נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער – חובת לימודים

עבודה – הכשרה מקצועית

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה מקצועית – חניכות

תוכן ענינים

2

Go

חובת לימודים צו תשלו 1976

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:

חובת לימודים צו תשל"ו-1976

1.    נער עובד שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים והעובד באחד הענפים טקסטיל, יהלומים, רדיו ואלקטרוניקה, מתכת או עור, או באחד המקצועות כתבנות, מזכירות, פקידות מחסן ומשק או פקידות חשבונות, מזון, קונדיטאות, תעשיית מוצרי-נייר לייצור פלסטיק, למעט נער העובד במסגרת שיקומית או העובד בהשגחת תחנת אבחון של משרד העבודה ושאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליו, חייב להשתתף בלימודים יום אחד בשבוע, או בלימודים מפוצלים לא יותר משלושה ימים בשבוע ובלבד שלא יעלו בסך הכל על תשע שעות בשבוע, בבית הספר לחניכים ושוליאות הקרוב למקום מגוריו, או במפעל שבו עובד הנער או במקום שקבע השר.

מיום 27.4.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3514 מיום 27.4.1976 עמ' 1420

1. נער עובד שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים והעובד באחד הענפים טקסטיל, יהלומים, רדיו ואלקטרוניקה, מתכת או עור, או באחד המקצועות כתבנות, מזכירות, פקידות מחסן ומשק או פקידות חשבונות, מזון, קונדיטאות, תעשיית מוצרי-נייר לייצור פלסטיק, למעט נער העובד במסגרת שיקומית או העובד בהשגחת תחנת אבחון של משרד העבודה ושאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליו, חייב להשתתף בלימודים יום אחד בשבוע, או בלימודים מפוצלים לא יותר משלושה ימים בשבוע ובלבד שלא יעלו בסך הכל על תשע שעות בשבוע, בבית הספר לחניכים ושוליאות הקרוב למקום מגוריו, או במפעל שבו עובד הנער או במקום שקבע השר.

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום ה' באלול תשל"ג (2 בספטמבר 1973).

השם

3.    לצו זה ייקרא "צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973".

ח' בתמוז תשל"ג (8 ביולי 1973)                            יוסף אלמוגי

                                                                                                 שר העבודה* פורסם ק"ת תשל"ג מס' 3037 מיום 20.7.1973 עמ' 1677.

תוקן ק"ת תשל"ו מס' 3514 מיום 27.4.1976 עמ' 1420 – צו תשל"ו-1976.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות