נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999

רבדים בחקיקה

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער – הופעה או פרסומת

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תנאים מוקדמים למתן היתר לתיווך

סעיף 2

3

Go

סיוג היתר, ביטולו או התלייתו

סעיף 3

3

Go

הגשת בקשה להיתר תיווך העבדה

סעיף 4

3

Go

תנאים לתיווך להעבדת ילד

סעיף 5

4

Go

מתן ההיתר ותנאיו

סעיף 6

4

Go

תוקף ההיתר

סעיף 7

4

Go

מנהל תאגיד

סעיף 8

4

Go

שמירת דינים

סעיף 8א

4

Go

אין כותרת

סעיף 9

5

Go

פרטי הבקשה

5

Go

התחייבות המבקש

6

Go

עמדת הילד

6

Go

הסכמת ההורים או האפוטרופוס

6

Go

אישור הרופא הבודק

6

Go

עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הילד לומד


תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27ו ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"א-2001

           "בעל ההיתר" - מי שקיבל היתר בהתאם לתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248

הוספת הגדרת "בעל ההיתר"

           "הופעה" - הופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, לרבות דגמון או צילומים לצורכי פרסום והופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה;

           "היתר לתיווך העבדה" - היתר לתיווך העבדה של ילד בהופעה שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;

           "המבקש" - יחיד או תאגיד המבקש היתר;

           "הורה" - לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין;

           "השר" - שר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה;

           "ילד" - מי שטרם מלאו לו 15 שנים;

           "מפקח עבודה" - כהגדרתו בחוק;

           "מתווך" - מי שבידו היתר לתיווך העבדה;

           "פעולות התיווך" - כל הפעולות הננקטות לשם תיווך הילד להעבדה בהופעה, לרבות צילום הילד והצגתו;

           "תיווך העבדה" - תיווך בין ילד ובין מי שבכוונתו להעבידו בהופעה.

תנאים מוקדמים למתן היתר לתיווך

2.    (א)  לא יינתן היתר לתיווך העבדה של ילד שלא מלאה לו שנה.

           (ב)  לא יינתן היתר לתיווך העבדה למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא הורשע באחת העבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:

(א)   עבירת אלימות, עבירה לפי פרק י' סימנים ה' או ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), או עבירה לפי סעיפים 368ב או 368ג או פרק ח' סימן י' לחוק העונשין;

(ב)   עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השר כי יש חשש שתיווך ילד על ידי המבקש עלול לפגוע בטובתו;

(2)   הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו בשלהן, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו.

           (ג)   השר רשאי לסרב ליתן היתר לתיווך העבדה למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא תיווך העבדה של ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;

(2)   הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות בתקנת משנה (ב).

סיוג היתר, ביטולו או התלייתו

3.    (א)  השר רשאי, לאחר שנתן למתווך הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2)   הופר תנאי מתנאי ההיתר;

(3)   המתווך הורשע בעבירה מאלה המפורטות בתקנה 2(ב) או שבית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;

(4)   המתווך הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;

(5)   השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.

           (ב)  הוגש נגד המתווך כתב אישום על עבירה כאמור בתקנה 2(ב) רשאי השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להביא את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

הגשת בקשה להיתר תיווך העבדה

4.    (א)  בקשה להיתר תיווך העבדה תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת ותכלול:

(1)   פרטים הנוגעים למבקש, לילד ולהעבדתו;

תק' תשס"א-2001

(2)   התחייבות המבקש למלא אחר תנאי ההיתר והוראות החוק והתקנות, והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, וכן מידע על תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדו, עמדת הילד - אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, והסכמת הורי הילד.

           (ב)  השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248

(2) התחייבות המבקש למלא אחר תנאי ההיתר  והוראות החוק והתקנות, והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק  המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וכן מידע על תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדו, עמדת הילד – אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, הסכמת הורי הילד, אישור רופא שבדק את הילד ועמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד, ואם הוא גן ילדים  עמדת הגננת.

תנאים לתיווך להעבדת ילד

5.    לא ייעשו פעולות תיווך אלא בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

תק' תשס"א-2001

(1)  לא נדרש ולא נגבה מהילד או מהוריו תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד תיווך ההעבדה או הוצאות שהוצאו בקשר אליו, זולת עמלה שלא תעלה על 20% מן התשלומים ששילם להם בעל ההיתר בעד השתתפות הילד בהופעה;

(2)  המתווך לא התנה את התיווך בקניה של שירות או של נכס ממנו או מאדם אחר שהוא ציין;

(3)  לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;

(4)  אין בפעולות התיווך כדי להעמיד את הילד בסיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;

(5)  לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;

(6)  לא ננקטת כלפי הילד אלימות פיסית או מילולית או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;

(7)  המתווך נוהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת ומוסר לילד, באמצעות הוריו, כל מידע בענין מהותי הנוגע לפעולות התיווך;

(8)  המתווך מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999, והעתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;

(9)  הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד, נוכח בכל העת בכל פעולות התיווך שבהן נוכח הילד;

(10) בכל פרסומת לתיווך, באמצעי תקשורת כלשהו, תיכלל הודעה, בכתב ברור וקריא במקום בולט לעין בשפת הפרסומת, כדלקמן: "אזהרה - אין לתווך העבדת ילד או להעביד ילד בהופעות או בפרסומות ללא היתר משר העבודה והרווחה"; בפרסומת בעל פה יש להשמיע את ההודעה בלשון האמורה;

(11) המתווך נותן מידע למפקח עבודה ומציג לפניו כל מסמך הנוגע לפעולות התיווך, ככל שידרוש.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248

(1) לא נדרש ולא נגבה מהילד או מהוריו תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד תיווך ההעבדה או הוצאות שהוצאו בקשר אליו, זולת עמלה  שלא תעלה על 20% מן התשלומים ששילם להם בעל ההיתר בעד השתתפות הילד בהופעה;

מתן ההיתר ותנאיו

6.    (א)  לא יינתן היתר לתיווך העבדה, אם ראה השר כי הילד מתנגד להעבדתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד עלולים להיפגע מפעולות התיווך.

           (ב)  כל התנאים המפורטים בתקנה 5 הם תנאים בהיתר לתיווך העבדה של ילד.

תוקף ההיתר

7.    תוקף היתר לתיווך העבדה הוא לתקופה שאינה עולה על שנה.

מנהל תאגיד

8.    הוראות תקנות 2(ב), 2(ג)(3), 3(א)(3) ו-3(ב) יחולו בתאגיד על מנהלו.

שמירת דינים תק' תשס"א-2001

8א.     תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248

הוספת תקנה 8א

תק' תשס"א-2001

9.    (בוטלה).

מיום 24.2.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 403

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן.

מיום 24.5.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6039 מיום 6.6.2000 עמ' 638

9. תוקף תקנות אלה עד יום י"ט באייר התש"ס (24  במאי 2000) ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

תוקף:

9. תוקף תקנות אלה עד יום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001)..

תוספת

(תקנה 4(א))

[טופס בקשה להיתר לתיווך העבדת ילד בהופעה]

כ"ב בשבט תשנ"ט (8 בפברואר 1999)                אליהו ישי

                                                                                   שר העבודה והרווחה

גפני* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5955 מיום 24.2.1999 עמ' 430.

תוקנו *** ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 403 – תק' תש"ס-2000; $$$ תחילתן ביום 24.2.2000. ### ###

ק"ת תש"ס מס' 6039 מיום 6.6.2000 עמ' 638 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000; $$$ תחילתן ביום 24.5.2000. ###

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 248 – תק' תשס"א-2001; $$$ תחילתן ביום 1.1.2001. ת"ט *** ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 512. ### ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות