נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958

בריאות – שרותי רווחה – סעד

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – סעד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות

Go

2

סעיף 2א

סייג למתן סעד

Go

3

סעיף 2ב

סיוע במיצוי זכויות

Go

3

סעיף 3

חקירתו של נזקק

Go

3

סעיף 4

חקירתו של חייב וגילוי ידיעות

Go

3

סעיף 5

סודיות

Go

3

סעיף 6

תביעת מזונות וגבייתם

Go

3

סעיף 7

החזרת סעד על ידי בעל אמצעים

Go

4

סעיף 8

החזרת סעד על ידי אדם ששוקם

Go

4

סעיף 9

החזרת סעד מעזבון

Go

4

סעיף 10

הסכם מזונות

Go

4

סעיף 11

פטור ממס בולים

Go

4

סעיף 12

עונשים

Go

4

סעיף 13

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק שירותי הסעד

Go

4


חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "נזקק" – אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, עוני או מסיבות אחרות, הכל לפי המבחנים שנקבעו בתקנות;

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

"נזקק" – אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, עוני או מסיבות אחרות, הכל לפי המבחנים שנקבעו בתקנות;

          "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 13(ב);

מיום 8.6.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח 2347, ה"ח 2411)

החלפת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" — מי שכשיר לעבודה סוציאלית ושר הסעד מינה אותו לפקיד סעד לענין חוק זה;

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת "פקיד סעד" בהגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה מינהו פקיד סעד לענין חוק זה;

          "עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

מיום 8.6.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח 2347, ה"ח 2411)

החלפת הגדרת "כשיר לעבודה סוציאלית" בהגדרת "עובד סוציאלי"

הנוסח הקודם:

"כשיר לעבודה סוציאלית"- מי שממלא אחר תנאי השכלה ונסיון שנקבעו בתקנות כתנאים המכשירים לעבודה סוציאלית.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

מחיקת הגדרת "עובד סוציאלי"

הנוסח הקודם:

"עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

          "בית משפט" – בית המשפט לעניני משפחה, לרבות בית דין המוסמך לדון בעניני מזונות.

מיום הקמתו של בית המשפט לעניני משפחה

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח 2330)

"בית משפט" – בית המשפט לעניני משפחה, לרבות בית דין המוסמך לדון בעניני מזונות.

מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות

2.    (א)  רשות מקומית תקיים מחלקה לשירותים חברתיים לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם. שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להתקין תקנות בדבר ארגונן של מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות.

          (ב)  נתבקשה מחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד, ימסור הממונה על המחלקה למבקש, בכתב, את ההחלטה בבקשה תוך זמן סביר.

          (ג)   הרואה את עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר או על ידי החלטה רשאי לערור לפני ועדת ערר בכתב.

          (ד)  ועדות ערר יוקמו בכל רחבי המדינה על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים והוא יקבע את תחום שיפוטן בהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

          (ה)  בוועדת ערר יהיו שלושה חברים, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ואלה הם:

(1)   משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה בהתייעצות עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;

(3)   עובד סוציאלי שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית, שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות.

          (ה1) ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מינהליים), למעט סעיפים 11, 12, 25 ו-45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר.

          (ו)   שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

          (ז)   ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד –

(1)   לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2)   לשנות את ההחלטה שעוררים עליה;

(3)   לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור שהמחלקה לשירותים חברתיים רשאית ליתן;

(4)   לחייב את המחלקה לשירותים חברתיים, לבדוק שנית את בקשת העורר, לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

          (ח)  ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי –

(1)   לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2)   לחייב את המחלקה לשירותים חברתיים לבדוק שנית את בקשת העורר לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

          (ט)  (1)   החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים;

(2)   החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית.

מיום 1.8.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 291 (ה"ח 671)

(ב) סירבה רשות מקומית להגיש סעד לנזקק, רשאי הנזקק לערעור על סירוב זה לפני שר הסעד, והכרעתו תהא סופית.

(ב) נתבקשה לשכת סעד של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד, ימסור הממונה על הלשכה למבקש, בכתב, את ההחלטה בבקשה תוך זמן סביר.

(ג) הרואה את עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר או על ידי החלטה רשאי לערור לפני ועדת ערר בכתב.

(ד) ועדות ערר יוקמו בכל רחבי המדינה על ידי שר הסעד והוא יקבע את תחום שיפוטן בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

(ה) ועדת ערר תהיה של שלושה; אחד כשיר לעבודה סוציאלית ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הסעד בהתייעצות עם רשות מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה.

לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה דנה הועדה וחבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

(ו) שר הסעד, בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

(ז) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לשנות את ההחלטה שעוררים עליה;

(3) לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור שהלשכה רשאית ליתן;

(4) לחייב את לשכת הסעד, לבדוק שנית את בקשת העורר, לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

(ח) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לחייב את לשכת הסעד לבדוק שנית את בקשת העורר לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

מיום 8.6.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח 2347, ה"ח 2411)

(ה) ועדת ערר תהיה של שלושה; אחד כשיר לעבודה סוציאלית עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הסעד בהתייעצות עם רשות מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה.

לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה דנה הועדה וחבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(א) רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם. שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להתקין תקנות בדבר ארגונן של לשכות סעד של רשויות מקומיות.

(ב) נתבקשה לשכת סעד של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד, ימסור הממונה על הלשכה למבקש, בכתב, את ההחלטה בבקשה תוך זמן סביר.

(ג) הרואה את עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר או על ידי החלטה רשאי לערור לפני ועדת ערר בכתב.

(ד) ועדות ערר יוקמו בכל רחבי המדינה על ידי שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים והוא יקבע את תחום שיפוטן בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

(ה) ועדת ערר תהיה של שלושה; אחד עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם רשות מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה.

לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה דנה הועדה וחבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

(ו) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 220 (ה"ח 439)

(ה) ועדת ערר תהיה של שלושה; אחד עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם רשות מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה.

לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה דנה הועדה וחבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

(ה) בוועדת ערר יהיו שלושה חברים, שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ואלה הם:

(1) משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה בהתייעצות עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;

(3) עובד סוציאלי שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית, שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות.

(ה1) ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מינהליים), למעט סעיפים 11, 12, 25 ו-45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר.

(ו) שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם בהתייעצות עם שר המשפטים ועם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

(ז) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לשנות את ההחלטה שעוררים עליה;

(3) לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור שהלשכה רשאית ליתן;

(4) לחייב את לשכת הסעד, לבדוק שנית את בקשת העורר, לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

(ח) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לחייב את לשכת הסעד לבדוק שנית את בקשת העורר לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

(ט) (1) החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים;

(2) החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

לשכות סעד מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות

(א) רשות מקומית תקיים לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם. שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להתקין תקנות בדבר ארגונן של לשכות סעד מחלקות לשירותים חברתיים של רשויות מקומיות.

(ב) נתבקשה לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד, ימסור הממונה על הלשכה המחלקה למבקש, בכתב, את ההחלטה בבקשה תוך זמן סביר.

(ז) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לשנות את ההחלטה שעוררים עליה;

(3) לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור שהלשכה שהמחלקה לשירותים חברתיים רשאית ליתן;

(4) לחייב את לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים, לבדוק שנית את בקשת העורר, לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

(ח) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי –

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לחייב את לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים לבדוק שנית את בקשת העורר לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

סייג למתן סעד

2א.     על אף האמור בסעיף 2, לא תינתן תמיכה שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת כדי מחיה.

מיום 1.1.1982

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 991 מיום 1.12.1980 עמ' 36 (ה"ח 1417)

הוספת סעיף 2א

סיוע במיצוי זכויות

2ב.     (א)  מחלקה לשירותים חברתיים תסייע לנזקק למצות את זכויותיו לפי כל דין, בין השאר בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך, התעסוקה והדיור, והכול בהתאם לתכנית הטיפול שקבע עובד סוציאלי לנזקק.

          (ב)  סיוע במיצוי זכויות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכלול מתן מידע לנזקק על זכויותיו וליווי במיצוין, ובכלל זה מעקב אחר מיצוי הזכויות, והכול בהתאם לכללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

          (ג)   סיוע במיצוי זכויות כאמור בסעיף זה יינתן במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות המחלקה לשירותים חברתיים.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

הוספת סעיף 2ב

חקירתו של נזקק

3.    נתבקשה מחלקה לשירותים חברתיים להגיש סעד לנזקק, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד לחקור אותו וכל אדם אחר בדבר מצבו של הנזקק.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

3. נתבקשה לשכת סעד להגיש סעד לנזקק, רשאי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד לחקור אותו וכל אדם אחר בדבר מצבו של הנזקק.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

3. נתבקשה לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים להגיש סעד לנזקק, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד לחקור אותו וכל אדם אחר בדבר מצבו של הנזקק.

חקירתו של חייב וגילוי ידיעות

4.    (א)  נוכח עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד כי אדם הוא נזקק, רשאי הוא לחקור את החייב, או העלול להיות חייב, במזונותיו של הנזקק (להלן – החייב), בדבר יכלתו לספק מזונות לנזקק.

          (ב)  היה עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד סבור שיש לאדם ידיעות בדבר יכלתו של החייב, יהא בית המשפט שמקום מגוריו של האדם הוא בתחום שיפוטו ושמוסמך לדון בעניני אותם המזונות רשאי, לפי בקשת העובד הסוציאלי, להזמין את האדם להתייצב לפניו ולצוות שייחקר על ידי העובד הסוציאלי בבית המשפט, ודין המוזמן כך כדין עד שהוזמן להעיד בבית משפט.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

4. (א) נוכח פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד כי אדם הוא נזקק, רשאי הוא לחקור את החייב, או העלול להיות חייב, במזונותיו של הנזקק (להלן – החייב), בדבר יכלתו לספק מזונות לנזקק.

(ב) היה פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד סבור שיש לאדם ידיעות בדבר יכלתו של החייב, יהא בית המשפט שמקום מגוריו של האדם הוא בתחום שיפוטו ושמוסמך לדון בעניני אותם המזונות רשאי, לפי בקשת פקיד הסעד העובד הסוציאלי, להזמין את האדם להתייצב לפניו ולצוות שייחקר על ידי פקיד הסעד העובד הסוציאלי בבית המשפט, ודין המוזמן כך כדין עד שהוזמן להעיד בבית משפט.

סודיות

5.    (א)  על אף חובת הסודיות המוטלת על עובד המדינה או עובד רשות מקומית על פי כל דין, חייב הוא למסור ידיעות על רכושו או הכנסותיו של נזקק, אם נדרש לכך על ידי עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, וכל על רכושו או הכנסותיו של חייב, אם הסכים החייב למסירת הידיעות או אם בית המשפט ציווה על כך.

          (ב)  עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או אחר והתקנות שהותקנו על פיהם.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

5. (א) על אף חובת הסודיות המוטלת על עובד המדינה או עובד רשות מקומית על פי כל דין, חייב הוא למסור ידיעות על רכושו או הכנסותיו של נזקק, אם נדרש לכך על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, וכל על רכושו או הכנסותיו של חייב, אם הסכים החייב למסירת הידיעות או אם בית המשפט ציווה על כך.

(ב) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או אחר והתקנות שהותקנו על פיהם.

תביעת מזונות וגבייתם

6.    (א)  במידה שנזקק לא תבע מזונות מחייב או לא גבה אותם, זכאים שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית לתבוע ולגבות אותם בשם הנזקק על פי הרשאתו, או אף ללא הרשאתו אם הוא קטין או חולה-נפש או נמצא בטיפול סוציאלי של מחלקה לשירותים חברתיים.

          (ב)  שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית שגבו מזונות, ימסרו אותם לנזקק או ישתמשו בהם, לפי הוראת בית המשפט שפסק את המזונות, לצרכיו של הנזקק; במידה שלא ראו צורך או אפשרות להשתמש בהם כך – יחזירום לחייב.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

6. (א) במידה שנזקק לא תבע מזונות מחייב או לא גבה אותם, זכאים שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית לתבוע ולגבות אותם בשם הנזקק על פי הרשאתו, או אף ללא הרשאתו אם הוא קטין או חולה-נפש או נמצא בטיפול סוציאלי של לשכת סעד.

(ב) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית שגבו מזונות, ימסרו אותם לנזקק או ישתמשו בהם, לפי הוראת בית המשפט שפסק את המזונות, לצרכיו של הנזקק; במידה שלא ראו צורך או אפשרות להשתמש בהם כך – יחזירום לחייב.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

(א) במידה שנזקק לא תבע מזונות מחייב או לא גבה אותם, זכאים שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית לתבוע ולגבות אותם בשם הנזקק על פי הרשאתו, או אף ללא הרשאתו אם הוא קטין או חולה-נפש או נמצא בטיפול סוציאלי של לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים.

החזרת סעד על ידי בעל אמצעים

7.    (א)  הגישו שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית סעד לאדם ונתגלה כי באותו זמן היו הכנסותיו של האדם מספיקים לצרכים שלמענם ניתן הסעד, חייב הנזקק להחזיר את הסעד שהוגש.

          (ב)  לצורך סעיף זה רואים סעד שהוגש לילדו של אדם עד גיל שש עשרה, כסעד שהוגש לו עצמו.

          (ג)   אין סעיף זה בא לגרוע מכוחו של דין אחר.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(א) הגישו שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית סעד לאדם ונתגלה כי באותו זמן היו הכנסותיו של האדם מספיקים לצרכים שלמענם ניתן הסעד, חייב הנזקק להחזיר את הסעד שהוגש.

החזרת סעד על ידי אדם ששוקם

8.    (א)  הגישו שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית סעד לאדם, ולאחר מכן עלו הכנסותיו או נכסיו של האדם כדי שיקומו וכדי סיפוק נאות של צרכיו ושל צרכיהם של אלה שהוא חייב במזונותיהם וכדי החזרת הסעד שהוגש, כולו או מקצתו, חייב הוא בהחזרתו כאמור.

          (ב)  אין אדם חייב בהחזרת הסעד שניתן לו בהיותו למטה מגיל שש עשרה.

          (ג)   לא תוגש תביעה לפי סעיף זה אלא תוך שש שנים מהגשת הסעד.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(א) הגישו שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית סעד לאדם, ולאחר מכן עלו הכנסותיו או נכסיו של האדם כדי שיקומו וכדי סיפוק נאות של צרכיו ושל צרכיהם של אלה שהוא חייב במזונותיהם וכדי החזרת הסעד שהוגש, כולו או מקצתו, חייב הוא בהחזרתו כאמור.

החזרת סעד מעזבון

9.    תביעה לפי סעיף 7 מותר להגישה נגד אדם או נגד עזבונו; אך אין החובה להחזרת הסעד חלה על העזבון אלא במידה שיש בו עודף על הדרוש לסיפוק מזונותיהם של הזכאים להם.

הסכם מזונות

10.  היו שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית רשאים להגיש תביעה נגד חייב לפי סעיף 6, רשאים הם לעשות הסכם עם החייב בדבר מזונותיו של הנזקק. אישר בית משפט המוסמך לדון בחיוב המזונות את ההסכם, יהיה ההסכם ניתן להוצאה לפועל ולשינוי כאילו היה החלטה של אותו בית משפט.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

10. היו שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים או רשות מקומית רשאים להגיש תביעה נגד חייב לפי סעיף 6, רשאים הם לעשות הסכם עם החייב בדבר מזונותיו של הנזקק. אישר בית משפט המוסמך לדון בחיוב המזונות את ההסכם, יהיה ההסכם ניתן להוצאה לפועל ולשינוי כאילו היה החלטה של אותו בית משפט.

פטור ממס בולים

11.  הרשאה לפי סעיף 6 והסכם לפי סעיף 10 פטורים ממס בולים.

עונשים

12.  (א)  המסרב להיחקר לפי הסעיפים 2 ו-4 (א) ללא נימוק סביר, דינו – מאסר חדשיים.

          (ב)  העובר על הוראות סעיף 5(ב), דינו מאסר ארבעה חדשים.

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק שירותי הסעד

13.  (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הפיקוח על המחלקות לשירותים חברתיים ודרכי הטיפול בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט.

          (ב)  השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח 915)

13. (א) שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הפיקוח על לשכות הסעד ודרכי הטפול בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט.

(ב) שר הסעד ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

ביצוע ותקנות

13. (א) שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הפיקוח על לשכות הסעד ודרכי הטפול בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט.

(ב) שר הסעד ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

(א) שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הפיקוח על לשכות הסעד המחלקות לשירותים חברתיים ודרכי הטיפול בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט.

     יצחק בן-צבי               דוד בן-גוריון             ח. משה שפירא

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                        שר הסעד

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 249 מיום 28.3.1958 עמ' 103 (ה"ח תשט"ז מס' 268 עמ' 131).

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 291 (ה"ח תשכ"ה מס' 671 עמ' 216) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח תשל"א מס' 915 עמ' 61) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), תשל"א-1971.

ס"ח תשמ"א מס' 991 מיום 1.12.1980 עמ' 36 (ה"ח תש"ם מס' 1417 עמ' 3) – תיקון מס' 3 בסעיף 29 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980; תחילתו ביום 1.1.1982.

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח תשנ"ה מס' 2330 עמ' 153) – תיקון מס' 4 בסעיף 13 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח תשנ"ה מס' 2347 עמ' 230, ה"ח תשנ"ה מס' 2411 עמ' 510) – תיקון מס' 5 בסעיף 63 לחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 6 בסעיף 5 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 220 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 439 עמ' 97) – תיקון מס' 7; ר' סעיף 4 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 740 עמ' 28) – תיקון מס' 8.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות