נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), תשמ"ו-1986

רבדים בחקיקה

בריאות – שרותי רווחה – סעד – טיפול בנזקקים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – סעד – טיפול בנזקקים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

טיפול סוציאלי לנזקק

סעיף 2

3

Go

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי בילד

סעיף 3

4

Go

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי

סעיף 4

4

Go

החזר הוצאות

סעיף 5

5

Go

ביטול

סעיף 6

5

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), תשמ"ו-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשנ"ז-1997

           "טיפול סוציאלי" - כל סוגי עזרה ושירותים סוציאליים למעט סעד;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

החלפת הגדרת "טיפול סוציאלי"

הנוסח הקודם:

"טיפול סוציאלי" – כל סוגי עזרה ושירותים סוציאליים שנותנת על פי דין רשות סעד לנזקק, לרבות סידורו במעון;

           "ילד" - מי שטרם מלאו לו 18 שנים;

תק' תשנ"ז-1997

           "בגיר" - מי שאיננו ילד;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

הוספת הגדרת "בגיר"

תק' תשנ"ז-1997

           "זקן" - בגבר - מי שגילו עולה על 65 שנים, ובאישה - מי שגילה עולה על 60 שנים;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

הוספת הגדרת "זקן"

תק' תשנ"ז-1997

           "מעון" - מקום המשמש או הנועד לשמש, כולו או חלקו, מקום מגורים לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני, או ללוקים בשכלם, והכל כשהם מחוץ למשפחתם, או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג-1993, המשמש או נועד לשמש לטיפול;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

החלפת הגדרת "מפגר" ב"מעון"

הנוסח הקודם:

"מפגר" – כהגדרתו בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969;

תק' תשנ"ז-1997

           "מקום מגורים" - מקום שבו אוכל אדם וישן, ואם מחמת עבודתו הוא אוכל וישן מחוץ לדירתו אך מבקר בה לעיתים קרובות - דירתו; ואולם אם הוא משרת בצה"ל, או מוחזק במעון או בבית סוהר, לא ייחשב מקום כאמור, בשל כך בלבד, למקום מגוריו;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

"מקום מגורים" - מקום שבו אוכל אדם וישן, ואם מחמת עבודתו הוא אוכל וישן מחוץ לדירתו אך מבקר בה לעיתים קרובות - דירתו; ואולם אם הוא משרת בצה"ל או גר ברשות הרבים, או מוחזק במעון או בבית סוהר, לא ייחשב מקום כאמור, בשל כך בלבד, למקום מגוריו;

תק' תשס"ה-2005

           "נזקק" – כמשמעותו בתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970, למעט תקנה 1, אך לרבות עולה חדש כהגדרתו – לענין זה – בהודעה שפרסם שר הרווחה ברשומות;

מיום 26.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 827

"נזקק" – כמשמעותו בתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970, למעט תקנה 1, אך לרבות עולה חדש כהגדרתו – לענין זה – בהודעה שפרסם שר העבודה והרווחה שר הרווחה ברשומות;

תק' תשנ"ז-1997

           "סעד" - עזרה חומרית, ישירה או עקיפה, שלגביה קיימים כללי זכאות;

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

הוספת הגדרת "סעד"

           "רשות סעד" - רשות מקומית המקיימת לשכת סעד;

תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2005

           "תע"ס" - הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה (תקנון לעבודה סוציאלית - תע"ס), כתוקפן מזמן לזמן, המצויות לעיון הציבור בלשכות הסעד ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור.

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653

הוספת הגדרת "תע"ס"

מיום 26.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 827

"תע"ס" - הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה משרד הרווחה (תקנון לעבודה סוציאלית - תע"ס), כתוקפן מזמן לזמן, המצויות לעיון הציבור בלשכות הסעד ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור.

טיפול סוציאלי לנזקק תק' תשנ"ז-1997

2.    רשות סעד תגיש סעד וטיפול סוציאלי לנזקק שפנה אליה בבקשה לכך ותישא בהוצאות סעד וטיפול סוציאלי כאמור, בכפוף לאמור בתקנות 3 ו-4 והכל על פי תע"ס.

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 654

2. רשות סעד תגיש טיפול סוציאלי סעד וטיפול סוציאלי לנזקק שפנה אליה בבקשה לכך ותישא בהוצאות טיפול סוציאלי סעד וטיפול סוציאלי כאמור, בכפוף לאמור בתקנות 3 ו-4 והכל על פי תע"ס.

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי בילד תק' תשנ"ז-1997

3.    (א)  בהוצאות סעד או טיפול סוציאלי בילד תישא רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי הוריו, ואם היה לו רק הורה אחד או שרק מקום מגוריו של הורה אחד ידוע, תישא בהוצאות רשות הסעד שבתחום שיפוטה מקום מגורי ההורה כאמור.

תק' תשנ"ז-1997

           (ב)  לא היה להוריו של ילד מקום מגורים משותף, תישא בהוצאות רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה המחזיק בילד.

תק' תשנ"ז-1997

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) או (ב), אם היה אחד ההורים מתגורר מחוץ לישראל, תישא בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה החי בישראל.

תק' תשנ"ז-1997

           (ד)  רשות סעד שבתחום שיפוטה היה מקום המגורים המשותף האחרון של הורי ילד, תישא בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   ההורים נפטרו;

(2)   מקום מגורי ההורים אינו ידוע;

(3)   מקום מגורי ההורים אינו בישראל, או שהורה אחד מחוץ לישראל ומקום מגורי ההורה האחר אינו ידוע או שהוא נפטר.

תק' תשס"ה-2005

           (ד1) ילד שלהוריו אין ולא היה להם מקום מגורים בישראל, תישא בהוצאות בעבור הטיפול בילד רשות הסעד שבתחום שיפוטה מתגוררים בני משפחה או האפוטרופוס שעימם מתגורר הילד.

תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2005

           (ה)  לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה (א) עד (ד1) - ישא משרד הרווחה בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי בילד.

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 654

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי בילד או במפגר

3. (א) בהוצאות טיפול סוציאלי סעד או טיפול סוציאלי בילד או במפגר ישא רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי הוריו, ואם היה לו רק הורה אחד הורה אחד או שרק מקום מגוריו של הורה אחד ידוע, תישא בהוצאות רשות הסעד שבתחום שיפוטה מקום מגורי ההורה כאמור.

(ב) לא היה להוריו של ילד או של מפגר מקום מגורים משותף, תישא בהוצאות רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה המחזיק בילד או במפגר על פי פסק דין של בית משפט, או לפי הסכם בין ההורים (להלן – ההורה האחראי).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) בתקנות משנה (א) או (ב), אם היה אחד ההורים מתגורר מחוץ לישראל, תישא בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי רשות הסעד שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי ההורה החי בישראל.

(ד) היה הילד או המפגר יתום מאב ומאם או שמקום מגורי הוריו אינו בישראל, תישא בהוצאות הטיפול הסוציאלי רשות הסעד שבתחום שיפוטה היה מקום המגורים האחרון של הוריו או של ההורה האחראי.

(ד) רשות סעד שבתחום שיפוטה היה מקום המגורים המשותף האחרון של הורי ילד, תישא בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי אם נתקיים אחד מאלה:

(1) ההורים נפטרו;

(2) מקום מגורי ההורים אינו ידוע;

(3) מקום מגורי ההורים אינו בישראל, או שהורה אחד מחוץ לישראל ומקום מגורי ההורה האחר אינו ידוע או שהוא נפטר.

(ה) לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה (א) עד (ד) - ישא משרד העבודה והרווחה בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי בילד או במפגר.

מיום 26.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 827

(ד1) ילד שלהוריו אין ולא היה להם מקום מגורים בישראל, תישא בהוצאות בעבור הטיפול בילד רשות הסעד שבתחום שיפוטה מתגוררים בני משפחה או האפוטרופוס שעימם מתגורר הילד.

(ה) לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה (א) עד (ד) בתקנות משנה (א) עד (ד1) - ישא משרד העבודה והרווחה משרד הרווחה בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי בילד.

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי  תק' תשנ"ז-1997

4.    (א)  בהוצאות החזקה במעון של זקן, או בגיר שהוא בעל מום גופני או לוקה בשכלו, או מטופל במוסד לטיפול במשתמשים בסמים (להלן - חוסה), תישא רשות סעד אשר בחמש השנים שלפני כניסתו למעון התגורר החוסה בתחומה במשך למעלה מ-30 חודשים ברציפות.

           (ב)  לא התגורר החוסה בתחומה של רשות סעד לפני כניסתו למעון במשך תקופה כאמור בתקנת משנה (א), תישא בהוצאות החזקתו במעון רשות הסעד שבתחומה התגורר לפני כניסתו למעון.

           (ג)   חוסה לוקה בשכלו, שלפני כניסתו למעון התגורר עם הוריו, ובזמן שהותו במעון עברו הוריו להתגורר בתחום שיפוטה של רשות סעד שונה מזו שהיתה צריכה לשאת בהוצאות החזקתו במעון לפי תקנת משנה (א) או (ב), תישא בהוצאות החזקתו במעון רשות הסעד שבתחום שיפוטה מתגוררים הוריו.

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 654

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

נשיאה בהוצאות טיפול סוציאלי בנזקק זקן

4. (א) בתקנה זו –

"זקן" – בגבר – מי שגילו עולה על 65 שנים, באשה – מי שגילה עולה על 60 שנים;

"מעון" – לרבות דיור מוגן;

"דיור מוגן" – ריכוז והקבצה של יחידות דיור מיוחדות המותאמות לזקנים.

(ב) ראתה רשות סעד כי יש לסדר נזקק זקן במעון, תישא בהוצאות החזקתו במעון אם העתיק מקום מגוריו לתחום שיפוטה 30 חדשים לפחות לפני כניסתו בפועל למעון.

(ג) העתיק זקן נזקק את מקום מגוריו לרשות הסעד בתקופה שעד 30 חדשים לפני כניסתו בפועל למעון, תישא בהוצאות החזקתו במעון רשות הסעד שבתחום שיפוטה היה מקום מגוריו לפני העתקתו האחרונה, זולת אם גם שם התגורר תקופה שאינה עולה על 30 חדשים.

החזר הוצאות תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2005

5.    (א)  רשות סעד שהגישה לאדם סעד או טיפול סוציאלי, שבהוצאות לענינם חייבים לשאת רשות סעד אחרת או משרד הרווחה (להלן – רשות חייבת), תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות. על הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה, הוצאות הטיפול הסוציאלי או הסעד כאמור.

תק' תשס"ה-2005

           (ב)  חילוקי דעות בדבר חובת הנשיאה בהוצאות כאמור בין רשויות סעד או בין רשות סעד ובין משרד הרווחה יובאו להכרעתו של מי שימנה שר הרווחה לענין זה בהודעה שתפורסם ברשומות.

           (ג)   הכרעה כאמור בתקנת משנה (ב) תובא לידיעת הרשות החייבת ומשקיבלה הודעה עליה תחזיר את ההוצאות כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 7.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 654

החזר הוצאות

5. (א) הגישה רשות סעד טיפול סוציאלי לילד או למפגר או סדרה זקן נזקק במעון ובהוצאות לענין זה חייבים לשאת רשות סעד אחרת או משרד העבודה והרווחה (להלן – רשות חייבת) לפי תקנות 3 או 4, תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות; על הרשות החייבת להחזיר תוך שלושה חדשים הוצאות טיפול סוציאלי כאמור.

(א) רשות סעד שהגישה לאדם סעד או טיפול סוציאלי, שבהוצאות לענינם חייבים לשאת רשות סעד אחרת או משרד העבודה והרווחה (להלן – רשות חייבת), תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות. על הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה, הוצאות הטיפול הסוציאלי או הסעד כאמור.

מיום 26.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 827

(א) רשות סעד שהגישה לאדם סעד או טיפול סוציאלי, שבהוצאות לענינם חייבים לשאת רשות סעד אחרת או משרד העבודה והרווחה משרד הרווחה (להלן – רשות חייבת), תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות. על הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה, הוצאות הטיפול הסוציאלי או הסעד כאמור.

(ב) חילוקי דעות בדבר חובת הנשיאה בהוצאות כאמור בין רשויות סעד או בין רשות סעד ובין משרד העבודה והרווחה משרד הרווחה יובאו להכרעתו של מי שימנה שר העבודה והרווחה שר הרווחה לענין זה בהודעה שתפורסם ברשומות.

ביטול

6.    תקנות שירותי הסעד (דרכי טיפול בנזקקים), תשל"ג-1973 - בטלות.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט"ז באדר א' תשמ"ו (25 בפברואר 1986)                 משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה

גפני* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4926 מיום 18.4.1986 עמ' 809.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 653 – תק' תשנ"ז-1997; $$$ תחילתן ששים ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין הוראות מעבר. $$$ 7. מי שערב תחילתן של תקנות אלה התגורר במעון, תמשיך רשות הסעד אשר נשאה בהוצאות החזקתו שם לפי התקנות העיקריות, לשאת בהוצאות ההחזקה כל עוד הוא מוחזק במעון אף אם עבר ישירות מן המעון למעון אחר. ### ###

ק"ת תשס"ה מס' 6403 מיום 27.7.2005 עמ' 827 – תק' תשס"ה-2005; $$$ תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות