נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער – פנקס

תוכן ענינים

סעיף 1

פרטים שחייבים לרשמם בפנקס לרישום נערים עובדים

Go

2

סעיף 2

תחולה

Go

2

סעיף 3

מקום החזקת הפנקס

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2

סעיף 5

השם

Go

2


תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31 (א) ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פרטים שחייבים לרשמם בפנקס לרישום נערים עובדים תק' תשי"ח-1958

1.    *בפנקס לרישום נערים עובדים (להלן – הפנקס) ירשום המעביד ביחס לכל נער המועבד על ידו פרטים אלה:

(1)   השם, שם האב ושם המשפחה;

(2)   אם לנער תעודת זהות – את מספר הזהות;

(3)   מספר פנקס העבודה של הנער;

(3א) תאריך הלידה של הנער;

תק' תשס"ה-2004

(3ב) מענו של הנער;

(4)   תאריך התחלת העבודה;

תק' תשס"ה-2004 ת"ט תשס"ה-2005

(5)   פירוט מדויק של מסגרת יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות; רישום כאמור שלא באמצעים דיגיטאליים או אלקטרוניים, יהיה חתום מדי יום בידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמינה לכך המעביד;

תק' תשס"ה-2004

(5א) מועדי חופשה שנתית וימי מחלה;

(6)   התאריך בו חדל הנער לעבוד.

מיום 5.6.1958

תק' תשי"ח-1958

ק"ת תשי"ח מס' 798 מיום 5.6.1958 עמ' 1407

הוספת פסקה 1(3א)

מיום 13.1.2005

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 217

(3ב) מענו של הנער;

(4) תאריך התחלת העבודה;

(5) פירוט מדויק של מסגרת יום העבודה – כולל הפסקות – ושל שבוע עבודה;

(5) פירוט מדויק של מסגרת יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות; רישום כאמור שלא באמצעים דיגיטאליים או אלקטרוניים; יהיה חתום מדי יום בידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמינה לכך המעביד;

(5א) מועדי חופשה שנתית וימי מחלה;

מיום 1.2.2005

ת"ט תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6366 מיום 1.2.2005 עמ' 396

(5) פירוט מדויק של מסגרת יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות; רישום כאמור שלא באמצעים דיגיטאליים או אלטקרוניים; יהיה חתום  באמצעים דיגיטאליים או אלקטרוניים, יהיה חתום מדי יום בידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמינה לכך המעביד.

תחולה

2.    *הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושרו על ידי מפקח עבודה ושבהם הפרטים האמורים בתקנה 1.

מקום החזקת הפנקס תק' תשי"ח-1958

3.    *הפנקס, הכרטיסיה או רישום סדיר אחר כאמור בתקנה 2 יוחזקו במקום בו מועבדים הנערים.

מיום 10.5.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 909

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הפנקס יוחזק במקום בו מועבדים הנערים.

תחילה

4.    *תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ז בתשרי תשי"ט (1 באוקטובר 1958).

השם

5.    *לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958".

ט"ז בכסלו תשי"ח (9 בדצמבר 1957)                      מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה

גפני* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 760 מיום 2.1.1958 עמ' 544.

תוקנו *** ק"ת תשי"ח מס' 798 מיום 5.6.1958 עמ' 1407 – תק' תשי"ח-1958. ###

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 217 – תק' תשס"ה-2004; $$$ תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט *** ק"ת תשס"ה מס' 6366 מיום 1.2.2005 עמ' 396. ### ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות