נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט-1979

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער – חובת לימודים

עבודה – הכשרה מקצועית

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה מקצועית – חניכות

תוכן ענינים

2

Go

חובת לימודים

סעיף 1


צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית),
תשל"ט-1979
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:

חובת לימודים

1.    נער עובד שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, שאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליו והעובד באחד הענפים או המקצועות שלא פורטו בצו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 (להלן – הצו המקורי), חייב להשתתף בלימודים כמפורט בצו המקורי.

כ"ד באדר תשל"ט (23 במרס 1979)                         ישראל כץ

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1043.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות