נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970

רבדים בחקיקה

בריאות – שרותי רווחה – סעד – טיפול בנזקקים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – סעד – טיפול בנזקקים

תוכן ענינים

2

Go

נזקק מחמת גיל

סעיף 1

2

Go

נזקק מחמת מצב בריאות

סעיף 2

2

Go

נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני

סעיף 3

2

Go

נזקק מחמת עיוורון

סעיף 4

2

Go

נזקק מחמת אלמנות

סעיף 5

2

Go

נזקק מחמת היותו חוסה

סעיף 6

2

Go

נזקק מחמת מחסור

סעיף 7

3

Go

נזקק מחמת סיבה אחרת

סעיף 8

3

Go

ביטול

סעיף 9

3

Go

השם

סעיף 10

3

Go

תוספת


תקנות שירותי הסעד, (מבחני נזקקות), תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-13 לחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:

נזקק מחמת גיל

1.    נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   לא מלאו לו 14 שנה, והוא אינו סמוך על שולחן הוריו או שהוא יתום מאב ואם;

(2)   הוא קטין שלגביו נדרשה על ידי בית המשפט חקירה או הכנת תסקיר על ידי פקיד סעד לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, או קטין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, או קטין שלגביו החליט פקיד סעד לערוך חקירה לפי סעיף 70 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(3)   בגבר - מלאו לו 65 שנה;

(4)   באשה - מלאו לה 60 שנה.

נזקק מחמת מצב בריאות

2.    נזקק מחמת מצב בריאות הוא אדם אשר לפי תעודה מאת רופא, המניחה את דעתו של מנהל לשכת הסעד, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לעניני התלויים בו.

נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני

3.    נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   לפי תעודה מאת רופא, המניחה את דעתו של מנהל לשכת הסעד, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לעניני התלויים בו;

(2)   הוא פסול דין או זקוק לאפוטרופוס;

(3)   נדרשה לגביו על ידי בית המשפט חקירה או תסקיר לפי סעיף 7 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, או שלגביו החליט פקיד סעד לערוך חקירה לפי סעיף 70 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(4)   הוא מפגר או אחראי כמשמעותם בחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969.

נזקק מחמת עיוורון תק' תשס"ג-2003

4.    נזקק מחמת עיוורון הוא אדם שברשומו תעודת עיוור/לקוי ראיה שניתנה בהתאם להוראות תע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.

מיום 20.2.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6228 מיום 20.2.2003 עמ' 543

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

נזקק מחמת עיוורון

4. (א) נזקק מחמת עיוורון הוא אדם הממציא תעודה מאת רופא עינים מוסמך לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964, שאושר על ידי שר הסעד, בה נאמר שהוא לוקה באחד מאלה:

(1) העדר גמור של ראיה;

(2) חדות ראיה שאינה עולה על 3/60 או 10/200 בעין הבריאה יותר אף בעזרת משקפיים;

(3) צמצום שדה הראיה עד כדי כך שזוית הראיה אינה עולה על 20 מעלות.

(ב) נזקק מחמת עיוורון רשאי לקבל ממשרד הסעד תעודה שתהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת.

נזקק מחמת אלמנות

5.    נזקק מחמת אלמנות הוא אלמן או אלמנה הורה לילד שלא מלאו לו 16 שנה.

נזקק מחמת היותו חוסה

6.    נזקק מחמת היותו חוסה הוא חוסה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966, אשר לגביו דרושה פעולה לפי החוק האמור.

נזקק מחמת מחסור

7.    נזקק מחמת מחסור הוא אדם שאינו מסוגל, לדעת מנהל לשכת הסעד, להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.

נזקק מחמת סיבה אחרת

8.    נזקק מחמת סיבה אחרת הוא אדם שלשכת הסעד מצאה אותו זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מסיבה כלשהי.

ביטול

9.    תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תשכ"ב-1962 - בטלות.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970".

תק' תשס"ג-2003

תוספת

(בוטלה)

כ"ה באב תש"ל (27 באוגוסט 1970)                        יוסף בורג

                                                                                                   שר הסעד* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2615 מיום 17.9.1970 עמ' 2275.

תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5544 מיום 7.9.1993 עמ' 1152 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשס"ג מס' 6228 מיום 20.2.2003 עמ' 543 – תק' תשס"ג-2003.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות