נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969

בריאות – שרותי רווחה – סעד – טיפול במפגרים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – סעד – טיפול במפגרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Go

2

סעיף 3

הודעה על אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Go

2

סעיף 4

סמכויות עובד סוציאלי לפי חוק הסעד

Go

2

סעיף 5

ועדת אבחון

Go

2

סעיף 6

סמכויות ועדת אבחון

Go

2

סעיף 7

החלטת ועדת אבחון

Go

2

סעיף 7א

הזכות לסידור חוץ ביתי ולסידור יומי

Go

3

סעיף 8

ערר

Go

3

סעיף 9

ועדות ערר

Go

3

סעיף 10

החלטת ועדת ערר

Go

3

סעיף 11

אמצעי כפיה

Go

3

סעיף 12

הוצאה לפועל

Go

3

סעיף 13

הוצאות טיפול

Go

3

סעיף 14

ערעור

Go

3

סעיף 15

דיון מחודש

Go

3

סעיף 16

אמצעי חירום

Go

3

סעיף 17

סודיות

Go

4

סעיף 18

עונשין

Go

4

סעיף 19

אי תחולת החוק

Go

4

סעיף 19א

מעצר אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Go

4

סעיף 19ב

טיפול בנאשם לוקה בשכלו או שאינו בר עונשין

Go

4

סעיף 19ג

טיפול בלוקה בשכלו שהורשע

Go

4

סעיף 19ד

טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במאסר

Go

4

סעיף 19ה

הוראות בדיקה

Go

4

סעיף 19ו

מעמד תובע

Go

4

סעיף 19ז

ערעור

Go

4

סעיף 19ח

ביצוע הצווים

Go

4

סעיף 19ט

משמורת

Go

4

סעיף 20

שמירת דינים אחרים

Go

4

סעיף 21

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד

Go

4


חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969*

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" – אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי מוגבלת יכלתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול; חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, אינו בבחינת אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לענין חוק זה;

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" – אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי מוגבלת יכלתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול; חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, אינו בבחינת מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לענין חוק זה;

          "אחראי על אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית " – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית נמצא במשמורתו או בהשגחתו;

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"אחראי על מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהמפגר שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית נמצא במשמורתו או בהשגחתו;

          "דרך טיפול" – לרבות סידור חוץ ביתי וסידור יומי;

מיום 25.6.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1742 מיום 25.6.2000 עמ' 212 (ה"ח 2859)

החלפת הגדרת "דרך טיפול"

הנוסח הקודם:

"דרך טיפול" — לרבות החזקת מפגר במעון או התייצבותו במעון יומי;

          "מעון" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965;

          "מעון נעול" – מקום המשמש מגורים או משמורת לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מחוץ למשפחתם, וחופש המוחזקים בו מוגבל, ושר הרווחה והשירותים החברתיים הכריז שהוא מעון נעול לענין חוק זה;

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת הגדרת "מעון נעול"

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

"מעון נעול" – מקום המשמש מגורים או משמורת למפגרים מחוץ למשפחתם, וחופש המוחזקים בו מוגבל, ושר הסעד ושר הרווחה והשירותים החברתיים הכריז שהוא מעון נעול לענין חוק זה;

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"מעון נעול" – מקום המשמש מגורים או משמורת למפגרים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מחוץ למשפחתם, וחופש המוחזקים בו מוגבל, ושר הרווחה והשירותים החברתיים הכריז שהוא מעון נעול לענין חוק זה;

          "סידור חוץ ביתי" – החזקתו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במעון, במשפחה אומנת, לרבות במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, בדיור בקהילה, או במקום אחר מחוץ לביתו כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

מיום 25.6.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1742 מיום 25.6.2000 עמ' 212 (ה"ח 2859)

הוספת הגדרת "סידור חוץ ביתי"

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 611 (ה"ח 586)

"סידור חוץ ביתי" – החזקתו של מפגר במעון, במשפחה אומנת, לרבות במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, בדיור בקהילה, או במקום אחר מחוץ לביתו כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"סידור חוץ ביתי" – החזקתו של מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במעון, במשפחה אומנת, לרבות במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, בדיור בקהילה, או במקום אחר מחוץ לביתו כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

          "סידור יומי" – שהותו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במרכז יום טיפולי, במסגרת תעסוקה מוגנת או במסגרת יומית-טיפולית אחרת, כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

מיום 25.6.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1742 מיום 25.6.2000 עמ' 212 (ה"ח 2859)

הוספת הגדרת "סידור יומי"

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"סידור יומי" – שהותו של מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במרכז יום טיפולי, במסגרת תעסוקה מוגנת או במסגרת יומית-טיפולית אחרת, כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

          "בית משפט" – בית משפט שלום ולענין סעיפים 19א עד 19ט – בית המשפט המוסמך;

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

"בית משפט" – בית משפט שלום ולענין סעיפים 19א עד 19ט – בית המשפט המוסמך;

          "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 21.

מיום 8.6.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח 2347, ה"ח 2411)

החלפת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד"- מי שכשיר לעבודה סוציאלית כאמור בחוק שירותי הסעד, תשי"ח 1958, ושר הסעד מינהו פקיד סעד לפי סעיף 21(ג).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת "פקיד סעד" בהגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאלים, תשנ"ו-1996, שנתמנה פקיד סעד לפי הוראות סעיף 21(ג).

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 21.

שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

2.    (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים מופקד על השירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית כאמור בחוק זה.

          (ב)  שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שרי האוצר והפנים, רשאי בצו לחייב רשות מקומית לקיים שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, למעט מתן חינוך במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949; לענין זה, רשות מקומית – לרבות איגוד ערים כמשמעותו בחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, שמטרותיו כוללות עניני חינוך או סעד.

          (ג)   צו לפי סעיף קטן (ב) יגדיר את השירותים שיינתנו לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ויכול שיהיה מסווג לפי דרכי טיפול, גיל האנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, אזור מגוריהם או מידת מוגבלותם השכלית-התפתחותית או כל סיווג אחר.

          (ד)  ניתן צו כאמור, יקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שרי האוצר והפנים, את מידת השתתפותה של המדינה בקיום השירותים האמורים ובמימונם ואת התשלומים שהרשות המקומית תגבה בעד מתן שירותים אלה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

2. (א) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים מופקד על השירותים למפגרים כאמור בחוק זה.

(ב) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שרי האוצר והפנים, רשאי בצו לחייב רשות מקומית לקיים שירותים למפגרים, למעט מתן חינוך במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949; לענין זה, רשות מקומית – לרבות איגוד ערים כמשמעותו בחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, שמטרותיו כוללות עניני חינוך או סעד.

(ג) צו לפי סעיף קטן (ב) יגדיר את השירותים שיינתנו למפגרים ויכול שיהיה מסווג לפי דרכי טיפול, גיל המפגרים, אזור מגוריהם או מידת פיגורם או כל סיווג אחר.

(ד) ניתן צו כאמור, יקבע שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שרי האוצר והפנים, את מידת השתתפותה של המדינה בקיום השירותים האמורים ובמימונם ואת התשלומים שהרשות המקומית תגבה בעד מתן שירותים אלה.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

שירותים למפגרים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

2. (א) שר הרווחה והשירותים החברתיים מופקד על השירותים למפגרים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית כאמור בחוק זה.

(ב) שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שרי האוצר והפנים, רשאי בצו לחייב רשות מקומית לקיים שירותים למפגרים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, למעט מתן חינוך במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949; לענין זה, רשות מקומית – לרבות איגוד ערים כמשמעותו בחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, שמטרותיו כוללות עניני חינוך או סעד.

(ג) צו לפי סעיף קטן (ב) יגדיר את השירותים שיינתנו למפגרים לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ויכול שיהיה מסווג לפי דרכי טיפול, גיל המפגרים האנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, אזור מגוריהם או מידת פיגורם מוגבלותם השכלית-התפתחותית או כל סיווג אחר.

(ד) ניתן צו כאמור, יקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שרי האוצר והפנים, את מידת השתתפותה של המדינה בקיום השירותים האמורים ובמימונם ואת התשלומים שהרשות המקומית תגבה בעד מתן שירותים אלה.

הודעה על אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

3.    (א)  רופא או עובד של שירות סעד, בריאות או חינוך, שהיו סבורים כי אדם שעמו באו במגע בתחום עבודתם הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יודיע על כך לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או לרופא ששר הרווחה והשירותים החברתיים מינהו לכך והרופא יעביר את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור.

          (ב)  נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) מיד לאחראי על האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

3. (א) רופא או עובד של שירות סעד, בריאות או חינוך, שהיו סבורים כי אדם שעמו באו במגע בתחום עבודתם הוא מפגר, יודיעו על כך לפקיד סעד יודיע על כך לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) או לרופא ששר הסעד ששר הרווחה והשירותים החברתיים מינהו לכך והרופא יעביר את ההודעה לפקיד סעד את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור.

(ב) נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) מיד לאחראי על המפגר.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

הודעה על מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

3. (א) רופא או עובד של שירות סעד, בריאות או חינוך, שהיו סבורים כי אדם שעמו באו במגע בתחום עבודתם הוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יודיע על כך לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או לרופא ששר הרווחה והשירותים החברתיים מינהו לכך והרופא יעביר את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור.

(ב) נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) מיד לאחראי על המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

סמכויות עובד סוציאלי לפי חוק הסעד

4.    (א)  נודע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) על אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, בין על פי הודעה לפי סעיף 3 ובין בדרך אחרת, יבדוק את הענין; לצורך בדיקתו יהיה העובד הסוציאלי רשאי –

(1)   לבקש ידיעות הנוגעות לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מכל אדם שיכול, לדעת העובד הסוציאלי, לעזור לו במילוי תפקידיו לפי חוק זה, והנשאל ישיב לו תשובות כנות ומלאות זולת תשובה העלולה להפלילו;

(2)   להיכנס, על פי צו של בית המשפט, לכל מקום שבו נמצא האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או שיש לעובד הסוציאלי יסוד להניח שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית נמצא שם.

          (ב)  לאחר בדיקה כאמור, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) להביא את ענינו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח 507)

סמכויות פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)

4. (א) נודע לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) על מפגר, בין על פי הודעה לפי סעיף 3 ובין בדרך אחרת, יבדוק את הענין; לצורך בדיקתו יהיה פקיד הסעד העובד הסוציאלי רשאי –

(1) לבקש ידיעות הנוגעות למפגר מכל אדם שיכול, לדעת פקיד הסעד העובד הסוציאלי, לעזור לו במילוי תפקידיו לפי חוק זה, והנשאל ישיב לו תשובות כנות ומלאות זולת תשובה העלולה להפלילו;

(2) להיכנס, על פי צו של בית המשפט, לכל מקום שבו נמצא המפגר או שיש לפקיד סעד לעובד הסוציאלי יסוד להניח שהמפגר נמצא שם.

(ב) לאחר בדיקה כאמור, רשאי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) להביא את ענינו של המפגר לפני ועדת אבחון.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

סמכויות עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)

4. (א) נודע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) על מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, בין על פי הודעה לפי סעיף 3 ובין בדרך אחרת, יבדוק את הענין; לצורך בדיקתו יהיה העובד הסוציאלי רשאי –

(1) לבקש ידיעות הנוגעות למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מכל אדם שיכול, לדעת העובד הסוציאלי, לעזור לו במילוי תפקידיו לפי חוק זה, והנשאל ישיב לו תשובות כנות ומלאות זולת תשובה העלולה להפלילו;

(2) להיכנס, על פי צו של בית המשפט, לכל מקום שבו נמצא המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או שיש לעובד הסוציאלי יסוד להניח שהמפגר שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית נמצא שם.

(ב) לאחר בדיקה כאמור, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) להביא את ענינו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון.

ועדת אבחון

5.    (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות אבחון ויקבע את אזורי פעולתן.

          (ב)  ועדת אבחון תהיה של חמישה: עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים או רופא אחר, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78, 79 (ה"ח 507)

5. (א) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות אבחון ויקבע את אזורי פעולתן.

(ב) ועדת אבחון תהיה של חמישה: פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים או רופא אחר, שמינה שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

(ב) ועדת אבחון תהיה של חמישה: עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים או רופא אחר, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות.

סמכויות ועדת אבחון

6.    ועדת אבחון רשאית –

(1)  להזמין את האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, את האחראי עליו ואנשים אחרים שיש להם, לדעת הועדה, ידיעות הנוגעות לאותו אדם ולהציג להם שאלות;

(2)  להורות כי האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ייבדק בדיקות רפואיות ובדיקות בדבר כשרו השכלי;

(3)  להורות לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) שערך את הבדיקה כאמור בסעיף 4 שיגיש לה תסקיר על בדיקתו או שיערוך בדיקות נוספות כפי שתמצא לנחוץ.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

(3) להורות לפקיד הסעד לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) שערך את הבדיקה כאמור בסעיף 4 שיגיש לה תסקיר על בדיקתו או שיערוך בדיקות נוספות כפי שתמצא לנחוץ.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

6. ועדת אבחון רשאית –

(1) להזמין את המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, את האחראי עליו ואנשים אחרים שיש להם, לדעת הועדה, ידיעות הנוגעות למפגר לאותו אדם ולהציג להם שאלות;

(2) להורות כי המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ייבדק בדיקות רפואיות ובדיקות בדבר כשרו השכלי;

(3) להורות לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) שערך את הבדיקה כאמור בסעיף 4 שיגיש לה תסקיר על בדיקתו או שיערוך בדיקות נוספות כפי שתמצא לנחוץ.

החלטת ועדת אבחון

7.    (א)  מצאה ועדת אבחון כי אדם שענינו הובא בפניה הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תחליט לאחר שנתנה לו ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, על דרכי הטיפול בו.

          (ב)  בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון בדתו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ובכל משאלה סבירה שלו ושל האחראי עליו ותתן את דעתה למידה שבה האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית עלול לסכן את עצמו או את הזולת.

          (ג)   ועדת אבחון תמסור לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ולאחראי עליו הודעה בכתב בדבר החלטתה ובדבר זכותם לערור עליה כאמור בסעיף 8.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

(א) מצאה ועדת אבחון כי אדם שענינו הובא בפניה הוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תחליט לאחר שנתנה למפגר לו ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, על דרכי הטיפול במפגר בו.

(ב) בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון בדתו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ובכל משאלה סבירה שלו ושל האחראי עליו ותתן את דעתה למידה שבה המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית עלול לסכן את עצמו או את הזולת.

(ג) ועדת אבחון תמסור למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ולאחראי עליו הודעה בכתב בדבר החלטתה ובדבר זכותם לערור עליה כאמור בסעיף 8.

הזכות לסידור חוץ ביתי ולסידור יומי

7א.     (א)  החליטה ועדת אבחון על סידור חוץ ביתי או סידור יומי לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מסוים תקבע גם את סוג הסידור המתאים לו ביותר.

          (ב)  בקביעת סוג הסידור החוץ ביתי תיתן ועדת האבחון עדיפות לדיורו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בקהילה.

          (ג)   אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית שועדת האבחון החליטה כי דרך הטיפול בו תהיה סידור חוץ ביתי או סידור יומי, זכאי לקבל אותו כפוף להוראות חוק זה, מהמדינה או מטעמה, במקום, באופן ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; כללים לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו לסוגים מסוימים של סידור חוץ ביתי או סידור יומי.

          (ד)  שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או של מי שחייב במזונותיו לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959, ובמידת חיובו, בהוצאות הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, הכל על פי כללים ובשיעורים שיקבע שר העבודה והרווחה דרך כלל או לסוגים.

          (ה)  רשות מקומית שבתחום שיפוטה מתגורר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית כאמור בסעיף קטן (ג) תשתתף במימון העלות הכוללת של הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, למעט שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בסעיף קטן (ד), בשיעור של 25%; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת מקום מגוריו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, וזאת בנוסף או במקום תקנות לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, שענינן קביעת מקום מגורים.

מיום 25.6.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1742 מיום 25.6.2000 עמ' 212 (ה"ח 2859)

הוספת סעיף 7א

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

7א. (א) החליטה ועדת אבחון על סידור חוץ ביתי או סידור יומי למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מסוים תקבע גם את סוג הסידור המתאים לו ביותר.

(ב) בקביעת סוג הסידור החוץ ביתי תיתן ועדת האבחון עדיפות לדיורו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בקהילה.

(ג) מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית שועדת האבחון החליטה כי דרך הטיפול בו תהיה סידור חוץ ביתי או סידור יומי, זכאי לקבל אותו כפוף להוראות חוק זה, מהמדינה או מטעמה, במקום, באופן ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; כללים לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו לסוגים מסוימים של סידור חוץ ביתי או סידור יומי.

(ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או של מי שחייב במזונותיו לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959, ובמידת חיובו, בהוצאות הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, הכל על פי כללים ובשיעורים שיקבע שר העבודה והרווחה דרך כלל או לסוגים.

(ה) רשות מקומית שבתחום שיפוטה מתגורר מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית כאמור בסעיף קטן (ג) תשתתף במימון העלות הכוללת של הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, למעט שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בסעיף קטן (ד), בשיעור של 25%; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת מקום מגוריו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, וזאת בנוסף או במקום תקנות לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, שענינן קביעת מקום מגורים.

ערר

8.    תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 7(ג), רשאי האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו לערור על החלטת ועדת האבחון לפני ועדת ערר.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

8. תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 7(ג), רשאי המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו לערור על החלטת ועדת האבחון לפני ועדת ערר.

ועדות ערר

9.    (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות ערר ויקבע את תחום שיפוטן.

          (ב)  ועדת ערר תהיה של שלושה:

(1)   שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שמינה לכך שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2)   עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים;

(3)   רופא פסיכיאטר שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78, 79 (ה"ח 507)

9. (א) שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות ערר ויקבע את תחום שיפוטן.

(ב) ועדת ערר תהיה של שלושה:

(1) שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שמינה לכך שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) שמינה שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים;

(3) רופא פסיכיאטר שמינה שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

(2) עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים;

החלטת ועדת ערר

10.  לאחר שנתנה לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, רשאית ועדת הערר –

(1)  לדחות את הערר;

(2)  לקבל את הערר ולקבוע כי האדם הנוגע בדבר אינו אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או כי אין צורך לקבוע לגביו דרכי טיפול לפי חוק זה;

(3)  לקבל את הערר ולהחזיר את הענין לועדת אבחון על מנת שתערוך בדיקות נוספות ותשוב ותקבע לפי תוצאותיהן את דרכי הטיפול.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

10. לאחר שנתנה למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, רשאית ועדת הערר –

(1) לדחות את הערר;

(2) לקבל את הערר ולקבוע כי האדם הנוגע בדבר אינו מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או כי אין צורך לקבוע לגביו דרכי טיפול לפי חוק זה;

אמצעי כפיה

11.  לא בא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה כאמור בסעיף 6, או לא דאג האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), לצוות על נקיטת אמצעים – לרבות העמדת האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או החזקתו במעון – הדרושים, לדעת בית המשפט, להבטיח כי האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה הועדה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

11. לא בא מפגר לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה כאמור בסעיף 6, או לא דאג המפגר או האחראי עליו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), לצוות על נקיטת אמצעים – לרבות העמדת המפגר תחת השגחתו של פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) או החזקתו במעון – הדרושים, לדעת בית המשפט, להבטיח כי המפגר יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה הועדה.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

11. לא בא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה כאמור בסעיף 6, או לא דאג המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), לצוות על נקיטת אמצעים – לרבות העמדת המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או החזקתו במעון – הדרושים, לדעת בית המשפט, להבטיח כי המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה הועדה.

הוצאה לפועל

12.  החלטת בית המשפט לפי סעיף 11 תוצא לפועל על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

12. החלטת בית המשפט לפי סעיף 11 תוצא לפועל על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

12. החלטת בית המשפט לפי סעיף 11 תוצא לפועל על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

הוצאות טיפול

13.  בית משפט רשאי לחייב את האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ואת האחראי עליו – אם הוא חייב במזונות האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ובמידת חיובו – שישאו בהוצאות דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת האבחון, כולן או מקצתן.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

13. בית משפט רשאי לחייב את המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ואת האחראי עליו – אם הוא חייב במזונות המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ובמידת חיובו – שישאו בהוצאות דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת האבחון, כולן או מקצתן.

ערעור

14.  החלטה של בית משפט לפי חוק זה למעט לפי סעיפים 19א עד 19ט ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור על החלטה לפי סעיפים 11 או 12 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

14. החלטה של בית משפט לפי חוק זה למעט לפי סעיפים 19א עד 19ט ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור על החלטה לפי סעיפים 11 או 12 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

דיון מחודש

15.  (א)  לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) לשוב ולהביא את ענינו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון, ורשאי הוא לעשות כן בכל עת על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

          (ב)  על ענין שהובא לפני ועדת אבחון כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 6 עד 14 בשינויים המחוייבים.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

(א) לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב פקיד הסעד העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) לשוב ולהביא את ענינו של מפגר לפני ועדת אבחון, ורשאי הוא לעשות כן בכל עת על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על המפגר.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

(א) לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) לשוב ולהביא את ענינו של מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לפני ועדת אבחון, ורשאי הוא לעשות כן בכל עת על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

אמצעי חירום

16.  (א)  היה עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) סבור כי נשקפת סכנה תכופה לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או לזולתו או שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא – אף לפני שענינו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הובא לפני ועדת אבחון ואף ללא הסכמת האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו – לנקוט כל האמצעים הדרושים, לדעת העובד הסוציאלי, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול, ובלבד שלא יוחזק אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו בלי אישור בית המשפט.

          (ב)  עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) אשר נקט אמצעי חירום לפי סעיף קטן (א) יודיע על כך מיד לבית המשפט, שיהיה רשאי לשנותם או לבטלם.

          (ג)   מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, על-פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקים בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו של האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

16. (א) היה פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) סבור כי נשקפת סכנה תכופה למפגר או לזולתו או שהמפגר זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא – אף לפני שענינו של המפגר הובא לפני ועדת אבחון ואף ללא הסכמת המפגר או האחראי עליו – לנקוט כל האמצעים הדרושים, לדעת פקיד הסעד העובד הסוציאלי, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול, ובלבד שלא יוחזק מפגר יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו בלי אישור בית המשפט.

(ב) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) אשר נקט אמצעי חירום לפי סעיף קטן (א) יודיע על כך מיד לבית המשפט, שיהיה רשאי לשנותם או לבטלם.

(ג) מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר במפגר, על-פי בקשת פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקים בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו של המפגר או האחראי עליו.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

16. (א) היה עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) סבור כי נשקפת סכנה תכופה למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או לזולתו או שהמפגר שהאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא – אף לפני שענינו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הובא לפני ועדת אבחון ואף ללא הסכמת המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו – לנקוט כל האמצעים הדרושים, לדעת העובד הסוציאלי, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול, ובלבד שלא יוחזק מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו בלי אישור בית המשפט.

(ב) עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) אשר נקט אמצעי חירום לפי סעיף קטן (א) יודיע על כך מיד לבית המשפט, שיהיה רשאי לשנותם או לבטלם.

(ג) מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר במפגר באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, על-פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקים בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו של המפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או האחראי עליו.

סודיות

17.  הגיעה לידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או אדם אחר הממלא תפקיד לפי חוק זה ידיעה הנוגעת לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא אם הורשה לכך על ידי בית המשפט או אם יש צורך בכך לשם ביצוע כל חוק או לאדם שיש לו ענין מוצדק לקבל את הידיעה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

17. הגיעה לידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) או אדם אחר הממלא תפקיד לפי חוק זה ידיעה הנוגעת למפגר, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא אם הורשה לכך על ידי בית המשפט או אם יש צורך בכך לשם ביצוע כל חוק או לאדם שיש לו ענין מוצדק לקבל את הידיעה.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

17. הגיעה לידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או אדם אחר הממלא תפקיד לפי חוק זה ידיעה הנוגעת למפגר לאדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא אם הורשה לכך על ידי בית המשפט או אם יש צורך בכך לשם ביצוע כל חוק או לאדם שיש לו ענין מוצדק לקבל את הידיעה.

עונשין

18.  (א)  אלה דינם מאסר ששה חדשים:

(1)   המפריע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או לאדם אחר בביצוע תפקיד שהוטל עליו על פי חוק זה או על פי החלטת ועדת אבחון, ועדת ערר או בית משפט;

(2)   העובר על הוראות סעיף 17.

          (ב)  אלה דינם קנס 500 לירות:

(1)   מי שאינו מוסר הודעה לפי סעיף 3 כשהוא חייב לעשות כן;

(2)   מי שאינו מתייצב לפני ועדת אבחון או ועדת ערר כשהוזמן לעשות כן ומי שמסרב לענות לשאלות שהוצגו לו בועדות אלה;

(3)   מי שאינו מציית להוראות של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) לפי חוק זה, או שאינו משיב לשאלותיו של עובד סוציאלי כאמור בבדיקה שנערכה לפי סעיפים 4 או 6(3).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

18. (א) אלה דינם מאסר ששה חדשים:

(1) המפריע לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) או לאדם אחר בביצוע תפקיד שהוטל עליו על פי חוק זה או על פי החלטת ועדת אבחון, ועדת ערר או בית משפט;

(2) העובר על הוראות סעיף 17.

(ב) אלה דינם קנס 500 לירות:

(1) מי שאינו מוסר הודעה לפי סעיף 3 כשהוא חייב לעשות כן;

(2) מי שאינו מתייצב לפני ועדת אבחון או ועדת ערר כשהוזמן לעשות כן ומי שמסרב לענות לשאלות שהוצגו לו בועדות אלה;

(3) מי שאינו מציית להוראות של פקיד סעד של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) לפי חוק זה, או שאינו משיב לשאלות פקיד סעד לשאלותיו של עובד סוציאלי כאמור בבדיקה שנערכה לפי סעיפים 4 או 6(3).

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

18. (א) אלה דינם מאסר ששה חדשים:

(1) המפריע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) או לאדם אחר בביצוע תפקיד שהוטל עליו על פי חוק זה או על פי החלטת ועדת אבחון, ועדת ערר או בית משפט;

(2) העובר על הוראות סעיף 17.

(ב) אלה דינם קנס 500 לירות:

(1) מי שאינו מוסר הודעה לפי סעיף 3 כשהוא חייב לעשות כן;

(2) מי שאינו מתייצב לפני ועדת אבחון או ועדת ערר כשהוזמן לעשות כן ומי שמסרב לענות לשאלות שהוצגו לו בועדות אלה;

(3) מי שאינו מציית להוראות של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) לפי חוק זה, או שאינו משיב לשאלותיו של עובד סוציאלי כאמור בבדיקה שנערכה לפי סעיפים 4 או 6(3).

אי תחולת החוק

19.  חוק זה לא יחול על אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הנמצא במאסר או במעצר חוקי, אלא כפי שנקבע בסעיפים 19א עד 19ט.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

19. חוק זה לא יחול על מפגר הנמצא במאסר או במעצר חוקי, אלא כפי שנקבע בסעיפים 19א עד 19ט.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

19. חוק זה לא יחול על מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הנמצא במאסר או במעצר חוקי, אלא כפי שנקבע בסעיפים 19א עד 19ט.

מעצר אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

19א.  ציווה בית משפט על מעצרו של אדם ושוכנע שהעצור הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יורה שיוחזק במעצר נפרד ככל האפשר או במעון נעול, זולת אם סבר שטובת העציר אינה מחייבת זאת, אולם לא יועבר עצור למעון נעול אלא לאחר גמר החקירה.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19א

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

מעצר מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

19א. ציווה בית משפט על מעצרו של אדם ושוכנע שהעצור הוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יורה שיוחזק במעצר נפרד ככל האפשר או במעון נעול, זולת אם סבר שטובת העציר אינה מחייבת זאת, אולם לא יועבר עצור למעון נעול אלא לאחר גמר החקירה.

טיפול בנאשם לוקה בשכלו או שאינו בר עונשין

19ב.  הועמד אדם לדין פלילי ובית המשפט מצא, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו, אחת מאלה:

(1)  שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת ליקוי בכשרו השכלי;

(2)  שהנאשם עשה את מעשה העבירה שהואשם בו, אך מחמת ליקוי בכשרו השכלי בשעת מעשה אין הוא בר עונשין, יצווה בית המשפט שהנאשם יובא לפני ועדת האבחון כדי שתחליט על דרכי הטיפול בו, ויחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ב

טיפול בלוקה בשכלו שהורשע

19ג.   הורשע אדם ובית המשפט מצא שיש ליקוי בכשרו השכלי, רשאי הוא, במקום לגזור את דינו, לצוות שיובא לפני ועדת האבחון כדי שתחליט על דרכי הטיפול בו; החליט בית משפט כאמור, יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ג

טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במאסר

19ד.  נידון אדם למאסר ומצא בית המשפט שהוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, רשאי הוא, לפי בקשת האדם, בקשת האחראי עליו או בקשת התובע, לצוות שישא מאסרו במעון נעול.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ד

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

טיפול במפגר האדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במאסר

19ד. נידון אדם למאסר ומצא בית המשפט שהוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, רשאי הוא, לפי בקשת האדם, בקשת האחראי עליו או בקשת התובע, לצוות שישא מאסרו במעון נעול.

הוראות בדיקה

19ה.  כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אם יש מקום ליתן צו לפי סעיפים 19א עד 19ד, רשאי הוא להורות, לפי בקשת בעל דין או מיזמתו שלו, שהאדם יובא לפני ועדת האבחון כדי שתתן חוות דעתה על מצבו.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ה

מעמד תובע

19ו.   בהליכים לפני ועדת אבחון לפי סעיפים 19ב או 19ג רשאי תובע להשמיע דברו לפי סעיף 7 ולערור לפי סעיף 8 על ההחלטה.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 76 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ו

ערעור

19ז.   החלטת בית משפט לפי סעיפים 19א עד 19ה ניתנת לערעור כפסק דין בפלילים.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 76 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ז

ביצוע הצווים

19ח.  צו לפי סעיפים 19א עד 19ה ישמש אסמכתה למשטרה להביא את האדם שעליו ניתן הצו בהתאם לצו, אלא שצו לפי סעיף 19ה לגבי אדם שאינו עצור או אסיר יבוצע בידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 76 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ח

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

19ח. צו לפי סעיפים 19א עד 19ה ישמש אסמכתה למשטרה להביא את האדם שעליו ניתן הצו בהתאם לצו, אלא שצו לפי סעיף 19ה לגבי אדם שאינו עצור או אסיר יבוצע בידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

19ח. צו לפי סעיפים 19א עד 19ה ישמש אסמכתה למשטרה להביא את האדם שעליו ניתן הצו בהתאם לצו, אלא שצו לפי סעיף 19ה לגבי אדם שאינו עצור או אסיר יבוצע בידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

משמורת

19ט.  עצור או אסיר שניתן עליו צו לפי סעיפים 19א, 19ד או 19ה יראוהו, בעת שהוא מוחזק במעון או במעון נעול או בעת שהוא נתון בבדיקה, כאילו הוא נמצא במשמורת כדין, ויחולו עליו הוראות סעיפים 18 ו-19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 76 (ה"ח 1103)

הוספת סעיף 19ט

שמירת דינים אחרים

20.  אין חוק זה בא לגרוע מחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ומחיובים לפי כל דין אחר.

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד

21.  (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט תקנות בדבר סדרי דין.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה בבתי משפט ובוועדות ערר.

          (ג)   השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאללים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 178 (ה"ח 915)

החלפת סעיף קטן 21(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) שר הסעד ימנה לצורך חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד שיפעלו על פי הוראותיו.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 79 (ה"ח 507)

החלפת סעיף 21

הנוסח הקודם:

ביצוע ותקנות

21. (א) שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה בבתי משפט ובועדות ערר.

(ג) שר הסעד ימנה לצורך חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)

                                                           יגאל אלון                        יוסף בורג

                                                                      סגן ראש הממשלה                           שר הסעד

                                                               ממלא מקום ראש הממשלה

                שניאור זלמן שזר

                          נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ט מס' 558 מיום 13.6.1969 עמ' 132 (ה"ח תשכ"ט מס' 795 עמ' 8).

תוקן ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 178 (ה"ח תשל"א מס' 915 עמ' 61) – תיקון מס' 1 בסעיף 5 לחוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), תשל"א-1971.

ס"ח תשל"ה מס' 760 מיום 13.2.1975 עמ' 75 (ה"ח תשל"ד מס' 1103 עמ' 80) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.7.1975.

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 163 (ה"ח תשנ"ה מס' 2347 עמ' 230, ה"ח תשנ"ה מס' 2411 עמ' 510) – תיקון מס' 3 בסעיף 64 לחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תש"ס מס' 1742 מיום 25.6.2000 עמ' 212 (ה"ח תש"ס מס' 2859 עמ' 326) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 78 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 5 בסעיף 11 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 611 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38) – תיקון מס' 6 בסעיף 74 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 7 בסעיף 5 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות