נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשנ"ו-1995

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער – פנקס

תוכן ענינים

2

Go

טופס בקשה לפנקס עבודה

סעיף 1

2

Go

הגשת הבקשה

סעיף 2

2

Go

הצגת מסמך

סעיף 3

2

Go

דרך מסירת פנקס העבודה לנער

סעיף 4

2

Go

החזקת פנקס העבודה בידי המעביד

סעיף 5

2

Go

החזקת פנקס העבודה בידי נער העובד מחוץ למפעל

סעיף 6

2

Go

מסירת פנקס העבודה לידי נער לשם רישומים

סעיף 7

2

Go

רישום מעבידים בפנקס העבודה

סעיף 8

2

Go

החזרת פנקס העבודה

סעיף 9

3

Go

החזקת פנקס העבודה

סעיף 10

3

Go

הצגת פנקס עבודה ומסירתו

סעיף 11

3

Go

ביטול

סעיף 12


תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשנ"ו-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28(ב) ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, אני מתקינה תקנות אלה:

טופס בקשה לפנקס עבודה

1.    בקשה של נער לפנקס עבודה (להלן - הבקשה), תוגש בכתב ותכלול את הפרטים הבאים:

(1)   שם הנער;

(2)   תאריך לידתו;

(3)   מספר הרישום של הנער במרשם התושבים;

(4)   שמות הוריו או אפוטרופסו;

(5)   כתובתו;

(6)   השכלתו;

(7)   חברותו בקופת חולים.

הגשת הבקשה

2.    (א)  הבקשה בצירוף שני תצלומי הנער תוגש באמצעות לשכת עבודה כללית לנוער, אשר באזורה הוא מועבד.

           (ב)  נערה מוסלמית או דרוזית אשר מטעמי דת או מסורת נמנעת מלהצטלם, רשאית להגיש בקשה כאמור בתקנת משנה (א) אף שלא בצירוף תצלומים.

הצגת מסמך

3.    בעת הגשת הבקשה יציג המבקש תעודת זהות או אישור מלשכת מרשם לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, שמהם אפשר ללמוד על גילו של הנער; מקבל הבקשה יאשר בגוף הבקשה כי הפרטים שבה, המתייחסים לגיל הנער, מתאימים לנאמר בתעודה או באישור האמורים.

דרך מסירת פנקס העבודה לנער

4.    פנקס העבודה יימסר לנער באמצעות מי שקיבל את הבקשה או יישלח לו בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה בפנקס העבודה.

החזקת פנקס העבודה בידי המעביד

5.    (א)  נער עובד ימסור את פנקס העבודה למעבידו שיחזיקו במקום העבודה, כל עוד הנער עובד אצלו; היה לנער יותר ממעביד אחד, יציג את פנקס העבודה בפני כל אחד ממעבידיו וימסור אותו להחזקת אחד מהם.

החזקת פנקס העבודה בידי נער העובד מחוץ למפעל

6.    (א)  מעביד של נער שעבודתו מחוץ למפעל או למקום העסקים של מעבידו, ימסור את הפנקס לנער אשר יחזיקו אצלו.

           (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול על עבודה כאמור שהיא ארעית בלבד.

מסירת פנקס העבודה לידי נער לשם רישומים

7.    נער עובד הזקוק לפנקס העבודה בקשר לבדיקה רפואית או לשם עשיית רישום אחר בפנקס, ימסור לו המעביד את הפנקס לזמן הדרוש לרישום בידי המוסד הרפואי המוסמך או הרשות האחרת.

רישום מעבידים בפנקס העבודה

8.    מי שמעביד נער חודש ימים לפחות, ירשום במדור "מעבידים" שבפנקס העבודה את הפרטים כאמור באותו מדור, ואם המעביד הוא מפעל מסוג כאמור בסעיף 1(ב)(3) לחוק, יירשם כשם המעביד שמו של מנהל המפעל ולא שמו של המפעל.

החזרת פנקס העבודה

9.    מעביד יחזיר לנער עובד את פנקס העבודה ביום האחרון לעבודתו.

החזקת פנקס העבודה

10.   נער רוכל יחזיק אתו את פנקס העבודה בכל עת התעסקותו ברוכלות.

הצגת פנקס עבודה ומסירתו

11.   נער או מעביד המחזיק פנקס עבודה חייב להציגו, לפי דרישה, למפקח עבודה ולאפשר לו להעתיק ממנו, או למסור לו את פנקס העבודה זמנית תמורת אישור בכתב.

ביטול

12.   תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 - בטלות.

ו' בכסלו תשנ"ו (29 בנובמבר 1995)                       אורה נמיר

                                                                                     שרת העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 245.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות