נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

תוכן ענינים

2

Go

הצגת תמצית החוק

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הצגת תמצית החוק

1.    המעביד נער לצורך עסק, משלח-יד או שירות ציבורי, יציג במקום העבודה, הצגה נראית לעין, את תמצית החוק בנוסח שיפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958".

ו' באדר תשי"ח (26 בפברואר 1958)                       מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 777 מיום 13.3.1958 עמ' 852.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות