נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק החניכות, תשי"ג-1953

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

עבודה – חניכות

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה מקצועית – חניכות

תוכן ענינים

פרק ראשון: מבוא

Go

3

סעיף 1

פירושים

Go

3

פרק שני: עיקרי החניכות

Go

3

סעיף 2

אין להעביד נער אלא כחניך

Go

3

סעיף 3

תכנית חניכות

Go

3

סעיף 4

תקופת החניכות

Go

3

סעיף 5

גיל והשכלה

Go

3

סעיף 6

מספר החניכים

Go

3

סעיף 7

איסור להעביד חניכים ונערים

Go

3

סעיף 8

איסור תשלום

Go

3

סעיף 9

דין חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה

Go

3

סעיף 10

עידוד חניכות

Go

4

פרק שלישי: דרך החניכות

Go

4

סעיף 11

הודעה לממונה

Go

4

סעיף 13

פנקס החניכים

Go

4

סעיף 14

חובות המעביד

Go

4

סעיף 15

שכר עבודה לחניך

Go

4

סעיף 16

חובות החניך

Go

4

סעיף 17

התרת הקשר

Go

4

סעיף 18

הפסקת החניכות

Go

5

סעיף 19

חובת הודעה

Go

5

סעיף 20

יישוב סכסוכים

Go

5

סעיף 21

שיעורי מקצוע מאושרים

Go

5

סעיף 22

בחינות ותעודות מקצוע

Go

5

סעיף 23

הוראת מעבר

Go

5

פרק רביעי: ביצוע ועונשין

Go

5

סעיף 24

מינויים

Go

5

סעיף 25

מועצת החניכות וסמכויותיה

Go

5

סעיף 26

הרכב המועצה

Go

5

סעיף 27

ועדת חניכות מקצועית

Go

6

סעיף 28

סמכויות הועדה

Go

6

סעיף 29

תקופת הכהונה

Go

6

סעיף 30

סדרי העבודה

Go

6

סעיף 31

פיקוח

Go

6

סעיף 32

עבירות ועונשין

Go

6

סעיף 33

אחריות של חברי ההנהלה ושל מנהלים

Go

6

סעיף 35

המדינה כמעביד

Go

6

סעיף 36

ביצוע ותקנות

Go

6

סעיף 37

העברת סמכויות

Go

6

סעיף 38

חלות חוקים על חניכים

Go

6


חוק החניכות, תשי"ג-1953*

פרק ראשון: מבוא

פירושים

1.    (א)  בחוק זה –

           "נער" פירושו – מי שעדיין לא הגיע לגיל 18;

           "מקצוע" פירושו – משלח יד שהוכרז בצו כמקצוע שיירכש בדרך חניכות;

(תיקון מס' 1) תשל"ב-1972

           "חניך" פירושו – נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק זה, לרבות בבית ספר תעשייתי שעל יד המפעל שבו הוא עובד והממונה על החניכות אישר את בית הספר לענין חוק זה.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 74 (ה"ח 941)

"חניך" פירושו – נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק זה, לרבות בבית ספר תעשייתי שעל יד המפעל שבו הוא עובד והממונה על החניכות אישר את בית הספר לענין חוק זה.

           "בית ספר מקצועי" פירושו – בית ספר שאושר לענין חוק זה על ידי שר החינוך והתרבות באכרזה שפורסמה ברשומות[1].

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

           (ב)  לענין חוק זה, רואים נער כמועסק, ואת מי שהנער עובד אצלו – כמעסיקו, אם הנער עובד –

(1)   אצל הוריו לצורך עסקם או משלח ידם, או

(2)   בכל מפעל שהוא, אף אם העבודה אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית, אך להוציא בית ספר מקצועי.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) לענין חוק זה, רואים נער כמועבד כמועסק, ואת מי שהנער עובד אצלו – כמעבידו כמעסיקו, אם הנער עובד –

פרק שני: עיקרי החניכות

אין להעסיק נער אלא כחניך (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

2.    (א)  לא יועסק נער במקצוע אלא כחניך; יוצא מכלל זה נער שקיבל על פי סעיף 22 תעודה לאותו מקצוע, או שעמד בבחינה וקיבל תעודת גמר באותו מקצוע מבית ספר מקצועי.

           (ב)  הממונה על החניכות רשאי להתיר העסקת נער במקצת שלא כחניך באחד המקרים האלה:

(תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

(1)   (נמחקה);

(2)   אם לדעתו, ובשים לב לסגולות הנער, יהיה זה לטובתו שיועסק שלא כחניך;

(3)   אם הנער עובד אצל הוריו.

מיום 6.2.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2081 מיום 6.2.2007 עמ' 113 (ה"ח 267)

מחיקת פסקה 2(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

אין להעביד להעסיק נער אלא כחניך

2. (א) לא יועבד יועסק נער במקצוע אלא כחניך; יוצא מכלל זה נער שקיבל על פי סעיף 22 תעודה לאותו מקצוע, או שעמד בבחינה וקיבל תעודת גמר באותו מקצוע מבית ספר מקצועי.

(ב) הממונה על החניכות רשאי להתיר העבדת העסקת נער במקצת שלא כחניך באחד המקרים האלה:

(1) (נמחקה);

(2) אם לדעתו, ובשים לב לסגולות הנער, יהיה זה לטובתו שיועבד שיועסק שלא כחניך;

(3) אם הנער עובד אצל הוריו.

תכנית חניכות

3.    שר העבודה, אחר התיעצות בשר החינוך והתרבות, יקבע לכל מקצוע תכנית חניכות לשלביה השונים. הודעה על קביעת תכנית חינוכית תפורסם ברשומות והתכנית גופה תפורסם בדרך שהשר ימצא לנכון.

תקופת החניכות

4.    (א)  שר העבודה יקבע בתקנות את תקופת החניכות, בין בדרך כלל ובין למקצוע מסויים.

           (ב)  הממונה על החניכות רשאי, בתנאים שיקבע, לקצר את תקופת החניכות של חניך פלוני בהתחשב בידיעותיו המקצועיות ובהשכלתו הכללית של החניך.

           (ג)   עבד נער במשלח יד לפני שהוכרז כמקצוע, רשאי הממונה על החניכות, בהתחשב בידיעותיו המקצועיות של הנער, להורות שתקופת עבודתו באותו משלח יד לפני האכרזה תיזקף, כולה או מקצתה, לזכות תקופת החניכות, בתנאים שיקבע.

(תיקון מס' 1) תשל"ב-1972

           (ד)  הממונה על החניכות רשאי לקצר את תקופת החניכות של חניך בפרק זמן שאינו עולה על ששה חדשים, בהתחשב במועד גיוסו של החניך לצבא-הגנה לישראל.

           (ה)  לענין חוק זה, "תקופת חניכות" – אף תקופת חניכות מקוצרת לפי סעיף זה במשמע.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 74 (ה"ח 941)

הוספת סעיפים קטנים 4(ד), 4(ה)

גיל והשכלה

5.    שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, בין בדרך כלל ובין למקצוע מסויים, את הגיל המינימלי ואת ההשכלה המינימלית, שיידרשו ממי שעומד להיות חניך כתנאים מוקדמים לחניכות, ואת דרכי הוכחתם.

מספר החניכים (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

6.    (א)  שר העבודה רשאי, בהתחשב בסיכויי התעסוקה, לקבוע את מספר החניכים המועט ביותר שבעל מפעל פלוני, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים, יהא חייב להעסיק במפעלו.

           (ב)  שר העבודה רשאי לקבוע את מספר החניכים הרב ביותר שבעל מפעל, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים, יהיה רשאי להעסיק בהתחשב בסיכויי התעסוקה, וכן בתהליכי הייצור באותו מפעל, במספר בעלי המקצוע שבו, בציודו ובתנאי עבודתו.

           (ג)   שר העבודה רשאי כאמור לקבוע, בתקנות, לענין מקצוע מסויים, את מספר החניכים המועט ביותר שכל בעל מפעל, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים ולא נקבע לגביו כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יהא חייב להעסיק במפעלו ואת מספר החניכים הרב ביותר שיהא רשאי להעסיק.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

6. (א) שר העבודה רשאי, בהתחשב בסיכויי התעסוקה, לקבוע את מספר החניכים המועט ביותר שבעל מפעל פלוני, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים, יהא חייב להעביד להעסיק במפעלו.

(ב) שר העבודה רשאי לקבוע את מספר החניכים הרב ביותר שבעל מפעל, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים, יהיה רשאי להעביד להעסיק בהתחשב בסיכויי התעסוקה, וכן בתהליכי הייצור באותו מפעל, במספר בעלי המקצוע שבו, בציודו ובתנאי עבודתו.

(ג) שר העבודה רשאי כאמור לקבוע, בתקנות, לענין מקצוע מסויים, את מספר החניכים המועט ביותר שכל בעל מפעל, המתנהל לשם עסק או לשם רווחים ולא נקבע לגביו כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יהא חייב להעביד להעסיק במפעלו ואת מספר החניכים הרב ביותר שיהא רשאי להעביד להעסיק.

איסור להעסיק חניכים ונערים (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

7.    הממונה על החניכות רשאי לאסור על אדם להעסיק חניכים, אם לדעתו אין באפשרותו להבטיח לחניך את ההדרכה הדרושה למטרת החניכות; איסור כזה אינו גורע מן האיסור שבסעיף 2.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

איסור להעביד להעסיק חניכים ונערים

7. הממונה על החניכות רשאי לאסור על אדם להעביד להעסיק חניכים, אם לדעתו אין באפשרותו להבטיח לחניך את ההדרכה הדרושה למטרת החניכות; איסור כזה אינו גורע מן האיסור שבסעיף 2.

איסור תשלום

8.    לא ידרוש אדם ולא יקבל כל תשלום או פרס בעד חניך, או בעד מי שעומד להיות חניך, בקשר לחניכותו.

דין חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

9.    חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה דינו לענין חוק זה כדין נער, אם הוא –

(א)  ממשיך בעבודתו אצל אותו מעסיק; או

(ב)  ממשיך בעבודה אצל מעסיק אחר באותו מקצוע.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 74 (ה"ח 941)

(ב) ממשיך בעבודה אצל מעביד אחר באותו מקצוע ונחתמה ביניהם הצהרת חניכות כאמור בסעיף 11.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

9. חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה דינו לענין חוק זה כדין נער, אם הוא –

(א) ממשיך בעבודתו אצל אותו מעביד מעסיק; או

(ב) ממשיך בעבודה אצל מעביד מעסיק אחר באותו מקצוע.

עידוד חניכות

10.   (א)  שר העבודה רשאי לתת תעודת הוקרה, בנוסח שיקבע, לאדם שחניכיו הצטיינו בהתקדמותם במקצוע ובבחינות או לאדם שבהדרכתו עבד חניך כאמור.

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

           (ב)  בקביעת ההכנסה החייבת במס של אדם שהוציא, באישור השר, בשנה שקדמה לשנת שומה מסויימת, הוצאת הון לרכישת ציוד בקשר להעסקת חניכים במפעל, ינוכה מאותה הכנסה כל שנה, במשך חמש שנים מאותה שנת שומה ואילך, סכום של 20% מן ההוצאה האמורה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) בקביעת ההכנסה החייבת במס של אדם שהוציא, באישור השר, בשנה שקדמה לשנת שומה מסויימת, הוצאת הון לרכישת ציוד בקשר להעבדת להעסקת חניכים במפעל, ינוכה מאותה הכנסה כל שנה, במשך חמש שנים מאותה שנת שומה ואילך, סכום של 20% מן ההוצאה האמורה.

פרק שלישי: דרך החניכות

הודעה לממונה (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

11.   מעסיק יודיע לממונה על החניכות על כל חניך שהתחיל לעבוד אצלו, תוך 15 יום מיום שהתחילה עבודתו, ויכלול בהודעה פרטים לפי טופס שנקבע בתקנות.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 74 (ה"ח 941)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. (א) (1) מעביד שעבד אצלו נער במקצוע שלושה חודשים, או תקופה אחרת שנקבעה לעניין זה בתקנות לאותו מקצוע, יכין תוך ארבעה עשר יום הצהרת חניכות בשלושה העתקים, לפי טופס שייקבע בתקנות, יחתום עליה ויחתים עליה את הנער, ואם אין החניך עובד אצל הוריו- גם את אחד ההורים;

(2) נער שעבד אצל מעביד פלוני במשלח יד ביום שבו הוכרז כמקצוע, תיחשב תקופת עבודתו, לענין סעיף זה, מיום שהתחיל לעבוד אצל אותו מעביד אלא שפרק הזמן שנקבע בפסקה (1) לא יסתיים לפני שבועיים מיום האכרזה.

(ב) שלושת החודשים האמורים בסעיף קטן (א), או התקופה האחרת, יובאו במנין תקופת החניכות.

(ג) העתק אחד של הצהרת החניכות ימסור המעביד לחניך, ואם אין החניך עובד אצל הוריו גם לאחד מהוריו, והעתק אחד ישלח המעביד לממונה על החניכות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

11. מעביד מעסיק יודיע לממונה על החניכות על כל חניך שהתחיל לעבוד אצלו, תוך 15 יום מיום שהתחילה עבודתו, ויכלול בהודעה פרטים לפי טופס שנקבע בתקנות.

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

12.   (בוטל).

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. הממונה על החניכות יאשר הצהרת חניכות אם קיימים בנער התנאים לחניכותו הנדרשים כחוק לגבי המקצוע, ואם קיימים במעביד התנאים כאמור להעבידו כחניך. ומיום אישור ההצהרה רואים את הנער כחניך.

פנקס החניכים (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

13.   הממונה על החניכות ינהל פנקס שייקרא "פנקס החניכים" וירשום בו את הפרטים שנכללו בהודעה שנמסרה לפי סעיף 11. הפנקס יהיה פתוח לעיון ללא כל אגרה לכל אדם בכל עת המתקבלת על הדעת.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

13. הממונה על החניכות ינהל פנקס שייקרא "פנקס החניכים" וירשום בו את הפרטים שבכל הצהרת חניכות שאושרה וירשום בו את הפרטים שנכללו בהודעה שנמסרה לפי סעיף 11. הפנקס יהיה פתוח לעיון ללא כל אגרה לכל אדם בכל עת המתקבלת על הדעת.

חובות המעסיק (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

14.   (א)  המעסיק חייב –

(1)   להעסיק את החניך עד תום תקופת החניכות;

(2)   להעסיק את החניך לפי תכנית החניכות;

(3)   להבטיח לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש בה כדי להקנות את המקצוע תוך תקופת החניכות שנקבעה לו; אם אין המעסיק מפקח במישרין על עבודת החניך ואינו מדריך אותו, חייב הוא להטיל חובה זו על אדם אחר במפעל, ומשהסכים אותו אדם לקבל על עצמו את החובה, חייב הוא למלאה כאילו היה המעסיק, אולם הטלת חובה כאמור אין בה כדי לפטור את המעסיק עצמו מאחריות למלאה;

(4)   לשחרר את החניך מעבודה, בלי ניכוי משכרו, כדי לאפשר לו לבקר בשיעורי מקצוע מאושרים, במידה שהחניך חייב לעשות כך על פי סעיף 16 (ג), להיבחן כמוטל עליו לפי סעיף 22.

           הוראה זו באה להוסיף על הוראות סעיף (4) (ג) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ולא לגרוע מהן.

           (ב)  לא יעסיק מעסיק את חניכו בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

חובות המעביד המעסיק

14. (א) המעביד המעסיק חייב –

(1) להעביד להעסיק את החניך עד תום תקופת החניכות;

(2) להעביד להעסיק את החניך לפי תכנית החניכות;

(3) להבטיח לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש בה כדי להקנות את המקצוע תוך תקופת החניכות שנקבעה לו; אם אין המעביד המעסיק מפקח במישרין על עבודת החניך ואינו מדריך אותו, חייב הוא להטיל חובה זו על אדם אחר במפעל, ומשהסכים אותו אדם לקבל על עצמו את החובה, חייב הוא למלאה כאילו היה המעביד המעסיק, אולם הטלת חובה כאמור אין בה כדי לפטור את המעביד המעסיק עצמו מאחריות למלאה;

(4) לשחרר את החניך מעבודה, בלי ניכוי משכרו, כדי לאפשר לו לבקר בשיעורי מקצוע מאושרים, במידה שהחניך חייב לעשות כך על פי סעיף 16 (ג), להיבחן כמוטל עליו לפי סעיף 22.

הוראה זו באה להוסיף על הוראות סעיף (4) (ג) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ולא לגרוע מהן.

(ב) לא יעביד יעסיק מעביד מעסיק את חניכו בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות.

שכר עבודה לחניך (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

15.   (א)  המעסיק חייב לשלם לחניך שכר עבודה שלא יהיה פחות משכר המינימום שקבעה לאותו מקצוע ועדת השכר לחניכים (להלן – ועדת השכר), בהתאם לסעיף קטן (ג).

           (ב)  שר העבודה רשאי למנות, לכל המקצועות או למקצוע מסויים, ועדת שכר שסדרי עבודתה ייקבעו בתקנות, ובלבד שבכל ועדת שכר יהיו מיוצגים, שווה בשווה, ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים רפרזנטטיבים במדינה שלדעת השר הם נוגעים בדבר. הודעה על מינוי כל ועדת שכר ועל כתבתה תפורסם ברשומות.

           (ג)   (1)   על פי הוראות שר העבודה, תקבע ועדת השכר בהחלטה את שיטת השכר בשים לב להתקדמותו של החניך במקצוע, את שיעורו המינימלי ואת אופן תשלומו;

(2)   החלטת הועדה כוחה יפה לא פחות משנה אחת ולא יותר משלוש שנים, הכל כפי שנקבע בהחלטה, אך רשאית ועדת שכר לפני תום התקופה להאריך אותה מזמן לזמן לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

           (ד)  העתק של החלטת ועדת שכר לפי סעיף קטן (ג) יימסר לממונה על החניכות ולארגוני העובדים והמעבידים המיוצגים בועדה. הממונה על החניכות יביא, בדרך שימצא לנכון, את החלטת ועדת השכר לידיעתם של המעסיקים ושל החניכים הנוגעים בדבר.

           (ה)  אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו או במפעל המפורש בפסקה (2) לסעיף 1(ב).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) המעביד המעסיק חייב לשלם לחניך שכר עבודה שלא יהיה פחות משכר המינימום שקבעה לאותו מקצוע ועדת השכר לחניכים (להלן – ועדת השכר), בהתאם לסעיף קטן (ג).

(ב) שר העבודה רשאי למנות, לכל המקצועות או למקצוע מסויים, ועדת שכר שסדרי עבודתה ייקבעו בתקנות, ובלבד שבכל ועדת שכר יהיו מיוצגים, שווה בשווה, ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים רפרזנטטיבים במדינה שלדעת השר הם נוגעים בדבר. הודעה על מינוי כל ועדת שכר ועל כתבתה תפורסם ברשומות.

(ג) (1) על פי הוראות שר העבודה, תקבע ועדת השכר בהחלטה את שיטת השכר בשים לב להתקדמותו של החניך במקצוע, את שיעורו המינימלי ואת אופן תשלומו;

(2) החלטת הועדה כוחה יפה לא פחות משנה אחת ולא יותר משלוש שנים, הכל כפי שנקבע בהחלטה, אך רשאית ועדת שכר לפני תום התקופה להאריך אותה מזמן לזמן לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

(ד) העתק של החלטת ועדת שכר לפי סעיף קטן (ג) יימסר לממונה על החניכות ולארגוני העובדים והמעבידים המיוצגים בועדה. הממונה על החניכות יביא, בדרך שימצא לנכון, את החלטת ועדת השכר לידיעתם של המעבידים המעסיקים ושל החניכים הנוגעים בדבר.

חובות החניך

16.   החניך חייב –

(תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

(1)  לעבוד אצל מעסיקו עד תום תקופת החניכות;

(2)  לשקוד על עבודתו כדי לרכוש את המקצוע תוך התקופה שנקבעה כתקופת החניכות לאותו מקצוע ולעמוד בבחינות בהתאם לסעיף 22;

(3)  לבקר באופן סדיר בשיעורי מקצוע מאושרים, כפי שיקבע שר העבודה, בתקנות, לאותו המקצוע, אם הממונה על החניכות לא פטר אותו לחלוטין או בשיעורין מחובה זו;

(תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

(4)  להישמע להוראות מעסיקו ולהוראות האדם שבפיקוחו ובהדרכתו הוא עובד, בכל הנוגע לעבודה וסדריה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

16. החניך חייב –

(1) לעבוד אצל מעבידו מעסיקו עד תום תקופת החניכות;

(2) לשקוד על עבודתו כדי לרכוש את המקצוע תוך התקופה שנקבעה כתקופת החניכות לאותו מקצוע ולעמוד בבחינות בהתאם לסעיף 22;

(3) לבקר באופן סדיר בשיעורי מקצוע מאושרים, כפי שיקבע שר העבודה, בתקנות, לאותו המקצוע, אם הממונה על החניכות לא פטר אותו לחלוטין או בשיעורין מחובה זו;

(4) להישמע להוראות מעבידו מעסיקו ולהוראות האדם שבפיקוחו ובהדרכתו הוא עובד, בכל הנוגע לעבודה וסדריה.

התרת הקשר (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

17.   (א)  (בוטל).

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

           (ב)  ואלה המקרים והדרכים בהם אפשר להתיר את הקשר בין המעסיק ובין החניך –

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

(1)   על ידי כל אחד מהצדדים –

(I)    בפרק זמן של ששה שבועות מיום שהתחיל החניך לעבוד אצל אותו מעסיק,

(II)   אם הממונה על החניכות אישר את התרת הקשר,

(III)  מכל סיבה אחרת שתיקבע בתקנות;

(2)   על ידי המעסיק – אם החניך הפסיק את עבודתו, ללא סיבה שאושרה על ידי המפקח על החניכות כסיבה מספקת, ולא חזר לעבודתו תוך 14 יום;

(3)   על יד החניך –

(I)    אם העביר המעסיק את המפעל לישוב אחר או אם הורי החניך העתיקו את מקום מגוריהם לישוב אחר,

(II)   אם החניך רוצה לעבוד כחניך אצל מעסיק אחר והממונה על החניכות אישר בכתב שהדבר הוא לטובת החניך,

(III)  אם הופסקה העבודה במפעל לתקופה העולה על חודש ימים.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"במס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

17. (א) סירב הממונה על החניכות לאשר את הצהרת החניכות כאמור בסעיף 12, יותר מאליו הקשר בין המעביד ובין החניך.

(ב) ואלה המקרים והדרכים בהם אפשר להתיר את הקשר בין המעביד ובין החניך –

(1) על ידי כל אחד מהצדדים –

(I) בפרק הזמן האמור בסעיף 11(א); בפרק זמן של ששה שבועות מיום שהתחיל החניך לעבוד אצל אותו מעביד;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) ואלה המקרים והדרכים בהם אפשר להתיר את הקשר בין המעביד המעסיק ובין החניך –

(1) על ידי כל אחד מהצדדים –

(I) בפרק זמן של ששה שבועות מיום שהתחיל החניך לעבוד אצל אותו מעביד מעסיק,

(II) אם הממונה על החניכות אישר את התרת הקשר,

(III) מכל סיבה אחרת שתיקבע בתקנות;

(2) על ידי המעביד המעסיק – אם החניך הפסיק את עבודתו, ללא סיבה שאושרה על ידי המפקח על החניכות כסיבה מספקת, ולא חזר לעבודתו תוך 14 יום;

(3) על יד החניך –

(I) אם העביר המעביד המעסיק את המפעל לישוב אחר או אם הורי החניך העתיקו את מקום מגוריהם לישוב אחר,

(II) אם החניך רוצה לעבוד כחניך אצל מעביד מעסיק אחר והממונה על החניכות אישר בכתב שהדבר הוא לטובת החניך,

(III) אם הופסקה העבודה במפעל לתקופה העולה על חודש ימים.

הפסקת החניכות

18.   לא נדחה צאתו של חניך לשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949, על מנת לאפשר לחניך לסיים את החניכות, והחניך יצא לשירות סדיר כאמור, תופסק החניכות לתקופת השירות.

חובת הודעה (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

19.   הותר הקשר בין המעסיק ובין החניך לפי סעיף 17 או שהופסקה החניכות לפי סעיף 18 או שסיים החניך את תקופת החניכות – ימסור מעסיקו הודעה על כך לממונה על החניכות, בטופס שנקבע בתקנות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

19. הותר הקשר בין המעביד המעסיק ובין החניך לפי סעיף 17 או שהופסקה החניכות לפי סעיף 18 או שסיים החניך את תקופת החניכות – ימסור מעבידו מעסיקו הודעה על כך לממונה על החניכות, בטופס שנקבע בתקנות.

יישוב סכסוכים (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

20.   (א)  התעוררו חילוקי דעות או סכסוך בין מעסיק ובין חניך בשאלה אם אפשר להתיר את הקשר בהתאם לסעיף 17 – יכריע הממונה על החניכות, או מי שמונה לכך על ידיו, לאחר ששמע את הצדדים או את נציגי ארגון העובדים ונציגי ארגון המעבידים שהצדדים חברים בהם.

           (ב)  (1)   סכסוך שלא יישבו אותו בדרך מוסכמת, תוך תקופה שנראית לממונה על החניכות, ייושב בדרך שתיקבע בתקנות;

(2)   בסעיף קטן זה "סכסוך" פירושו – סכסוך, או חילוקי דעות, בקשר לתנאי עבודה של חניך שנתגלעו בין מעסיק ובין חניך, או בין מעסיק ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, או בין ארגון מעבידים שהמעסיק חבר בו ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, והסכסוך או חילוקי הדעות גרמו או עלולים לגרום להפסקת עבודתו של החניך, להוציא חילוקי דעות או סכסוך הנובעים מסעיף 17.

           (ג)   אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו, או במפעל המפורש בפסקה (2) לסעיף 1 (ב).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

20. (א) התעוררו חילוקי דעות או סכסוך בין מעביד מעסיק ובין חניך בשאלה אם אפשר להתיר את הקשר בהתאם לסעיף 17 – יכריע הממונה על החניכות, או מי שמונה לכך על ידיו, לאחר ששמע את הצדדים או את נציגי ארגון העובדים ונציגי ארגון המעבידים שהצדדים חברים בהם.

(ב) (1) סכסוך שלא יישבו אותו בדרך מוסכמת, תוך תקופה שנראית לממונה על החניכות, ייושב בדרך שתיקבע בתקנות;

(2) בסעיף קטן זה "סכסוך" פירושו – סכסוך, או חילוקי דעות, בקשר לתנאי עבודה של חניך שנתגלעו בין מעביד מעסיק ובין חניך, או בין מעביד מעסיק ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, או בין ארגון מעבידים שהמעביד שהמעסיק חבר בו ובין ארגון עובדים שהחניך חבר בו, והסכסוך או חילוקי הדעות גרמו או עלולים לגרום להפסקת עבודתו של החניך, להוציא חילוקי דעות או סכסוך הנובעים מסעיף 17.

(ג) אין הוראות סעיף זה חלות כשהחניך עובד אצל הוריו, או במפעל המפורש בפסקה (2) לסעיף 1 (ב).

שיעורי מקצוע מאושרים

21.   (א)  שיעורי מקצוע מאושרים הם שיעורים במקצוע ובהשכלה כללית הקשורה לכך, שאושרו על ידי שר העבודה לענין חוק זה.

           (ב)  שר העבודה רשאי לארגן ולקיים שיעורי מקצוע מאושרים ולעודדם בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

           (ג)   שר העבודה יקבע, לאחר התיעצות עם שר החינוך בתרבות, תכנית לימודים מינימלית אחידה בשיעורי מקצוע מאושרים, בין למקצוע אחד ובין למספר מקצועות; אולם קביעת תכנית כאמור לא תפגע בזכות להוסיף שיעורים על הקבועים בתכנית.

           (ד)  שיעורי מקצוע מאושרים יהיו נתונים לפיקוחו של שר העבודה או של מי שנתמנה על ידיו; האחראי למעשה להנהלתם של שיעורים אלה חייב להגיש לו, במועדים שידרוש, דין וחשבון לפי טופס שייקבע בתקנות.

           (ה)  חניך לא יידרש לשלם כל תשלום בעד שיעורי מקצוע מאושרים; הוראה זו אינה חלה על ציוד וחמרי לימוד.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

הוספת סעיף קטן 21(ה)

בחינות ותעודות מקצוע

22.   (א)  חניך חייב בבחינות ביניים ובבחינות סופיות.

           (ב)  שר העבודה יקבע בתקנות את דרכי הבחינות, את תכניתן ואת סדריהן.

           (ג)   בעד בחינות סופיות ישלם הנבחן אגרה שתיקבע בתקנות.

           (ד)  מי שעמד בבחינות ביניים יקבל תעודה המאשרת זאת, ומי שעמד בבחינות סופיות יקבל תעודת מקצוע; כל תעודה תיחתם בידי הממונה על החניכות ובידי יושב ראש ועדת הבחינות. צורת התעודה ואופן נתינתה ייקבעו בתקנות.

           (ה)  הממונה על החניכות ינהל פנקס בשם "פנקס חניכים שהוסמכו", ובו ירשום את הפרטים שנקבעו בתקנות.

הוראת מעבר

23.   מי שעמד בבחינת ביניים שנערכה לפני תחילת תקפו של חוק זה מטעם המוסד שהיה ידוע כמועצת השוליות מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, התאחדות בעלי התעשיה וההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, דינו כדין מי שעמד לבחינות ביניים על פי חוק זה.

פרק רביעי: ביצוע ועונשין

מינויים (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

24.   שר העבודה ימנה את הממונה על החניכות, ממונים מחוזיים על החניכות ומפקחים על חניכות.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

24. שר העבודה ימנה את הממונה על החניכות, ממונים מחוזיים על החניכות ומפקחים על חניכות.

מועצת החניכות וסמכויותיה

25.   תוקם מועצת החניכות (להלן – המועצה) שתייעץ לשר העבודה בהתקנת תקנות לפי חוק זה ובענינים אחרים הנוגעים לו.

הרכב המועצה (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

26.   (א)  המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי שר העבודה, ומאנשי ציבור שיתמנו על ידי שר העבודה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעסיקים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובלבד שנציגי העובדים, הנוער העובד במעסיקים יהוו שני שלישים מחבריה.

           (ב)  נציגי העובדים יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, נציגי הנוער העובד יתמנו לאחר התיעצות בארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארעיים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

           (ג)   מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד יחד יהיה כמספר נציגי המעסיקים.

           (ד)  שר העבודה, ובהעדרו – מי שנתמנה על ידיו לכך, ישב ראש במועצה.

           (ה)  הודעה על מינוי המועצה ועל הרכבה תפורסם ברשומות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי שר העבודה, ומאנשי ציבור שיתמנו על ידי שר העבודה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעבידים מעסיקים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובלבד שנציגי העובדים, הנוער העובד במעבידים במעסיקים יהוו שני שלישים מחבריה.

(ב) נציגי העובדים יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, נציגי הנוער העובד יתמנו לאחר התיעצות בארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, ונציגי המעבידים המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארעיים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

(ג) מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד יחד יהיה כמספר נציגי המעבידים המעסיקים.

ועדת חניכות מקצועית (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

27.   (א)  שר העבודה ימנה ועדות חניכות מקצועיות (להלן – ועדה).

           (ב)  ועדה יכולה להיות לכל הארץ (להלן – ועדה ארצית) או לאזור מסויים, למקצוע אחד או למספר מקצועות שלדעת השר הם קרובים זה לזה. ועדה למקצוע או למספר מקצועות יכול שתמונה גם לפני שאותו מקצוע או אחד המקצועות, לפי הענין, הוכרז כמקצוע שיירכש בדרך חניכות.

(תיקון מס' 1) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

           (ג)   כל ועדה שאינה ארצית היא של שלושה או של חמישה, כפי שיחליט שר העבודה, ומהם – אחד שנתמנה על ידי שר העבודה להיות יושב ראש והיתר אנשים בני סמך באותו מקצוע, שנתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, וכן בארגונים ארציים רפרזנטטיבים של מעבידים שהם, לדעת השר, נוגעים בדבר, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים.

           (ד)  כל ועדה ארצית היא של ששה, כפי שיחליט שר העבודה, והרכבה יהיה כשל ועדה שאינה ארצית, אלא שיהיה בה גם נציג שר החינוך והתרבות; הודעה על מינוי ועדה ארצית ועל הרכבה תפורסם ברשומות.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

(ב) ועדה יכולה להיות לכל הארץ (להלן – ועדה ארצית) או לאזור מסויים, למקצוע אחד או למספר מקצועות שלדעת השר הם קרובים זה לזה. ועדה למקצוע או למספר מקצועות יכול שתמונה גם לפני שאותו מקצוע או אחד המקצועות, לפי הענין, הוכרז כמקצוע שיירכש בדרך חניכות.

(ג) כל ועדה שאינה ארצית היא של שלושה או של חמישה, כפי שיחליט שר העבודה, ומהם – אחד שנתמנה על ידי שר העבודה להיות יושב ראש והיתר אנשים בני סמך באותו מקצוע, שנתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, וכן בארגונים ארציים רפרזנטטיבים של מעבידים שהם, לדעת השר, נוגעים בדבר, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ג) כל ועדה שאינה ארצית היא של שלושה או של חמישה, כפי שיחליט שר העבודה, ומהם – אחד שנתמנה על ידי שר העבודה להיות יושב ראש והיתר אנשים בני סמך באותו מקצוע, שנתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, וכן בארגונים ארציים רפרזנטטיבים של מעבידים שהם, לדעת השר, נוגעים בדבר, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים המעסיקים.

סמכויות הועדה

28.   (א)  שר העבודה יתייעץ בועדה ארצית בטרם –

(1)   יקבע את תכנית החניכות;

(2)   יאשר שיעורי מקצוע לפי סעיף 21(א);

(3)   יקבע את תכנית הלימודים בשיעורי מקצוע מאושרים לפי סעיף 21(ג).

           (ב)  שר העבודה יבקש את חוות דעתה של הועדה הארצית ויביאנה בפני המועצה בטרם יבוא להתיעץ במועצה בדבר –

(1)   קביעת תקופת החניכות;

(2)   קביעת הגיל המינימלי וההשכלה המינימלית לפי סעיף 5;

(3)   תכנית לבחינות ביניים ולבחינות סופיות.

           (ג)   שר העבודה יתייעץ בועדה הארצית בטרם ישתמש בסמכותו לפי סעיף 6(ג) ובועדה האזורית הנוגעת בדבר, בטרם ישתמשו בסמכותו לפי סעיף 6(א).

           (ד)  הממונה על החניכות יתייעץ בועדה אזורית הנוגעת בדבר בטרם ישתמש בסמכויותיו על פי הסעיפים 2(ב), 4(ב), 4(ג), 7 ו-16(3).

תקופת הכהונה

29.   שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, את תקופת כהונתם של נציגי הציבור במועצה ושל חברי ועדות, ואת הסיבות להפסקת חברותם.

סדרי העבודה

30.   המועצה והועדות יקבעו בעצמן את סדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות.

פיקוח

31.   (א)  מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל מקום שבו עובדים נערים, או שיש לו יסוד להניח שעובדים בו נערים, ולחקור כל אדם הנמצא באותו מקום, בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש אדם ליתן תשובה או עדות העלולה להפלילו.

           (ב)  מפקח על חניכות רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.

           (ג)   מפקח על חניכות רשאי לדרוש שהחניך יבצע בנוכחותו עבודה מסויימת, וכן רשאי הוא לפקח על סדרי העבודה של החניך ועל ההדרכה הניתנת לו במקום העבודה.

           (ד)  מפקח על חניכות רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתקיימים שיעורי מקצוע מאושרים ולהיות נוכח בשיעורים.

עבירות ועונשין (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

32.   (א)  מי שעבר אחת העבירות האלה:

(1)   העסיק נער שלא כחניך בניגוד לסעיף 2;

(2)   סירב או נמנע להעסיק חניכים במספר שהוא חייב להעסיק לפי סעיף 6 או העסיק חניכים במספר העולה על המספר שהוא רשאי להעסיק לפי סעיף 6;

(3)   העסיק בניגוד לאיסור על פי סעיף 7;

(4)   קיבל תשלום או פרס בניגוד לסעיף 8,

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

דינו – קנס חמש מאות לירות, על כל נער או חניך שהועסק או שלא הועסק כאמור או שבקשר אתו נעברה העבירה, או מאסר חודש אחד או שני העונשים כאחד.

           (ב)  מי שעבר אחת העבירות האלה: -

(1)   הפריע למפקח על חניכות להשתמש בסמכויותיו;

(2)   סירב להשיב למפקח על חניכות על שאלה שהוא חייב להשיב עליה,

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

דינו – קנס חמש מאות לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד, אך לא יוטל על נער מאסר או קנס העולה על עשרים וחמש לירות ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

           (ג)   מעסיק שעבר אחת העבירות האלה: -

(1)   לא מילא אחרי הוראות סעיף 11;

(2)   לא שלח הודעה בהתאם לסעיף 19,

(תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

דינו – קנס מאה וחמישים לירות על כל חניך שבקשר אתו נעברה העבירה.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"במס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

32. (א) מי שעבר אחת העבירות האלה:

(1) העביד נער שלא כחניך בניגוד לסעיף 2;

(2) סירב או נמנע להעביד חניכים במספר שהוא חייב להעביד לפי סעיף 6 או העביד חניכים במספר העולה על המספר שהוא רשאי להעביד לפי סעיף 6;

(3) העביד בניגוד לאיסור על פי סעיף 7;

(4) קיבל תשלום או פרס בניגוד לסעיף 8,

דינו – קנס מאה לירות קנס חמש מאות לירות, על כל נער או חניך שהועבד או שלא הועבד כאמור או שבקשר אתו נעברה העבירה, או מאסר חודש אחד או שני העונשים כאחד.

(ב) מי שעבר אחת העבירות האלה: -

(1) הפריע למפקח על חניכות להשתמש בסמכויותיו;

(2) סירב להשיב למפקח על חניכות על שאלה שהוא חייב להשיב עליה,

דינו – קנס מאה לירות קנס חמש מאות לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד, אך לא יוטל על נער מאסר או קנס העולה על חמש לירות עשרים וחמש לירות ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

(ג) מעביד שעבר אחת העבירות האלה: -

(1) לא מילא אחרי הוראות סעיף 11;

(2) לא שלח הודעה בהתאם לסעיף 19,

דינו – קנס עשרים וחמש לירות קנס מאה וחמישים לירות על כל חניך שבקשר אתו נעברה העבירה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

32. (א) מי שעבר אחת העבירות האלה:

(1) העביד העסיק נער שלא כחניך בניגוד לסעיף 2;

(2) סירב או נמנע להעביד להעסיק חניכים במספר שהוא חייב להעביד להעסיק לפי סעיף 6 או העביד העסיק חניכים במספר העולה על המספר שהוא רשאי להעביד להעסיק לפי סעיף 6;

(3) העביד העסיק בניגוד לאיסור על פי סעיף 7;

(4) קיבל תשלום או פרס בניגוד לסעיף 8,

דינו – קנס חמש מאות לירות, על כל נער או חניך שהועבד שהועסק או שלא הועבד הועסק כאמור או שבקשר אתו נעברה העבירה, או מאסר חודש אחד או שני העונשים כאחד.

(ב) מי שעבר אחת העבירות האלה: -

(1) הפריע למפקח על חניכות להשתמש בסמכויותיו;

(2) סירב להשיב למפקח על חניכות על שאלה שהוא חייב להשיב עליה,

דינו – קנס חמש מאות לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד, אך לא יוטל על נער מאסר או קנס העולה על עשרים וחמש לירות ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

(ג) מעביד מעסיק שעבר אחת העבירות האלה: -

(1) לא מילא אחרי הוראות סעיף 11;

(2) לא שלח הודעה בהתאם לסעיף 19,

דינו – קנס מאה וחמישים לירות על כל חניך שבקשר אתו נעברה העבירה.

אחריות של חברי ההנהלה ושל מנהלים

33.   חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני אדם אחר, שנמצאו אשמים בעבירה על פי סעיף 32, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, מנהל, שותף, או פקיד של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1)   שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2)   שנקט בכל האמצעים הנאותים, כדי להבטיח שיקוימו הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 2) תש"ם-1980

34.   (בוטל).

מיום 5.6.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 972 מיום 5.6.1980 עמ' 135 (ה"ח 1421, ה"ח 1429)

ביטול סעיף 34

הנוסח הקדום:

34. שופט שלום הוא המוסמך לדון בכל תביעה על פי חוק זה ורשאי להטיל את הענשים שבסעיף 32.

המדינה כמעסיק (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

35.   לענין חוק זה דין המדינה כשהיא מעסיקה כדין כל מעסיק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

המדינה כמעביד כמעסיק

35. לענין חוק זה דין המדינה כשהיא מעבידה מעסיקה כדין כל מעביד מעסיק אחר.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

36.   שר העבודה[2] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר דרכי הפיקוח על החניכות.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

36. שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר דרכי הפיקוח על החניכות.

העברת סמכויות (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972

37.   (א)  שר העבודה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות הנתונות לו על פי הסעיפים 3, 6 – במידה שאין הפעלה נעשית בתקנות – ו-21; הודעה על כל העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

           (ב)  הממונה על החניכות רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לממונים המחוזיים על החניכות.

מיום 31.3.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"במס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 75 (ה"ח 941)

37. (א) שר העבודה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות הנתונות לו על פי הסעיפים 3, 6 – במידה שאין הפעלה נעשית בתקנות – ו-21; הודעה על כל העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

(ב) הממונה על החניכות רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לממונים המחוזיים על החניכות.

חלות חוקים על חניכים

38.   לענין כל חוק ששר העבודה ממונה על ביצועו יראו חניך כעובד, אלא אם חלה עליו הוראה אחרת בחוק זה או בחוק האמור או בכל חוק  אחר.

                                        משה שרת                גולדה מאירסון

                                                        שר החוץ                         שרת העבודה

                                               מ"מ ראש הממשלה

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ג מס' 128 מיום 28.7.1953 עמ' 108 (ה"ח תשי"ב מס' 128 עמ' 305).

תוקן ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 74 (ה"ח תשל"א מס' 941 עמ' 214) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ם מס' 972 מיום 5.6.1980 עמ' 135 (ה"ח תש"ם מס' 1421 עמ' 44, ה"ח תש"ם מס' 1429 עמ' 89) – תיקון מס' 2 בסעיף 5(ב)(3) לחוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 8), תש"ם-1980.

ס"ח תשס"ז מס' 2081 מיום 6.2.2007 עמ' 113 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 267 עמ' 167) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 4 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] הסמכות הועברה לשר העבודה בי"פ תשי"ג מס' 309 מיום 3.9.1953 עמ' 1443.

[2] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות