אישום בעבירה של גרימת מוות                               2,458

(8)   הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו                             1,668

(ב)   לישיבה נוספת –

(1)   שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה      507

(2)   שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה      342

תק' תשס"ב-2001

(2)   בבית משפט מחוזי –

(א)   לישיבה ראשונה בעניין –

(1)   מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה                   994

(2)   מעצר עד תום ההליכים                                          1,659

(3)   משפט פלילי                                                        3,323

(4)   ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין                                                 3,071

(בב) על גזר הדין בלבד                                          1,537

(5)   הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו                             2,188

(ב)   לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה                              833

תק' תשס"ב-2001

(3)   בבית המשפט העליון –

(א)   לישיבה ראשונה בעניין –

(1)   מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה                   1,659

(2)   ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין                                                 4,608

(בב) על גזר הדין בלבד                                          2,303

(3)   הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו                             2,462

(ב)   לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה                              1,328

תק' תשנ"ט-1998

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

תק' תשנ"ט-1998

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

תק' תשנ"ט-1998

(3ג)  סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

תק' תשנ"ט-1998 תק' תשס"ב-2001

(4)   תורנות –

(א)   שעת תורנות בבית משפט                                              161

(ב)   שעת תורנות מחוץ לבית משפט                                      59

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

תק' תשס"ב-2001

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר                   253

תק' תשס"ב-2001

(5)   שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה        105

תק' תשס"ב-2001

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5)         67

תק' תשנ"ט-1998

           (ב)  לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א, יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 312

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 500 525

(2) מעצר עד תום ההליכים 600 630

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 700 735

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,000 2,101

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,200 1,260

(6) אישום בעבירה אחרת 900 945

(7) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,500 1,575

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 350 368

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 600 630

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,000 1,050

(3) משפט פלילי 2,000 2,101

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 1,000 1,050

(בב) על גזר הדין בלבד 600 630

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 500 525

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,000 1,050

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,000 2,101

(בב) על גזר הדין בלבד 1,000 1,050

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 800 840

(4) שעות תורנות מעצרים, לשעה או תשלום כאמור בתקנה (א)(1)(א)(1)

אם הוטל הטיפול באותם ענינים על הסניגור בשעות התורנות 80 84

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר, או במקום

אשפוז, כולל הוצאה נסיעה, לשעה 50 53

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5870 מיום 31.12.1997 עמ' 238

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 525 568

(2) מעצר עד תום ההליכים 630 681

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 735 795

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,101 2,273

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,260 1,363

(6) אישום בעבירה אחרת 945 1,022

(7) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,575 1,704

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 368 398

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 630 681

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,050 1,136

(3) משפט פלילי 2,101 2,273

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 1,050 1,136

(בב) על גזר הדין בלבד 630 681

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 525 568

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,050 1,136

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,101 2,273

(בב) על גזר הדין בלבד 1,050 1,136

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לכל ישיבה 840 909

(4) שעות תורנות מעצרים, לשעה או תשלום כאמור בתקנה (א)(1)(א)(1)

אם הוטל הטיפול באותם ענינים על הסניגור בשעות התורנות 84 91

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר, או במקום

אשפוז, כולל הוצאה נסיעה, לשעה 53 57

 

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 70

1. (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 568

(2) מעצר עד תום ההליכים 681

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 795

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,273

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,363

(6) אישום בעבירה אחרת 1,022

(7) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,704

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,273

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,542

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 398

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 681

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,136

(3) משפט פלילי 2,273

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 1,136

(בב) על גזר הדין בלבד 681

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,276

(בב) על גזר הדין בלבד 1,136

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,894

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 568

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,136

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,273

(בב) על גזר הדין בלבד 1,136

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,410

(בב) על גזר הדין בלבד 1,704

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,083

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 909

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) שעות תורנות מעצרים, לשעה או תשלום כאמור בתקנה (א)(1)(א)(1)

אם הוטל הטיפול באותם ענינים על הסניגור בשעות התורנות 91

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 150

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית המשפט 57

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי: ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 200

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר, או במקום אשפוז, כולל הוצאה נסיעה, לשעה 57

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 100

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 57

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2 ו-3 ולפי תקנות 2, 3 ו-3א יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט -1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 302

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 568 615

(2) מעצר עד תום ההליכים 681 737

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 795 860

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,273 2,459

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,363 1,475

(6) אישום בעבירה אחרת 1,022 1,106

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,273

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,542

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק 398 431

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 681 737

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,363 1,475

(3) משפט פלילי 2,273 2,459

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,276

(בב) על גזר הדין בלבד 1,136

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,894

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 568 615

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,136 1,229

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,410

(בב) על גזר הדין בלבד 1,704

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,083

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק 909 984

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 193

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 615 624

(2) מעצר עד תום ההליכים 737 747

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 860 872

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,459 2,494

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,475 1,496

(6) אישום בעבירה אחרת 1,106 1,122

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,273 2,305

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,542 1,564

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק 431 437

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 737 747

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,475 1,246

(3) משפט פלילי 2,459 2,494

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,276 2,305

(בב) על גזר הדין בלבד 1,136 1,152

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,894 1,921

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 615 624

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,229 1,246

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,410 3,458

(בב) על גזר הדין בלבד 1,704 1,728

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,083 2,112

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 984 998

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 150 152

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית המשפט 57 58

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי: ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 200 203

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 100 101

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 57 58

 

מיום 1.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 62

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 624

(2) מעצר עד תום ההליכים 747

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 872

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,494

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,496

(6) אישום בעבירה אחרת 1,122

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,305

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,564

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק 437

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 747

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,246

(3) משפט פלילי 2,494

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,305

(בב) על גזר הדין בלבד 1,152

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,921

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 624

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,246

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,458

(בב) על גזר הדין בלבד 1,728

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,112

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 998

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 486

(2) מעצר עד תום ההליכים 582

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 680

(4) אישום בעבירה שדינה 6 שנות מאסר או יותר 2,000

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,167

(6) אישום בעבירה אחרת 875

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,797

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,219

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 370

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 250

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 728

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,431

(3) משפט פלילי 2,000

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,247

(בב) על גזר הדין בלבד 1,123

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,600

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 608

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,214

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,371

(בב) על גזר הדין בלבד 1,684

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,800

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 973

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 152

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית המשפט 58

(א) שעת תורנות בבית משפט 118

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 45

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי: ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 203

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 101

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 58

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 185

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 78

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 50

 

מיום 2.12.2001

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 151

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 486

(2) מעצר עד תום ההליכים 582

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 680

(4) אישום בעבירה שדינה 6 שנות מאסר 5 שנות מאסר או יותר 2,000

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6223 מיום 30.1.2003 עמ' 473

1. (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 486 518.00

(2) מעצר עד תום ההליכים 582 621.00

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 680 725.00

(4) אישום בעבירה שדינה 6 שנות מאסר או יותר 2,000 2,134.00

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,167 1,245.00

(6) אישום בעבירה אחרת 875 934.00

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,797 1,917.00

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,219 1,301.00

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 370 395.00

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 250 267.00

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 728 777.00

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,431 1,295.00

(3) משפט פלילי 2,000 2,594.00

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,247 2,397.00

(בב) על גזר הדין בלבד 1,123 1,198.00

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,600 1,707.00

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 608 649.00

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,214 1,295.00

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,371 3,596.00

(בב) על גזר הדין בלבד 1,684 1,797.00

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,800 1,920.00

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 973 1,038.00

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 118 126.00

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 45 48.00

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי: ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 185 197.00

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 78 83.00

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 50 53.00

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א ייווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 8.9.2003 ועד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6263 מיום 8.9.2006 עמ' 1109

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 518.00 466

(2) מעצר עד תום ההליכים 621.00 559

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 725.00 653

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,134.00 1,921

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,245.00 1,121

(6) אישום בעבירה אחרת 934.00 841

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,917.00 1,725

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,301.00 1,171

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 395.00 356

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 267.00 240

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 777.00 699

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,295.00 1,166

(3) משפט פלילי 2,594.00 2,335

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,397.00 2,157

(בב) על גזר הדין בלבד 1,198.00 1,078

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,707.00 1,536

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 649.00 584

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,295.00 1,166

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,596.00 3,236

(בב) על גזר הדין בלבד 1,797.00 1,617

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,920.00 1,728

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,038.00 934

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 126.00 113

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 48.00 43

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי; ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 197.00 177

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 83.00 75

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 53.00 48

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 573

1. (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 466 470

(2) מעצר עד תום ההליכים 559 564

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 653 659

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 1,921 1,938

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,121 1,131

(6) אישום בעבירה אחרת 841 849

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,725 1,741

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,171 1,182

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 356 359

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 240 242

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 699 705

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,166 1,177

(3) משפט פלילי 2,335 2,356

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,157 2,176

(בב) על גזר הדין בלבד 1,078 1,086

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,536 1,550

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 584 589

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,166 1,177

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,236 3,265

(בב) על גזר הדין בלבד 1,617 1,632

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,728 1,744

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 934 942

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 113 114

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 43

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי; ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 177 179

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 75 76

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 48

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 1.1.2006 (עד יום 31.12.2006, אז נכנסים לתוקפם הסכומים הקודמים להוראת השעה)

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 330

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 (1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 470 483

(2) מעצר עד תום ההליכים 564 579

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 659 677

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 1,938 1,990

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,131 1,161

(6) אישום בעבירה אחרת 849 872

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,741 1,788

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,182 1,214

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 359 369

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 242 249

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 705 724

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,177 1,209

(3) משפט פלילי 2,356 2,419

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,176 2,234

(בב) על גזר הדין בלבד 1,086 1,117

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,550 1,592

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 589 605

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,177 1,209

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,265 3,353

(בב) על גזר הדין בלבד 1,632 1,676

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,744 1,791

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 942 967

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 114 117

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 43 44

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי; ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 179 184

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 76 78

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 48 49

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6633 מיום 31.12.2007 עמ' 275

1. (א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 518 552

(2) מעצר עד תום ההליכים 621 662

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 725 773

(4) אישום בעבירה שדינה 6 שנות מאסר או יותר 2,134 2,273

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,245 1,326

(6) אישום בעבירה אחרת 934 994

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,917 2,042

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,301 1,386

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 395 421

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 267 284

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 777 827

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,295 1,379

(3) משפט פלילי 2,594 2,762

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,397 2,553

(בב) על גזר הדין בלבד 1,198 1,276

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,707 1,817

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 649 692

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,295 1,379

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,596 3,829

(בב) על גזר הדין בלבד 1,797 1,914

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,920 2,045

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,038 1,105

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 126 134

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 48 50

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי: ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 197 210

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 83 88

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 53 56

(ב) לסכומים המשולמים לפי תקנה זאת ולפי תקנות 2, 3 ו-3א ייווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן הייצוג.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6757 מיום 23.2.2009 עמ' 547

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 552 577

(2) מעצר עד תום ההליכים 662 692

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 773 808

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,273 2,376

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,326 1,386

(6) אישום בעבירה אחרת 994 1,039

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,042 2,134

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,386 1,449

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 421 440

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד

מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות

ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק,

לכל ישיבה 284 297

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 827 864

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,379 1,441

(3) משפט פלילי 2,762 2,887

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,553 2,668

(בב) על גזר הדין בלבד 1,276 1,334

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,817 1,899

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 692 723

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בענין –

(1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 1,379 1,441

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,829 4,002

(בב) על גזר הדין בלבד 1,914 2,000

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,045 2,137

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),

לרבות ישיבה בענין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,105 1,155

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 134 140

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 50 52

בפסקה זו, "תורנות" – נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי הענין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי; ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 210 219

(5) שעות ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 88 92

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 56 59

 

מיום 20.8.2009 עד יום 31.12.2009

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1241

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 577 552

(2) מעצר עד תום ההליכים 692 662

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 808 773

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,376 2,273

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,386 1,326

(6) אישום בעבירה אחרת 1,039 994

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,134 2,042

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,449 1,386

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 440 421

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 297 284

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 864 827

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,441 1,379

(3) משפט פלילי 2,887 2,762

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,668 2,553

(בב) על גזר הדין בלבד 1,334 1,276

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,899 1,817

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 723 692

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,441 1,379

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,002 3,829

(בב) על גזר הדין בלבד 2,000 1,914

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,137 2,045

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,155 1,105

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 140 134

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 52 50

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 219 210

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 92 88

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 59 56

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 622

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 577 599

(2) מעצר עד תום ההליכים 692 718

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 808 839

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,376 2,466

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,386 1,439

(6) אישום בעבירה אחרת 1,039 1,079

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,134 2,216

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,449 1,504

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 440 457

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 297 308

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 864 897

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,441 1,496

(3) משפט פלילי 2,887 2,997

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,668 2,770

(בב) על גזר הדין בלבד 1,334 1,385

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,899 1,972

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 723 751

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,441 1,496

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,002 4,155

(בב) על גזר הדין בלבד 2,000 2,077

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,137 2,219

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,155 1,199

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 140 145

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 52 54

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 219 228

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 92 95

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 59 61

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 502

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 599 613

(2) מעצר עד תום ההליכים 718 734

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 839 858

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,466 2,522

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,439 1,472

(6) אישום בעבירה אחרת 1,079 1,104

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,216 2,267

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,504 1,538

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 457 467

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 308 315

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 897 917

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,496 1,530

(3) משפט פלילי 2,997 3,065

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,770 2,833

(בב) על גזר הדין בלבד 1,385 1,417

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,972 2,017

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 751 768

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,496 1,530

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,155 4,250

(בב) על גזר הדין בלבד 2,077 2,124

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,219 2,270

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,199 1,226

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 145 148

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 54 55

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 228 233

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 95 97

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 61 62

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7094 מיום 23.2.2012 עמ' 832

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 613 629

(2) מעצר עד תום ההליכים 734 753

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 858 880

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,522 2,586

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,472 1,510

(6) אישום בעבירה אחרת 1,104 1,132

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,267 2,325

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,538 1,577

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 467 479

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 315 323

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 917 940

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,530 1,569

(3) משפט פלילי 3,065 3,143

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,833 2,905

(בב) על גזר הדין בלבד 1,417 1,453

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,017 2,068

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 768 788

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,530 1,569

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,250 4,358

(בב) על גזר הדין בלבד 2,124 2,178

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,270 2,328

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,226 1,257

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 148 152

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 55 56

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 233 239

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 97 99

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 62 64

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 597

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 629 638

(2) מעצר עד תום ההליכים 753 764

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 880 893

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,586 2,623

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,510 1,532

(6) אישום בעבירה אחרת 1,132 1,148

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,325 2,358

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,577 1,600

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 479 486

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 323 328

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 940 954

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,569 1,592

(3) משפט פלילי 3,143 3,188

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,905 2,947

(בב) על גזר הדין בלבד 1,453 1,474

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,068 2,098

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 788 799

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,569 1,592

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,358 4,421

(בב) על גזר הדין בלבד 2,178 2,209

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,328 2,362

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,257 1,275

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 152 154

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 56 57

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 239 242

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 99 100

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 64 65

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 760

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 638 650

(2) מעצר עד תום ההליכים 764 779

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 893 910

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,623 2,673

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,532 1,561

(6) אישום בעבירה אחרת 1,148 1,170

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,358 2,403

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,600 1,631

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 486 495

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 328 334

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 954 972

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,592 1,622

(3) משפט פלילי 3,188 3,249

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,947 3,003

(בב) על גזר הדין בלבד 1,474 1,502

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,098 2,138

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 799 814

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,592 1,622

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,421 4,505

(בב) על גזר הדין בלבד 2,209 2,251

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,362 2,407

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,275 1,299

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 154 157

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 57 58

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 242 247

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 100 102

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 65 66

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1719

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 650 644

(2) מעצר עד תום ההליכים 779 771

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 910 901

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,673 2,647

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,561 1,546

(6) אישום בעבירה אחרת 1,170 1,158

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,403 2,379

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,631 1,615

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 495 490

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 334 331

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 972 962

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,622 1,606

(3) משפט פלילי 3,249 3,217

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,003 2,973

(בב) על גזר הדין בלבד 1,502 1,487

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,138 2,117

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 814 806

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,622 1,606

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,505 4,460

(בב) על גזר הדין בלבד 2,251 2,229

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,407 2,383

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,299 1,286

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 157 155

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 58 57

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 247 245

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 102 101

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 66 65

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 687

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 644 642

(2) מעצר עד תום ההליכים 771 769

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 901 898

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,647 2,639

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,546 1,541

(6) אישום בעבירה אחרת 1,158 1,155

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,379 2,372

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,615 1,610

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 490 489

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 331 330

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 962 959

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,606 1,601

(3) משפט פלילי 3,217 3,207

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,973 2,964

(בב) על גזר הדין בלבד 1,487 1,483

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,117 2,111

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 806 804

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,606 1,601

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,460 4,447

(בב) על גזר הדין בלבד 2,229 2,222

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,383 2,376

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,286 1,282

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 155

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 57

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 245 244

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 101

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 65

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 826

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 642 644

(2) מעצר עד תום ההליכים 769 771

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 898 901

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,639 2,647

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,541 1,546

(6) אישום בעבירה אחרת 1,155 1,158

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,372 2,379

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,610 1,615

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 489 490

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 330 331

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 959 962

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,601 1,606

(3) משפט פלילי 3,207 3,217

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,964 2,973

(בב) על גזר הדין בלבד 1,483 1,487

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,111 2,117

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 804 806

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,601 1,606

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,447 4,460

(בב) על גזר הדין בלבד 2,222 2,229

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,376 2,383

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,282 1,286

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 155

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 57

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 244 245

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 101

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 65

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8173 מיום 14.2.2019 עמ' 2283

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 644 652

(2) מעצר עד תום ההליכים 771 781

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 901 912

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,647 2,679

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,546 1,564

(6) אישום בעבירה אחרת 1,158 1,172

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,379 2,408

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,615 1,634

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 490 496

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 331 335

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 962 973

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,606 1,625

(3) משפט פלילי 3,217 3,255

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,973 3,009

(בב) על גזר הדין בלבד 1,487 1,505

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,117 2,143

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 806 816

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,606 1,625

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,460 4,514

(בב) על גזר הדין בלבד 2,229 2,255

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,383 2,412

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,286 1,301

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 155 157

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 57 58

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 245 248

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 101 103

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 65 66

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 362

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 652 654

(2) מעצר עד תום ההליכים 781 783

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 912 914

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,679 2,687

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,564 1,569

(6) אישום בעבירה אחרת 1,172 1,176

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,408 2,415

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,634 1,639

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 496 498

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 335 336

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 973 976

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,625 1,630

(3) משפט פלילי 3,255 3,265

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,009 3,018

(בב) על גזר הדין בלבד 1,515 1,510

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,143 2,149

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 816 819

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,625 1,630

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,514 4,527

(בב) על גזר הדין בלבד 2,255 2,262

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,412 2,419

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,301 1,305

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 157 158

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 58

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 248

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 103

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 66

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2002 עמ' 1230

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 654 650

(2) מעצר עד תום ההליכים 783 778

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 914 909

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,687 2,671

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,569 1,559

(6) אישום בעבירה אחרת 1,176 1,169

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,415 2,400

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,639 1,629

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 498 495

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 336 334

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 976 970

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,630 1,620

(3) משפט פלילי 3,265 3,245

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 3,018 2,999

(בב) על גזר הדין בלבד 1,510 1,501

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,149 2,136

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 819 814

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,630 1,620

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,527 4,500

(בב) על גזר הדין בלבד 2,262 2,249

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,419 2,404

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,305 1,297

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 158 157

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 58

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 248 247

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 103 102

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 66

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9901 מיום 5.1.2022 עמ' 1644

(א) תעריף שכר הטרחה של סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בעד השירות שנתן, לפי מהות הענין (להלן – התעריף), יהיה כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בבית משפט שלום –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 650 665

(2) מעצר עד תום ההליכים 778 797

(3) אישום בעבירה שהיא חטא 909 931

(4) אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,671 2,735

(5) אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,559 1,597

(6) אישום בעבירה אחרת 1,169 1,197

(7) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,400 2,458

(8) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,629 1,668

(ב) לישיבה נוספת –

(1) שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 495 507

(2) שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 334 342

(2) בבית משפט מחוזי –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 970 994

(2) מעצר עד תום ההליכים 1,620 1,659

(3) משפט פלילי 3,245 3,323

(4) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 2,999 3,071

(בב) על גזר הדין בלבד 1,501 1,537

(5) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,136 2,188

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 814 833

(3) בבית המשפט העליון –

(א) לישיבה ראשונה בעניין –

(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,620 1,659

(2) ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין 4,500 4,608

(בב) על גזר הדין בלבד 2,249 2,303

(3) הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,404 2,462

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א), לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 1,297 1,328

(3א) בעד טיפול בתיק שכלל הכנה, אך הסתיים בטרם התקיימה הישיבה הראשונה בבית המשפט, ישולם ההפרש שבין שכר הטרחה המשולם בעד הישיבה הראשונה, לבין שכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת (להלן – שכר הכנת תיק); בעד טיפול בתיק שכלל ייצוג בישיבה ראשונה ללא הכנת התיק ישולם שכר טרחה השווה לשכר הטרחה המשולם בעד ישיבה נוספת.

(3ב) בעד טיפול בתיק שכלל בחינת עבירות אחרות לשם צירופן בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לקבוע כי ישולם שכר הכנת תיק בעד התיקים שנבחנו, כולם או חלקם, אם ראה כי הדבר ראוי בנסיבות הענין.

(3ג) סניגור ציבורי אשר מונה לייצג נאשם בערעור ולא ייצגו לפני כן בערכאה נמוכה יותר, יהיה זכאי, נוסף על שכר טרחה בעד הייצוג בערעור, ל-50% מהסכום הקבוע לישיבה ראשונה בערעור.

(4) תורנות –

(א) שעת תורנות בבית משפט 157 161

(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט 58 59

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה.

(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 247 253

(5) שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 102 105

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו-(5) 66 67

ייצוג שני נאשמים ויותר

2.    נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או חשודים באותו תיק והסניגור הציבורי המחוזי שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי הוא להוסיף לסכומים הקבועים בתקנה 1 סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם או חשוד נוסף אחד בלבד.

תוספת שכר טרחה מיוחדת תק' תשנ"ט-1998

3.    (א)  במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים ויותר, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה:

(1)   להוסיף לסכומים הקבועים בתקנה 1, סכום שלא יעלה על 150%;

(2)   לפסוק סכום מיוחד, אם אישר זאת שר המשפטים.

תק' תשנ"ט-1998

           (ב)  במשפט בשל עבירה שלא פורטה בתקנת משנה (א), רשאי הסניגור הציבורי הארצי לאשר תשלום כאמור בה, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה –

(1)   באופן חריג, לרבות בשל היקפו הרב של חומר החקירה;

(2)   בשל סוגיה עקרונית שנדונה.

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 71

ייצוג בעבירות חמורות תוספת שכר טרחה מיוחדת

3. (א) במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים ויותר, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בית המשפט, לעשות אחת מאלה:

(1) להוסיף לסכומים הקבועים בתקנה 1 סכום שלא יעלה על 150%;

(2) לפסוק סכום מיוחד, אם אישר זאת שר המשפטים.

(ב) במשפט בשל עבירה שלא פורטה בתקנת משנה (א) רשאי הסניגור הציבורי הארצי לאשר תשלום כאמור בה, אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה –

(1) באופן חריג, לרבות בשל היקפו הרב של חומר החקירה;

(2) בשל סוגיה עקרונית שנדונה.

פעולות שדינן כדין ישיבה נוספת תק' תשנ"ט-1998

3א.     חייב הטיפול בתיק פעולה שאינה ישיבה בבית משפט, רשאי הסניגור הציבורי המחוזי לחשבה, לענין תשלום שכר טרחה, כישיבה נוספת, אם שוכנע כי הטיפול היה כרוך בעבודה רבה במיוחד וכי ראוי בנסיבות הענין להעניק תשלום נוסף כאמור; בתקנה זו, "פעולה" - אחת מאלה:

(1)  הכנת בקשות: רשות ערעור, דיון נוסף, משפט חוזר, חנינה, עיכוב הליכים, עיכוב ביצוע עונש;

(2)  הכנת סיכומים בכתב;

(3)  הופעה בפני ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, או בפני ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991;

(4)  ניהול משא ומתן לקראת הסדר טיעון במשרדי התביעה;

תק' תשע"ח-2018

(5)  טיפול בתלונה למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים.

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 72

הוספת תקנה 3א

 

מיום 14.1.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 824

הוספת פסקה 3א(5)

הוצאות נסיעה תק' תשנ"ט-1998

4.    (א)  סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, הוצאות נסיעה לפי התעריף המשולם לנותני שירותים שקבע הממונה על השכר.

תק' תשנ"ט-1998

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מי שקיבל תשלום בעד שעות נסיעה, במסגרת מתן שירות כאמור בתקנה 1(א)(5א).

תק' תשנ"ט-1998

           (ג)   הסניגור הציבורי המחוזי רשאי, באישור הסניגור הציבורי הארצי, לאשר מראש תשלום החזר הוצאות נסיעה במונית מיוחדת, מטעמים של הגנה על בטחונו האישי של הסניגור הציבורי.

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 72

4. (א) סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי (תעריף מוניות) או תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש לפי התעריף המשולם לנותני שירותים שקבע הממונה על השכר.

(ב) הוראות תקנה זו הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מי שקיבל הוצאות נסיעה במסגרת מתן שירות כאמור בתקנה 1(א)(5) תשלום בעד שעות נסיעה במסגרת מתן שירות כאמור בתקנה 1(א)(5א).

(ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי, באישור הסניגור הציבורי הארצי, לאשר מראש תשלום החזר הוצאות נסיעה במונית מיוחדת, מטעמים של הגנה על בטחונו האישי של הסניגור הציבורי.

עדכון סכומים תק' תשנ"ט-1998

5.    (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 1 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם.

           (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

ת"ט תשנ"ח-1998

           (ד)  המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנה 1, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.

מיום 15.1.1998

ת"ט תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ו מס' 5766 מיום 15.1.1998 עמ' 326

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנה 2 בתקנה 1, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.

 

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 72

(א) הסכומים הנקובים בתקנה 1 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

מועד תשלום לסניגורים חיצוניים תק' תשס"ב-2001

5א.     סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית, אשר הגיש בקשה לתשלום שכר טרחה המלווה בכל המסמכים המאמתים את דרך מתן הייצוג, יהיה זכאי לקבל את שכר הטרחה שקבע לו הסניגור הציבורי המחוזי או הסניגור הציבורי הארצי, לפי הענין, בתוך 60 ימים מהיום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה, ובנסיבות מיוחדות, בתוך 90 ימים מהיום האמור, אם אישר זאת הסניגור הציבורי הארצי.

מיום 1.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 64

הוספת תקנה 5א

שכר טרחה על בסיס חודשי תק' תשנ"ט-1998

6.    על אף האמור בתקנה 1, יכול שהסניגור הציבורי הארצי יסכים עם הסניגור שמונה, כי בעד שירותים שיפורטו בהסכם עמו ישולם לו על בסיס חודשי במקום על פי התעריף, בתנאים שייקבעו בהסכם, לרבות תנאים בדבר תשלום בעד החזר הוצאות, ובלבד שהתשלום בעד השירותים לא יעלה על המשכורת המשולמת מדי חודש לעובד לשכת הסניגוריה הציבורית, בתפקיד ובדרגה ששר המשפטים אישר לענין זה, ושתשלום החזר ההוצאות לא יעלה על התעריף שקבע בענין זה הממונה על השכר.

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 72

6. על אף האמור בתקנה 1 יכול שהסניגור הציבורי הארצי יסכים עם הסניגור שמונה כי בעד שירותים שיפורטו בהסכם עמו ישולם לו על בסיס חודשי במקום על פי התעריף, בתנאים שייקבעו בהסכם, לרבות תנאים בדבר תשלום הקצבה לנסיעות ודמי השתתפות בהחזקת רכב, ובלבד שהתשלומים כולם לא יעלו על המשכורת, ההקצבה ודמי ההשתתפות המשתלמים מדי חודש לעובד לשכת הסניגוריה הציבורית בתפקיד ובדרגה ששר המשפטים אישר לענין זה לרבות תנאים בדבר תשלום בעד החזר הוצאות, ובלבד שהתשלום בעד השירותים לא יעלה על המשכורת המשולמת מדי חודש לעובד לשכת הסניגוריה הציבורית בתפקיד ובדרגה ששר המשפטים אישר לענין זה ושתשלום החזר ההוצאות לא יעלה על התעריף שקבע בענין זה הממונה על השכר.

 

 

ד' בסיון תשנ"ו (22 במאי 1996)                                  דוד ליבאי

                                                                                                      שר המשפטים

 

 

גפני

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5759 מיום 9.6.1996 עמ' 981.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 312 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5870 מיום 31.12.1997 עמ' 238 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.1.1998 (ת"ט ק"ת תשנ"ח מס' 5874 מיום 15.1.1998 עמ' 326).

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 70 – תק' תשנ"ט-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 302 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 193 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 2.1.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 62 – תק' תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 151 – תק' (מס' 2) תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6223 מיום 30.1.2003 עמ' 473 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ג מס' 6263 מיום 8.9.2003 עמ' 1109 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2006.

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 573 – הודעה תשס"ה-2005; תחילתה ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 330 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6633 מיום 31.12.2007 עמ' 275 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6757 מיום 23.2.2009 עמ' 547 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1241 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2009 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

2. (א) תקנות אלה יחולו על בקשות לשכר טרחה שאישרה הסניגוריה הציבורית בתקופת תוקפן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), התקנות לא יחולו על בקשת שכר טרחה שהוגשה או שתוגש בגין הליך שהמינוי לו ניתן לעורך הדין בתקופה שתחילתה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וסיומה ביום כניסת התקנות לתוקפן.

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 621 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 502 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7094 מיום 23.2.2012 עמ' 832 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 597 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 760 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1719 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 687 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 824 – תק' תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 825 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8173 מיום 14.2.2019 עמ' 2282 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 361 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1230 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9901 מיום 5.1.2022 עמ' 1644 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.