נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

עבודה – חניכות

עבודה – הכשרה מקצועית

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

משך הלימודים

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4

2

Go

תוספת


תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ג) לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "נערים עובדים" – נערים עובדים שהוטלה עליהם חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית ושאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליהם.

משך הלימודים

2.    משך הלימודים של סוגי נערים עובדים יהיה כפי שנקבע בתוספת.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באלול תשל"ג (2 בספטמבר 1973).

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973".

תוספת

(תקנה 2)

           גיל הנער                                    השכלת הנער...................... משך הלימודים

א.    מלאו לו 15 שנים                                                       2 שנים

ב.    מלאו לו 16 שנים          לא סיים 11 שנות לימוד             3 שנים

ג.    מלאו לו 17 שנים          לא סיים 11 שנות לימוד             עד שימלאו לו 18 שנים

וטרם מלאו לו 17 שנים וששה חדשים

כ"ט בתמוז תשל"ג (29 ביולי 1973)                        יוסף אלמוגי

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3048 מיום 19.8.1973 עמ' 1813.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות